VIT DE FE1»». Het fiasco van het Christendom Mark- en fteheolnlenw». Oifieiëele Berichten. Verantwoording van Liefdegaven. Zilverpapier enz. Zending op Java. INGEZONDEN STUKKEN. Hoe langer de oorlog duurt, hoe moeilijker het wordt over de dingen, die dagelijks gebeuren, te spreken in woorden, die niet als ledige klan ken aan de ooren voorbijgaan. De woorden gruwel, geweld, onrecht, wraak, moord, roof en vele dergelijke meer zijn in dezen felbewogen tijd reeds zoo overvloedig gebruikt, dat we er als het ware de kracht niet langer van kunnen gevoelen Ze dringen niet meer als prikkelen en nagelen in onzen geest Maar toch zullen we deze woorden wel moeten blijven gebruiken, wanneer we over onzen tijd willen spreken. We hebben geen andere en nieuwe namen ter onzer beschikking om aan te duiden de gruwelijke dingen, waaraan maar geen einde wil komen, hoe er ook allerwege naar het einde wordt gezucht Eiken dag dondert het zware geschut, ver woestend en vernielend, wat de vljj c der eeuwen gebouwd en geplant had. Eiken dag liggen op de slagvelden te bloeden en te sterven de mannen, welke de kracht der volkeren zijn Schepen zonder getal worden in den grond geboord. De gaven Gods, tot 's mensehen onder houd geschonken, worden in de diepte der wateren begraven, en de vrijheden der volkeren heimelijk of openlijk nu van deze en dan van gene zijde aangerand. In uitingen van haat en wraak geven de kampioenen elkander niets toe. Laster en logentaal verleenen op afschuwelijke wijze hun veelvuldige diensten. Woekeraars en smokkelaars en bedriegers slaan ondertus- sohen hun slag, ten einde hun lage begeerte bevrediging te schenken. Het is gruwel en geweld van rondom. De helft is nog niet aangezegd. In zulk een wereld leven wij, en bewegen ons, en zijn wij. Ongerechtige diDgen hebben er de overhand. De zonde viert hoogtij En die wereld is de wereld van het Christen dom, Het zijn geen heidenen, die deze groote ellende aangericht hebben, maar christenen Volken, onder welke eeuwen aan eeuwen het Evangelie rondgegaan iJ, onder welke gepredikt zijn de woorden des eeuwigen levens. In deze wereld van oorlog en geweld, van haat en nijd, van afgunst en wraak, van vernieling en ellendigheid, van bloed en vuur, heeft door de straten der steden en langs de wegen der dorpen gewandeld de Christus, roepende zon daars tot bekeeriDg. In deze wereld van onrecht en gruwel heeft gewerkt de kracht des H. GeesUs tot wederbaring, tot vernieuwing van hart en leven, tot gelijkvormigmakiDg aan den beelde des Zoons, tot afsterving van den ouden mensch der zonde en tot opstanding van denT nieuwen mensch, welke lust tot alle gerechtig heid heeft. En onder deze christenvolken, door het licht des Evangelies bestraald en door de krachten des H. Geestes bewogen, gebeuren nu dingen, die geen oog gezien en geen oor gehoord hèett, en die de maat der ongerechtigheden op schrik barende wijze vervullen. Het moet dan ook geen verwondering baren, wanneer sommigen zeggen, dat het Christen dom dood is, en dat het Evangelie fiasco heeft gemaakt. Is dat nu de vrucht van Christus' prediking gedurende zoovele eeuwen in de landen van Europa? Waar zijn in deze wereld van gruwel en geweld de hongerenden naar de gerechtigheid? Waarde arm en5 geest Waar de zachtmoedigen Waar de reinen van hart? Waar zijn ze, wier ja is ja en wier neen is neen Waar, die hunne vijanden liefhebben en zegenen, die hen vloeken Waar, die zich schatten vergaderen in den hemel en niet öp de aarde Het is alom gruwel en geweld, moord en roof, haat en wraak Het Christendom is dood Het Evangelie leed fiascoChristus heeft te vergeefs gearbeid onder de volken der chris telijke wereld Nemen wjj dit een oogenblik aan, dat het Christendom dood is en Christus te vergeefs gearbeid heeftofschoon hier plaats voor een vraogteeken is. Doch waar ligt dan de oorzaak Christus heeft gepredikt in de straten der steden en op de wegen der dorpen, maar hebben de volkeren naar Hem geluisterdhebben ze Hem aangenomen„Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des Heeren geopenbaard Dat gold van Israëlgeldt het ook niet van het Christelijke Europa Ia plaats van achter Christus te komen en Hem te volgen, heeft men van Christus ge maakt een voorwerp van allerlei pbilosophische bespiegelingen, en de Schriften, die van Hem getuigen, tot een object van historische critiek. Met een ijver en volharding, die bewondering afdwingt, is men aan het schiften der bronnen gegaan, aan het ordenen en rangschikken, tot men de meest hopeloze verwarring in de Heilige Schriften aangebracht had. De Bijbel leek wel een mozaiek-spel, waarmede men allerlei kun stige figuren kon leggen. Men kreeg geleerde vertoogen over echt en onecht Het regende strijdschriften over Babel en Bibel. liet debat over de vraag, wie Jezus was, ging zeer ge animeerd. Doch onder al die zeer geleerde Schrift- en Christus-beschouwingen verstierf het geloof in het hart van het volk. De Schrifc niet het Woord van God. Christus niet de eeuwige en eengeboren Zoon des Vaders. Het kruis van Christus niet de verzoening der wereld met God. De Heere niet waarlijk opgestaan en op gevaren ten hemel. De H. Geest niet uitgestort om woning te maken in de hart n ter weder baring. Met al deze negatieve ongeloofs-dogma's heeft men de schare onverschillig gemaakt voor het Evangelie der verlossing, welke in Christus Jezus is. Wat voelt het volk voor een philosop- hischen Jezus, ideaal van zedelijke volkomen heid, waartoe de mensch toch geen macht heeft zich te verheffen, al leefde hij ook duizend jaren in de meest gunstige condities! Het Christendom is niet dood Gode z\j dank, wij weten, dat het onsterfelijk is Het leeft nog in de harten dergenen, die den Heere Jezus in onverderfelijkheid hebben liefgekregen. Maar wel is er een dood Cristendom, voor hetwelk Christus gedood is aan het kruis der moderne gedachte en der historisehe critiek. Dat is een der oorzaken van de onmacht der christelijke wereld. Een Christendom zonder een Christus naar de Schriften kan niet anders dan een dood Christendom zijn het moet wel leiden tot een fiasco. Want aan zulk een Christendom falen de krachten des eeuwigen levens. Het is niet van boven Laman. TWEETAL te WolfaartsdijkB. de Jager te Kamerik S. v. Leeuwen te Honwerzyl te BaarlandR. Brouwer te Haamstede S. v Leeuwen te Houwerzijl te Westergeest11. Middelveld te Hoogkerk- J. Tonkens te Lutjegast te IJmuiden J. F. v. Hulstejjn te Middelstem J. Schoonhoven te Delfshaven. BEROEPEN te Dwingelodr. S. P. Dee, cand. te Kampen te Waarder: B. Meijer te Ierseke te Bierum J. H. A. Bosch te Andel te Wolfaartsdijk R. de Jager te Kamerik te Baarland: R. Brouwer te Haamstede te WestergeestJ. Tonkens te Langeslag te Workum G. Doekes te Nieuwdorp te Monnikendam dr. S.P.Dee, cand. te Kampen te Meppeldr. J. Thijs te Rijswijk. AANGENOMEN naar Oostkapelle D. Hï Th. van Vollenhoven, cand te Amsterdam naar Koudekerk'» (Z.)A. C. Hejj te Tienhoven. BEDANKT voor Oudega: R. Haitsma te Gaast voor Vrijhoeven c. a.J. J. Koopmans te Raamsdonk c a. voor Deventer (A): T. L. Kroes te Coevorden voor VeenendaalK. J. Kapteyn te Giessendam voor Vreeswijk: R. de Jager te Kamerik. Intree te Spijkenisse ds. II. Z. de Mildt met Joh. 1 29, na bevestigd te zijn door ds. G. H. de Jonge van Wapenveld met Mare. 4 26-29. - Afscheid van Schoonhoven ds. A. Andree met Fil. 1 2730; van Ouderkerk a.d. IJ'sël ds. J. Vesseur met Ef. 3 20 en 21. Ierseke29 Juli 1918 Gisteren maakte onze geachte leeraar ds. B. Meijer aan de gemeente bekehd wederom een roeping te hebben ont vangen, thans naar de kerk van Waarder. Mochten we ons een en andermaal verblijden, doordat ZEerw. vrijmoedigheid kon vinden voor andere gemeenten te bedanken, ook nu is onze wetiseh en bede, dat hij b\j ons bljjve. Dat hij, door den Geest Gods geleid, een zóódanig besluit moge nemen, dat in 't belang der betrokken kerken kan zijn en kan strekken tot eere Gods. Namens den Kerkeraad, P. Büstraan, Scriba. Baarland. Zondag 28 Juli j.l. werd alhier tot Herder en Leeraar beroepen de WelEerw. Heer ds. R. Brouwer van Haamstede. Moge dezen dienstknecht des Heeren bij des Geestes licht vrijmoedigheid vinden deze roeping op te volgen. Namens den Kerkeraad, H. Schout, Scriba. Haamstede30 Juli 1918. Zondag werd de gemeente door onzen geliefden leeraar ds. R. Brouwer bekend gemaakt dat Z.Eerw. eene roeping ontvangen heeft van de kerk van Ooltgensplaat en gisteren avond in onze ker- keraadsvergadering deelde hij ons mede ook door de kerk van Baarland tot leeraar beroepen te zijn. De Heere schenke Zijnen dienstknecht genade eene Hem welbehagelijke keuze te doen tus- schen de drie gemeenten, mocht het zijn ten onzen gunste. Namens den Kerkeraad, H. S. van Wavbben, Scriba. Middelburg. Dinsdag 6 Augustus a.s., des avonds van 89 uur. houdt de Plaatsencom- missie zitting in de Consistorie der Noorderkerk. Zij, die in de Gasthuis-, Hofplein- of Noor derkerk een plaats wenschen, worden verzocht zich op dezen zittingsavond bij de Commissie te vervoegen. Namens de Commissie voorn., J. W. den Hollander. Oostkapelle. Zondag j.l was het voor ons een blijde dag, daar aan de gemeente kon wor den meegedeeld dat de beroepen Candidaat dhr. H. Th. VollenhoveD, het beroep naar deze gemeente had aangenomen. Stelle de Heere dezen jeugdigen dienstknecht onder ons tot een rijken zegen en tot eer Zijns naams, zij onze bede. Namens den Kerkeraad, J. de Voogd Wzn., Scriba. Zending Hagclang Met veel dank ontvangen van zuster N. N te Middelburg 100 halve centen. J. D. WlRLENÖA. Vriendelijk dank voor een bus met theelood van de familie P. te Vlissingen en een zakje capsules van Mej. M. M. te Amsterdam. J. D. wlelbnga. Gevonden in de collecte „Uit dankbaar heid voor kerk en armen flO.— Hiervoor vriendelijk dank. Diakenen der Geref. Kerk te Middelburg. Met vriendeljjken dank ontvangen voor de ZendiDg 2800 postzegels van A. R. te Vlissingen. Mej. Kerkhof. O en W. Souburg. De diaconie ontving uit de nalatenschap van wijlen mej. M. J. de Keyzer een gift van f250 door tussehenkomst van ds. G. F. Kerkhof. W. Hollbstelle, Diaken. Geref. Kerken in Zeeland en N.-Brabant. Ontvangen overschot Zeeuwseh—Vlaamsche ZendiDgsdag f 174.55. Uit de nalatenschap van wijlen mej. M. J. de Kejjzer te O. en W.-Souburg f 250 door tussehenkomst van ds. G. F. Kerkhof. Nagekomen gift van ds. S. Groeneveld uit de eoll. kerk Terneuzen f 2.50. C. J. Hondius. Vlissingen Met dank maken wij melding van de gift van f25 gevonden in de collecte. G. J. Fbos, Scriba. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. L S. Zooals u wellicht bekend is, bestaan er aan de verschillende hoogescholen in ons land vier vereenigingen van Gereformeerde Studen ten, namelijk de Unie van Gereformeerde Meisjesstudenten E. Q E. V., het Studenten corps aan de Theologische School te Kampen F. Q. I., het Studentencorps aan de Vrije Universiteit te Amsterdam N. D. D. D en de Unie van Gereformeerde Studenten aan de Rijksuniversiteiten S. S. R Tot voor korten tijd hadden deze vereenigingen Diet meer dan officieel contact. Verder bestonden ze naast elkander en leefden geestelijk geheel langs elkaar heeD. Wel werd een enkele maal be proefd tot nauwere aaneensluiting te komen maar deze pogingen zijn door verschillende omstandigheden steeds mislukt. Gedurende de laatste jaren echter is al sterker geworden het besef, dat dit zoo niet langer mocht. Het is een allermerkwaardigst verschijnsel hoe er tegelijkertijd in alle Geref. Stud, corpsen een kentering kwam, die zich negatief in een zekere ontevredenheid met het bestaande corpsleven openbaarde, en die positief het streven vaü verdieping van het vereenigings- leven vertoonde. Meer en meer werd onder de Geref. Stud, het bewustzijn verlevendigd, dat de Geref beginselen ernstiger dan dikwerf geschiedde theoretisch weer ingedacht, prac- tisch opnieuw voor oogen gesteld moesten worden. En terwijl in het gemeenschappelijk orgaan „Fraternitas" al deze dingen besproken werden, giog ook een der corpsen er toe over zichzelf aan min of meer ingrijpende her zieningen te onderwerpen. Het kon niet anders of door deze treffende overeenstemming, niet slechts practisch maar principieel, niet puur formeel doch schuilend in een verandering van den geest der vereenigingen, moest wel meer dan ooit het besef der eenheid zich aan elk der corpsen opdringen. Van andere zijde werd dit nog weer versterkt en dieper gevoeld waar het toch niet te ontkennen valt, dat wij als Geref. Stud, in de studentenwereld vaak staan voor gemeenschappelijke vragen en moeilijkheden waar verder door de verschil lende omgeving der onderscheidene groepen, de eene dikwijls eenigzins anders genuanceerd is dan de andere en dus de dingen van eenigs- zins andere kant benadert, is men steeds meer gaan gevoelen dat wij niet als tot nu toe mochten voortgaan, maar moesten overwegeD, wat wij als Geref. Stud, met en voor elkander kunnen en moeten zijn. Daartoe werd, op uitnoodigiDg van den Senaat van het Stud. Corps aan V. Uin Januari j.l een gemeenschappelijke vergadering van de besturen der vier corpsen gehouden, welke tot inderdaad verrassende resultaten heeft geleid. Daar is helder aan het licht ge treden, dat de nauwere samenwerking van alle Geref. Stud, in ons land niet slechts in een kleine groep van één der corpora, maar in alle der vier besturen als noodzakelijk werd gevoeld het is daar tot uiting gekomen, dat onze hoop en ons streven zich strekt in een zelfde richting en dat het dezelfde vragen zij r, die ons allen bezighouden. Deze vergadering en de besluiten op voor stel der besturen daarop door de corpora ge nomen, kunnen voor de toekomst van onze Geref. Stud, wereld, en voor de toekomst van heel ons Gereformeerde volk van veel be- teekenis zijn. Er is veel geklaagd over inzinking van het geestelijk leven, over verflauwing der grenzen, over gebrek aan enthousiasme, spe ciaal bij de jongere Gereformeerden en dan weer in het bijzonder bij studenten en intellec- tueelen. Het is hier niet de plaats aan dit feit nadere beschouwing of beoordeeling te wjjden hoe dit alles zij, wij zjjn gekomen tot het besef, dat er iets gebeuren moest. Reeds op de vergadering der verschillende besturen zette zich da overtuiging vast en ze werd straks door de corpora bekrachtigd dat we vóór alles moesten traohten in dezen tot zoodanige helderheid te komen, dat we leerden zien wat er onder de jongeren leeft, wat de oerzaken zyn van mogelijke inzinking en verslapping, en hoe dan tot nieuwe be zieling, tot jong Gereformeerd studentenleven is te geraken. Zullen we toch ooit iets verder komen, dan moeten klachten ophouden, de werkelijkheid gezien en verstaan worden. Er is op die vergadering bezieling gewekt, onder ling zijn we gesterkt geworden om met blijd schap onze roeping als Geref. Stud, met en voor elkander te vervullen. Daar is het besluit gerijpt, al onze kraakten in te spannen om de Geref. Stud, wereld weer meer van haar taak bewust te doen worden. En terwijl eenerzijd» op den voorgrond werd gesteld dat heel ons streven moet gedragen worden door de op rechte begeerte om in ons denken en leven voort te gaan in historische aansluiting aan wat ons van vorige geslaehten is geschonken, en het werd uitgesproken dat wij daar weten den bodem en de sfeer waarin ons geestelijk leven groeien en zieh blij ontwikkelen kan, schroomden wij toch niet ook anderzijd» open onder de oogen te zien dat wij in dezen des niettemin tot eigen arbeid geroepen zijn, dat elk geslacht weer haar deel ontvangen moet van de taak waartoe heel de Christelijke kerk de eeuwen door zich geroepen voeldein ver band met den voortgang en verandering van tijden en verhoudingen telken» weer haar houding noar het Woord van God te bepalen en zieh daarvan ernstig rekenschap te geven. Zoo kunnen wij het doel van onzen arbeid het best samenvatten als de meerdere bewust wording van de Gereformeerde studentenwereld zoowel ten aanzien van haar toestand en positie als van haar taak en roeping. Aan dit deel moet ons gemeenschappelijk orgaan „Frater nitas" dienstbaar gemaakt worden door meer dere verbreiding zoo goed als door een reor ganisatie van den inhoud, en wijziging in 't redigeeren, opdat steeds meer en juister weer spiegeld worde, wat omgaat in de afzonderlijke corpora. En terwijl reeds deze nieuwe maat regel zieh richt op meer levendig contact tuBsehen de onderscheidene corpora, zal het strak», begin September, te houden eerste Gereformeerde StudeDtencongres hetzelfde be- oogeD. Op het Congres zullen de Geref. Stu denten uit heel den lande samenkomen, elkaar ontmoeten en spreken, en gezamenlijk zullen zij luisteren naar onze eminenste Gereformeerde voormannen, die hun voorlichting en leiding geven rullen bij de onderlinge bespreking van de zoo talrijke moeiljjke vragen die zich in theorie en practijk telkens weer aan hen voor deden. Daar zal nieuwe bezieling worden ge wekt, en we zullen niet uiteengaan dan ge sterkt door den band aan elkaar en te samen weer aan de Geref. confessie. En mochten op dit Congres later meerdere volgen kunnen, zoo zal van jaar tot jaar de diepere eenheid der Geref. Stud, beseft worden hetgeen voor ons toekomstig leven in de maatschappij mede van geen geringe beteekenis kan geacht wor den. En tenslotte werd nog ter bespreking onzer gansche nieuwe actie door de corpora een commissie benoemd, om raad en advies te vragen aan de Professoren Dr. H. Bavinck en Dr. H. Visscher en Ds. Brussaart. Echter breDgen al deze plannen vele uit gaven mede, waarvan wü enkele noemen. Van den aanvaDg af heeft dit bij odb vast gestaan, dat in ieder geval alle mogelijke moeite moest gedaan worden, dat elk der studenten die wilde, aan ons Congres kon deelnemen. Dat voor geen van ons finantieele bezwaren reden van achterblijven mochten zijn. Daartoe is een generale kas t«r eventueele tegemoetkoming in den deelnemiDgsprijs noodig. Bovendien brengt het congres, dat naar we hopen, twee en halve dag zal duren, allerlei onkosten met zich mede die in deze tijden niet licht te overschatten zijn. Ook de reorganisatie van ons blad, dat wij aan ieder onzer leden voor zoo gering mogelijken prijs wenschen te zen den, zal veel finantieele steun eischen mede gelet op de stijging der papierprijzen. Waarbij natuurlijk komt het uitzicht op steeds meer dere kosten als onze beweging zich meer zal gaan ontwikkelen. Omdat wij nu diep overtuigd zjjn van het belang, dat deze beweging bij voldoende steun kan hebben, en dit niet alleen in de studenten wereld, vinden wij vrijmoedigheid tot u te komen met het verzoek onze actie hetzij door een jaarlijksche bijdrage, hetzij door een gift in eens te steuneD. Alle ondergeteekenden zullen gaarne hetzij persoonlijk hetzij schrif telijk, u van mogelijk nog gewenschte inlich tingen zoo goed zjj daartoe in staat zijD, dienen. Uw antwoord wordt gaarne vóór 8 Augustus a.s. door onzen fi cus of door één der andere commissieleden ingewacht. Onze beweging tenslotte in uw warme be langstelling aanbevelend, Hoogachtend, Namens de Geref. Stud. Corpora E. Q. E. V., F. Q. I., N. D. D. D. en S. S. R. De „Permanente Commissie*, Voor N. D. D. D.A. Ringnalda, praesesyin le Schuytstraat 58, 's-Gravenhage. Voor S. S. R L. Onvlee, abactiB, Baarn. Voor E ;Q. E V.Mej. C. J. Oosterhuis, fRcus, Noorderhaven N.Z. 2, Groningen. Voor F. Q. I.B. Wentzel, assessor, Gast huisstraat 6, Kampen. Ondergeteekenden betuigen gaarne hunne sympathie met de actie der Geref. Stud. Cor pora en bevelen deze beweging in uwe belang stelling aanProf. Mr. A AnemaProf. Dr. H. BavinckProf. Dr L. Bouman Prof. Dr. F. W. Grosheide Prof. Dr. T. Hoekstra Prof. Dr. A. NoordtzjjProf. Dr. J. Ridderbos Prof. Dr. H. Visscher. CORRESPONDENTIE. Ds. G. H. K. te I. Door uitstedigheid van ds. B. kon uw stuk nog niet geplaatst. Ridactie.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1918 | | pagina 3