Kerk- mn SchoolnlcHwi. Bouma. In memoriam ds. P. Warmenhoven. Nog een verlies. Keerhof. ZENDING. Een en ander. en tot het Evangelie op te voeden, haar in aanraking te breDgen met den persoon van Jezus Christus directe verandering van de maatschappelijke toestanden is daarbij slechts middel). Zü werkt aan den binnenkant en van binnen uittracht de innerlijke gezind heid te veranderen. Bij haar treedt het dienend karakter op den voorgrond, het overreden en het wekken van een eigen overtuiging door het indragen van een nieuw levensbeginsel in het persoonlijk karakter en in d*n volksaard. Zjj beveelt nimmer en schuwt al wat dwingt. Zfi verricht met geestelijke middelen een ge- duldswerkopvoeding langs geleidelijken weg tot ware menschen, n.l. kinderen Gods." In weinig woorden wordt hier veel gezegd inderdaad is hiermede het groote verschil tus- schen regeering en zending inzake de bearbei ding der heidensche en mohammedaanscbe volken juist aangegeven. Natuurlek moet er samenwerking zyn tus- schen deze beide machteD, doch men heeft dan drieërlei in acht te nemen 1. dat ieder van beide vry blijve naar eigen beginselen te handelen2. dat elk met de taak en de moeilijkheden van de ander wel willend rekening houde 3. dat men van weers zijden open zij, vertrouwen toone en in elkan der belaDgstelle. In de kringen der bestuursambtenaren groeit de sympathie voor den zendingsarbeid. Dat is gelukkig. Maar het is ook gevaarlijk. Want sympathie voert zoo licht tot een steunen van en daarmede een ingrijpen in het werk der zending. Daarvan is deze allesbehalve gediend. Zij wil alleen vrij zijn en zichzelve blijven. Zij wil de regeering alles open laten zien en ook overleg met haar plegen. Maar wat zij, omdat het in strijd is met haar karakter en haar levensbeginsel, niet wil en dan ook nimmer zal gedoogen, is als een werktuig in de regeeringsmachine te worden geschakeld. Ook niet op het gebied van het onderwijs. Op hare vrijheid stelt de zending prijs. Daaraan kan noch mag zij laten torneD. Harerzijds dient de zendirig zich er wel van bewust te wezen, dat zij aan de bestuurszaak der regeering evenmin moeilijkheden in den weg mag leggen. De regeering toch draagt een element in zich, dat voor een goede opvoeding van de bevolking evenmin onmisbaar is als overreding on overtuiging, en dat de zending juist mist en missen wil het dwirigende gezag en de ge hoorzaamheid. Zonder die laatste ware niet alleen de bestuurstaak onuitvoerbaar, maar zou ook de zending vaak vruchteloos bij de bevolking aanknoopingspunten vinden. Dereg. plege echter in baar eigen belaüg en in dat der bevolking overleg met de Zending over de vraag waar, wanneer en in welke mate zij dwang zal toepassen- Moge mr. Schepper spoedig gelegenheid vinden, om naar zijn arbeidsveld te gaan, ©n God zegene hem in zijn zeer belangrijk werk. J. D. WlELENGA. Waarom collecteert men en waarom gaat het Omdat men aan deze geceformeerde menschen domicé's en met de dominé'e alweer gerefor meerde preeken voorspiegelt. Als men maar ter kerk kan gaan Doch het kerkelijk vraag stuk, hoe belangrijk ook voor de toekomst van het kerkelijk leven, daaraan mag niet gedacht. „De menschen zijn er niet rijp voor", zegt men. Inderdaad, zij zijn er niet ryp voor. Zij zullen er nooit rijp voor worden. Alles moet zoet gehouden, tot de storm komt en de onrijpe partijen voor den val stelt. Waarlijk ik heb niet veel respect voor de rechtsche kerkelijke partijen. Ik heb er weinig of geen geloof meer in. De ervaring van een kwart eeuw sloopte het in mij. Laat Mr. SchokkiDg getuigen: Wat is er nu inzake het nijpende kerkelijke vraagstuk door de partijen gedaan om het tot een oplossing te brengen Wie de literatuur leest van at de veertiger jaren uit de vorige eeuw, verneemt dezelfde klachten, die wij nog hooren. Het is alles ge bleven precies zooals het was. Er is niets, absotuut niets veranderd. Dezelfde roep om formules, dezelfde klachten over loochening der belijdenis, ©ver modernen etc. Zelfs bleek dezelfde Synode, die doet denken aan de teeder minnende vrouw uit Homerus, die om de vrijers van het lijf te houdeD, daags weefde en 's nachts het weefsel weer loiploos. Wat die vrouw eerde, als teeken harer trouwe liefde, dat wordt van de oude matrone, die Synode heet, een gruwel, omdat zulk een spel op his torisch gebied een ramp onafwenbaar zal maken. NeeD, het is waar, ik gevoel weinig eerbied voor deze partijen, omdat er grond is iets van haar te verwachten, dat waarlijk leiden kan tot oplossing van het kerkelijk vraagstuk. Willen zij werkelijk een oplossing? Dat zelfs is nog een vraag. Staan zij niet met het aan gezicht, met de aangezichten naar het verleden en keeren zy niet den rug naar de toekomst? Waar ik het dan wel van verwacht? Van het werk, dat God doet ia dege weldige sociale krisis, die zonder dat wy het genoegzaam merken, het leven der volkeren omvat en zich in, over, door en zonder de partijen in de kerk, in het leven der moderne menschheid voltrekt. Reeds jaren lang gaan de hoofdstroomingen van het sociale leven aan den drempel der Herv kerk voorbij. De ure komt, waarin ook het zand onder hare fundamenten van het volks leven zal zijn weggespoeld. Maar hoe zouden de worstelende partijen dit waarlik kunnen gelooven Zegt ge ook niet met mijnog al kras. Een niet sparend oordeel wordt hier over de recht sche partijen in de Herv. kerk uitgesproken en we durven niet te zeggen, dat het al te kras is. De historie geeft inderdaad den schrijver gelgk en we zijn er benieuwd naar, of er een grondig bewijs tegen in te brengen valt. Mr. Schokking werd met name uitgenoodigd om zyn bezwaren er tegen in te brengen en hij kan niet volstaan met een klacht over gebrek aan waardeering voor de kerkelijke partijen. Laat wie lust gevoelt en kans ziet daartegen nu eens opkomen. De vergelijking van de Synode met de vrouw van OJysseus is niet onaardig en welk een ver ontwaardiging zou het gewekt hebben, indien eens iemand uit onze kerken haar gebezigd had. Maar nu een der zonen uit de Herv. kerk het zegt moeten zy wel hun kalmte bewareD. Het is dan ook veeleer dure roeping om eens na te denken of het niet waar is, dat zulk een spel op historisch gebied een ramp onafwen baar zal maken en er op bedacht te zijn om zulk een ramp nog te voorkomen. Eveneens gelooven we, dat er terecht gezegd wordt, de fout schuilt hierin, dat de rechtsche partijen in die kerk te veel zien naar het ver leden zonder een oog te hebben voor de toe komst. Het is prijselijk, ja beslist noodzakelijk, dat wie invloed ten goede wil oefenen worte len moet in het verleden, maar het aangezicht moet gewend zijn naar den dag, die komt. Het radicalisme in maatschappij, staat en kerk is gevaarlijk, omdat het den band met de historie lossDydt, maar eveneens alle conser vatisme, dat een lofzang houdt op wat voorbij is, een weeklage op het heden en verder alles laat zooals het is. We vreezen ook met den schrijver, dat al wordt dit nog zoo duidelijk en kras gezegd, het weinig zal uitwerken. Er is een onaandoenlykhsid, welke voor geen menschelijke woorden wykt. De verwachting, welke de schrijver koestert van de geweldige sociale crisis, is niet bizon der gunstig voor de Herv. Kerk. Doch het is niet genoeg, dat wy een oogenblik luistereD, we hebben toe te zien dat ook niet onze eigen kerken er door overvallen wordeD. Het is nu eenmaal zoo, dat er onder de werklieden een breede schare is, die Diets meer gevoelt voor eenige kerk en alleen hooren naar het dage- lyksch terugkeerende geroep De kerk heeft nog nimmer iets gedaan tot opheffing van den arbeidersstand en zy zal er ook nimmer iets voor doen. Met haar prediking van be rusting in tegenheden staat zy de doorwerking van de sociale ri chtvaardigheid in den weg en biedt zy f-teun aan het kapitalisme. En we mogen het oog j i-it sluiten voor bet feit, dat zulk een krachtig geluid licht doordringt in 'fc gemoed van hen, die nu nog aan de kerk haar plaats graag gunnen. De strooming, welke door het leven der volken gaat, is niet te keereD, en daarom moet de kerk zich helder bewust z^jn van de taak, welke zy heeft te vervullen. Zjj moet het Woord Gods brengen voor dezen tijd en zij heeft het licht van het getuigenis te laten vallen in 't midden van de groote verwarring, welke er heerscht, opdat iedereen den weg kent, waarlaDgs hy gaan moet. Zy moet duidelijk uit laten komen, dat ge rechtigheid alleen een volk verhoogt. Ook willen we wat er gezegd wordt over de gemakzucht van de Gereformeerden in de Herv. kerk ons aantrekken. Dit mag ook wel eens tot ons gezegd worden, want het gevaar is niet denkbeeldig, dat we enkel letten op de kleine belangen, welke er in onzen eigen kriDg zijn. We leven dan zoo gemakkelijk en indien we het zelf maar goed hebben, dan bekommeren we ons weinig over de geweldige beroering, welke de zee van het volkeren- leven in bruischende beweging gezet heeft. Afgedacht van den oorlog is er een gisting ontstaan, welke op groote veranderingen wijst. Daarom laat ieder onzer wakker zijn en mede strijden in het leger, dat voor de eere van den Koning over Sion gezalfd opkomt in de kerk en in de maatschappij. Serooskerke heeft een zwaar verlies geleden. Zag het voor vier jaar zijn ouden grijzen leeraar, die het jarenlang had gediend heen gaan, nu weer zijn leeraar in den vollen bloei van den mannelyken leeftijd, die er slechts twee jaren heeft mogen arbeiden. Dinsdag 21 Mei ontsliep ds. Warmenhoven op nog geen 52 jarigen leeftijd. Altoos had ieder die hem kende, in hem gezien een stevig en gezond man. Een verraderlijke nierteriog evenwel sloopte in enkele weken zijne lichaams krachten. Voorwaar, „de dagen des menschen zijn als het gras gelijk eene bloem des velds, alzoo bloeit hijals de wind daarover gegaan is, zoo is zij niet meer, en hare plaats kent haar niet meer." Een dierbaar leven is afgesneden dierbaar voor de weduwe met haar achttal kinderen, en dierbaar voor de gemeente van Serooskerke. In die twee jaren had de gemeente ds War menhoven liefgekregen, omdat by zich aan haar gaf met de volle toewijding zijner krach ten. De broeders en zusters werden eiken Zondag gesticht door de degelijke, echtgezond schriftuurlijke predicaties van hun begaafden leeraar. Men verzekerde oup, dat er veel zegen genoten is onder zijne bediening des Woords. Wat een unicum in onze provincie mag heeten vond 't maar navolgingDs. W. hield den ganschen zomer door catechisaties en ze werden getrouw bezochtDaaruit bleek ook, hoeveel Serooskerke's jeugd met hem ophad. Zijn pastorale arbeid en '/jjn geestelijke ver zorging van de militairen werd niet minder gewaardeerd, en bij won er veler harten door. Allerminst omdat hij menschen naar de oogen omzag, integendeel, zonder aanzien des per- soons wist hij 't kwaad te bestraffen en de leden zijner gemeente ernstig te vermanen. Al heeft ds. W. slechts kort in Serooskerke gearbeid, die arbeid is niet ongezegend geweest en zal goede vrucht voor de toekomst afwerpen. Ook op kerkelijk gebied zocht hij z.ne ge meente met vaste en besliste hand te leiden in het goede spoor. Hoe jammer, dat de Heere reeds zoo spoedig dezen Dianaar afloste van zijn post, waar hy naar menschelijk oor deel zoo noode kon gemist worden. Maar wij moeten in Zijn doen, dat altoos wijs en goed is, berusteD, ook al verstaan wy niet 't „waarom Sinds 1895 was ds. W. predikant in de Geref. Kerken. Hij diende achtereenvolgens Kerken van Alblasserdam, Harderwijk, Zetten, Aarlanderveen en Serooskerke. In al die ge meenten gedenkt men bij zijne nagedachtenis met liefde en achting zijn persoon en arbeid. Hy was een beginselvast man, die voor niets of niemand uit den weg ging als het de be ginselen van Gods Woord raakte, en die met wijsheid en bezedigdheid wist op te treden tegenover allen. Hy was een Rotterdammer van geboorte en vertoonde ook in zyne versehyniog de levendig heid aan die stedelingen eigeD. Was hij eerst d n baan van het kantoorleven ^pgegaaü, door bemoeiing van ds. Krayenbelt, Herv. pred. te Rotterdam zag Warmenhoven zich den weg tot studie voor het leeraarsambt, waarin hy van der jeugd of aan lust had, geopend Na een paar klassen van het Erasmiaansch Gymnasium te hebben afgeloopeD, kreeg hy zyn verdere op'eidiDg in Zetten. Meegegaan met de Doleantie, liet hy zich als theologisch student inschrijven aan de Vrye Universiteit te Amsterdam. Toen schrijver dezes in 1893 als student aankwam, was P. Warmenhoven Praeses van het Studentencorps, de gunsteling der professoren, lector in het Hebreeuwsch, de vertrouwde van alle oudere en jongere studiosi. Het Candidaatsexamen in de theologis werd door hem cum laude afgelegd. Ieder ver wachtte dat hy een plaats met eere in het kerkelyk leven zou bekleedeD. Een eigenaardige ombuiging heeft zyn loopbaan gekregen door de aanvaarding van het rectoraat van het Zet ten sche Gymnasium. In Aarlanderveen en in Serooskerke heeft ky weer zyn volle kracht als herder en leeraar kunnen ontplooieu. Persarbeid heeft by verricht als Redacteur van de „Rynlandsche Courant" en van de „Rynlandsche Kerkbode". In onzo Kerk bode verscheen van zyoe hand ook tweemaal een viertal meditaties, die met smaak werdeD gelezen. De Sociale actie had ook zyn ijverige belang stelling. Meermalen trad hy op voor „Patri monium". In Januari 1 1 hield by voor de afdeelirig Souburg nog een schoone rede, ook al hinderde hem toen reeds, (gelyk van ach teren bleek) zyn ondermijnende kwaal. In het Geref. Jongelingsblad verzorgde hy sinds jaren de uitstekende leiddraden voor Gewyde Geschiedenis en heeft daardoor ook onder de jeugd heelwat zaad gestrooid, dat 30-, 60- en 100-voudigen vrucht draagt. Van Otto Funcke's boek „Het Huwelijk" bezorgde ds. W. eene Nederlandsche vertaling, waarvan onlangs een tweede druk verscheen. Een werkzaam leven heeft ds. W. dus gehad. Nog veel arbeid bad onze broeder kunnen verrichten, zoo hem het leven gespaard ware, want 't was zijn lust om altoos ijverig bezig te zyn. Maar zyn taak op aarde was afgewerkt- In vollen vrede ging by heen tot Hem, die gezegd heeft„Waar Ik ben, daar zal ook Myn dienaar zyn". Ontzettend groot is de ledige plaats, die onze beminde broeder achterlaat in zyn talrijk gezin. Als by ergens nog niet kon gemist worden naar menschelyk inzicht, dan ware het in den kring zyner kinderen. Diepe rouw en smart vervult de harten dier weduwe en ha^er kiaderen. De Heere vertrooste ze met verme nigvuldiging Zyner genade, en bane ook in de voor hen zoo donkere toekomst, genadig lijk hun weg. De gemeente, die haren ont slapen leeraar zoo liefhad, drage zijn gezin op de vleugelen des gebeds en steune het ook met de kracht der liefde. „Gedenkt uwen voorgaDgeren, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling" (Hebr. 13 7). iwi Vlissingens kerk geniet een hooge eere, doordat haar leeraar benoemd werd tot profes sor aan de V. U. in de faculteit der letteren en wijsbegeerte voor de Algemeene en Vaderland- sche Geschied nis tot op den vrede van Munster. Maar voor die eer moet zy haren geliefden leeraar missen, en komt daardoor straks ge heel herderloos. Aan dr. van SehelveD, wiens lievelingsstudie juist op dit terrein lag, bieden wy onze har telijke gelukwenschen, met de betuiging van leedwezen, dat wy hem verder in ons kerkelijk leven zullen moeten misseD, daar by alsnu volgeDs art. 12 KO. zal overgaan tot een anderen staat des levens. Dit is dan een geval van toepassing van art. 12, waarover men zich ten deele althans kan verblijden. Gestorven, niet op liet Zendingsveld. In het Zendelinghuis te Barmen hangt een lijst met de namen van de huisgenooten, die in den grooten oorlog gevallen zyn Deze lyst telt thans reeds 62 namen 23 kweekelingen, 1 aanstaand zendeling-arts, 32 zonen van zen delingen en 6 zonen van inspecteurs. Verder zyn er 3 kweekeliögeD, 3 zonen van zendelin gen en 3 zendelingen in krygsgevanrenschap. Droeve cyfers Toch nog maar een klein ge deelte van het vreeselyk geheel. En tevergeefs vraagt men zich afwanneer al die offers zijn gebracht. Deze mannen waren zoo noodig op het zendiDgsveld, en zy moesten sterven op het oorlogsveld. Rare redeneeringen. Op de jaarvergadering der Ned. Herv. Pred. Vereeniging sprak ook de bekende dr. A. H. de Hartog uit Amsterdam over De beteekenis van het onderbewuste voor ons geestelijk en zedelijk leven. Hy zei, dat ligt voor de hand, ware en schoone dingen, maar sommige van de redeneeringen van dezen ethischen doctor waren al heel raar. In zyn repliek toch be weerde hy, volgens het verslag in de N. R. Ct. dat wy niet weersproken hebben gevonden, „Christus werkt in de heidenwereld heimelijk deze wereld moet tot bewuste kennis komen door de zendiüg. De algemeene openbaring is daar, waar de mensch blijft by de natuur, de bijzondere daar, waar heimelijk of open baar de wedergeboorte door Christus wordt gewerkt". Wy kunnen hieruit niet anders ofLiden, dan dat buiten het Woord om Chris tus de heidenen wederbaart en maakt tot kin deren Gods, en dat nu de zendelingen moeten komen om dit den heidenen te doen verstaan zy behoeven dan niet meer te prediken: „Gy moet van kinderen des Satans kinderen Gods worden", maar „Gy zyt Gods kindereD, en het eenige wat u outbreekt is, dat gij u dit Diet bewust zyt". Rare redeneeringen Regeering en Zending. De nieuwbenoemde Zendingsconsul mr. J. M. J. Schepper sprak t© Rotterdam over boven genoemd onderwerp. Hy wees op verschillende interessante dingen, die de overweging waard zyu. Breed zette hy uiteen het onderscheid in beginselen en doel, en ook in werkmiddelen en werkmethoden. „Regeering en Zending trachten ieder van eigen standpunt uit en op eigen wyze de bevolking op te voeden tot de haar toekomende plaats ia de wereld, haar te associeeren aan de Westersche cultuur met behoud van eigen Oostersch karakter. Maar is voor de regeering die associatie doel, voor de Zending is zy middel. De regeering treedt politiek-paedagogisch op en heeft een sociaal-politieke taak (de bevolking op te voeden tot waardige onderdanen van het Nederlandsche gouvernement, tot autonome onderdeelen van den Nederlandsche staat). Zy werkt dus aau den bniteokant en van buiten afis op daden en feiten uit (omzetting van den maatschappelyken en politieken toestand). Zy beveelt en crebruikt voor haar doel des noods dwaog. Zy is nu eens geneigd of ge noodzaakt de toestanden te laten, zooals zy zfia, dan weer tracht zy door druk van boven af haar doeleinden in den kortst mogelyken tyd te bereiken. De Zending daarentegen treedt godsdieDstig-paedagogisch op en heeft een godsdienstig sociale taak (de bevolking door TWEETAL te Enschedé J. Oosterveen te Geeiteren G. v. d. Zanden te Renkum te Vlissingen H. de Brufin te Nieuwendyk H. P. M. G. de Walle te Zaamslag te Koudekerke J. Oosterveen te Geesteren J. R. Goris cand. te Zevenbergen te Baarland: U. Buwalda te Scbouwerzyl; J. R. Goris cand. te Zevenbergen DRIETAL te Schiedam T. Gerber te Oenkerk J. Mulder te Gorinchem H. H. Schoemakers te Kampen. BEROEPEN te Vreeswyk: T. L. Kroes te Coevorden te Laügeslag, Lemerveld en NaardenJ. R. Goris cand. te Zevenbergen; te Uithuizermeeden H. P. M. G. de Walle te Zaamslag te Enschedé: G. v. d. Zanden te Renkum. AANGENOMEN naar SpykenisseH. Z. de Mildt te Oostburg. BEDANKT voor Veere J. H. A. Bosch te Andel. Prof. dr. H. H. Kuyper deelt mede, dat hy van Amsterdam verhuisd is naar Bloemen- daal, Kerkbuurt 7. Ds. K. van Dyk, miss. dienaar des Woords voor Friesland te Keboemen op Java, hoopt 27 Mei te vertrekken met de Nieuw Amster dam naar Amerika, om vandaar zyn standplaats te bereiken. Op Donderdag 20 Juni zal te Kampen de Theol. Schooldag worden gehouden, Prof. Hoekstra hoopt te spreken over tDe tegen woordige critiek op onze preeken". Te Zandvoort werd eeu nieuw kerkge bouw in gebruik genomen. Ds. llingnaldavan Haarlem hield een rede naar aanleiding van Hand. 2 42. Ds. J. v. Haeringen van Hoek van Hol land, heeft wegens gedurige ongesteldheid emeritaat aangevraagd. Afscheid van Zevenhoven ds. S. Huisraans met Hand 8 2640. Aan de Vrye Universiteit werd benoemd in de Litterarische faculteit dr. A. A. van Schel van te Vlissingen, om te doceeren in de Algemeene en de Vaderlandscho Geschiedenis tot op den vrede van Munster (1648). Te Serooskerke (W.) overleed in den ouderdom van byna52jaren ds.P.Warmenhoven. Slechts 2 jaren mocht hy deze kerk dienen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1918 | | pagina 2