Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland, 32e Jaargang. Vrijdag 3 Mei 1918 No. 18 UIT HET WOORD, Redacteuren Ds. L. BOUMA te Middelburg en Ds. Q. F. KERKHOF te Oost-Souburg. Vasts Medewerkers0.0. R. J. v. d. VEES, J. 0. WiELENGA, B. MEIJER, F. J. v. d. EMOE, A. A. v. SCHELVEN, H. P. M. G. 0E MALLE sn F. W. J. WOLF. Abonnementsprijsper7 kwartaal bg vooruitbetaling 50 cent. UITGAYB TAN DE PERSVERBBN1G1NG ZEEUWSCHB KERKBODE. Adres van de Administratie Firma LITTOOIJ OLTHOFF, Middelburg. ALLE BEKOMMERNIS OPDENHEERE! De bekommernis van de Klein-Aziatische gemeente, aan welke Petrus zijn eersten zendbrief scheef, bestond mede in de zware verdrukking en ernstige vervolging, die ztj als christenen hadden te duchten van joden en heidenen. Hoe zijn wij dan boven hen bevoorrechtWij leven nog in een vrij land, en, al moet de christen 't ook soms ervaren, dat de vijandschap der wereld groot is, toch kunnen wij den Heere dienen naar Zijn Woord zonder te zeer te worden belemmerd. Maar in plaats van den nood, die de kerk in Petrus' dagen drukte, treft ons de zorg van den wereldoorlog, die als een zware last op ons hart ligt, en met wee moed en kommer vervult. God zelf hield ons nog buiten de algemeene worsteling de oorlogsfakkel werd op onze erve nog niet aangestokenhet zwaard kon nog in de schede blijven, maar de hand is toch aan het gevest geslagen, en het geweer staat aan den voet, en het hart blijft be zwaard dat een der krijgvoerende landen ons met meer of minder opzet in den strijd zal betrekken. Daarbij komt nog andere zorg ons kwel len; dè fioantieele druk wordt groot, de meeste waren zijn zóó in prijs gestegen, dat er voor hen, die een beperkt inkomen hebben, geen mogelijkheid is ze te ver krijgen; en hoevele dingen zijn er niet, die men voor geld en goede woorden niet meer bemachtigen kan 1 De vraag »Wat zullen wij eten, en wat zullen wij drinken en waarmee zullen wij ons kleeden wordt steeds nijpender. Menigeen gaat onder de levenszorg van den tegenwoor- digen lijd zoo gebogen, dat er weinig meer noodig is, om hem te doen bezwijken. Ook zijn wij bekommerd over den zede lijken en geestelijken toestand van ons volk. De nood maakt niet beter, doch doet ont aarden en verwilderen. Het onderscheid tusschen het mijn en dijn gaat verloren wetsontduiking vindt op steeds grooter schaal plaatsde bepalingen en voor schriften der overheid vinden geen weer klank in de consciëntievelen maken misbruik van de omstandigheden door ongekende woekerprijzen te vragen ieder denkt alleen aan zichzelfhet egoïsme viert zijn schandelijkste triumfen. Dit alles en nog zooveel meer, bekommert ons, en brengt ons in de moeite. Opmerkelijk is, dat de apostel spreekt van bekommernis in het enkelvoud; alle zorgen en bezwaren, alle moeiten en lasten des levens vormen één geheelzij staan niet los naast elkander, doch God heeft ze samengevoegdzij zijn gelijk aan de zandkorrelen, die één grooten berg maken, en aan de waterdruppelen, die tezamen de zee zijn. Daarom moet het er u niet om te doen zijn u van één last te bevrij den al de bekommernissen als één be kommernis moeten op God geworpen gij moogt niets voor uzelf houdenvan splitsing mag geen sprake zijn het is niet: één deel voor u en één deel voor den Heere, doch: werpt al uw bekommernis op Hem". Volgens de voorafgaande verzen is die »Hem" niemand minder dan God zelf. O, wij zijn aan den naam van God ge wend bij ontroert ons ternauwernood meerhij is als een klank geworden zonder wezenlijken inhoud. Hoe menig maal kunnen wij den naam God gedach teloos op onze lippen nemen, zonder te beseffen wat wij doen. Denkt het u echter een oogenblik in, dat gij met uw bekom mernis, al de zorgen van uw leven, moogt komen tot God Het is Hij, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, en de zee en alles wat daarin ishet is Hij die alles draagt door Zijn voorzienige kracht, die alle schepsel leidt en regeert, en alle din gen doet uitloopen op de eer van Zijn naamhet is Hij, die met hoogheid be kleed is, en voor wien al de volken te zamen zijn als een druppel aan den emmer en een stofke aan de weegschaal. Niets geschiedt er bij geval, want Hij heeft het alles in Zijn Raad beslotengeen ijzeren noodlot jaagt u voort, want met wijsheid en liefde leidt Hij uw levenslot. Werpt dan alle bekommernis op Hem, want zijn oog licht over u met vaderlijke vriende lijkheid, zijn hart klopt voor u in vader lijke liefde, zijn hand zal u dragen met vaderlijke kracht, en zijn oor heeft Hij tot u geneigd in vaderlijk mededoogen. Tot wien zult gij anders heengaan dan tot God? op wien zult gij anders uw be trouwen stellen dan op God? van wien zal uw hulpe anders wezen dan van God? Hij is toch ook uw Verbonds-God, Heere der heirscharen is zijn naam. Bq Hem is het kunnen doch ook het willen en het zullen. Zijn beloften liggen er, en zijn in Christus Jezus ja en door Hem amen. Maakt dan gebruik van dezen uwen God, en doet naar het vermanend woord van Petrus: Werpt al uw bekommernis op Hem". Want Hij zorgt voor u", d.i. om uwentwil gaat het Hem ter harte, Zijn naam is Ontfermer. Het is niet zoo, dat God zeer hoog woont en heerlijk is, en ook laag nederziet, doch zich niet wezenlijk met ons inlaat en ons onzen gang laat gaan die ons, ja, van eeuwigheid af heeft uit- uitverkoren en ons ook eenmaal de hemel poort zal opendoen, maar in dit leven ons alleen laat tobben en zwoegendat zij verreonze God is een levende God, de Vader der barmhartigheden, en zoo nauw is Hij met zijn kinderen vereenigt, dat Hij zeggen kan»Wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan". Het gaat Hem ter harte, alles wat u deert, en zoo zorgt Hij voor u. Merkt het op, dat het onvoorwaardelijk gozegd wordt. Het is niet zoo »Hij zorgt voor u, als gij volkomen op Hem betrouwt, ofals gij op een of andere wijze zijn zorg u waar dig maaktniets van dit alles, er staat alleen: »Hij zorgt voor u". Het zorgen Gods gaat alzoo buiten u om 't vindt zijn grond niet in uw doen en laten het ligt alleen vast in zijn vaderlijk en souverein ontfermen. Bovendien, als de Heere zegt»Geef alles aan Mij over, vertrouw alles aan Mjj toe", dan kunnen wij veilig alles aan Hem overlaten, want de barmhartige God heeft alle macht in hemel en op aardeZijns is het goud en het zilver, en het vee op duizend bergenHij doet alles wat Hem behaagt; zelfs de harten der koningen zijn in Zijn hand als waterbeken. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van den dood, volkomen uitkomst geven. Omdat Hij zorgt komt er alles wat gij behoeftin Christus liggen alle schatten en gaven verborgen. Des Heeren zorg is echter volstrekt niet altijd in overeenstemming met uw wen- schen en begeeren Hij gaat zelfs menig maal in tegen uw vleesch en bloed. Doch zelfs, ja vooral ook in den weg van tegen- heden, mogen wij onze bekommernis op Hem werpen, omdat Hij dan ons hart stil maakt, »gelijk een gespeend kind bij zijn moeder", Hij maakt ons vrooiijk in Hem, en geeft ons een vrede die alle verstand te boven gaatin nood en dood mogen wij de waarheid van het woord ondervin den »De Heere der heirscharen is met ons, de God van Jacob is ons een hoog vertrek 1" Zult gij dan uw zorg voor uzelf houden O zeker, uw geweten veroordeelt u en de vraag van twijfel rijst erop in het hart swil de Heere zorgen voor mij, die zoo zwart ben als een Moriaan voor mij, die zoo ontevreden ben als het goed gaat, zoo murmureer als het tegenloopt?" Zelfs kan de stem der verzoeking worden ge hoord »Val den Heere niet lastig met uw moeiten zorg voor u zelfsteek de ban den uit den mouw en wees sterk". O, geef toch geen gehoor aan deze en dergelijke booze raadgevingen, maar doe naar 't Evangelie der genade, dat u toeroept Werpt al uw bekommernis op den Heere, want Hij zorgt voor u". Dit werpen is een werk des geloofs. Het leven van een christen staat niet in het teeken van de lijdelijkheid, maar in het teeken van het werkzame geloof. Gij moogt niet aldus redeneeren: »De Heere zorgt voor mij, dus ik trek mij van alle moeiten en zorgen des levens niets aan", maar gij neemt die bekommernis op en legt ze op den Heere zijn almachtige schouders. Tot zulk een geloofsdaad zijt gij alleen in staat, indien gij vs. 6 in het oog houdt, waar Petrus u toeroept»Vernedert u onder de krachtige hand Gods", want, zoo gaat de apostel voort, terwijl hij onzen tekst er bijvoegt: »opdat Hij u verhooge te zijner tijd, werpende al uw bekommer nis op Hem, die voor u zorg draagt". Hier hebt gij de dwaasheid des Evangelies, de orakeltaal des geloofs. Het is dezelfde gedachte als van Panlus »Als ik zwak ben, dan ben ik machtig". Als gij u in de diep ten der zelfvernedering werpt, klein wordt, niets wordt van God, dan zult gij uw last op den Heere kunnen leggen van zulk een hemelvaart is echter alleen sprake als er de hellevaart in uw eigen ik aan vooraf is gegaan om iets te zijn, om veel te kun nen, om alles te vermogen, moet gij niets zyn, en niets kunnen»want ik vermag alle dingen door Christus, die mijn kracht geeft". Werpt gij uw bekommernis op den Heere? Neen, wanneer gij op uzelf ver trouwt, of het van eenig schepsel ver wacht; neen, wanneer gij in moedeloos heid nederzit en geen raad weet; neen, zoolang gij uw eigen ik nog handhaaft en u voor God niet hebt verootmoedigd. Maar ja, gij doet het, indien gij mét be lijdenis van schuld en zónde, van onwaar digheid en onbekwaamheid u voor den Heere vernedert, wiens heiligheid de sera fijnen zingen om Gods troon, uzelt ver liest in de almacht en de genade Gods, en op Zijn ontferming in Christus zijt hopende. Als gij uw bekommernis zelf wilt dra gen zijt gij diep ongelukkig, uw leven wordt verbitterd, uw hart is vol vrees,, uw toekomst donker en dreigend en 't oordeel gewis. Maar als gij, door den Heiligen Geest bekwaamd, uit de diepte roept naar omhoog, en uw berg van zorg en zonde aan den Heere geeft, daalt er vrede in uw ziel, smaakt gij blijdschap in het ge- looven, wordt de zwaarste last u licht, gevoelt gij de mogendheid van een almach tig Vader in uw dragen aanwezig, en ziet gij een blijde toekomst u tegenlachen. Wacht daarom op den Heere, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja wacht op den Heere". N. C. S. V. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentieprijs J.0 cent per regelbjj jaarabonnement van minstens 500 regels belangrijke reductie. Berichten, Opgaven Predikbeurten en Advertentiën t©t u i t e r 1 ij k Vrijdagmorgen te zenden aan de Drukkers LITTOOIJ OLTHOFF, Middelburg. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Pete. 5 7. J. D. Wielenga. HEBfiELIJK LETEM. Het is bemoedigend, dat er in de laatste jaren onder de studenten een beweging ont staan is, welke bedoelt om bet Christendom meer tot eere te brengen ifa de kringen van hen, die zich voorbereiden öm Iftter een be- teekenisvolle plaats in te nemèië- ónder ons volk. We hebben deze beweging van meet af met belangstelling gade geslagen' én er-ons meermalen over verheugd, dat zty;stèedsin kracht en invloed won. Immers daaruit bleek, dat er onder deze jonge mantien W6êr een vraag was naar de onzienlijke en onverganke lijke schatten van het koninkrijk der henièlen. Op zich zelf was dit reeds een levenstéeken, dat weldadig aandeed, doch daarbij kwam nu nog de gedachte, dat deze studeerendé jónge lingschap straks door hun plaats in Öe iriaat- schappü een invloed ten goede of ten ktfade zou oefenen. Er is een t\jd geweest, waarin menige zoon uit een Christeljjk gezin aan de academie ongeloovig werd en later als bestrijder van het oude evangelie optrad. Ons werd onlangs het jaarverslag van deze Christelijke Studenten-vereeniging toegezonden en we hebben het met waardeering voor den omvangrijken arbeid gelezen. Die vereeniging is gestadig in groei en bloei toegenomen en is nog vol van frisschen leveDsmoèd. Het is ver blijdend, dat er zoovele studenten tot haar be- booren, inzonderheid omdat het getal van hen, die niet de theologie beoefenen, reeds zoo groot is. De organisatie wordt steeds beter, de kracht is toenemende en de arbeid is prij selijk. Er wordt met ijver en groote toewijding gewerkt en de vruchten zijn niet uitgebleven. Inderdaad is dit een oorzaak van blijdschap. We hebben echter ook geweten, dat deze vereeniging een zeer breede basis had en een ruim standpunt innam. Gedachtig aan het oude spreekwoord, dat Eendracht macht maakt, wilde men een vereenigiüg van allenj die in de oudste belijdenis der Christelijke kerk de uitdrukking van hun geloof vonden. Op deze wijze was er plaats voor Gereformeerden en Lutherschen, voor Baptisten en Darbisten, voor Ethischen en Confessioneolen, kortom voor ieder, die de voornaamste grondwaarheden der

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1918 | | pagina 1