Het beste adres voor Manufacturen is dat van L. E. RIVIERE, Groote Markt, hoek Gravenstraat Middelburg. Bijbals en Kerkboeknn. I D.ï. MMai 11 Atrll 1918 een Juffrouw Firma Val. P. la Jul ta Gaas Ban ir. Mrs. Loodsboot No. 14. Nationale Baniïereeniging Vraagt ZEEMSPONSEN, echt Zeemleer. A. S. J. DEKKER, GOES. Amerikaansche Orgels Onze Man BelstelM vaitoapi lel wat Over Slaat L. JANSE, J. A. PIETERS. Vlasmarkt K 157. op ZONDAG 7 APRIL 1918 in Zeeland Boekhandel FANOY, Borg VERGADERING „WALCHEREN Firma van der Kuyl Sorter, PATRIMONIUM. H. D. A. v. d. WOUDE, Zwartsluis Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken Classe Middelburg, Glass© Zierikzee. Class© T holen Class© Goes, Class© Axel. JAN GERARDUS. Kornelis Dingemanse Az. Bekend ADRES voor Goedkoope en fijne BANDEN in verschillende formaten voor gouden Slot- en Portefeuille8luiting. Ger. Vereen, voor Drankbestrijding 's avonds 8 uur in de Consistorie Bogardstraat. Onderwerp: De Geref vrijheiden de Geheel-onthouding door dhr. HENDRIKSE. Allen Welkom l Toegang Vrg! Vlasmarkt K 150. Middelburg. Vraagt onze: LIMONADES op schroef- en kogel- flesschen. LIMONADE-SIROPEN in diverse soorten. MINEBAALWATEB op schroef-, kogelflesschen en syphons. WIJNEN en GEDISTILLEERD. Dir. F. A. HANSEN, Middelburg. S. A. VAN DEN HOORN. Dedemstraat 38, Bergen op Zoom EFFECTEN, COUPONS, WISSELS, DEPOSITO'S. Verzekeringen op allerlei gebied. (VAN DE KREKE DE KAN Co.) Kaptlual en Beserven f 6,900,000, EFFECTEN - COUPONS - INCASSEERINGEN SAFK-DËPOSIT HANDELSCREDIETEN - REKENING-COURANT HPA4BBANK 4% BKNTJE CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND DEPOSITO'S BEWARING VAN FONDSEN - REISCREDIETBRIEVEN. Borstelwerk, Dweilen, Touwwerk, Schuurpapier Geollne, Brasso, Alle soorten Verbandmiddelen* Vorplegin&s- g artikelen, Chemicaliën, Drogerijen, S Droge en Natte Verfwaren, Drogistartikelenm cd Bekend ADRES voor eerste klasse VAN HOOGST DUURZAME CONSTRUCTIE. Men vrage den geïllustreerden catalogus. Betaling naar wensch van den kooper OOK OP AFBETALING, S ponsenBorstelwerk Dweilen, prima Stoelenvernis, Vuur- lak, Black Varnish, Goud- en Zilverbrons, Schuurpapier, Zelfbereide Glans- en Grondverven in alle kleuren. Oliën, Ver nissen voor Binnen- en Buitenwerk. Creolin, Brnsselsch Aarde, Enkel en Dub beldik Venstergla Matglas, Monseliner Engelsch geribt. DROGERIJEN. CHEMICAUË Nog alles aan billeken pr\ Noordstraat, Middelbar MIDDELBURG Bodiening van den H. Doop in de Noorderkerk. Heid. Catech. Zondag 34b (vr. 94 en 95). Collecte Tkeol. School. Gasthuiskerk 9Vs uur ds. L B uma Guur ds. J. B. Netelenbos Hofpleinkerk 9Vs uur ds. J. B. Netelenbos 2 uur Gesloten Nooudkrkerk 9Vj uur ds. J. D. Wielenga 2 uur ds. L. Bouma VL1SS1NGEN. Noorderkerk 9Vs uur 2 uur Geen dienst Cand. J. R. Goris van Zevenbergen. N. Middelbeek 9Vs uur Cand. J. R. Goris 6 uur ds. J. Runia Arnkmüiden 9Vs en 2 uur ds. J. Runia 6 uur ds. Mulder Rede in 't belaDg Chr. Onderwijs. Domburg 9V> en 2 uur Lezen eener Leerr. Gapingk 9Vs uur Lezen eeüer Leerr. 2 uur ds. J D. Wielenga Grijp8kerke 9 en 2 uur ds. M. v. d. Boom Km. pred. te Den Haag. Koudekerks 9 en 2 uur St. Laurens 9l/s en 2 uur Meliskerke 9 en 2 uur Oostkapelle 9 en 2 uur Serooskerke 9 uur 2 uur Souburg 9Vï uur 2 uur Veere 10 en 2l/s uur Vrouwepolder 10 en 2Vs uur Westkapellb 9Vs en 2 uur ds. J. D. Speelman van Sellingen. ds. G. H. Toebes Lezen eener Leerr. ds. C. J. de Kruyter Lezen eener Leerr. ds. G. F. Kerkhof ds. G. F. Kerkhof Lezen eener Leerr. ds. F. J. v. d. Ende Voorbsr. H. Av. ds. F. W. J. Wolf Lezen eener Leerr. Brouwershaven 91/» en 2 uur Lez. eener Leerr. Bruinisse 9Vj en 2 uur ds. Z. Hoek C UJN8PLAAT 9Vs j en 5Vs uur ds. F. Staal 2 uur Lezen eaner Leerr. Geersdijk 9^,2 en 6 uur Lez. eener Leerr. Haam8Tedb 9Vi en 2 uur Lez. eener Leerr. Kamperland 9, 2 en 6 uur ds. P. J. Baay Nikuwerkkrk 9^ en 5Vs uur ds. G. Klumper 2 uur Lezen eener Leerr. Oostbrland 9, 2 en 5Va uur Lezen eener Leerr. Scharkndijkb 9Vs en 2 uur Lezen eener Leerr. Wissekerke 10 en 2x/s uur ds. F. Tollenaar Zierikzeb 10 en 5V3 uur Lezen eener Leerr. Zonnemairb 9Vi en 2 uur Lezen eener Leerr. AnnaJacobaPolder 9Vj en 2 uur ds. A.H.Nieboer Bergen op Zoom 9Vj en 5Vs uur ds.A.H.v.d.Kooi Krabbendijke 10 en 3 uur Lez. eener Leerr. Poortvliet 9Vs en 2 uur dhr. B. W. de Graaf Rilland-Bath 9 en lVa uur ds. C. Dekker van Ooltgensplaat. Tholen 91/» en 2 uur Lezen eener Leerr. Oud-V08mebr 9Vs en 2 uur ds. C. Staal Voorber. H. Av. Baarland 9Vj en 2 uur Cand. K. Prins van Wormer. Dribwkgen 9W uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. E. J. v. Voorst Kaphllb-Bibzblingh 9Vs en 2 uur ds. A. Scheele Borsblh 9Vs uur ds. E. J. van Voorst 2 uur Lezen eener Leerr. Gobs 9Vs en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 2 uur Le?.en eener Leerr. 'sg» vvknpoldbr 9Vs en 2 uur ds. B. Meyer Heinkkn8zand 9l/s en 2 uur Lezen eener Leerr. Ierseke 9Vs en 2 uur ds. F. Bruinsma van Scharendyke. Wemeldinge9V2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9Vs en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9V4 en 2 uur ds. G. Doekes Wolpha artsdijk 9Vs en 2 uur ds. G. de Jager Axel 9 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 9Vs en 2 uur Schoondijkb 10 en 3 uur Tbrnbuzin 9 en 2 uur Zaamslag 9 en 2x/s uur ds. A. Thielen ds. H. v. d Wal ds. H. Z. de Mildt ds. R. Brouwer van Haamstede. Cand. Wolf van Velp. ds.H.P.M.G.deWalle Aardenburg 9Vs en 3l/s uur Lezen eener Leerr. Heden overleed in den jeugdigen leeftijd van 4 jaar onze lieve kleine Zfln diepbedroefde Ouders, N. STEENBLOK. J. STEENBLOK—Verdonk. Middelburg, 1 April 1918. Heden overleed op het aller on verwachts tot onze diepe droefheid onze geliefde Vader-, Behuwd- en Grootvader in den ouderdom van 79 jaar, in leven wethouder dezer gemeente. Sterke de Heere ons in deze be proeving. Uit aller naam, L. GESCHIERE. Grypskerke, 2 April 1918. Voor de hartelijke deelneming, onder vonden by het overlijden mijner geliefde Ecbtgenoote CHRISTINA GERDINA VAN VOORST geb. Van Leeuwen, betuig ik mijn oprechten dank. Ds. E. J. VAN VOORST. Driewegen, 2 April 1918, De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken. dank voor de vele en treffende blijken van deelneming in het overlijden van onzen zeer geliefden Man, Vader, Behuwd- en Grootvader den Heer WILLEM MELIS, in zoo ruime mate zoo vau hier als van elders ontvaDgen. Namens de Familie, Wed. W. MELIS—Aabnoutse Serooskerke (W.) April 1918 Voor de talrijke bewijzen van innige deelneming; zoo van hier als elders ons betoond, tijdens de ziekte en het zoo smartelijk verlies van onze geliefde Echt genoot^, Moeder, Behuwd-, Grootmoeder en Dochter LEIJNTJE DE BUCK geb. de Visser, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de familie Iz. DE BUCK. Serooskerke (W.), 4 April 1918. Gevraagd voor het Christelijk Gesticht voor Krankzinnigen „Vrederust" te Bergen op, Zoom om als hoofd der Centrale Keuken dienst te doen, tegen 1 Mei a.s. Schriftelijke sollicitaties te richten aan den Geneesheer-Directeur. Dagelijks Zaden verkrijgbaar bij den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a Middelburg. Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Café „de Een- pracht". Rassiers en Comm. in Effecten, Het Filiaal van ZADEN van de is gevestigd te Middelburg VLASMARKT, en dagelijks feopand van 7 tot 9 aur Voor de Gezinnen, die bij de mijnramp van den 15 Febr. j 1. een zoo droef ver lies leden, kwamen by ondergeteekende nog in de volgende giftenvan A. d R. Hoek f 2 50 A. B. Zuidzande f 1,J. v. B. Nieuwdorp f 1,B. A. M. Dalen f 1,P. C. Zierikzee f 1,— P. C. Seroos kerke flyN. J. B. Bruinisse f3, A. D. Arnemuiden f 2,Diac. Geref. Kerk Heinkenszand f 10,N. N. Gryps- kerke f2.50; A. D. Arnemuiden f 1, Geref. Kerk Scharendyke f 15,A. P. d. R. Axel f2.50; J. B. Arnemuiden f 2.50 N. N. te Rilland f 10,Zangver. „S. D. G." (collecte) f 3 45. Den vriendelyken gevers onzen hartelijken dank. Namens de Commissie, J. Runia, Penniügm. ArnemuideD, 4 April 1918. LEDENVERGADERING op Dinsdag 9 April 's avonds 8 uur in het Militair Tehuis. Br. Aller opkomst gewenscht. C. v. MOOLENBROEK Jr. Secretaris. Kantoor MIDDELBURO. Kantoor geopend van 94 uur. Zaterdags van 9I uur. Beleefd aanbevelend. Pd oW o G3 US Koopt zoo spoedig, mogelijk, want de pryze worden onbetaalbaar! Wij verzenden onder ren hours en goed verpakt door het geheele Ryk, or Reclamebedstel No. 1 en 2, bestaande uit Solide goed gevulde Matras, Peluw en 2 KAPOK KUSSENS prima tyk compleet voor f 29.68. Prim kwal. voor f39.68. Reclamebedstel No. 3 en 4, bi staande uit2 pers. solide goed gevulde Kapol matras, met zuiver prima onvermengde kapok, Ki pok Peluw en 2 Kapokkussens voor f67.58. Èxti zware vulliDg voor f76 98. Afzonderlijke 2 per Kapokmatrassen 120X190 voor f 44.98 en f 47.5 VEERENBEDDEN 2 pers. Veerenbed, Peluw, 2 Ku sens zwaar gevuld met prima dubbel gezuiverc Veeren voor f67.48. Beter kwal., een bed voor h leven voor f77.68. Iets extra voor f87.74. Con pleete Veerenbedstellen n.l. Bed, Peluw, 2 kussei 1 wollen, 1 watteD, 1 molton deken, Bed en Peluv overtrek en 2 Matrassen voor f 109.98 Beter kws f 119.98. Iets extra f129 98. HOUTEN LEDIKANTEN: 2 pers. geschilderc ledikanten Noten of Pitch-Pine f 12.98, f 15.98, f 17.98, f24.98. en f29.98. pers Massief Ledikant in de was voor f22.94 2 pers. Pitch-Pine Ledikant f 22.! en f27.98. 2 pers. Massief Eiken Ledikant f31.93 en f34.98. Emballage vr Zakken voor beddegoed worden berekend, by franco terugzending tegen kostendi prys teruggenomen. Alle goederen niet naar genoegen zijnde worden gaarne geruild. AANBEVELEND, R.D.Avd.Woude Zwort-sbi OVERIJiE' 5ChE t BEDDEN- i - v! MATRAiACri - i.'.'.i \^Jf LEDIKANTEN VAT \b^ MEUBELFABRIEK. <iir tf' 1 VWgt orct geïllustreerde prijscourant, 11 WELKE gratis worot toegezonden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1918 | | pagina 4