ingezonden stukken. "boekaankondiging. JANTJE VISSER, Mej. Jacoba Laernoes Mej. J. Kamermans-Laernoes •envoudig tot de kerken zegt: Ik wenich dit vooralsnog niet te doen. Ik wil de vrge be schikking behouden over mij zeiven. Dit wil hij, in weerwil dat de kerk hem voor den dienst bekwaam verklaartin weer wil dat de kerk hem dringend noodig heeft in den veelvuldige arbeid, die in haar midden gesehieden moetin weerwil dat Zijn Zender hem roept gewillig en offervaardig alle krachten Hem te wgdcn al den tg'd dien Hg hem roept. Staan toch tal van kerken niet gereed, onze jonge mannen te roepen? En is dat niet een roepen van 's Heeren wege Neen, *egt de Candidaat tot den Heiligen dienst ik wensch gebruik te maken van mfjn ztlf beschikkingsrecht. Wacht, gg kerken, ofschoon de nood U dringt, waeht totdat m$n woord uitgaat tot U nu moogt Gg een poging wagen 1 Wat dunkt de kerk, is dit goed Is dit naar Gods Woord? Is dit naar de beteekenis van het ambt Is dit in 't wezenlijk belang der kerk, ofschoon men dat ongetwf feld meent. En zal dit zelfbeschikkingsrecht in de toekomst niet al meer eischen gaan stellen Ook bij de Dienaren des Woords schijnt dit in onze kerkelijke wereld zoo infaam leelijke, wijl onware, woord al ingang te verkrijgen. Hebben wg niet pas gelezen van een Dienaar des Woords, die zich verbond voor drie jaar een Gereformeerde kerk, zij bet ook in ons Indie, te gaan dienen en dan naar den eisch van het zelfbeschikkingsrecht te kunnen gaan, waar hij wil, al zou het zfn naar China en Japan? En wanneer nu straks mag blijken, hoe deze dienaar in zijn jeugdige gemeente en haar veel toewijding eischende omgeving een arbeid verricht, die de Geref. kerk in Indië uitermate ten goede komt, dan zal deze dienaar toch zich beroepen kunnen op wat zijn .zelfbeschikkingsrecht* hem deed be palen, vóór hjj de roeping aan nam. En de gemeente Moet dit opkomend en allengs toenemend kwaad niet worden weerstaan in ons midden en ds gedachte altijd meer in de practgk ge huldigd worden, dat niemand dan Koning Jezus alleen bet souverein beschikkingsrecht heeft over zgne dienaren Principiis Obsta v. d. Linden. Geref. Kerkbode van 's Gravenhage. Kerk- cn ftckeohdtiwi. TWEETAL te WolfaartsdgkR. Brouwer te Haamstede Job. Kwak te Culemborg. te Tholen W. Weener te Vianen A. Janssens te Langerak. te Nieuw-VennepJ. A. de Vries te Zaandam Y. van der Zee te Westergeest. BEROEPEN te Eestrum W. de Roos cand. te Rinsumageest te Stadt aan 't HaringvlietG. Verrg te Hellevoetsluis te Wyckel en Balk (Fr.)W. de Reo?, cand. te Riniumageest te RottevalleU. Buwalda te Schouwerzijl te Witmarsum: C. J. Goslinga te Molenaarsgraaf; te WolfaartsdijkJob. Kwak te Culemborg te Waarder: R. de Jager te Kamerik. AANGENOMEN naar Exmorra en AllingawierH. de LaDge te Raard. BEDANKT voor Werkendam (A)E. J. Wientjes te Barneveld voor Hylaard (Fr.)J. G. Feenstra te Dirkshorn; voor Vreeswijk W. van 't Sant te Voorthuizen voor YmuidenG. K. A. van der Vegte te Groningen Ds. J. van Haeringen te Ho»k van Holland is voornemens wegens voortdurende ongesteld heid emeritaat aan te vragen. Ds. W. H. Oosten. De N. Haagsche Ct. weet omtrent ds. W. H. Oosten, die ernstig ongesteld is, mee te deelen, dat hg aanvan kelijk zeer aan slapeloosheid leed. In de laatste dagen wezen de verschijnselen er op, dat zijn zenuwgestel zeer overspannen is. IJlende koortsen verteren de krachten. De Geref. kerk te Nieuwerbrug a.d. Rjjn werd door een onbekende verblijd met een gift van f 900 voor een nieuw orgel en f 500 voor de kerk. Afscheid. Zondag 31 Maart nam ds. D. Prins afscheid van de Geref. kerk te Oudega (Sm.) Z.Eerw. bad tot tekst 3 Joh. 2. Woorden van hartel$ke waardeering werden tot hem gerieht vanwege de kerkeraad en door afge vaardigden van genabuurde kerken. Woensdagavond nam ds. W. H. Gispen Jr. afscheid van de kerk te Zwolle. De scheidende leeraar hield naar aanleiding van 2 Cor. 13 een ernstig en hartelijk vertroostende predi king. Ds. Veder was de tolk der gemeente, toen hü den scheidenden leeraar dankte voor alles wat hg in en voor de gemeente heeft verricht. De ontroerde gemeente zong da. Gis pen den bekenden zegenwensch toe uit Ps 134. Afscheid en iatrede. Het afscheid van ds. E. J. van Voorst, van de Geref. Kerk van Driewegen en Borssele is bepaald op Zundag 21 April en de bevestiging en intrede te Nu- mansdorp en Klaaswaal respectievelijk op Zondag 5 en Dinsdag 9 Mei (Hemelvaartsdag). Als bovesUger hoopt op te treden ds. S. Ver- lare, van Westmaas. Herdenking. Zondag 7 April a.s. hoopt de Geref. Kerk te Breda te gedenken hare uit breiding 25 jaar geleden. Ds. II. Hummelen zal des voormiddags en ds. J. H. Donner des avonds bij die gelegenheid voor haar optreden. Afscheid. J.l. Maandag heeft ds. S. T. Goslinga afscheid genomen als herderen leeraar van de Geref. Kerk te Schiedam, na een dienst tijd van 42 jaren, waarvan 26 te Schiedam- Hg sprak naar aanleiding van 1 Cor. 1558- Verschillende toespraken werden g-ewisseld. Na het uitspreken der zegenbede zong de gemeeDt8 haren geliefden leeraar toe Ps. 1214. Het ruime kerkgebouw was tot den nobgevuld. Oifielëele Berichten. De classis Zierikzee zal D.V. vergaderen op Woensdag 1 Mei. Punten voor 't agendum s. v. p. vóór 24 April in te zenden aan den kerkeraad der roepende kerk. Namen denzelve, D. Mulder, fd Voorzitter. J. Bienefeet, fd. Scriba. Middelburg. Woensdag 10 en Vrijdag 12 April a.s. des avonds van 79 uur houdt de Plaatscommissie zitting in de Consistorie der Noorderkerk, tot het in ontvangst nemen der plaatsgelden der Noorderkerk. Driewegen. Op Zondag 21 April a.s. hoopt onze geachte leeraar de WelEerw. heer ds. E. J. van Voorst in den namiddagdienst zijn afscheidsrede te houden en respectievelijk op Zondag 5 en 9 Mei Hemelvaartsdag zijn intrede te doen in de kerken van Numansdorp en Klaaswaal. Namens den Kerkeraad der Geref. Kerk te Driewegen. J de Mwjnck, Scriba (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Geachte Redactie. Herhaaldelijk, M. d. R. heb Ik de laatste dagen de ervaring opgedaaD, dat men het in gezonden stuk, voorkomende in het voorlaatste nummer der Z K. Waarschuwing aan Ouders* van een Chr. Onderwijzer te Middelburg, als door m\j geschreven dacht. Nu zou me dat tamelijk koud latei?, ware het niet, dat in het laatste nummer een artikel verschenen was van de hand van dhr Geschiere, waarin bedoelde onderwijzer m.i. geheel ten onrechte aan de kaak wordt gesteld als een „ongeloofstheoriën-verkondiger", waaraan een Christenouder zjjn kind maar liefst niet moet toevertrouwen. Mijn doel M de R was alleen, de enkelen, die bg oppervlakkige leziDg mogelyk accoord gingen met dit „onbarmhartig" oordeel, mede te deelen, dat de onderteekening „Een Chr. Onderwijzer, Middelburg" niet identiek is met mijn naam. Ik weet zelf niet, wie de schrijver van ge noemde waarschuwing is. Uw dw. F. de Hüllu, Chr. Onderwijzer. Middelburg, 3-4-'18. Geachte Redactie. 't Komt all van Godt. (Anno 1637) Deze allezins treffende waarheid vond ik onlangs vermeld op een der gevels van een korenpakhuis in de aloude stad Zierikzee, en welker beteekenis in onze hedendaagsche om standigheden zeer duidelijk aan het licht treedt. Eu al heeft bovenvermeld opschrift, naar ik vermoed, in de eerste plaats betrekking op de voortbrengselen van landbouw-nyverheid en handel, toch verlieze men hierbij nimmer uit het oog, dat de tegenspoeden en rampen des levens ook hierin ten volle zijn inbegrepen. Ook da Catechismus leert ons in Zondag 10 dat „cdle dingen niet bij geval, maar uit Zyne Vaderlijke hand ons toekomen, en wg in alles, dat ons nog toekomen kaD, een goed toevoorzicht hebben op onzen Getrouwen God en Vader." Komt al van God," ja zeker, ook de ramp dia onze familie trof op 15 Februari j.l. waarbij o.a. ook is omgekomen onze geliefde broedn- Lieven, alsmede zgn zoontje Cornelis. Ook dat gelooven we met ons gausche hart, alhoewel van nature ons vleeechelyk bedenken zich er tegen verzet, doch als de Heere ons met Zijne vertroostingen komt te ondersteunen, dan stemmen we ook volmondig toe, wat Israels heilige zanger ons doet hooren „Komt allen, ziet Gods wjjze wegen „Wat ia Zijn werking hoog geducht, „Hetzij Hg 't menschdom met Zyn zegen „Bezoekt, of met Zgn strenge tuchV. Zg er dan bg ons in dezen, ook een aanbid den van de wegen des Heeren. Terecht schreef dan ook onze oud-leeraar ds. Boegenga naar aanleiding van dit zeer droevige verlies „Dat het geval ook ons aangreep en „tot diepe droefheid stemde, behoef ik ulieden „niet te melden, en de Heere deed ook hieriu „eene nfgesnedene zaak, en de kerk heeft in „hem (Lieven) niet alleen een getrou w en mee slevend lid, maar ook een bidder verloren, en „hierin beklaag ik de kerk, want zulke steun- „pilaren zga zoo noodig en zoo zeldzaam1'. En verder: „We mogen niet twijfelen of hij „is de heerlijkheid ingegaan, want van het genadéleven heeft bjj getuigd als by ons be kocht, en uit de armoede van zgn hart of uit „de roerselen van het zielsleven tot ons sprak „en onder 'c zuchten Gods goedertierenheden „wist te erkennen. Hg is betrekkelijk nog „jong afgelost oin het eeuwige feest der over- „winning te vieren, en voor altijd met den „Heere te wezen. Indien hg kon, hg zou ons „toepen „de strik is gebroken en ik ben ont- „komen". Nu, geliefden, de Heere geve u maar „veel te ondervinden Zyne ondersteunende „genade, en met uwe zonden aan Zyn'genade- „troon mogt weenen om eenmaal (met hem) „te mogen juichen in de overwinning des Lams". Gode bevolen, G. van Bklzen, Rgksv. Brig. tit. Brouwershaven, 30 Maait 1918. Algerneene Ondersteuningskas van tEff^ltka,, Geachte Redacteur. Mag ondergeteekende weer zoo vrg zgn, om evenals andere jaren een kort verslag van den toestand onzer Kas te geven? Bg voorbaat zeg ik er U dank voor. Ik kan dan niet beter doen, dan het verslag weergeven, dat op de jongst gehouden Alge- meene Vergadering is voorgelez n door onzen Secretaris, het Hoofd onzer Stichting, de heer van Holten en dat ongeveer van den volgenden inhoud was. Er werd op gewezen, dat ons boekjaar altgd liep van 1 Mei tot 30 April. Hierin is nu ver andering gekomen 't zal nu voortaan loopen van 1 Jan. 31 Dec. Dit verslag loopt dus maar over acht maanden en in dien tyd ont vingen we aan Giften f 465,575 Busjes - 355,32 Contributie - 104,50' Samen f 925,395 en we gaven uit aan Subsidie f 676,25 Diversen - 33,425 Corresp.kosten - 5,25 Iunen kwitant. - 6,15 Samen f 721,07* een restant dus van f 204,32 De meerdere ontvangsten nu zgn meer schijn dan wezen, want van Jan.-Mei moet nog heel wat betaald worden. We hebben nu een cn twintig ondersteunden tot een bedrag van twaalf honderd zzvenlig gulden. Nog nooit hadden we er zóó ree), en gaven derhalve nooit zooveel uit. 't Vorig jaar ontvingen we f 1207,81 en we moeten nu al f 63 meer uitgeven. Dordt en Maassluis spannen woer de kroon daar toch brachten de busjes op in Dordt f 87,71 en in Maassluis f 79,835. Hartelijk dark aan allen die ons steundeD, vooral ook aan onze jeugdige vrienden en vriendinnetjes in Maassluis. De collecte is de Chr. Geref. Kerk te Dordrecht bracht niet minder op dan f 40,90. Waren er toch maar meer Kerkeraden, die dit goede voorbeeld volgden. Ook onze lyst van contribuanten is veel te klein. We hebben slechts 70 contribuanten, tot ten gezamenlgk bedrag vau f 108.Zal die lgst 't volgend jaar grooler zgn We hopen het van barte. Sedert we bovenstaande verantwoording op de Algerneene Vergadering deden op 14 Maart, gaven we weer bijna twee hondeid gidden uit, en stonden we voor d« keus, een verpleegde waarvoor de arme ouders niets kunnen be talen, en de diaconie die tot hiertoe steunde, doch dit niet langor doen kan, dit kind te verwydereu, of geheel voor onze rekening te nemen. We deden het laatste. Met zulke feiten is toch zeker elke aanbe veling onzer Kas overbodig. We hopen dat onze Broeders on Zusters hier nota van zullen nemen en de Kerkeraden ons niet vergeten. De penningmeester van de A. O. K. G. VETTEN, Singel 117. Dordrecht, Maart 1918. Menigerlei Genade. Wekelijksche Leer redenen. No 33 - 46. Kampen. J. H. Kok. Boven andere preekenseries blijft deze uit munten zoowel wat gehalte als wyze van uit gave betreft. Bg No 33 vergat de schrgver den tekst te laten afdrukken. Ds. vtn Schelven leverde een erstige Oud'jaarsayond predicatie over Psalm 90 lb en begon ditmaal in af wijking van zgn stelregel met een kapitalen letter. Voor hem een kapitale foutDr. de Moor leverde eene schoone voorbereidingspredi- catie over Joh. 4:16 „Jezus zeide tot haar :ga heen, roep uwen maD, en kom hier." Waarlijk geen gewone tekst voor zulk eene gelegenheid. No 4ö verscheen in rouwgewaad wegens het overigden van één der beide Redacteuren dezer serie, p of. Sillevis Smitt. Dr. WieleDga schreef daarbij een voortreffelijk „In Memoriam" en de uitgever bezorgde den lezers een welgelijkend portret van den ontslapen hoogleeraar. Straks voleindt d*ze serie haar zevenden jaar gang. Worde het heengaan van Dr. S S. geen oor zaak om dezen zegenverspreidenden arbeid te staken De Macedon ër. Afl. 4. April 1918 (Gro ningen, Venema) „Een Moorsche predikant" van ds. H. Dijk stra vertelt aan de h*nd van een boek van Prof. Eekhof te Leiden de lotgevallen van ds. J E. J. Capitein 17171747, die als „moortje" in ons land kwam, tot predikant werd opge leid en later toog naar de kust van Nieuw- Guinea, waar hij ijverig werkte, op een ne gerinnetje verliefd werd, maar er niet mede trouwen mocht van d-> classis Amsterdam. Soemba's historie wordt door ds. D. K. Wielenga voortgezet. Onder de Beelden uit Dijkstra's Camera komt ditmaal ook voer een uitvoerige brief van ds. Merkelyn over de vruchten van den christelgken godsdienst onder de Javanen. Kerkhof. Ratlis Ouwelijk door Hblzna Chbistal- ler, vertaling van Jacqueline v. d. Waals. Uitgave van D. A. Daamkn, den Haag. Ruth is een predikantsdochter, die op jeug digen leeftijd door haar schoonheid en aanga- boren gratie de aandacht van een kunstschilder trekt. Deze vraagt haar hand. Haar vader is er tegen, omdat de jonge man zeer verre afstaat van den godsdienst, wolk in hooge ©ere is in zgn geziu en omdat de luchthar tigheid van hom, die voor de kunst leeft, hem zorg inboezemt voor zgn dochter. Evenwel bewilligt hij er aanvankelijk in op voorwaarde, dat ook de ouders van den jongen man h«t goed vinden en wanneer hg eerst na ééa jaar terugkomt. Aan beide voorwaarden wordt voldaan en als de bepaalde termgn verstreken is, wordt Ruth de vrouw van den sohilder. Het huwelijk is in de eerste jaren vol van zonneschijn en geluk, totdat Lotte, een begaafd meisje, dat zich op de kunst van sehilderen toelegt, daar ia huis komt, en doxe de harts tocht in Nico wakker roept. Wat er nu volgt, kan men wel gissen. Ruth verlaat met hare beid© kinderen en de dienstbode de echtelgka woningen zoekt een toevlucht onder het ouder lijke dak. Ruth heeft haar godsdienst verloren en nu zjj don man mist, dien ze liefhad en voorwienja in wien ig leefde, is zg diep ongelukkig. Door haar schoonmoeder daartoe geldelijk in staat gesteld, zoekt ze herstel voor haar geschokt zenuwleven in een stil bergdorp, waar zg onder de leiding van den predikant, wiens vrouw in een krankzinnigengesticht verpleegd wordt, weer komt tot het verzaakte geloof. In haar ontwaakt tevens een vuaig verlangen naar haar man en eindelijk krijgt zij een telegram, dat haar dringend uitaoodigt te komen, wgl haar man ernstig ziek is. Dadelgk aanvaardt zg de reis, bij welke gelegenheid ons blijkt welke gevoelens de domino koestert jegens haar. Zij komt nog in tyds en vindt haar man in een ziekenhui-1, waar hg een operatie heeft ondergaan. Hoewel hij uiterst zwak en aan den rand van 't graf is, herstelt hij eu dit heeft hg naar 't oordeel van den dokter te danken aan Ruths tegenwoordigheid on onbaatzuchtige liefde. Tenslotte keeren zg geheel verzoend naar hun eigen woning terug, waar hen een zonnige toekomst wacht. Uit dit korte ovorzioht zal ieder wel be grepen, dat er spannende oogonblikken in dit boek voorkomeD, welke met talent zjfn besohre- ven. Wie nu enkel een boek leest vooronder- houdende en boeiende lectuur, kan tevreden zgn. Dit werk houdt den lezer vast ten einde toe. Maar wi© meer verlangt en het oude evangelie waardeert, schudt menigmaal het hoofd. We hooren hier theorieën verkondigen, welke de zonde van echtbreuk verschoonen, zonder dat ie iu haar misdadig karakter ten toon gesteld worden. We worden onthaald op een verheerlijking van da liefde, waarbij de liefde van d© vrouw tot den man vereenzelvigd wordt met de liefde, waarover de Apostel Pftulus een lofzang aangeheven heeft. We krijgen hier een beschrijving van de vleesohe- lyke lusteD, welk eerder 't bedorven hart streelt dan kastijdt. We vinden hier een eere aan Rome's kerk gegeven, welke ons niet verdiend voorkomt. We vinden hier een Christendom, dat meer aan dat van velen onzer dagen dan aan dat der evangelisten en der Apostelen herinnert. Genoeg om te doen zien, dat we dit boek niet onvoorwaardelijk kunnen aan bevelen. Papier cn druk zgn goed. Bouma. Eoudagsruit. Voor a. s. Zondag is de volgende apotheek opengesteld Te MIDDELBURGdie van den heer L K. van der Harst. Te VLISSINGENdie van den Heer C. G Baert. A <1 v *r tii tf ën. Na een zeer smartelijk lijden ia te Groningen onze lieve Zuster en Schoonzuster Echtgen. van dhr. J. v. Arkel, in Christus ontslapen, in den ouder dom van 27 jaar, nalatende drie zeer jeugdige kindertjes. G. WIELENGA-Visshr. Ds. J. D. WIELENGA. Middelburg, 30 Maart 1918. Heden overleed na een smartelijk lijden, zicht en kalm, rngne innig geliefde Echtgenoote en der kin deren zorgdragende Moeder, in den ouderdom van ruim 48 jaren. Dat wg niet treuren, als zij die geen hope hebben, lenigt onze diepe smart. Mede namens de kinderen, Th. KAMERMANS Sr. Vlissingen, 31 Maart 1918. Algerneene kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante in den ouderdom van ruim 48 jaren. Haar liefhebbende Broeders en Zusters. P. G. LAERNOES Jzn. S. M. LAERNOES- Nieuwenhuijzen en Kinderen. Soerabaj a. A. C. LAERNOES. E. M. LAERNOESLodder en Kinderen. M. LAERNOES Jd. VlissiDgen, 31 Maart 1918

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1918 | | pagina 3