Het beste adres voor Manufacturen is dat van L. E. RIVIERE, Gronte Markt, hoek Gravenstraat Middelburg. I I I I s Cos Uiers- en EleclenUeor. C.J.HONDIÜS Wed.P. de Jonghte Goes STA TEN-BIJBEL I I Kerkorgelfabriek A. S. J. DEKKER, Goes, I I OUDE PADEN KUoiMerijtoZaaiaÉ BOEKGESCHENKEN CATALOGUS J. H. KOK la KAMPEN. HET HEILIGE LAND LEVERTRAAN. VOOR PRACHTIGE De Ziekentroost 't Soldaten Psalmboekje V PARAPLUIEMAGIZIJN „DE REGENBOOG" l. JANSE, Korte Noordstr. DE PLAATS OER VRODW IN CHRISTUS' GEMEENTE J- A. PIETERS, Boekh. FANOï Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken in Zeeland OP ZONDAG 5 DECEMBER 1915. A. GÏÏENSEN Ds. Js. VAN DER LINDEN De Moraal van Ds. G. WISSE. ..WALCHEREN". I I Classe Middelburg, Classe Zierikzee. Classe Tholen. Class© Goes. Classe Axel. ST. NIGOL4AS-CADEAU NOORDSTRAAT b.h. Postkantoor, MIDDELBURG. Rente van Gelden a Deposito met een dag opzegging thans 3% Voor langeren termijn tot nader overeen te komen voorwaarden. Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland. Open en gesloten Bewaarneming van Effecten. Aan- en Verkoop van Fondsen. LIPS-SAFE-DEPOSIT. Kassier en Comm. in Effecten. VLASMARKTK146,MIDDELBURG met al de volledige Kantteekeningen en gedrukt in handig octavo formaat. Drogisterij „DE ZON". PRIMA MEDICINALE 65 cent per fleicli. Vervaardiging van pijporgels naar nieuwste Constructie in verschillende systemen. Teekeningen en dispositién worden op aanvrage verstrekt. Herstellingen en algeheele restanratiën aan alle soorten kerkorgels worden uitgevoerd tot billijke pry zen en na nauwkeurig onderzoek van het bestaande orgel. A. D. C. KOK. Vraagt onze LIMONADES op schroef- en kogel- flesschen. LIMONADE-SIROPEN in diverse soorten. MINERAALWATER op schroef-, kogelflesschen en syphons. WIJNEN en GEDISTILLEERD. Hit blad ls dan ook werkelijk Iets bijzonders. J. H. KOK te KAMPEN. Prijs per drie maanden 75 cent. Dir. F. A. HANSEN, Middelburg. Beste middel tegen Hoesten MIDDELBURG DROGERIJEN VERFWAREN DER UITGAVEN VAN BURG B 16. Voorhanden: de nieuwe CHRISTE LIJKE VERHALEN in prachtband. BOEKEN voor Jongens en Meisjes. BRIEFKAARTEN-ALBUMS. Ruil man. DE STRIJD VOOR KERK HERSTEL. MIDDELBURG Gasthüiskerk 9Va en 2 uur ds. J. D. Wieleuga Hofplein kerk 9Vs en 2 uur ds. L. Bouma Noorderkerk 9V2 en 6 uur ds. J. B. Netelenbos Collecte Theol. School. VLISSINGEN. Noorderkerk 9Va uur 2 uur N. Middelkerk 9Va uur 5 Va uur Arnemuiden 9Va en 2 uur ds. D. Pol ds. D. Pol Lezen eener Leerr. ds. J. D Wielenga ds. J. Runia Dombüeq 9Va en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Gapingk 9Vs en 2 uur dr. A. A. v. Schelven Grijpskkrke 9 en 2 uur ds. J. J. Koopmans Koudekerks 9 en 2 uur ds. L. v. Loon St. Laurens 9Vs en 2 uur ds. G. H. Toebes Meliskerke 9 en 2 uur ds. K. Veen Oostkapei.le 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Serooskerke 9 en 2 uur ds. C. J. de Kruijter Bed. H. Av. en Dankz. Souburg 9Va en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 9Va en 2 uur ds. A. Scheele Vrouwepolder 2 en 6 uur ds. F. W. J. Wolf Westkapelle 9Va en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende Brouwershaven 9Va en 2uur Brüinisse 9V2 en 5 uur Colijnsplaat 9Va en 5V2 uur 2 uur Geersdijk 9V22 en 6 uur Haamstede 9V2 en 2 uur Kamperland 9, 2 en 6 uur Nieüwerkerk 9V2 en 6 uur 2 uur Oosterland 9V22 en 6 uur Scharendijke 9Vs en 2 uur Wissekerke 9Vs en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9Vs en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. A. Taal ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. R. Brouwer ds P. J. Baaü ds. G. Klumper Lezen eener Leerr. ds. C. Staal ds. A. D. C. Kok Lezen eener Leerr. ds. J. Sybesma ds. Z. Hoek AnnaJacobaPolder 9V2 en 2 uur Lez. eener Leerr. Bergen op Zoom 9V2 en 5Va uur ds. A. H.v.d. Kooi Krabbendijke 9 en 1V2 uur ds. A. H. Nieboer Poortvliet 9V2, 2 en 6 uur dhr. B. W. de Graaf Rilland-Bath 9 en 1 Va uur Lezen eener Leerr. Tholen 9Va en 2 uur Lezen eener Leerr. Oud-Vosmeer 9Vs en 2 uur Lezen eener Leerr. Baarland 9 en lVs uur ds. Joh. Dam Driewegen 9V« en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelingb9Vs en 2 uur ds.B.A.Knoppers Bjrsele 9V2 en 2 uur ds. E. J. v. Voorst Goes 9Vs en 6 uur ds. R. J. v. dVeen 2 uur Lezen eener Leerr. 's Gravenpolder 9Vs en 2 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszanp 9Va en 2 uur ds. F. W. H. Bramer Ierseke 9Vs en 2 uur ds. B. Meijer 5V2 uur Lezen eener Leerr. Wemeldinge 9Vü, 2 en 5Va uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9Va en 2 uur ds. W. S. Pontier Nieüwdorp 91/4 en 2 uur Wolphaartsdijk 9 en 2 uur ds. G. Doekes ds. G. de Jager Axel (Kerkdreef) 9 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. H. Lammertsma Voorber. H. Av. Axel (Stationstraat) 9 uur ds. J. H. Lammertsma Voorber. H. Av. Lezen eener Leerr. ds. H. v. d. Wal Lezen eener Leerr. ds. H. Brouwer Bed. H. Av. ds. H. Brouwer 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 9Vs en 2 uur Schoondijke 9Va uur 2 uur Voortz. Bed. H. Av. en Dankz. Teeneüzen 9 en 2 uur ds. S. Doornbos van Doetinchem. Bed. H. Av. en Dankz. Zaamslag 9 en 2 uur ds. H. P. M. G. de Walle Aardenburg 9Va uur Lezen eener Leerr. 23 4 uur Ouderling van Oostburg ïW Den Kerkeraden wordt beleefd ver zoekt bij verandering der predikbeurten opgave te doen. Gefrankeerde briefkaarten worden gaarne verstrekt door den drukker A. D LITTOOIJ, Middelburg. werd dezer dagen 't kleine Psalm- i® boekje genoemd dat ik uitgeef. 't Is dan ook b\j uitstek geschikt voor onze soldaten, omdat 't zoo klein is als 'n lucifersdoosje en dus zeer weinig bergplaats vraagt. 't'Bevat Psalmen, Catechismus, Kort Begrip en Formulieren en kost 30 ets., met portefeuille sluiting 40 ets. Verkrijgbaar na ontvangst van postwissel by den Uitgever E J. BOSCH Jbzn. te Xij verdal en verder alom. Eon zeldzaam mooi bookgoochonk. is voor ieder bet aangewezen adres om daar voor te koopen een DAMES- of HEEREN- PARAPLUIE of WANDELSTOK. Wy hebben een buitengewoon groote keuze, en wordt by aankoop van Parapluie GRATIS den naam er op geplaatst. Aanbevelend, Heden is bij den uitgever J. H. KOK te KAMPEN COMPLEET verschenen BEZIEN IN HET LICHT VAN BIJBEL EN HISTORIE - door KLEIN KWARTO FORMAAT. MET TVINTIG ZELDZAME PLATEN EN PORTRET VAN DEN AUTEUR. PRIJS COMPLEET IX EEX PRACDTIGEX STEMPELB. f3,75. VERSCDIJXT OOK IX 18 WEKEL. AFLEVER, 17»/2 CEXT. Verschenen bij den uitgever E. J. BOSCH Jbzn. te Nijverdal en alom verkrijgbaar door DERDE DRUK. Ingen. f1,50. Geb. f 1,00. werk dat door geheel onze elijke jongelingschap n te worden. Eon Boekwerk van biijvende boteekenis WIDDKLBURG-SLUÏS-OO TBURG. Belast zich met den Aa/n- en VerTtoop- van Bftecten Verzilvert Coupons. Sluit Prolong atièn Neemt gelden in Deposito Incasseert Wissels Bezorgt Assurantiën. Het Filiaal van ZADEN van de firma is gevestigd te Middelburg K. NOORDSTRAAT L 78, en dagelijks geopend van 7 tot 9 uur. Bn J. H. KOK te Kampen verscheen beden HUT TWUUItF HUPT van en werd aan al de Inteekenaren verzonden ilUJilllk vLLLi ^en (bevattende de Boeken JOBMALEACHI) vroeger uitgegeven door JACOB en PIETER KEUR PRIJS COMPLEET IX DRIE GEBOXDEX D E E L E X li f 4,-. ||g||||g|»^ Verschijnt ook in 45 afleveringen a 25 cent met gratis drie Stempelbanden. Wie heeft nog niet met deze uiterst handige uitgave van onze Ouden Statenbijbel kennis gemaakt? Die vrage direct een proef aflevering aan big den Uitgever of bi/) zijn Boekhandelaar. In geen enkel gezin mag deze Bijbel ontbreken. Niemand kan beter zijn geld besteden dan door dezen Statenbijbel zich aan te schaffen. De Chr. Muziekvereeniging houdt wekelijks haar repetities in de Zaal GISTSTRAAT. Nieuwe leden zullen hartelijk welkom zyn. „PATRIMONIUM", MIDDELBURG. DINSDAG, 8 uur, Mil. Tehuis. W. WATTEL, over „Fragmenten en indruk ken van den Bondsdag". Staat steeds onder scheikundig controle. ar Nog flinke voorraad aanwezig. Zoo juist verscheen bij den uit gever E. J. BOSCH Jbzn. te Nij verdal Een I een be DOOR V. D. M. PRIJS CO CEXTS interessante brochure belangrijk onderwerp. Ylasmarkt K 150 Hlddilbirg. Het blijkt eiken dag opnieuw dat het nieuwe Weekblad onder Hoofdredactie van Ds. J. J. KNAP te Groningen, met steeds stijgende sympathie wordt ontvan gen engelezen. Die er op is geabonneerd, beveelt het vrienden en kennissen aan Van alle kanten en uit alle kringen komen dagelijks de opgaven van niéuwe abonne's. In enkele weken was het le duizendtal al bereikt. In ons kleine land zeker wel een groote bijzonderheid. Proefnummers worden gaarne op aan vrage toegezonden door den Uitgever Die zich thans abonneert ontvangt na tuurlijk alle reeds verschenen nummers ook. Dagelijks Zaden verkrijgbaar bij den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a Middelburg. Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Café „de Een dracht". is het voortdurend gebruik van ROGGE BLOEM des morgens vóór het ontbijt. Deze Roggebloem is en wordt onder zocht door het scheikundig bureau alhier en is volkomen zuiver betonden. Verkrijgbaar Magazijn „Groenen Draak", hoek Langeviele te Middelburg. Pakjes van 5 ons a 13 cent en by de verdere W ederverkoopei*9. LAMGE DELFT HZ V caiLUKya t n Ut en steeds hun waarde behoudende vrage men even aan den zoo juist ver- schen en met allerlei portretten en af beeldingen van stempelbanden versierden IZoo juist verscheen bij den uit- I gever E. J. BOSCH Jbzn. te Ny- I verdal een onderwijzing is in bet en den weg der zaligheid Welke geloof om gewillig te sterven. Gedrukt met bijzonder groote en duidelijke letter. Prfls 25 Cents. Bij 25 ex. f5 Bö 50 ex. f8,50. Bij 100 ex Een werkje dat in ELK Christe lijk huisgezin thuis behoort. *A. 10 X f 15. hriste- I

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1915 | | pagina 4