1. J. DOE DAT TOTDAT BIJ Ml i i Uw Licht komt le kwal. Mutsaard en Tuiniersvissehen. I I 2411 Boeken ERNSTIG GEMEEND. GRATIS en FRANCO VOORHANDEN H. VAN DRIEL Czn. i Ds G. WISSE. Officieele .Berichten. Verantwoording ran Liefda gaven BOEKAANKONDIGING. Advort«ntl@n. PAULUS SANDERSE, Pieter Joliannis Gillissen, Mej. CATHARINA MESU, Ds. K. J. KAPTEIJN. Manden- en Rietenstoelenfabrikant, MIDDELBURG. i i datgene waarvoor men samenkomt, heeft men géén orde en regelmaat, en neemt men géén posten voor onderhoud en herstel op. Vrije Universiteit. Men schrift ons uit Maassluis De actie door het comité Maassluis, Schie dam, Vlaardingen c.a. wordt hier met toewijding voortgezet. Deze week werd in de Gereformeerde kerk eene samenkomst gehouden, waarin dr. H. Kaajan, van Rotterdam, het hoog belang der Vrije Universiteit bepleitte. Tot grondslag zijner bespreking was Gen. 11 aangegeven als het credo dezer stichting. Im mers zij belijdt tegen den atheïst en antitheïst dat er één God is, die hemel en aarde uit niet voortbracht. Stelt de V. U. zich daarmede tegen het pantheïsme, ook de evolutieleer wordt door haar krachtig tegengestaan. Wordt door de Vrije Universiteit het onderscheid tusschen hemel en aarde niet uit het oog verloren, toch wordt gewaakt tegen een valsch spiritualisme. Heel de schepping diene tot Gods eere, en daarom mag niet gerust voor bij de faculteiten, die thans reeds aan de Vrije Universiteit te vinden zijn nog eene Medische- en Wis- en Natuurkundige faculteit kan worden bijgevoegd. Eindelijk geeft de studie waaraan Gods woord ten grondslag ligt en tevens tot richtsnoer dient de zekerheid des geloofs en staat daarom rustig en gerust tegenover de vragensmoede weten schap onzer dagen. Zulk een universiteit die fier de belijdenis omhoog heft, heeft recht op onze voorbede, heeft recht op onze gaven, maar ook verplicht ons onzen zonen, die den Heere willen dienen in de beoefening der wetenschap, aan deze Vrije Universiteit te doen inschrijven. Met groote belangstelling werd dit krachtig pleidooi voor de zoo geliefde stichting aange hoord en wanneer straks de leden van het co mité hun bezoeken brengen om de contribu anten te bewegen hunne jaarlijksche bijdragen te verhoogen en anderen uit te noodigen als lid of begunstiger toe te treden, zullen de vruchten niet uitblijven. De rubriek Kerknieuws wordt niet door on- dergeteekende bewerkt. Kerkhof. Middelburg, 2 Dec. 1915. De Gereformeerde Jongedochters-vereeniging „Doet wel aan allen maar 't meest aan de huisgenooten des geloofs" hoopt weder haar jaarlijksche uitdeeling te houden. Zij, die hiervoor in aanmerking wen- schen te komen, worden verzocht hun briefje in te dienen bij een der bestuursleden vóór a.s. Woensdag 8 December. Verder noodigt zij hare begunstigsters en alle belangstellenden vriendelijk uit de goede ren te komen bezichtigen op Woensdag 15 December, des avonds tusschen 6 uur en half 8 in de Consistorie der Gasthuiskerk. Het Bestuur voornoemd, A. Vijgenboom, Kinderdijk. W. Le Cointre, Segeerstraat. M. Hubregtse, Bree. C. Schoon aard, Veersclie Singel. M. Remijn, Noordweg. Wissenkerke, SO Nov. 1915. De Kerkeraad der Ger. kerk te Wissenkerke brengt ter al- gemeene kennis, om verkeerde beoordeelingen te voorkomen, dat door de deputaten voor de Evangelisatie in de Classe Zierikzee gunstige aanbevelingen uit de Classis Arnhem over br. de Vries zijn ontvangen. Namens den Kerkeraad voorn. P. den Boer, Scriba. Opening van den Cursus ten behoeve van de Zondagsscholen den 14 Jan. 1916 in de Consistorie Gasthuiskerk, Middelburg, 's avonds 8 uur. RAPPORT aan de Classe Axel van 7 Oct. 1915 betreffende de scheiding der ker kelijke en diaconale finantiën. Deputaten, aangewezen door de vergadering van de classe Axel den 1 Juli 1915, om te on derzoeken, hoe de kerkelijke en diaconale finan tiën in de kerken der classe het best kunnen worden gescheiden, zoowel wat de bronnen van inkomsten aangaat als de wijze van het collec teeren en het beheeren der gelden, hebben de eer U het navolgende te rapporteeren Uwe Deputaten zijn den 13den September 1915 in vergadering samengekomen te Neuzen, om ingevolge opdracht dit vraagpunt uitvoerig met elkander te bespreken. Allereerst werd de vraag onder de oogen gezien, of de H. Schrift gronden aangeeft voor eene scheiding van de kerkelijke en diaconale finantiën. Hierbij werd gewezen op 1 Cor. 16 14, dat de schriftelijke verordening bevat van liet regelmatig ter zijde leggen van een zeker deel van het wekelijkseh inkomen, daar ten bate van de arme Christenen te Jeruzalem, af te zonderen op den eersten dag der week. De verwijzing van den apostel naar wat hij geordineerd had in de gemeenten van Galatië bewijst, dat de kerken zich daar reeds lang op die wijze met de inzameling voor de armen bezig hielden. Gal. 2 10 geeft bovendien het bewijs, dat het niet voor de eerste maal was, dat afzonder lijk gelden werden bijeengebracht voor de armenj maar blijkbaar een telkens terugkeerende maat regel. Voorts werd nog uit Hand. 11 29—30 ge zien, in een bepaald geval, hoe de gemeente van Antiochië haar Christelijke roeping op edele wijze vervulde, door aan de behoeften van de arme en verarmde broeders en zusters te Je ruzalem en in Judea tegemoet te komen. Bij het licht, dat de H. Schrift over ons vraag punt werpt, werd geconcludeerd, dat er in kerken, waar zelve geregelde armen-verzorging is, eiken eersten dag der week gelegenheid moet zijn om ten bate van de armen af te dragen, wat ieder in zijn huis daarvoor heeft weggelegd. Behalve van deze uitspraken der H. Schrift gaat hierin ook van een onzer Belijdenisschrif ten leidende gedachte uit, daar de Catechismus in Zondag 38 den zin van het 4e gebod aldus toelicht, allereerst, dat de kerkedienst onder houden worde, maar voorts ook, dat aan de armen christelijke handreiking worde gedaan. Bovendien geeft de historie van de kerken der Reformatie in Gereformeerden geest hier licht. Voor de armenkas bij Calvijn in Genève was eene afzonderlijke administratie. In de Fransche Geref. Kerken, die onder invloed van Calvijn stonden, was een zelfstandig diaconaat, dat de gelden verzamelde en uit deelde. De Normandische Kerkenorde leert de diakenen moeten de offerande na de predi katie bij den uitgang der kerk verzamelen, en indien de nood het vereischt, ook langs de huizen der meergegoeden collecteeren. In de Hessisehe Kerkenorde, die de organi satie bedoelde van het kerkelijk leven der Duitscli Geref. Kerken in Hessen, wordt als deel van de taak der diakenen vermeld „om de aalmoe zen der gemeente, die bij de prediking in de bussen geworpen worden, uit te deelen." In de vluchtelingenkerken te Londen kwam, door a Lasco's organisatie, een zelfstandige ont wikkeling van het Geref diaconaat. A Lasco wijst de diakenen op een ijverig, nauwgezet ver zamelen, en de rijken op hunne verplichtingen jegens de armen en de diakenen. De Fransch Geref. kerk te Londen had oor spronkelijk één kas voor de kerkelijke en dia conale finantiënlater twee, die elkaar aan vulden In de Fransch-Waalsche kerken werden kerke- kasen armenkas niet altijd gescheiden gehouden bij a Lasco daarentegen beslist en scherp. Uit bovenstaande gegevens meenen Uwe De putaten met vrijmoedigheid te mogen conclu- deeren, dat de kerkelijke en diaconale finantiën, als ongelijksoortige dingen, niet dooreen mogen worden gemengd, maar op grond van Gods Woord, in aansluiting aan onzen Catechismus en volgens de goede practijk van de kerken van Calvinistische reformatie, op ordelijke wjjze ge scheiden dienen te zijn of te worden. Als bronnen van inkomsten voor den kerke dienst kunnen gelden le. vrijwillige, vaste bijdragen van de be lijdende leden en de volwassen doopleden der gemeente 2e. collecte op bid- en dankdag, en, als noodmaatregel, op Zondag 3e. giften en legaten. Als bronnen van inkomsten voor de armen kunnen gelden le. geregelde inzameling op den eersten.dag der week 2e. Avondmaalsgaven 3e. vaste bijdragen en giften van broeders en zusters, die niet ter kerk kunnen komen 4e. gelden door rondgang bij de rijken en meergegoeden verzameld 5e. gaven, bestaande in naturalia, brand stoffen, kleedingstukken etc. 6e. bijdragen van Vereenigingen 7e. giften en legaten. Over de wijze van collecteeren der gelden bjj den dienst des Woords oordeelen Uwe Depu taten le. dat in kerken, waar dagelijksche bedie ning der armen is (Hand. 6 1) eiken Zondag bij elke godsdienstoefening gelegenheid moet worden gegeven om afzonderlijk iets voor de armen te kunnen afdragen 2e. dat in kerken, waar alleen tijdelijke on dersteuning voorkomt of tijdelijke ziekenzorg is, nu en dan na de godsdienstoefening voor de armen eene inzameling worde gehouden 3e. dat in kerken, waar geen armen zijn, toch op bepaalde tijden voor de armenkas dient gecollecteerd te worden, opdat noodlijdende diaconieën en stichtingen van barmhartigheid daaruit geregeld kunnen worden ondersteund, en opdat bij onvoorzienen plotseling opkomen den nood in eigen gemeente onmiddellijk kan worden geholpen. Deze afzonderlijke collecte voor de armen maakt noodzakelijk een afzonderlijk beheer. Op de vraag, hoe het beheer gescheiden dient te zijn, oordeelen Uwe Deputaten le. dat de administratie van de kerkelijke gelden en goederen dient te berusten bij den kerkeraad, die zelf of door middel van een com missie van administratie, met een eigen boek houder, het beheer voert 2e. dat de administratie van de diaconale gelden en goederen dient te berusten bij de diaconie, met een eigen boekhouder, die de gelden beheert volgens hem gegeven instructie, vastgelegd in de Huishoudelijke Regeling voor de diaconie. De boekhouder der kerk en de boekhouder der diaconie dienen te allen tjjde twee ver schillende personen te zijn, zoodat het beheer van de kerkekas en van de armenkas nooit ruste in één hand. Yoor de groote kerken der classe kan het soms overweging verdienen, om een kassier der kerk te benoemen, die de kas onder zijn be rusting heeft, en een boekhouder der kerk, die de administratie voert, en zulks eveneens bij de diaconie. Noodzakelijk is het voorts, dat waar in eene kerk kassier en boekhouder onderscheiden zijn, deze twee personen elkander elke maand con troleeren, en dat om de drie maanden door een commissie van controle vanwege den breeden kerkeraad kasopname geschiede bij den kassier der kerk, en overzicht worde genomen van de boekhouding bij den boekhouder der kerk, en zulks evenzeer door een commissie van controle vanwege de diaconie bij haar kassier en bij haar boekhouder. Het drie-maandelijksch rapport van dezen controleerenden arbeid over de ker kelijke en diaconale finantiën dient te worden behandeld op den algemeenen kerkeraad. Hopende hiermee eenigszins aan onze opdracht te hebben voldaan, met de bede, dat de II. Geest ook in deze onze^kerken leide op de oudbe proefde, Schriftuurlijke paden. Uwe Deputaten Ds. J. F. van Hulsteijn. O. Hamelink. Ds. H P. M. G. de Walle. Ds. J. H. 'Lammertsma, rapporteur. Door bemiddeling van dhr. J. Corré voor de Kerkelijke Kas, Middelburg C, in dank ont vangen f5,van G. J. D. Sietzema, waarn.-Boekh. Vlissingen Deze week ontving ik met harte- lfjken dank voor het werk onder de Hollanders in Duitschland van mevr. N N. 1 gld. en van dhr. H. 1 gld. A. A. van Schelven. Vlissingen Gevonden in de collecte van Zon dag 1.1. eene gift van f20,met bestemming f 10,voor de kerk.en f 10,— voor de armen. Met vriendelijken dank, namens den Kerkeraad, P. G. Laernoes, Scriba. Midddburg A Gevonden in de collecte f2, voor de Zending. Hartelijk dank. Namens de Zendingscommissie, S. Yerlare, Penningm. ZENDING. Met vriendelijken dank ontvangen uit de Zondagavond-collecte Noorderkerk f20,48, uit de catechisatiebus f 5,46 en van A. van O. een partijtje theelood. Namens gecommitteerden Kerk C, B. Lahr, Penn. Diakonaal nalpbetoon. In dank ontvangen door tusschenkomst van Mej. Jonk van drie zusters der gemeente f 4,50. J. G. NetelenbosYogflsang. Palestina en de Bijbel, uit het Engelsch naar dr. James Neil, bewerkt door J. A. Wormser. Afi. 710. Prijs com pleet f2,50. Kampen J. H. Kok. Dit interessante boek, dat we bby de ver schijning van de eerste aflevering reeds ten zeerste aanbevolen, is nu compleet. In 38 hoofd stukken worden allerlei onderwerpen uit het Joodsche leven besproken en de zeer breede lijst van aangehaalde teksten bewijst hoeveel licht deze schrijver op de Schrift laat vallen. Elders in onze Kerkbode zullen we daarvan een proeve opnemen, door over te nemen wat op bladz. 252255 te lezen staat over het zoo veel moeielijkheid barende verhaal uit Richt. 4 1522, de geschiedenis van Jaëls geloofsdaad, waarvan Sisera 't slachtoffer werd. Neil als kenner der volksgewoonten werpt op dit verhaal in elk geval een nieuw licht, waarmede bij de verklaring rekening kan gehouden worden. Er valt inderdaad uit zijn boek te leeren Kerkhof. Verslag der Boekbeoordeeling over 1915, door de commissiën van „Jachin" onder Redactie van J. P. Tazf.laar. Uitgave van M. Gezelle Meerburg te Heusden. Voor allen, die boekjes aan kinderen uit te deelen hebben, een vortrouwde gids. Bouma. Heden overleed ten huize van zijn zoon dhr. J. Sanderse, Heeren straat 128, onze geliefde Vader-, Behuwd- en Grootvader, de heer Wedr. van C. E. v. d. Wierre, na een ongesteldheid van slechts enkele dagen, in den gezegenden ouderdom van ruim €0 jaar. Uit aller naam, C. SANDERSE. Middelburg, 27 November 1915. Algemeene kennisgeving. Op 30 November overleed plot seling na een ernstige ongesteldheid, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde Echtgenoot,Vader, Behuwd- en Grootvader, in den Ouderdom van ruim 70 jaar. Dat zijn heengaan vrede was, lenigt onze smart. Uit aller naam, Wed. M. GILLISSEN- Pl eters e. Vlissingen, Koudenhoek 15. Heden overleed zeer plofseling, tot onze diepe droefheid, onze ge liefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Wede. van Jac. de Kijcke, in den ouderdom van 79 jaar. J. DE RIJCKE. M. DE RIJCKE—Vkrsluijs. JOH. VOSde Rijcke. W. A VOS. Gapinge. Middelburg, 2 December 1915. Voor de vele blijken van belangstelling ontvangen op 28 November j.l. betuigen wij onzen harteltyken dank. P. VADER. F. S. VADER-Breel. Middelburg, 3 December 1915. Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming ontvangen tijdens de ziekte en het overlijden van onze geliefde Echt- genoote, Moeder, Behuwd- en Groot moeder, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, H. WILLEMSE Sr. Oostkapelle, 3 December 1915. Bemiddeld Jongmensch, 35 jaar, Geref. Godsd., zoekt langs dezen weg kennis making met een jonge dochter of weduwe, z. k., van ongeveer denzelfden leeftijd en Geref. Godsd., met eenig fortuin, om na wederzijdsch goedvinden een huwelijk aan te gaan. Brieven met portret onder geheimhou ding verzocht en verzekerd in te zenden onder motto „Huwelijk" bureau van dit blad. I Zoo juist verschenen bij den uit gever E. J. BOSCH Jbzn. te Nij- verdal I I EEN ZEVENTAL ADVENTS- EN KERST-PREDIKATIEN door lngen. f 1,Geb. fl,40. Een keurige bundel preeken van een bekend predikant. zend ik op aanvraag mijn nieuwe BOE KENLIJST, waarin (Oude en Nieuwe) aangeboden worden, bevattende Theologie, Leerredenen, Bijbel verklaringen, Geschiedenis, Gedichten, Muziek, Psalmboekjes, Bijbels, enz. Veel geschikte boeken voor wederverkoopers. Geef duidelijk adres op aan Aanbevelend, IZoo juist verscheen bij den uit gever E. J. BOSCH Jbzn. te Nij- verdal i Een practicale verhandeling over het godvruchtig avond maal vieren door TWEEDE DRUK Ingen. f 1,40. Geb. f 1,90. Een kostelijk boek, dat gelezen moet worden door allen die tot het H. Avondmaal zijn toegelaten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1915 | | pagina 3