Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland 29e Jaargang. Vrijdag 19 November 1915, No. 47, LIT HET WOORD, Redacteuren Ds. L. BOUMA te Middelburg en Ds. G. F. KERKHOF te Oost-Souburg. Vaste MedewerkersD.D. R. J. v. d. VEEN, J. D. WIELENGA, F. J. v. d. ENDE, A. D. C. KOK, J. H. LAMMERTSMA, L. v. LOON, 0. POL en F. W. J. WOLF. Abonnementsprijsfranco aan huis per half jaar 70 cent. PERSVEREENIG1NG ZEEUWSCHE KERKBODE. Adres van de AdministratieA. D. L1TTOOIJ Az. Middelburg. EEN IEGELIJK DIE GELOOFT. Johannes is de Apostel, die de geloovi- gen gaarne beschouwt in het licht hunner hemelsche geboorte. Elk waarachtig dis cipel van Jezus is hem niet een mensch van beneden, maar van boven, uit God geboren, die daarom den hoogen en tee- deren naam »kind van God" dragen mag. In de geboorte van boven ligt de aanvang des levens, daarin wordt voor het eerst de ontferming der Goddelijke liefde uitgedra gen tot zijne ziel, die zich dan verder aan hem verheerlijkt, in zoo milde en over vloedige genade, dat deze straks zelf neder daalt tot den zoom zijner kleederen. Van die wondere geboorte is nu het ge loof de openbaring en vrucht. Kind van God is niemand van nature of uit kracht van schepping, want wij zijn allen van God afgevallen en door onzen val kinderen des toorns, ja des duivels geworden, maar alleen wie gelooft. Slechts wanneer wij in den Zoon gelooven, in wien God ons de hand der verzoening toereiktwanneer wij gelooven dat Jezus is de Christus, die zich- zelven voor ons heeft overgegeven, wordt de toorn weggenomen, ontsluit zich het Vaderhart en mogen wij in zalig kindschap ons verblijden. »Een iegelijk zegt Jo hannes die gelooft dat Jezus is de Chris tus, die is uit God geboren", juist het zelfde als wat hij in zijn Evangelie neer geschreven heeft»Maar zoovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijnen naam geloovenwelke niet uit den bloede, noch uit den wil des vlee- sches, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn" (Joh. 1 12, 13). Welke genade is ons dan gegeven, in dien wij ootmoedig bekennen mogen dat ook in onze ziel het geloof mag wonen. Wel te verstaanhet oprechte en echte geloof, dat waarlijk Jezus eert en liefheeft. Aan een historisch, wonder- of tijdgeloof mag hier in geen geval gedacht worden. Al zulk geloof noemt Jezus wel Heere, Heere«, maar 't geeft geenerlei gemeen schap met Hem, niet met zijn persoon en evenmin met zijne weldaden. Niemand kan zeggen Jezus den Heere te zijn dan door den II. Geest. De H. Geest alleen werkt het mysterie der wedergeboorte, waaruit het geloof der kinderen Gods opkomt, dat van Jezus zeggen doetAl wat aan Hem is, is gansch begeerlijk 1 De natuurlijke mensch ziet in Jezus niets dat hem zou kunnen aantrekken hij kan niet anders dan instemmen met het woord, dat bij Jesaia te lezen staatAls wij Hem aanzagen, zoo was er geene gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Wat deze Jezus heeft en geven wil, het wordt door wie onbegenadigd is in geen enkel opzicht van waarde geachthij heeft de zonde lief en vraagt de dingen die beneden zijn, het brood dat uit de aarde opkomt, en Jezus wil van zonde verlossen en biedt het brood dat uit den hemel nederdaalt. En wat Jezus eischt, ach, het strijdt ten eenen- male met den hoogmoed en de zelfzucht van het verdorven hartde natuurlijke mensch wil in eigen kracht zich groote dingen zoeken, maar Jezus zegtWie achter mij wil komen om mijn discipel te zijn, die verloochene zich zeiven, die neme zijn kruis op en volge mij. Wie zal, wie wil, wie kan in dezen Jezus dan den Christus zien, den gezalfden Hei land der wereld, den grooten Leeraar der gerechtigheid, den eenigen Hoogepriester der verzoening, den eeuwigen Koning van het Godsrijk, den eenigen naam waarin de zaligheid is en buiten welken wij niet kunnen zalig worden Voorwaar, niemand komt daartoe, dan die van God ontfermd en gezocht is, die zich als een schuldig en verloren zondaar heeft leeren kennen, en die nu door de genadegave des geloofs in Jezus den Christus ziet, aan wien hij zich met lichaam en ziel, voor tijd en eeuwig heid leert toevertrouwen. Zalig, als het ons zoo gaan mag. Volop een deel van dit leven ontvangen te hebben, en toch ons arm te kennen voor God. Misschien eiken dag aan een welvoorzienen disch aan te zitten, en toch honger en dorst te kennen, die door geen aardsche spijze of drank gestild wordt. Niet ont bloot zijn van kennis, wijsheid en weten schap, en toch zonder ophouden tot God te roepen om licht en waarheid ons neder te zenden. Een goeden naam in de wereld te hebben, eer en achting bij de menschen en toch onszelven in 't verborgen voor den Heilige Israels neder te buigen, om met verbroken en verbrijzeld hart te bidden o God, wees mij zondaar genadigIn één woordons zeiven zondig, schuldig en ver loren kennend, aan Jezus' voeten neder te zinken en tot Hem, den Christus, te zeg gen Ik geloof, Heerekom Gij mijne on- geloovigheid te hulpe Want waarlijk, als het zoo bij u zijn mag, dan hebt gij in dat uw ootmoedig geloof in Jezus, dat Hij de Christus is, het zegel en onderpand dat gij uit God geboren zijt. Uwe zekerheid ligt hierin, dat gij er toe gebracht zijt in Jezus te gelooven, d.i. Zijne heerlijkheid te zien en u zeiven aan Hem over te geven en toe te vertrouwen. Dat kan geen vrucht van eigen akker zijn, dat zou in u niet bestaan, zoo God het in u niet gewerkt had, d.i. zoo gij uit God niet geboren waart. Vleesch en bloed hebben u dit niet geopenbaard, maar uw Vader die in de hemelen is. Alleen de Vader trekt met liefdekoorden ons tot den Zoon, en het is de H. Geest, die de blinde ziels- oogen voor de verborgenheden van Jezus ontsluit. Twijfelt dan niet aan uw kindschap, al is uw geloof ook klein, al vindt het zijn kenteeken misschien meer in het toevlucht-nemen dan in het vertrouwen. Benaarstigt u veelmeer om in de kennis en de genade van den Heere Jezus op te wassen, en door Hem van 's Vaders liefde en gunst verzekerd te worden. Dan zal de Heere zich haasten tot uw hulp. Dan zal Hij meer en meer uw geloof sterken. U het merkteeken geven, waarbij gij vast vertrouwen moogt, steu nende op zijn heilige toezegging, dat gij uit God geboren zijt. U geven een toe- nemenden afkeer van de zonde, voor welke uw Heiland aan het kruis moest. Een stillen vrede in uw binnenste, die alle verstand te boven gaat, en hart en zinnen bewaart in Christus Jezus. Een blijde hope en verwachting dat gij het geloof behouden zult, om na volbrachten loop en strijd de kroon der rechtvaardigheid te ontvangen. Moedig voorwaarts dan, gij allen die ge looft dat Jezus is de Christus. Gij zijt niet van beneden, maar van boven, want gij zijt uit God geboren. Nog een weinig tijds en uw reize door het aardsche jammerdal is geëindigd, en gij zult opge nomen worden als kind en erfgenaam in 't Vaderhuis. 'k Zal dan gedurig bij U zijn, In al mijn nooden, angst en pijn U al mijn liefde waardig schatten, Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door Uw' raad, O God, mijn heil, mijn toeverlaat En mij, hiertoe door U bereid, Opnemen in Uw heerlijkheid Ps. 73 12. Een goede lijding uit een ver land. Zendings-Zondag. Jubileum Ds. H. Dijkstra teSmilde. Goes en V. U. Afzonderlijke nummers 3 cent. Advertentieprijs 15 regels 30 centiedere regel meer 5 cent Familieberichten 10 cent per regel. UITGAYE YAN DE Berichten, Opgaven Predikbeurten en Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagmorgen te zenden aan den Drukker A. D. LITTOOIJ Az., Middelburg. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. 1 Joh, 5 la. Van der Veen. KDBKELÏJK IiEVEN, Aan belangstellenden wordt meegedeeld dat te Medan is opgericht een Vereeniging tot behartiging der Godsdienstige belangen der verstrooide Gereformeerden ter Sumatra's Oost kust en Atjeh, en verzoeken wy de leden of doopleden der Geref. kerken welke naar Oost Sumatra vertrekken dringend, zich by aankomst 't zy persoonlijk of schriftelijk te vervoegen bij een der ondergeteekenden. Doel der Vereeniging is, om zoolang de in- stituteering der Geref. kerk te Medan nog niet heeft plaats gehad den band tusscben de ver strooide Gereformeerden te versterken, trachten saam te binden wat krachtens belijdenis saam hoort en door woord, geschrift en samenkom sten mee te werken aan den opbouw van ons geloofsleven en de verbreiding der Gerefor meerde beginselen, terwijl kracbtigen steun verleend zal worden aan de pogingen welke worden gedaau om een reizend predikant voor Sumatra te verkrijgen. Het Bestuur der Gereformeerde Vereeniging te Medan, Me. R. Slotema, Voorzitter. P. A. Coltjn, Secretaris. J. Hogervorst, Penningmeester. J. J Meeuwse. Is dit niet een goede tijding uit een ver land We hebben er ons over verheugd en we hopen van harte, dat er een rijke zegen op rusten moge. Bouma. ZENDING. Evenals ten vorigen jare heeft de commissie voor den Zendings-Zondag aan alle kerkeraden het verzoek gedaan den laatsten Zondag in November daartoe te bestemmen. Wie zou dit verzoek niet toejuichen? Het gebeurt hoogst zelden, dat de belijders van Christus allen op één dag over dezelfde zaak spreken en voor dezelfde zaak biddenwant er zijn zoo weinig aanrakingspunten. Des te meer stellen wij het op prijs, als zulk een gelegen heid zich voordoet. En wat de christenen in ons vaderland ook gedeeld houdt, inzake de Zending zijn zij toch ééndaarin hebben wij een gemeenschappelijke taak. Temeer ondersteunen wij dit verzoek, omdat de Zending in deze droeve oorlogsdagen ernstig gevaar loopt en reeds veel schade lijdt in menig opzichtwij hebben reeds een en andermaal hierop gewezen. De krijg tusschen de christen volken kan niet anders dan bü heidenen en mohammedanen een wonderlijken indruk geven aangaande de toepassing van den eisch der broe derliefde als iets vloekt met het Evangelie van Christus dan zeker dit moorden op groote schaal. Zij dan 28 November ook in de Geref. kerken van Zeeland een Zendings-Zondag. Acht men het onnoodig beide diensten aan de Zending te wijden, dan gebeure dit in één dienst. En heeft men voor dien datum reeds een ander onder werp voor de prediking, dat dan in het bijzonder aan de Zending worde gedacht in den gebede niet alleen bij de eigen Zending op Magelang en de andere Geref. Zending worde stilgestaan, maar het werk der Zending in het algemeen, in verband met den oorlog, worde herdacht. En God verhoore uit genade de gebeden. In de Nederlandsche Zendingsactie in het algemeen, en in de Gereformeerde Zendingsactie in het bijzonder, neemt ds. H. Dijkstra van Smilde een vooraanstaande plaats in. Hij is een voorman op dit gebied, en onze leider, reeds tientallen van jaren. Vóór 40 jaren werd hij op 21 November 1875 in het predikambt bevestigd; en meer dan 30 jaren heeft hij zich aan de Zending gegeven. Hij heeft gewoekerd met zijn tijd en ook met zijn gavenhij heeft geen moeite, en ook geen kosten ontzien, om zich met de historie der Zending op de hoogte te stellen, en hij is er „een baas" in geworden by weel de dingen niet van-hooren-zeggen en oppervlakkig, doch gron dig als vrucht van studie. Ds. Dijkstra heeft de Zending niet bestudeerd uit liefhebberij, maar nit liefdehij heeft een heiligen hartstocht voor de Zending typeerend is dan ook zijn zeggen dat hij het jammer vindt reeds zoo oud te zijn, omdat hij zoo gaarne de rijpe vruchten van onzen Zendingsarbeid zou aanschouwen. Wij verstaan ditin een tijd, toen de Zending wel niet vergeten was, maar toch achtergesteld bij allen anderen ehristelijken arbeid, is ds. Dijkstra de man geweest, die het Zendingsvuur heeft aangeblazen wat op dit oogenblik onze Geref. Kerken op Midden-Java en Soemba verrichten is grootendeels resultaat van zjjn werken. En nu zag hij gaarne dezen jongen, flink-groeienden boom, groot en met vele vruchten beladen. Nu, wie weet wat God hem nog vergunnen zal te aanschouwen. Onder de werken van zijn hand neemt „Het Evangelie in onze Oost", 2 dln., de voornaamste plaats in. Hoe hij door het „Zendingsblad" en de „Zendingskalender" onze Zending finantieel met duizenden steunt, hebben wij vóór enkele maanden reeds uiteengezet, en zullen dat nu niet herhalenook De Macedoniër" is een papieren kind, waarop hij trotsch mag zijn. Hoewel ds. Dijkstra op jaren komt en heel zijn leven buitengewoon hard gewerkt heeft, is hij toch nog kras zelfs de dubbele taak van het presidentschap, zoowel van de Gener. Zen- dingsdeputaten als van de Soemba-Zending, neemt hy nog steeds met opgewektheid waar. Het zij ons vergund aan ds. Dijkstra ook onze hulde toe te brengenhet is onze bede, dat hij nog vele jaren voor onze kerken en onze Zen ding gespaard moge blijven en wij danken God, dat Hij ons zulke mannen geeft. J. D. Wielenga. Voor een door het zeer ongunstige weer niet groote, maar zeer aandachtige schare sprak Woensdagavond 10 November prof. dr. P. A. E. Sillevis Smitt in Goes voor de V. U. Na het zingen van Ps. 75 vs. 1, 4 en G en het lezen van Spreuken 8 vs. 114 sprak hij het uit, dat het doel, waarvoor wy te samen waren, weinig wordt gewaardeerd in onzen tijd. De gemeenschap van wetenschap en geloof, van denken en bidden wordt niet erkend. Toch ligt juist in die gemeenschap onze kracht, ook al dreigt in onzen tyd verslapping in te treden. Om de belangstelling voor de V. U levendig te houden, wenschte hy de gedachte„Wijsheid is beter dan kracht" te ontwikkelen aan de hand van het Schriftwoord Prediker 9 vs. 1318. Het volk, dat waarlijk den Heere vreest, is als een kleine stad en weinig lieden behooren er toe. Steeds gering is het aantal dergenen, die waarlijk gelooven, en dan worden ook zy ernstig

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1915 | | pagina 1