Het beste adres voor Manufacturen is dat van L. E. RIVIERE, Oroote Markt, hoek Gravenstraat Middelburg. Kerkoroelfabriuk A. S. J. DEKKER, Goes, Roekh. FANOY, Burg 16, trllltii Weif.P. da Jongh te Gobs ij® Mandei Kahrels Thee Kahrels Thee Kahrels Thee C.J.HONDIUS SPECULAAS CACAO J. A. PIETERS. Kahrels Thee De Kalender „FILIPPÜS OP ZONDAG 31 OCTOBER en WOENSDAG 3 NOVEMBER 1915, n in Zeeland (Dankdag 1915) Groote sorteering Heeren-Demisaisons, Winterjassen, Ulsters, Cape's en Bonkers, Ruime keuze Jongeheeren Ulsters, Kinderjasjes en Jek- kertjes. Enorme voorraad Petten en Barets. „DE VLIJT", Lange Burg, Middelburg. Dr. A. KUYPER Jr. HET HEIL VAN JERUZALEM. PATRIMONIUM. DE BERGREDE VAN ONZEN HEERE JEZUS CHRISTUS Firma F. P. D'HUIJ, Middelburg. Ruim voorzien in PARAPLUIEMAGAZIJN „DE REGENBOOG" A. GEÏÏNSÏÏN. Groote sterke Dweilen mi „WALCHEBEK". SÉa II Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerke Classe Middelburg, Classe Zierikzee. Class© Thole n. Class© Goes. Cl a s se Axel. Den Kerkeraden wordt beleefd Ter- zocht bij verandering der predikbeurten opgave te doen. Gefrankeerde briefkaarten worden gaarne verstrekt door den drnkker A. D. LITTOOIJ, Middelburg. CATHARINA SPRUIJT, Aanbevelend, «XV\7"M'O Hi H HlSi, 18, 20, 22, 24, 25 en 30 ct. per ons. B. G. KEGGE, Vervaardiging van pgporgels naar nieuwste Constractie in verschillende systemen. Teekeningen en disposition worden op aanvrage verstrekt. Herstellingen en algeheele restanratiên aan alle soorten kerkorgels worden uitgevoerd tot billjjke prjjzen en na nauwkeurig onderzoek van het bestaande orgel. 30 stichtelijke overdenkingen. Prgs f 1,75. In prachtband f 2,25 DINSDAG a. s., 8 uur, Mil. Tehuis. Behandelen Bondsagenda enz. KORTE DELFT, MIDDELBURG. Telef. 276. Ds Jj. H, JONGIMA, f 1,00, zonder premie f 0,40. Db Kalender, geb als boek f 0,75, met premie f 1,25. Toor uitdeeling op Zon dagsscholen zeer voordee- lige aanbieding. KORTE DELFT, MIDDELBURG. Telef. 276. Kassier en Comm. in Effecten. VLASMARKTK146,MIDDELBURG NOORDSTRAAT b.h. Postkantoor, MIDDELBURG, is voor alle standen heslist het BESTE en GOEDKOOPSTE adres. VY0 leveren steeds het NIEUWSTE en BESTE, vandaar den grooten omzet. Wjj REPAREEREN en OVERTREK KEN alle soorten PARAPLUIES. Ook wordt op verzoek bjj aankoop van Parapluie, gratis den naam er op geplaatst. Aanbevelend, KORTE DELFT, MIDDELBURG. Telef. 276. Beste middel tegen Hoesten KORTE DELFT, MIDDELBURG Telef. 276. Dir. F. A. HAI8EN, Middelburg. 30, 40 en 50 cent per pond. Heerljjk van smaak. r «1 >ROGERUEP en m 'ERFWAREf oS EMD étail •m eSk 18, 20, 23 en 25 cent per ons. Bekende kwaliteit. KORTE DELFT, MIDDELBURG. Telef. 276. KORTE DELFT, MIDDELBURG. Telef. 276. Tlassarkl K 150, Hlddalbarg. Vraagt onze: LIMONADES op schroef- en kogel- flesschen. LIMONADE-SIROPEN in diverse soorten. MINERAALWATER op schroef-, kogelflesschen en syphons. WIJNEN en GEDISTILLEERD. KORTE DELFT, MIDDELBURG. Telef. 276. MIDDELBURG Gasthuiskerk 9Vs en 6 uur ds. J. D. Wielenga W. 9Vs uur ds. J. D. Wielenga Dankuur. 7 uur ds. J. D. Wielenga Biduur. Hofpleinkerk 9Vs, 2 en 6 uur dhr. P. Koster van Valthermond. Collecte voor de nieuwe school te Valthermond. W. 9Vs en 2 uur ds. L. Bouma Noorderkerk 9V2 en 2 uur ds. J. B. Netelenbos W. 7 uur ds. J. B. Netelenbos VLISSINGEN. Noorderkerk 9V2 uur Lezen eener Leerr. 2 uur dr. A. A. van Schelven W. 2 uur ds. D. Pol N. Middelkerk 9V2 uur dr. A. A. v. Schelven 5V2 uur ds. G. F Kerkhof W. 73/4 uur dr. A. A. v. Schelven Arnemuiden 9Vs en 2 uur ds. J. Runia W. 9Vs en 2 uur ds. J. Runia Domburg 9 en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Bed. H. Av. en Dankz. W. 9 en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Gapinge 9V2 en 2 uur ds. C. J. de Krujjter W. 9% en 2 uur ds. A. Schippers van Doesburg. Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. J. Koopmans W. 9 en 2 uur ds. J. J. Koopmans Koudekerke 9 en 2 uur ds. L. van Loon Bed. H. Av. en Dankz. W. 9 en 2 uur ds. L. van Loon St. Laurens 9V2 en 2 uur ds. G. H. Toebes W. 9V2 en 2 uur ds. G. H. Toebes Meliskerke 9 en 2 uur ds. K. Veen Bed. H. Av. en Dankz. W. 9 en 2 uur ds. K. Veen Oostkapelle 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9 en 2 uur ds. C. J. de Kruijter Serooskerke 9 en 2 uur ds. D. Pol W. 9 en 2 uur ds. de Vries van Tilburg. Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof W. 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 9V2 en 2 uur ds. A. Scheele W. 9V2 en 2 uur ds. A. Scheele 6 uur dhr. P. Koster van Valthermond. Rede voor „Effatha". Vrouwepolder 9 en 6 uur ds. F. W. J. Wolf W. 2 en 6 uur ds. F. W. J. Wolf Westkapelle 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende W. 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende Brouwershaven 9V2 en 2 uur Bruinisse 9Vs en 5 uur CoLiJNSPLAAT 9Vs en 5Vs uur 2 uur Geersdijk 9Vs 2 en 6 uur Haamstede 9Vs en 2 uur Kamperland 9, 2 en 6 uur Nieuwerkerk 9Vs, 2 en 6 uur Oosterland 9Vs2 en 6 uur W. 9Va, 2 en 6 uur ds. E. v. d. Laan van Onstwedde. ds. A. Taal ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. R. Brouwer ds. P. J. Baa\j ds. G. Klumper ds. C. Staal ds. C. Staal Scharendijke 9Vs en 2 uur ds. A. D. C. Kok Herdenking Kerkhervorming. W. 9Vs uur ds. A. D. C. Kok 2 uur ds. J. D. v. d. Velden van Kraïingen. 6V2 uur ds. J. D. v. d. Velden Rede in het belang der Joden-Zending. Wissekerke 9Vj en 2 uur dhr. G. A. de Vries van Leeuwarden. Zierikzee 10 en 6 uur ds. J. Sybesma Zonnemaire 9Vs en 2 uur ds. Z. Hoek AnnaJacobaPolder 9V2en 2 uur ds. P. E. v. Schaik Bergen op Zoom 9V2 en 5Va uur ds. A. H.v.d. Kooi Krabbendijke 9 en IV2 uur ds. A. H. Nieboer Poortvliet 9Va2 en 6 uur dhr. B. W. de Graaf Rilland-Bath 9 en lVs uur Lezen eener Leerr. Tholen 9Vs en 2 uur ds. A. P. Lanting Oud-Vosmeer 9Vs en 2 uur ds. J. A. de Bruijn Baarland 9 en IV2 uur ds. J. Dam Driewegen 9Vj en 2 uur ds. E. J. v. Voorst Kapelle-Biezelinge9V2 en 2 uur ds.B.A.Knoppers Borsele 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9Vs en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 2 uur Lezen eener Leerr. 's Gravenpolder 9Vs uur Lezen eener Leer. 2 uur ds. R. J. v. d. Veen Heinkenszanp 9 en 2 uur ds. F. W. H. Bramer Extra collecte voor het tekort Vrije Univ. O'/d uur ds. W. S. Pontier Rede in 't belang der V. U. Ierseke 9V2 uur ds. L. Bouma van Middelburg. Bevestiging. 2 uur ds. B. Meijer Intrede. 5V2 uur Wemeldinge 9V2, 2 en 5V2 uur Lezen eener Leerr. Krüiningen 9V2 uur ds. W. S. Pontier 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9lU en 2 uur ds. G. Doekes Wolphaartsdijk 9 en 2 uur ds. G. de Jager Axel (Kerkdreef) 9 uur 2 uur Axel (Stationstraat) 9 uur 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 9Vj uur 2 uur Schoondijke 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur Zaamslag 9 en 2 uur ds, Aardenburg 9Vs2 uur 3 uur ds. R. v. d. Kamp van Breukelen. ds. J. H. Lammertsma ds. J. H. Lammertsma ds. R. v. d. Kamp ds. H. v. d. Wal ds. H. Z. de Mildt Lezen eener Leerr ds. H. Brouwer ds. J. M. Mulder van Ermelo. H. P. M. G. de Walle Lezen eener Leerr. ds. H. Z. de Mildt Heden overleed plotseling onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Be huwd- en Grootmoeder in den ouderdom van 64 jaar en 10 maanden. De Heere doe ons in Zijnen Hei ligen wil berusten. H. WILLEMSE SR. H. WILLEMSE Jr. N. WILLEMSE-Wondergem en Kinderen. Oostkapelle, 23 October 1915. De Kerkeraad der Geref. Kerk van Tholen geeft hierbij kennis van het overlijden van zjjn mede-broeder in den ouderdom van ruim 58 jaren. Gedurende geruimen tijd diende hij als diaken en voorheen ook als onder ling met volle toewijding de ge meente. Zijn einde was vrede. Namens den Kerkeraad, A. P. LANTING, Praeses. L. POULUSSE, Scriba. Tholen, 25 October 1915. Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond tijdens de ongesteldheid en na het overlijden van onzen geliefden Echt genoot, Vader, Behuwd- en Grootvader ADRIAAN LOUWERSE, betuigen wij onzen hartelQken dank. Uit aller naam, Wed. A. LOUWERSE—Corrë. Grijpskerke, Oct. 1915. Zoo juist verschenen en voorhanden bij 18, 20, 22, 24, 25 en 30 ct. per ons. Eerste soort Gele of Groene Zeep per pond 12 cent Glycerine Zeep 14 Witte Suiker per pond 28, per KG. 55 Lichte Suiker 30 Gele Suiker „30 Stijfsel 12 en 14 Soda „3 Rijst 9, 10, 12, 15 Havermout „18 Wit, zwart of gem. Vogelzaad p. kop 22 Hennipzaad 12 Kleine Mais 10 Zeeuwsche Tarwe 13 Minzaam aanbevelend, TIMMERMANS, Noordstraat. Het Filiaal van ZADEN van de firma is gevestigd te Middelburg K. NOORDSTRAAT L 78, en dagelijks geopend van 7 tot 9 uur. met premie, getiteld van de hand van wijlen is ter verzending gereed. De prijs van dezen fraaien kalender met de zeer belangrijke premie is Namens het Geref. Tractaat- genootschap „Filippus" 18, 20, 22, 24, 25 en 30 ct. per ons. Belast zich met den Aan- en Ver/coop- van Effecten. Verzilvert Coupons. Sluit Prolongatiën Neemt gelden in Deposito. Incasseert Wissels. :- Bezorgt Assurantiën. -: Aanbevelend, F. H. J. DAMEN. is het voortdurend gebruik van ROGGE BLOEM des morgens vóór het ontbijt. Deze Roggebloem is en wordt onder zocht door het scheikundig bureau alhier en is volkomen zuiver beionden. Verkrijgbaar Magazijn .Groenen Draak", hoek Langeviele te Middelburg. Pakjes van 5 ons a 13 cent en bjj de verdere W ederverkoopers. van 11, 13, 15, 18 en 22 cent per stuk, Aanbevelend, TIMMERMANS, Noordstraat Bordeaux Wijn Paullac Medoc St. Emilion Cantemerle Fijne Medoc Chateau Leoville Petit Bourgogne Roode Port a Port Witte Port a Port Roode Bessewijn Witte bessewijn Kersen wijn Frambozenwijn 60 en 70 ct. per !/i A- 70 ct. per Vi fl. 75 ct. per 11 fl. 75 ct. per fl. 80 ct. per Vi fl. 90 ct. per Vi A- f 1,10 en f 1,20 per fl 80, fl,—f 1,10 f 1,25 en f 1,50 per fl. 80, fl,-, f 1,10 f 1,25 en f 1,50 per fl. Ie. kwal. f 0,45 per fl. Ie. f0.45 per fl 45 ct. per fl. 45 ct. per fl. Dagelijks Zaden verkrijgbaar bij den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a Middelburg. Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Café „de Een dracht*. H I 1 18, 20, 22, 24, 25 en 30 ct. per ons.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1915 | | pagina 4