Ds. J. J. WESTEBBEEK VAN EERTEN. Schoollmlp voor Zeeland en N.-Brabant. INGEZONDEN STUKKEN. Het Kerkgebouw op .Vrederust', Een gevaar bij het vervoer en lossen van suikerbieten. BOEKAANKONDIGING. Menigerlei Genade. Wekelyksche Leerre denen van Gereformeerde Predikanten, onder redactie van prof. Sillevis Smitt en dr. Wielenga van Amsterdam. Kampen. J. H. Kok. 1915. Afl. 11-20. Uit Jan Springens Jongensjaren door J. Berkhout, met illustraties van Jan Rinke. VEREENIGINGSLEVEN. Nagekomen Adverlentiën. DE HELDENSTRIJD DER CAMISARDEN Prof. F. BETTEX. VAN DE BLOEDSTAD NAAR GOLGOTHA. aangewezen om de bedragen der kerken in ontvangst te nemen, 10. Een schrijven van een zuster uit één der kerken zal door den scriba beantwoord worden. 11. De vraag van Heinkenszand „of het niet gewenscht is te achten op Zondagen, wanneer het H. Avondmaal wordt gevierd, den belij denden leden ook des namiddags gelegenheid te geven des Heeren dood te verkondigen geeft de Classis de bespreking daarover ge hoord aanleiding den Kerkeraden te herin neren dat het hunne roeping is zorg te dragen, dat zooveel mogelijk alle brs. en zusters ge legenheid hebben aan het H. Avondmaal deel te nemen. 12. Kerkvisitatoren brengen rapport uit over hun bezoek aan de kerken Borssele, Baarland en Wolphaartsdijk. Het rapport luidt bevredi gend. Eenige gevallen van tractements-verhoo- ging worden met blijdschap vernomen. Onder dankzegging aan de visitatoren wordt hun rapport gearresteerd. 13. De bespreking van de Handelingen der Part. Synode levert niets bizonders op De kerken die in gebreke bleven te collecteeren voor de Prov. Diac. kas voor Idioten enz. ver klaren de collecte reeds gehouden te hebben of nog te zullen houden. 14. „Ligt het op den weg van den Kerkeraad öf van het Schoolbestuur hulp te verleenen aan zwakke scholen?" Op deze vraag van Hein kenszand antwoordt de Classis, dat er geen bezwaar tegen zijn kan, dat ook zwakke scholen van kerkeraden hulp ontvangen. 15. De Kerkeraad van K. B. vraagt en ont vangt advies op een instructie. 16. De verschillende Deputaten worden ge continueerd. 17. De vacaturebeurten worden aldus geregeld: 's-GravenpolderD.D Pontier, Van der Veen, Bramer, Dam WemeldingeD.D. Dam, Doekes, de Jager, Knoppers. 18. Bü art. 41 komt niets bizonders ter sprake. Alleen ontvangt de kerk van K. B. een ant woord op een vraag, en betuigt die van Ierseke haar dank aan de Classis, in 't bizonder aan de predikanten en den consulent, voor de hulpe haar in den tijd der vacature geboden ook vraagt Ierseke vertegenwoordiging der Classis bij de bevestiging en intrede van ds. Meyer, waarvoor de consulent wordt aangewezen. 19. Ds. Bramer doet het verzoek of de Clas sis niet zou willen adviseeren aan de verschil lende kerken om in ernstige overweging te nemen een collecte te houden voor de Yrye Universiteit, die grootelijks behoefte heeft aan finantieelen steun. Na breede bespreking wordt het volgende voorstel aangenomen De Classis met waardeering gehoord het verzoek om in verband met den finantieelen nood der V U. een bizondere collecte te houden tot dekking van het tekort, gaat over tot de orde van den dag. Ds. Bramer wordt aangewezen om even- tueele collecten in ontvangst te nemen. 20. D.D. Doekes en Van der Yeen deelen mee dat zy tegenwoordig geweest zyn by de intrede van ds. van Yoorst en ds. Dam, in de kerken van Driewegen en Baarland. 21. De volgende vergadering zal gehouden worden D.V. 13 Januari 1916roepende kerk Driewegen. 22. De praeses sluit, nadat de assessor de Korte Notulen gelezen heeft, de vergadeaing. Op last der Classis, R. J. van der Yeen. Goes, Oct. 1915. Verantwoording van LUfiUgargi. Heden ontving ik een brief, volgens post stempel afkomstig uit Ierseke, inhoudende f 10 voor Schoolhulp. Wy zeggen den onbekenden gever hartelyk dank voor die milde gave. Wie volgt zyn voorbeeld? Het zal my zeer aangenaam zyn het spoe dig te kunnen mededeelen. 't Behoeft niet al tijd f10 te zyn, ook de kleinste gave is welkom. Hartelyk aanbevelend G. de Jager, Penningmeester. Wolfaartsdyk, 18 Oct. 1915. Met liartelyken dank vermeldt ondergetee- kende, dat by hem ingekomen zyn twee giften voor de Zending. Uit het busje van A. Re- mynse te Wolfertsdyk f 14,22Vs van „Trifosa", de Zendingsvereen. te Ierseke, door S. Bol, voor het op te richten hospitaal f25, De Zendingsdep. in de Cl. Goes, i-r DawTTüG Nieuwdorp, 27 Oct. 1915. Vlissingen. Met dank ontvangen op 17 Oct. 300 halve centen voor de Zending en op 24 Oct. f 0 50 voor de Zending. Namens den Kerkeraad, P. G. Laernoes, Scriba. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Geachte Redactie 1 Om niet te veel van uwe gastvrijheid te vergen, heb ik sinds maanden geen beroep op uwe welwillendheid gedaan. Ik hoop dat nie mand daaruit geconcludeerd heeft dat de arbeid stop gezet werd. Helaas neenwant het kon nog niet. Maar tot onze blijdschap mag ik er aan toevoegen, dat ook de gaven bleven vloeien. Het Comité heeft zyn eerste jaar achter den rug. Een jubileum was het niet. De omstandig heden, die het Comité in het aanzyn riep, zyn immers de verschrikkelijkste, de treurigste die men denken kan. Maar hoe treurig die omstandigheden ook zyn, de arbeid moet doorgezet. De arbeid zal ook doorgezet. Met moed doorgezet. Want by al het treurige is er ook reden tot verblijden, als men let op de offervaardigheid, die het Comité mocht ondervinden. Inderdaad, men liet ons niet in den steek, al kon de offer vaardigheid ook algemeener geweest zyn, gelet op het algemeen karakter der Tehuizen. Het geld werd uitnemend besteed. Het Comité mag er thans op wijzen dat te Kruiningen, te Nieuw-Namen en te Rilland Tehuizen zyn ge bouwd, terwijl te Hulst eveneens een verplaats bare barak staat, die het Comité echter in huur heeft. Vijf en twintig Tehuizen staan thans dagelijks open om onze soldaten te ontvangen. Vyf en veertig honderd gulden gaf het Comité dit jaar uit. f1800.werden uit particuliere bydragen verzameld, de rest kwam uit de kas van het Centraal Nationaal Comité. Het grootste deel kwam dus van buiten de provincie. Laat Zeeland daarom zyn gaven voor de militairen maar niet over de grenzen van ons gewest zenden. Daar binnen is nog zooveel noodig. Want al zullen wy dit jaar minder noodig hebben dan verleden jaar, we hebben voor den winter nog lang niet wat we hebben moeten. Integendeel, onze kas is leeg. Laat my daarom nog eens een beroep op de beurs mogen doen, voornamelijk van diegenen die nog verzuimden wat te geven. De Tehuizen staan voor alle militairen opendaarom kan ieder er ook gerust het zyne toe bydragen. Onze militairen kijken zoo somber tegen den winter aan. Och, draagt gy er het uwe nu eens toe by, om het vooruitzicht wat aangenamer te maken. Hieronder volgt de lijst van ingekomen giften. Totaal vorige opgaaf f 1490,63; Geref. kerk Biezelinge f2,50 J. Y. op Ger. Gr. te Vlis singen f 4,20idem te Ierseke f 1,idem te Zierikzee f2,Geref. kerk Domburg f7,58; J. V. op Ger. Gr. te Vlissingen f 8,95 Geref. Knapenvereeniging Souburg f 1,15 J. V. op Ger Gr. te Vlissingen f 9,30idem te Grypskerke f 5,26Vs idem en Chr. J. Y. Kolynsplaat f 13,10 J. V. op Ger. Gr. te Biezelinge f 0,70Chr. Nat. Werkmansbond te Middelburg f 5,J. V. op Ger. Gr. te Serooskerke f 3,80 idem te Vlis singen f7,60; idem te Souburg f 0,75 idem te Zonnemaire f 12,idem te Vrouwepolder f3,75; idem te Zierikzee f 2,idem te Kruiningen f 120,80idem te Vlissingen f 2,97V2 idem te Souburg f 0,75Jongel.Ver. Ierseke f 1,Chr. Zangvereen Soli Deo Gloria" Groningen f 4,01V2Collecte Ned. Herv. kerk Zaamslag f 37,J. V. op Ger. Gr. te Vlissingen f 5,55 idem te Nieuwdorp f 7,idem te Nieuwer- kerk f2,50; mej. J. v. d. S. Tholen f 0,75 J. J. S. te 't Zand f 2,04V2 J. V. op Ger. Gr. Herm. Faukeel Middelburg f 3,54idem te Vlissingen f 4,37V2Chr. en J. Y op Ger. Gr. te Colynsplaat f 12,20; J. V. op Ger. Gr. te Serooskerke f 4,idem te Vlissingen f 4,82V2 idem te Vrouwepolder f4,idem te Zierikzee f2,idem te Ierseke f 1,idem te Vlissin gen f2,22Vs Bydragen militairen te Kruinin gen f 8,28 J. V. op Ger. Gr. te Ierseke f 3,08V2 idem te Ylissingen f5,10; idem te Souburg f 0,75 Bondsring W. Z.-Beveland f 1,34V2 J. V. op Ger. Gr. te Serooskerke f3,Chr. J. V. en J. V. op Ger. Gr. te Colynsplaat f i3,10 J. V. op Ger. Gr. te Vlissingen f 5,10Ring Middelburg f l,79VsJ* V. op Ger. Gr. te Vlissingen f3,82V2. Totaal fl852,17Vs. De Secretaris-Penningmeester, J. P. Kögeler. Het Bestuur van de Vereeniging tot Chris telijke Verzorging van Krankzinnigen in Zee land wendt zich met een krachtig en dringend beroep op de liefde en offervaardigheid tot allen, die in haren arbeid belangstellen. Het bel reft den bouw der kerk op hare stichting „Vrederust". De financieele omstandigheden noopten by den eersten opzet voorloopig en tydelyk voor de plaats der gemeenschappelijke samenkomst tot Woord en Gebed zich tot een klein en on aanzienlijk houten gebouw te beperken. Reeds op zichzelf was dit gebouw weinig doelmatig. Laag van verdieping is het bovendien door zyn houten samenstelling aan de wisselingen der weersgesteldheid in bizondere mate onderhevig. Maar, afgescheiden van deze ondoelmatigheid, kreeg men by de voortdurende uitbreiding der Stichting steeds meerder met ruimtegebrek te worstelen. Reeds eenmaal werd het gebouw uitgezet. Doch het bezwaar nypt opnieuw. En dan bedenke men by dit alles, hoezeer voor de krankzinnigen met hun gevoelige gemoeds gesteldheid voor_ de vrucht der prediking de aard der omgeving een van de belangrijkste uitwendige middelen is Verleden jaar had het Bestuur trouwens overeenkomstig het tydelyk karakter, dat van den aanvang af het houten gebouw droeg by het naderen van de voltooiing van den stichtingsbouw deze zaak reeds ter hand ge nomen (men vergelijke de mededeelingen op de laatste en voorlaatste Jaarvergaderingen, 10e Jaarverslag blz. 29, 11e Jaarverslag blz. 30). Maar de intredende oorlogstoestand dwong tot afwachten. Thans kan niet langer worden ge draald. Al zijn de normale verhoudingen niet hersteld het kan niet twijfelachtig zyn, of de immers ook voor de Zeeuwsche bevolking veelzins gunstige economische toestand behoeft van een beroep op de offervaardigheid niet langer terug te houden. Eer juist integendeel moet het onverdiende, het boven-anderen-ge zegende, dat in Zeeland door de schrille tegen stelling met de naby-zynde oorlogsellende scherp spreekt, tot verhoogde offervaardigheid voor de zaak des Heeren drijven. En het Bestuur doet een beroep met des te grooter vrijmoedigheid, omdat immers in het Kerkgebouw, dat midden op het terrein der Stichting boven het veelvormig gebouwencom plex zich zal uitdragen, als in een uitwendig teeken het eigenaardige, het kenmerkende van het streven der Vereeniging zal spreken. Zal spreken, wat tot den moeizamen arbeid van de stichting dezer inrichtiag in de eerste plaats bewoog Daar wordt onzen ellendigen het Evan gelie der bevrijding uitgeroepen. Daar wordt telkens weder opnieuw gemeenschappelijk ster king in den Heere tot den zwaren en toch heerlijken arbeid gezocht. Zoude dan, waar straks op ons terrein de verschillende gebou wen in keurigen vorm en sty'1 zullen zyn ver rezen, alleen dit Huis Gods mogen worden achtergesteld Men overwege voorts, dat de finantiëele steun, die door de verschillende openbare besturen voor den bouw werd en wordt verleend, zich uiteraard tot deze zyde der zaak hoezeer voor ons immers juist de hoofdzaak niet kan uitstrekken Maar het behoeft toch ook niet. Is het niet juist een treffende gedachte, dat dit gedeelte van den bouw door een bizonder be toon van mededeelzaamheid van allen, een ieder naar de mate van zyn krachten zal worden tot stand gebracht? Blyke dan, dat het Christelijk Zeeland, welks werkdadige sympathie voorliet streven der Vereeniging reeds velerlei malen uitkwam, op deze enkele opwekking, in een korten tyd, het Bestuur tot den bouw der Kerk, als de eindelyke bekroning van den veeljarigen bouw der Stichting, in staat zal stellen Namens het Bestuur voornoemd J. H. Donner, Voorzitter. N M. de Ligt, 2e Voorzitter. P. J. Kruijter, Secretaris. J. J. de Jager, 2e Secretaris. H. J. E. Gerlacii van St. Joosland, Penningmeester. G. van de Putte, 2e Penningmeester. Het Bestuur zal zich dezer dagen met alle Afdeelingsbesturen in verbindig stellen, ten einde aan iedere plaats in den loop der No- vember-maand de inzameling der giften voor het bovenomschreven doel, door bemiddeling van die Besturen te doen plaats vinden. Voor plaatsen, waar geen Af deeling der Ver eeniging is, zal het Bestuur den Correspondent verzoeken voor deze zaak zorg te willen dragen. De suikerbietencampagne zal binnen kort een aanvang nemen. Van het land, waar zy geteeld zyn, worden de bieten naar het naast- bygelegen station van spoor of tramweg ver voerd. Daarby zyn veel handen noodig. By het vervoer worden jongens, by het lossen meisjes gebruikt, zooals men kan zien aan vele losplaatsen op de emplacementen. Nu bestaat de gewoonte, dat niet alleen aan den voerman, jongens van veertien jaar en ouder voor eiken wagen, dien hy brengt, drank of bier wordt geschonken, maar even eens aan hen, die helpen by lossen en laden, dus ook aan meisjes, hetzij op het terrein, of anders in de naastbygelegen herberg. Tenzy, dat zy het weigeren, zyn deze jongens en meisjes des avonds door het veelvuldig gebruik van bier of sterkendrank niet meer nuchter, waarvan men zich de gevolgen lich telijk denken kan Men bespare ons, deze nader aan te duiden. Ook mag men het gevaar, dat ontstaat voor de veiligheid op de spoorlijnen aan de stations, wel in overweging nemen. Heel dit ellendig systeem van schenken en drinken berust op een oude traditie, die door menigeen (naar we hopen willen met tegenzin,) gehandhaafd wordt, omdat men bukt voor het is altyd zoo geweest. Wy doen een beroep op allen, die hierin iets te zeggen hebben, om met vereende kracht tegen te gaan een gewoonte, die de bietencam pagne voor menigeen maakt tot een bron van lichamelijk, geestelijk en zedelyk gevaar. Werkgevers, ouders, vaders waakt voor uw belangen en uw kinderen en geeft zelf het voorbeeld, dat men werken kan en goed, zon der bier of sterken drank. Het Prov. Comité der Nat. Geh. Onth. Ver. in Zeeland. J. de Visser, Voorz. J. A. van Selms, Secr. Henry. Verklaring van het Onde Testa ment. 2e gedeelte, afl. 1620 met band IV. Kampen. J. H. Kok. 1915. Van deze algemeen bekende uitgave van den heer Kok kwam weer een deel gereed. Dat is nu van het 2e gedeelte van het O. T. de eerste band Psalmen—Hooglied. Reeds is in alle bladen deze nieuwe vertaling uit hetEngelsch aanbevolen. Op geregelde tijden volgen de afle veringen. De inteekenaars komen in bezit van een schat, die meer waard is dan de enkele rijksdaalders die men er voor betaalt. De uit gever biedt metterdaad tegen uiterst lagen pry's in deze bijbelverklaring in mooie banden een kostbaar standaardwerk. Als het werk zoo voortgaat, is na verloop van een goed jaar ook heel het O. T. compleet. Nog twee kloeke stevige deelen moeten volgen. En dan kan ieder deze verklaring in taal van onzen tyd bezitten in negen prachtbanden. Ze komen op 5 gulden per deel. We hopen, dat het aantal inteekenaren en lezers steeds zal uitbreiden. Het geheele werk is een mooi cadeau voor jon gelui, die onderzoeklustig zyn. Het past niet slechts in de bibliotheek van eiken predikant, maar evenzeer in de boekenkast van een ont wikkeld gemeentelid. Van week tot week gaat deze uitgave onge stoord voort. Er zyn vele gemeenteleden, die dankbaar deze preeken lezen. De eene predi cate wordt mooier gevonden dan de andere. Smaken verschillen. Yan sommige dienaren des Woords, die door hun levendige verschijning op den kansel boeien, valt het lezen der ge drukte predicate wel eens tegen. En omge keerd Die als kanselredenaar niet boeit, neemt zyn lezers en lezesessen gevangen door zyn gedrukte predicate. Critiek oefenen op de hier voor ons liggende nummers willen we niet. Dan zouden we 't niet op ééu, maar op alle deze leerredenen moeten doen. Hoofdzaak is, dat uit dezen bundel veel te leeren valt, en het lezen ervan onder Gods zegen menig hart tot stichting en geloofssterking, tot vertroosting en verootmoediging zal zyn. Zegene de Heere ook deze in druk vastgelegde bediening Zyns Woords. Kerkhof. Johanna Breevoort. Vrouwenweelde en vrouwensmart. Vierde druk. Uitgave van D. A. Da amen, 's Gra- venhage. Of dit boek ook aftrek vindt. De uitgever had den moed om het voor den vierden maal te doen drukken. We begrijpen het. Het blyft boeien van het begin tot het einde. We blyven het dan ook aanbevelen, en behoeven er thans weinig van te zeggen. In onze krin gen is het bekend geworden en heeft het een goeden naam verkregen. De schrijfster is by machte geweest om ons vrouwenweelde en vrouwensmart zoo te beschrijven dat we haar verstaan. De roerselen van een vrouwenziel worden ons hier blootgelegd en we zyn er dankbaar voor. Uitgave van D. A. Daamen, 's Gra- venhage. Een stevig boek. Het uiterlijk is niet onaar dig. De illustraties zien er goed uit. De in houd is boeiend. Onze jongens zullen het graag lezen en zy kunnen er nut van hebben. Zy zullen dikwijls onder 't lezen zeggendat is echt, want zoo zyn nu eenmaal jongens. De wenken, welke zy hier ongemerkt ontvan gen, kunnen onder den zegen des Heeren uit nemend werken. Wie derhalve zyn kinderen eens een genot wil bereiden, geve hun dit boek in handen. Ook in bibliotheken van onze knapenvereenigingen behoort het een plaats te hebben. Bouma. BONDSRING MIDDELBURG. Vergadering Donderdag 4 Nov., 's avonds half acht, Militair Tehuis, Middelburg. I. Onze Bondsidée door Arnemuiden. II. De behandeling der Letterkunde door Vlissingen. Komt, Zeeuwen, op naar deze Ringvergade- ring, ook dit deel van 't Bondsleven sta in 't Excelsior. L. M. Helder, Secretaris. CORRESPONDENTIE. Br. Ie C. te Goes Zooals u uit het vorig nummer der Kerkbode zal gebleken zyn, heb ik geen Zendingsbladen meer noodigik zal zorgen dat u de gezonden nummers, naar uw wensch, terug ontvangt. Dank voor uw aanbod. Ds. H. D. te Smilde Ook u vriendelijk dank voor uw aanbiedingdoch het is niet meer noodig; ik ben voorzien. J. D. Wielenga. V. C. L. By J. H. KOK te Kampen verscheen heden als uitgave van de Vereeniging tot bevordering van Christelijke Lectuur Naar het Hoogduitsch van PRIJS f 0,25. 21 MEDITATIËN door PRIJS f 0,90. IN STEMPELBAND f 1,25. Aan de leden van V. C. L. worden deze uitgaven gratis toegezonden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1915 | | pagina 3