Nog niet te laat. Prediking onder Militairen. Kerk- en Schoolnieuws, Ofticiëele Berichten. allerwege heerscht, andere verhengen zich in een behoorlijke winst, ja enkele zelfs in zeld zame voordeelen. Met één woord, wanneer we ons vergelijken met andere volkeren, dan roepen we uit: Wat onderscheidt ons en wij moeten er wel aan toevoegen: Het is Uwe goedheid o Heere En er is ook zooveel oorzaak om in het ge bed niet te verflauwen. Wfl gaan den winter tegen. De dagen worden steeds korter en wij zien uit naar licht in den algemeenen toestand, doch het is er niet. We denken aan onze man nen en onze zonen, die nog altijd aangrenzen en kusten de wacht houden en we zien telkens anderen vertrekken, die ook hun plaats moeten innemen zonder dat iemand ons zeggen kan, of ons land huiten den wreeden en bitteren strijd zal blijven. De volkeren blijven aan verdwazing lijden en vergieten het menschenbloed als water. In welk een wereld van leed en ellende leven we toch en wanneer zullen de menschen zich weer gaan wijden aan de werken des vredes. We schrokken, toen eenige van onze vooraan staande mannen in de laatste maanden van 't vorige jaar uitspraken, dat deze oorlog wel twee jaar kon duren en we hoopten, dat zy zich vergisten, maar wij beginnen te verstaan, dat zij wel oorzaak hadden om zoo te spreken. Uit hoevele bedroefde harten stijgt dagelijks de kreet opWanneer zal het einde zfjn Is er dan geen reden om den Heere aan te loopen als een waterstroom Was nu de drang om te bidden maar in overeenstemming met den nood, maar ik vrees, dat dit niet het geval is. Er zijn zoovelen, die overvloedige voordeelen van den bestaanden toestand trekken en dit heeft onwillekeurig een ongunstige werking. We geraken daarenboven van lieverlede aan de toestanden gewoon en dit is ook niet bevorderlijk aan de vermenigvul diging der gebeden. Dringt geestelijke traag heid niet steeds in breeder kring door en neemt de zucht naar genot niet zienderoogen weer toe P Bestaat er reeds uitzicht, dat de oordeelen Gods de volkeren gerechtigheid leeren zullen Waarlijk het is nog de tijd, waarin de god- vruchtigen de binnenkameren te zoeken hebben en te schuilen onder de schaduwen des Heeren. Laat het goede, dat God schonk, ook in 't openbaar worden erkend en laten de vele nooden ons uitdrijven tot het gebed vooral om den Geest der genade en der gebeden. Verleden week ontving ik een stukske, dat opwekte om lid van de Jongelingsvereeniging te worden. Het kwam evenwel te laat in om nog geplaatst te kunnen worden. Het was van de hand van de Propaganda-club te Middel burg en het wilde de jongelieden lokken door hen te wijzen op de jaarvergadering van „Her man Faukeel", waar ze vrijen toegang hadden. Gaarne zouden we gezien hebben, dat het in ons blad zijn plaats had ingenomen, omdat het uitnemend geschikt was zijn doel te bereiken, maar het ging nu eenmaal niet om de reeds vermelde reden. Ofschoon we niet bij machte zjjn om het op deze wijze te zeggen, toch achten we ons verplicht om zoo goed als het ging ter kennis te brengen van allen, die leden der Jongelingsvereeniging kunnen worden met de aansporing om er gehoor aan te geven. Als een Jongelingsvereeniging onder goede leiding staat, dan kan zij een voortreffelijk middel zijn om hare leden te vormen. Te weinig wordt haar waarde verstaan en vandaar, dat zoovelen dikwerf buiten haar staan, die in haar kring behooren. Laat ieder, die eenigen invloed kan uitoefenen, medewerken om het aantal leden onzer vereenigingen te vermeerderen. De ge legenheid is er bijna overal voor. Het is nog niet te laat om daartoe pogingen aan te wenden. De Heere zegene bij voortduring onze ver eenigingen. Bouma. X. De classeAxel heeft in hare vergadering van 7 October j.l. geoordeeld over den ambte- lflken arbeid onder de militairen in Zeeuwsch- Vlaanderen in het verloopen jaar van mobili satie en een besluit genomen met het oog op de voortzetting en de verbreeding van dien arbeid. Het sprak vanzelve, dat deze classe over deze materie handelen zou. Tusschen de Ju'i- en de October-vergadering toch was door een broeder, die tot geen enkele van Zeeuwsch-Vlaamsche kerken in eenige be trekking staat, zonder eenige voorafgaande ge- dachtenwisseling met die kerken, een publieke oproep gedaan tot de kerken in ons gewest in zake prediking onder de militairen in Zeeuwsch- Vlaanderen, met algeheele verzwijging van het geen tot dien tjjd door middel van de predi king in het belang van de militairen aan de Zeeuwsch-Vlaamsche grenzen was geschied. Ook al had de gestadige voortgang van den arbeid onder de militairen het niet noodzake lijk gemaakt om over verdere actie in dezen te spreken, dan moest toch nog ter classe dat publiek geschrijf in het rechte licht worden gesteld. Nu echter die poging, om geheel buiten de Zeeuwsch-Vlaamsche Kerkeraden om hier te willen ingrijpen, is opgegeven, kunnen we er het zwijgen toe doen. Alleen zou bij dezen of genen, die verzuimde een onderzoek in te stellen bij de betrokken kerken zelve, de gedachte zich vastgezet kun nen hebbenmisschien is van die classis één enkele kerk wèl actief geweest, maar de classe als zoodanig niet. Toch is er m.i. geen grond voor publiek ver wijt van schuldig plichtsverzuim aan het adres der Geref. Kerken bezuiden de Schelde. De Zeeuwsche kerken, die we inlichten, oor deelen zelve 1 Er bleek, door rapport ter classicale verga dering, dat er einde November 1914 een con ferentie was voorbereid, die begin Januari 1915 met eenige predikanten is gehouden. Als vrucht van die conferentie werden hoogst eenvoudige voorstellen inzake de geestelijke verzorging van de militairen aan de Zeeuwsch-Vlaamsche gren zen naar het rechte adres opgezonden. Oorlog bleef doof voor dezen voorslag. Eerst 12 Mei 1915 werd een teleurstellend antwoord hier bekend. In de maand Februari werd in het leven geroepen de Commissie voor de verzorging van de godsdienstige belangen der Prot. militairen op Walcheren en in Zeeuwsch-Vlaanderen. Na de geboorte van deze Commissie moest van meetaf, ook door de Zeeuwsch-Vlaamsche Geref. kerken, met haar bestaan en arbeid worden gerekend. Anders te doen, ware onverstandig geweest. Einde April begon de publieke actie van deze Commissie. Over haar belangrijken arbeid later. Toen kwam de vergadering der classe Axe! van 6 Mei, die aan de Part. Synode voorafging Let op de data! Geen enkele kerk der classe was, in die periode van afwachting, by machte met eenig beteekenend voorstel te komen. Zelfs nu hadden de kerken in Westelijk Z.-Vlaanderen het nog niet kunnen brengen tot een omlijnd plan.- Toen na de dringende roepstem in no. 34 van onze Kerkbode om prediking ender de militairen in het westelijk gedeelte, een predikant in Aarden burg optrad, waren er slechts negen, zegge negen militairen. Ook hier bleek de nuchtere werkelijkheid te pleiten voor het standpunt, dat tot nog toe de kerken van Oostburg en Schoon- dyke hadden ingenomen. Alles bjj elkaar genomen, was het eenstemmig oordeel der classe, dat niet één der kerken reeds vroeger had kunnen komen met een belijnd voorstel inzake kerkelijke actie onder de mili tairen, en vond de classe Axel, daar de zaak toen nog niet rijp was, geen reden om ze ter Part. Synode te brengen. Op dit classicaal oordeel, dat verder zich nog uitstrekte tot de gestelde vragen over den arbeid onder de militairen (zie Kort Verslag in no. 42), volgde een classicaal besluit. Een kerk diende, mede als vrucht van den practischen arbeid van een vol jaar, het vol gende voorstel in le zich te wenden tot de Bataljons-Com mandanten in Z.-Vlaanderen, met het verzoek om opgave van de godsdienstige gezindheid en de namen van de Prot. militairen in de ver schillende kantonnementen, met aanduiding van de woonplaats, vanwaar zij herkomstig z\jn 2e. zich te wenden, voor zoover noodig, tot de Kantonnements-Commandanten in Z.-Vlaan deren, met het verzoek a. dat de wachtdiensten op Zondagmorgen zóó tydig worden bekend gemaakt en het daar opvolgende of daaraan voorafgaande koffie drinken zóó ty dig geschiede, dat het kerkbezoek in naburige kerkelijke gemeenten er door kan worden bevorderd b. dat de wachtdiensten op den Zondag, waarop in de dichtstbijzijnde Geref. kerk het H. Avondmaal wordt bediend, zóó worden ge regeld, dat belijdende leden van die kerk, in dien maar eenigszins mogelijk, alle in de ge legenheid worden gesteld het H. Avondmaal te vieren en de Dankzegging bij te wonen 3e. zich te wenden tot de Geref. Kerken in Nederland, door publicatie in de Zeeuwsche Kerkbode, Friesch Kerkblad, Heraut en Bazuin, met het verzoek, dat kerken, die er prijs op stellen, dat op hare belijdende- en doopleden aan de Z.-Vlaamsche grenzen kerkelijk toezicht worde geoefend, verklaring dienaangaande in zenden, voor Oostelijk Z.-Vlaanderen bij de kerk van Axel, en voor Westelijk Z.-Vlaanderen bij de kerk van Oostburg 4e. den geestelijken arbeid onder de mili tairen aan de Zeeuwsche grenzen vanwege de kerken der classe zóó te verdeelen a dat in Z.-Vlaanderen oostelijk deel de kerk van Axel bijzondere ambtelijke zorg oefene te Hulst en te Zuiddorpe, en in contact met die grenskerk, de kerk van Neuzen te Sas van Gent, de kerk van Hoek te Philippine en de kerk van Zaamslag te Nieuw-Namen b dat in Z.-Vlaanderen westelijk deel de kerk van Oostburg bijzondere ambtelijke zorg oefene te Aardenburg, Retranchement en St. Kruis, en in contact met voornoemde grens kerk, de kerk van Schoondijke te Breskens, Nieuwersluis en IJzendijke 5e. zedelijken steun te bieden voor de pre diking onder de militairen door predikanten van elders, voornamelijk uit de classe Middel burg, hiertoe uit te noodigen, tegen vergoeding van reis- en verblijfkosten 6e. finantiëelen steun te bieden voor de prediking onder de militairen in Z.-Vlaanderen oostelijk deel te Sas van Gent, Philippine en Zuiddorpe, en in Z.-Vlaanderen westelijk deel op plaatsen, waar de kerken van Oostburg en Schoondijke zulks noodzakelijk zullen oordeelen, na voorafgaand overleg met den veldprediker der 3e divisie, ds. Janssen 7e. voor het bieden van finantiëelen steun ter bestrijding van kosten, aan predikdiensten en anderen arbeid onder de militairen vanwege de kerken verbonden, een classicaal fonds te vormen, en het beheer van dit fonds op te dragen aan de kerken van Neuzen en Schoon dijke, met Ouderling D. Scheele Azn. te Ter- neuzen tot penningmeester 8e. de grenskerken Axel en Oostburg te machtigen, indien noodig, namens de classe een collecte te verzoeken van alle Zeeuwsche kerken, en tevens namens haar aan te kloppen bij de Deputaten der Gen. Synode van 1914 voor de geestelijke belangen onzer militairen 9e. de kerken der classe aan te bevelen, inzonderheid die kerken, die bfl den arbeid onder de militairen het meest zijn betrokken, door middel van door haar gedeputeerden nu en dan over deze dringende zaak met elkander te vergaderen 10e. de volgende classicale vergadering rap port te vragen van alle kerken der classe over den ambtelijken arbeid onder de militairen in Z.-Vlaanderen, rakende de volgende punten a. de gehouden predikdiensten en de opkomst daarbij b. de catechisatiën en het ziekenbezoek c. het ambtelijk bezoek in de kantonnemen ten, door Dienaar des Woords en Ouderling, in verband met de viering van het H. Avond maal d. de lectuur-verspreiding. 11e. twee kerken aan te wijzen, die bij spoedeischende militaire zaken tussehentijds kunnen handelen in naam der classe, onder verantwoording aan de eerstvolgende classicale vergadering. Dit voorstel werd unaniem tot classicaal be sluit. De veldprediker ds. H. Janssen had er volle adhaesie mee betuigd. Ter uitvoering van het onder 9 genoemde werd de kerk van Axel als samenroepende kerk, en ter eventueele uit voering van het sub 11 genoemde werden de twee uiterste grenskerken, Oostburg en Axel aangewezen. Lammertsma. TWEETAL te Drachtster-Compagnie P. v. Hoven te Krim pen a.d. Lek A. Thielen te Vijfhuizen. BEROEPEN te Raamsdonk J. J. Koopmans te Grijpskerke te Drogeham B J. A. Tazelaar te Lutjesgast te Reeuwijk-SluipwijkD. Chr. Karssen, cand. te Amsterdam te Emmer-CompascuumJoh. Kwak teHeerde. AANGENOMEN naar SpijkenisseG. H. de Jonge te Schar - negoutum naar Pieterburen D Ligter te Zuidbroek naar KrommenieA. P. Lanting te Tholen. BEDANKT voor Amsterdam F. C. Meester te Rotterdam voor LekkerkerkR. Brouwer te Haamstede voor LeidenR. E. van Arkel te Soest voor ExmorraTh. A. Bergsma te 2e Exloër- mond. Afscheid van Heerjansdam, wegens ver trek naar Schoonrewoerd, ds. M. A. van Pernis met Hebr. 13 20, 21. Afscheid van Dussen, ds. G. M. v. Rennes, met Hebr. 13 8. Wijlen K. B. Vellenga te Leeuwarden heeft aan de Geref. kerk te Winsum en Raard vermaakt een perceel hooiland en huizen ter gezamenlijke waarde van f14000. Afscheid van Werkendam B, wegens ver trek naar Broek op Langendflk, ds. R. W. de Jong, met Openb. 1 12 en 13. ;„De Nederlander" komt er tegen op, dat de veldpredikers den titel van majoor dragen dit belet de militairen om vertrouwelijk met hen te spreken. Laat de predikant toch pre dikant blijven, ook als hij onder de militairen werkt Ds. W. S. Pontier hoopt Zondag 12 De cember afscheid te nemen van zijne gemeente te Kruiningen en Zondag 19 December d.a.v. intrede te doen te Maasdijk. Mogen predikanten solliciteeren In de „N. R. Ct." wordt deze vraag bevestigend be antwoord. Op-beroep-preeken is trouwens reeds een verkapt solliciteeren. Voordeel der sollicitatie zou o. a. zijndat een gemeente geen gevaar meer loopt talrijke bedankjes te krijgen, wat in den regel ongunstig werkt. „Het eenige, wat tegen het sollicitatie-stelsel zou kunnen worden aangevoerd, is dat het open lijk dingen, vooral als het dan nog op teleur stelling uitloopt, den predikant in de oogen zijner gemeente zou kunnen vernederen. Doch thans weet de gemeente toch ook vaak reeds heel goed, dat „dominee weg wil" en dringen geruchten van mislukte pogingen om van stand plaats te verwisselen tot haar door Alleen de schijn is het, die nu wordt bewaard." Ons dunkt, dat het geestelijk element in deze beschouwingen geheel uit het oog is verloren, evenals het geheel eenig karakter van het pre dikambt. Dat onder het stelsel, dat de Gere formeerde kerken hebben („uit-hooren-gaan" of „op-beroep-preeken") meermalen gruwelijk ge konkeld wordt, zal wel niet tegen te spreken zijn doch het misbruik veroordeelt de methode zelve niet. Als men dan toch veranderen wil, nat men dan het Roomsche stelsel invoeren, en een commissie benoemen, die aan de kerk een predikant en aan den predikant een kerk geeft Afscheid van Huizen (N.-H.), wegens ver trek naar Her wijnen, ds. J. P. Visscher met Efeze 4:1. Intree te Oosterend (Fr.) ds. P. Ch. v. d. Vliet met Ps. 123 1, na bevestigd te zijn door dr. W. G. Harrenstein van N. Scbarwoude met Ps. 71 16. Ds. R. M. Westerink te Velp is ernstig ongesteldde vorige week Woensdag werd hij geopereerd. - Aan de V. Univ. werden in den afgeloo- pen cursus ingeschreven o. a. 5 studenten in de theologie, een cijfer, daarom zoo laag, omdat wegens den oorlogstoestand geen theologen uit Zuid-Afrika of Noord-Amerika aankwamen. Ds. Oosten te Scheveningen vierde zijn 25-jarig ambtsjubileum met 1 Cor. 3 7. Men schrijft uit Schoonhoven aan de Rott. Nadat reeds herhaalde malen vergeefsche po gingen waren aangewend, om tot ineensmelting der Geref. kerken A en B alhier te komen, is het eindelijk deze week gelukt, om tot overeen stemming te komen, terwijl een goede vorm is gevonden voor de combinatie van de kerken van Schoonhoven en Willige Langerak. Er ont breekt nog alleen de goedkeuring der classis Gouda, om de ineensmelting tot een feit te doen worden. Vrije Universiteit. Men schrijft uit Koude- kerke Dinsdagavond sprak de heer Jac. van Over steeg van Amsterdam in de Geref. kerk alhier over de Vrije Universiteit. Waar den volgen den dag deze stichting haar 7e lustrum vierde, achtte Spr. het meer gewenscht een dankstond dan een propaganda-avond te houden. Naar aanleiding van de eerste en de laatste bede uit het Gebed des Heeren werd uiteengezet, hoe de Heere de Vrije Universiteit gegeven heeft, opdat daardoor de Heere recht gekend zou worden in al zijne werken. God gaf ons scholen voor onze kinderen van de bewaarschool af tot een school der weten schap toe. Dit is niet ons werk. Dit is in de eerste plaats ook niet om ons. De 38e Zondagsafdee- ling onderscheidt zich van de 47e. In het Sabbathsgebod wordt de kerk van Christus geboden scholen te onderhouden, in de eerste bede vraagt zij dat de Heere geve Zijn Naam te heiligen. In de scholen komt de Heere ons het middel brengen om Hem in al zijne werken te kennen en ons tot dit kennen te bekwamen. Zoo vloeit gebod en bede samen tot dank zegging. Moge bij den aanvang in den schoolstrijd de eeuwige zaligheid op den voorgrond hebben gestaan, wij moeten voortvaren. Uit Hem en door Hem, maar ook tot Hem zijn alle dingen, ook de school. Elke gave Gods legt de verplichting op om deze gave te be waren, te onderhouden. Als de Israëlieten het land Kanaan ten erf deel ontvangen hebben, moeten ook de over gebleven vijanden des Heeren worden uitge roeid, anders worden zij daardoor in v e r z o e- k i n g geleid. Het geheele terrein van het onderwijs moet voor den Heere worden opgeëischt, om Zij ns Naam wil. Wordt dat verzuimd, dan komen de verzoekingen. Het wordt onze school, wij geven van het onze. Bestuur en personeel worden tegenstellingen. Wij verkrijgen dan rechten tegenover elkander en de plicht tegenover God wordt uit het oog verloren. Bij de beoefening der wetenschap wordt het middel doel. Opleiding tot ambt en vak gaat voor het heiligen van den Naam des Heeren. Spoedig komt dan de eene faculteit boven althans los van de andere te staan, straks elk hoogleeraar op zich zelf, let op de Staats-Universiteit, daar is de vrijheid niets anders dan los van eiken band zoowel voor den christen als voor den niet- christen. Het spreekt van zelf dat de studenten hunne hoogleeraren volgen of naspreken wat dan als zeer oorspronkelijk wordt geroemd. Ook voor de vereeniging waarvan de Vrije Universiteit uitgaat, is het gevaar om in ver zoeking te vallen niet gering. Zoo spoedig zijn wij geneigd ze onze school te noemen, en onze „rechten" vóór onze plichten te stellen. Komen er weinig studenten, dan is de vraag spoedig gedaan, waarvoor dan een Universiteit noodig is. Gaat het niet naar onze meening, dan houden we onze bijdragen in. Moge het Gode behagen Zijn werk in 't leven te behouden en geve Hij ons de genade om Zijne gave in Zijn dienst en tot Zijne eer te besteden, opdat Zijnen Naam geheiligd worde. Want dit is het eeuwige leven dat zij U kennen en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt. KORTE NOTULEN van de vergadering der Classis Goes, gehouden den 14en October 1915. 1. Namens de roepende kerk (Borssele) opent ds. van Voorst de vergadering op de gebruike lijke wijze. 2. De lastbrieven worden in orde bevonden een diaken ontvangt keurstem. 3. In het moderamen nemen zittingds. Pontier, praesesds. van der Veen, assessor ds. van Voorst, scriba. De praeses verwelkomt de dienaren Dam en Van Voorst, die voor 't eerst ter vergadering zijn en feliciteert hunne kerkenhij spreekt zijn blijdschap uit over het bedanken van ds. de Jager voor het beroep van Hellevoetsluis en N. Helvoet, en feliciteert ds. Bramer met het beroep van Spijk (Gron.), hopende dat ook hij vrijmoedigheid vinden mag hiervoor te be danken. De assessor wenscht den praeses geluk met zijn beroep van Maasdijk, met de bede dat hij voor Kruiningen en de Classis gespaard blyve. 4. De notulen worden gelezen en vastgesteld. 5. Besloten wordt op deze vergadering geen collecte voor hulpb. kerken te storten, maar het volgende jaar twee collecten te houden. 6. Ingevolge een ingekomen schrijven van Gen. Deputaten voor Art. 13 K. O. wordt door den praeses aan de kerken gevraagd of zij hunne dienaren toezegging gedaan hebben van pen sioen volgens de bepalingen der Gen. Synodes van Utrecht en Amsterdam. Alle kerken ant woorden bevestigend. Hiervan zal kennis ge geven worden aan genoemde deputaten. 7. Kerkvisitatoren berichten dat zij geen uitvoering hebben kunnen geven aan hun op dracht om een der kerken opnieuw te bezoeken in verband met een tuchtzaak. 8. De stukken van ds. B. Meijer inzake zijn vertrek van Brouwershaven naar de kerk van Yerseke worden nagezien, in orde bevonden en geapprobeerd. 9. De Classis beveelt met nadruk ds. E. Th. Ploos van Amstel, emer. predikant, bij de kerken aan voor finantiëelen steun. Ds. Pontier wordt

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1915 | | pagina 2