Het beste adres voor Manufacturen is dat van L. E. RIVIERE, Groots Markt, hoek Gravenstraat Middelburg. Wed.P.de Jonghte Goes PALESTINA H BIJBEL C. J. HONDIUS llHrokerijtiiZaaiaÉ Bij Boekb. FM, Borg B IB, ROODBOLLEN. J. A. PIETERS. NlDDELBtfRG „WALCHEREN". L. JAN SE, Korte Noordstr DE HEMEL GEOPEND. geboorte, huwelijk, 25 jarige Echt vereniging sterfgevallen Ruim voorzien in Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken OP ZONDAG 27 JUNI 1915. in Zeeland Classe Middelburg, Classe Zierikzee. Classe Tholen. Classe Goes. Classe Axel. AHNA AGHETA OLDEHDORFF, geb. ZWAAN, Dames F Vlasmarkt K 150- Middslbarg. Vraagt onze LIMONADES op schroef- en kogel- flesschen. LIMONADE-SIROPEN in diverse soorten. MINERAALWATER op schroef-, kogelflesschen en syphons. WIJNEN en GEDISTILLEERD. IAHÖE DELFT H2 DROGERIJEN VERFWAREN Kassier en Comm. in Effecten. VLASMARKTK146,MIDDELBURG Dir. F. i. HANSEN, Mlddslberg G0EDK00PE UITGAVE VAN Openbaring van Johannes Dr. J. C. DE M O O R. Compleet ln 12 aflgy. i 30 cent. Vervaardiging van rein pneumatische en mechanische PIJPORGELS naar nieuwste constructie. 20 jaar garantie voor deugdelijkheid. Repareeren en Stemmen door gelieel Nederland. VELE AANBEVELINGEN. Beste middel tegen Hoesten Weer ruim voorzien van TIMMERMANS, Noordstraat. en HET HUWELIJK DOOR Dr. A. DUPONT Handelingen der Particuliere Synode van de Gerefor meerde kerken in Zeeland, gehouden te Middelburg, 2 Juni 1915. A. D. LITTOOIJ Az., Middelburg. Drogisterij „DE ZON''. L. J ANSE,KorteN oor dstraat. MIDDELBURG Gasthuiskerk 9Vs en 5 uur ds. J. D. Wieleuga Hofpleinkerk 9Vs en 2 uur ds. L. Bouma Noorderkerk 9 Va en 2 uur J. B. Netelenbos Collecte verpleging eener idiote. VLISSINGEN. Noorderkerk 9Vs nur 2 uur N. Middelkerk 9Vs uur 5Vs uur ds. D. Pol dr. A. A. v. Schelven dr. A. A. v. Schelven ds. G. F. Kerkhof Arnemüiden 9Vs en 2 uur ds.E.Th.Ploos v.Amstel Em. pred. te Amsterdam. Domburg 9 en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Gapinge 9Vs en 2 uur ds. K. Veen Grijpskerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Koudekerke 9 en 2 uur ds. L. v. Loon St. Laurens 9Vs en 2 uur ds. G. H. Toebes Meliskerke 9 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. D. Pol Oostkapelle 9 en 2 uur ds. C. J. de Kruflter Serooskerke 9 en 2 uur ds. G. Dalhuijsen van Nieuwerkerk a. d. Ysel. Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 9Vs en 2 uur ds. A. Scheele Vrouwepolder 9 en 6 uur ds. F. W. J. Wolf Westkapelle 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende Brouwershaven 9Vs en 2 uur Bruinisse 9Vs en 5 uur Colijnsplaat 9Vs en 5Vs uur 2 uur Geersdijk 9Vs en 2 uur Haamstede 9Vs en 2 uur Kamperland 9, 2 en 6 uur Nieuwerkerk 9Vs, 2 en 6 uur Oosterland 9Vs, 2 en 6 uur Scharendijke 9Vs en 2 uur Wissekerke 9Vs en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9Vj en 2 uur ds. B. Me\jer ds. A. Taal ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. R. Brouwer ds. P. J. Baap Lezen eener Leerr. ds. C. Staal ds. A. D. C. Kok Lezen eener Leerr. ds. J. Sybesma ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9Vs en 2 uur ds.P.E.v Schaik Voorber. H. Av. Bergen op Zoom 9Vs en 5% uur ds. A. H. v. d.Kooi Krabbendijke 9 en lVs uur ds. A. II. Nieboer Poortvliet 9Vs 2 en 6 uur dhr. B. de GraafF Rilland-Bath 9 en lVs uur Lezen eener Leerr. Tholen 9Va en 2 uur ds. A. P. Lanting Oud-Vosmeer 9Va en 2 uur ds. J. A. de Brujjn Baarland 9 en lVa uur ds. W. S. Pontier Driewegen 9Va en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 9Va en 2 uur ds. B. A. Knoppers Borsele 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9Va en 2 uur ds. R. J. v. d. Veen 6 uur Lezen eener Leerr. *8 Gravenpolder 9Vj en 2 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszanp 9Vs en 2 uur ds. F. W. H. Bramer Ierseke 9Va, 2 en 5 Va uur ds. G. Klumper van Gouda. Wemeldinge 9Va, 2 en 5Va uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9Va en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. G. Doekes Wolphaartsdijk 9 en 2 uur ds. G. de Jager Axel (Kerkdreef) 9 uur 2 uur Axel (Stationstraat) 9 uur 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 9Va en 2 uur Schoondijke 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur Bed. Zaamslag 9 en 2 uur Aardenburg 9 en 6 uur ds. J. H. Lammertsma ds. H. S. Bouma van Hoogeveen. ds. H. S. Bouma ds. J. H. Lammertsma ds. H. v. d. Wal ds. W. v. 't Sant Cand. J. R. Goris van Zevenbergen, ds. J. F. v. Hulsteijn H. Av. en Dankz. ds. H. P. M. de Walle Lezen eener Leerr. Heden overleed na langdurig smartelijk lijden, in de hope des eeuwigen levens, onze innig geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder in den ouderdom van bijna 62 jaren. H. F. OLDENDORFF, Vlissingen. H. F. OLDENDORFF, M. A OLDENDORFF- Giesberger en Kinderen, A. C. OLDENDORFF, Vlissingen. A. A. OLDENDORFF, Amsterdam. Vlissingen, 24 Juni 1915. Op verzoek van de overledene geen bloemen. Voor de vele bewijzen van belangstel ling ontvangen bij de geboorte van onzen zoon betuigen wjj onzen liartelijken dank. A. U. LE COINTRE. Th. P. LE COINTRE—Balk. Middelburg. 25 Juni 1915. Hebt U mijn ONTBIJTKOEK al ge proefd, probeer die eens s. v. p. Zacht- bl ij vend en heerlijk van smaak. Per stuk 12 cent met bon. Aanbevelend, TIMMERMANS, Noordstraat. E.li CROS ÉH DÉTAIL .-,7 Het Filiaal van ZADEN van de firma is gevestigd te Middelburg K. NOORDSTRAAT L 78, en dagelijks geopend van 7 tot 9 uur. Bij J. H. KOK te Kampen verscheen heden de le aflevering van TOELICHTING VAN ZEDEN, GEWOONTEN EN BEELDSPRAAK IN DE HEILIGE SCHRIFT NAAR HET II- UUCP UDII BEWERKT DOOR ENGELSCH VAN lil. (IA1M HEIL J. A. WORMSER MET GEKLEURDE TITELPLAAT EN 23 OPHELDERENDE PENTEEKENINGEN VAN DEN KUNSTSCHILDER C. KOPPENOL COMPLEET IN 10 AFLEVERINGEN k 25 CENTS. Prjjs gebonden in prachtigen Stempelband f 2,90. Dit boek is voor ELKE ft Bijbellezer van de GROOTSTE be- teekenis, daar Dr. NEIL's opmerkingen en uitleggingen tal van blad zijden uit den Bijbel op verrassende wijze verduidelijken. De prijs is LAAG gesteld, zoodat deze prachtuitgave onder ieders bereik valt. De le aflev. is in eiken solieden Boekhandel voorhanden. Belast zich met den Aan- en Verkoop- van Effecten. Verzilvert Coupons. Sluit Prolongatièn. Neemt gelden in Deposito Incasseert Wissels. Bezorgt Assurantiën. -: Dagelijks Zaden verkrijgbaar bij den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a, Middelburg. Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Café ,de Een dracht". MIDDELBURG. Stoelenvernis, Zeilenvernis, Lakbruin, Strijkvernia, Terpentijn, Olieën. Zelf be reide Glansverven worden in elke hoe veelheid en naar elke kleur nagemaakt. Drooge Verven in alle kleuren. Beleefd aanbevelend. abonneert men zich op Zeeuw, Standaard, Rotterdammer, Neder lander, Middelb. Courant, Heraut, Kerk bode, Vriend voor Oud en Jong, Spiegel, Prins, Panorama, Leven, Woord en Beeld, Geill. Chr. Vfif-cents-blad, Veldbode, Veldpost en alle andere Couranten en Tijdschriften, ook Modebladen. Bij J. H. KOK te Kampen verscheen heden de le aflev. van de 38 Predicatiën over de door Allen, die inteekenen vóór de laatste aflevering verschenen is, ontvangen GRA TIS een keurigen stempelband. De eerste uitgave van dit uitnemende werk is door de gansche Christel, pers met groote ingenomenheid begroet. Vraag de le aflevering ter inzage. is het voortdurend gebruik van ROGGE BLOEM des morgens vóór het ontbijt. Deze Roggebloem is en wordt onder zocht door het scheikundig bureau alhier en is volkomen zuiver beionden. Verkrijgbaar Magazijn Groenen Draak", hoek Langeviele te Middelburg. Pakjes van 5 ons a 13 cent en bij de verdere W eder verkoopers plaatse men zijn familie-advertenties In dit blad. De ZEEUWSCHE KERKBODE telt in Zeeland DUIZENDEN lezers. Aanbevelend, F. H. J. DAMEN. Geneesheer-Directeur te Ermelo. Een uitnemend boek voor het Chris telijk gezin met geneeskundige wenken, nattige raadgevingen en ernstige waarschuwingen, waarvan thans reeds de DERDE DRUK is verschenen. Door de gansche Chr. Pers dringend aanbevolen. Prijs f 1,90, in Stempelb. f 2,40. Verkrijgbaar in eiken Boekhandel en bij den uitgever J. H. KOK te Kampen. 1W" Vraag uitvoerig prospectus. VERSCHENEN zijn de Daar slechts een beperkt aantal voor belangstellende gemeenteleden, tegen den prijs van 40 cents, verkrijgbaar is, wordt men verzocht spoedige bestelling te doen aan den Uitgever Prima Kaasstremsel, Azjjnextract, Li- monade-essene's, Eau de Cologne per flacon en per maat, Unical Hoofdpijn-Eau de Cologne, Jachtwater, enz.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1915 | | pagina 4