Verantwoording van Llsfdsgam BOEKAANKONDIGING in de ontwijfelbare zekerheid Zijn boodschapper te zijn. Bij Paulus is niet 't medelijden met de ellende der heidenen 't motief, de beweegreden van ziju Zendingsarbeid, maar de gehoorzaamheid aan 's Heeren gebod. Overtuigender dan door prediken en krach tiger zelfs dan door werkzame barmhartigheid werken de Zendelingen door hun vrijwillig lijden op de harten der heidenen in. Zeker verdienen de steden in de hedendaag- sche Zending ernstiger aandacht dan deze tot dusver ten deel viel. De meeste Zendelingen binden hun gemeente teveel aan hun persoon in plaats van ze tot zelfstandigheid op te leiden. Slechts de bijzondere goddelijke wegbereiding maakte het mogelijk, dat Paulus zoo verrassend snel kleine christengemeenten kon verzamelen tegenwoordig is er veel langer tijd noodig. Een van Christus gegrepene, een door Chris tus veranderd mensch, werkt dieper dan een christelijk idee; „wanneer ik de eerste begin selen had en had de liefde niet, zoo zou het mij geen nuttigheid geven". Paulus denkt zeer ernstig over het heiden dom hij ziet daarin het streven der mensch- heid God uit den weg te gaan, terwijl zij zich zelve goden schept, die haar passen. De onzedelijkheid bjj de meeste heidensche volkeren blijft schier altijd binnen de grenzen van het natuurlijke. Voor den apostel van Jezus is het heiden dom niet een doorgangsphase tot hoogere Gods kennis en tot verfijn der moraal,maar een verloren zijn, zonder de kracht zich zelf te kunnen helpen. Dengene, die voor menigten van booze geesten vreezen, die in gruwelijke oorlogen en zelfver minkingen zich opwerken, het vertrapte en ge knechte vrouwelijke geslacht, den slaven der Afrikaansche despoten, der weduwen vanlndië, der door de zonde en ellende verduisterde wereld biedt het woord van Jezus zich als de goede, blijde, bevrijdende boodschap aan. Het is het absoluut nieuwe van het Evan gelie, dat het Gods liefde verkondigt. Het geloof openbaart zich bij den heiden in zijn eerste stadium als luisteren naar de bood schap, die hulp toezegtdaarna als begeerte gered te worden, en eindelijk als gehoorzamen op den grondslag van een ontwakend vertrouwen. Een zedelijk of sociaal heilzaam voorschrift heeft de waarde van een tegenhoudende ver sperring nooit is het een brug, die naar het leven leidt en de betrekking met God herstelt. God geeft dikwijls aan de pas geboren ge meenten een tijd van rustigen groei, eer Hij ze in het louteringsvuur van zware beproevingen brengt. Het heidendom vormt wel gemeenten, maar geen kerken ook het Mohammedanisme niet, ofschoon het een „belijdenis" heefthet ver- eenigt zijn aanhangers, doch maakt ze niet tot leden van één lichaam. In Korea spraken twee heidensche vrouwen over den christelijken godsdienst; „wat denkt gij van het nieuwe geloof wilt gij ook christin worden?" zeide de een; „neen", antwoordde de andere, „hoe zou ik ik heb aan mijzelf te denkenen deze christenen, zy denken altijd aan anderen". Een aan het christendom zeer vijandig pro fessor in Japan gaf dit eigenaardig getuigenis Boeddhisme en Shintoisme zijn als godsdienst wel goed, maar die er aan gelooven zijn slecht in het christendom zijn de menschen weliswaar goed, doch de godsdienst zelf is niets waard Was de groote Zendeling Paulus dan blind voor de sociale nooden van zijn tijd? Zeker niet, maar hij arbeidde allereerst aan de be keering des harten. In de kerken op een Zendingsveld leest men Paulus Zendbrieven niet slechts, maar beleeft men ze, en ze worden tot vertrouwde gidsen. De Bijbel, „het boek der menschheid", kan in iedere taal zoo worden overgezet, dat hij niet alleen maar verstaan wordt, maar zelfs volksboek wordt. Gods voorzienig bestel heeft de apostolische Zendingseeuw tot een „typische" gemaakt, waar in de meeste tegenstanders en krachten reeds te voorschijn traden, welke later Kerk en Zen ding immer hebben bezig gehouden. Kerk- en Sclioolnieiiws. ZESTAL te LeidenA. v. Andel te Hilversum J. v. d. Berg te Peyenoord dr. K. Dijk te Rijswijk R. W. Huizing te IJmuiden J. L. Schouten te Arnhem R. M. Westerink te Yelp. TWEETAL te Spijk (Gr.)J. C. Aalders te Beetgum J. H. Broek Roelofs te Schil- dewolde te Warffum J. H. Broek Roelofs te Schilde- wolde D. Steenhuis te Yselmonde. BEROEPEN te Lochem-BarchemB. v. Halsema te Haas trecht te 's Gravendeel en te Strijen F. W. II. Bramer te Heinkenszand te OostermeerD. B. J. v. d. Meulen te Sel- 1 in gen. BEDANKT voor Urk R. W. Huizing te IJmuiden voor Veen woudster wal H. Haspers te N. Weerdinge voor KrommenieIJ. L. Both te Eindhoven voor Serooskerke (W.) en Gorredjjk (Dr.) W. G. Harrenstein te N. Scharwoude voor Drachtster-CompagnieK. Minnema te Garijp voor Jutrijp-HommertsW. F. Geerds te Idskenhuizen. Donderdag werd de beroepen candidaat van Baarland, de Eerw. Heer J. Dam, door de Classis Goes peremptoir geëxamineerd, waar na h(j met algemeene stemmen werd toegelaten tot de bediening des Woords. In de Geref. kerk te Middelstum werd in het zakje gevonden f 600, met de bestemming voor de Zending op Soemba f 100, voor „Veld wijk" (de Vereeniging tot Chr. verzorging van krankzinnigen) f 100, voor de Vrije Univer siteit f 200, en voor de Chr. School te Mid delstum f 200 Het adres van ds. J. J. Bajema is sinds Mei j.l. niet meer te Oostaan, maar te Hoorn, Drieboomlaan 103. Gaarne zal hij vacante kerken, inzonderheid de kleine en zwakke, dienen in de prediking. De lessen aan de Theol. School te Kampen zjjn gesloten met een toespraak van den Rector, dr. J. Ridderbos. Cand. J. H. A. Bosch te Almkerk (N.Br is door de Classis Almkerk praeparatoir on derzocht en beroepbaar verklaard. -Door de Geref. kerk van Overtoom is een perceel bij 't Vondelpark aangekocht voor een tweede kerkgebouw. Dr. B. J. Esser, miss. D. d. W. van Rotterdam hoopt 6 Juli een afscheidswoord te spreken en spoedig daarna naar Poerbolinggo weer te vertrekken. Aan de Vrije Univ. hebben propaed.-ex.- Theol. afgelegd de heeren C. J. Sikkel, P. van der Spek, J. H. Sillevis Smitt en J. Eringa. Dr. B. J. Esser, miss. pred. van Poerbo linggo hoopt 10 Juli met de Rindjani van Rotterdam te vertrekken. Den 25ste Juni is het 50 jaar geleden dat de Geref. kerk aan de Hand naar Leiden werd gesticht onder den naam van Christ, afgescheiden kerk. Dit feit is gisteravond door de gemeente (Amstelveen) herdacht, waarbij optraden de tegenwoordige leeraar der ge meente ds. II. Buurman en ds. K. J. Kaptejjn te Giesendam, zoon van wijlen den vorigen predikant ds. P. Kapteijn. Op een diakonale conferentie van N. Holl. heeft ds. Sikkel van Amsterdam o. a. betoogd, dat onze Geref. Stichtingen van barmhartigheid in onzen tijd gevaar loopen, om onder weten schappelijke en sociale eischen hun principieel karakter te verliezen. Plaatselijk kan en moet het diakonaat hiertegen waken door verband. Voorts moeten de andere Geref. Stichtingen van barmhartigheid door het Diakonaat ge steund en gebruikt worden. Als corporation moeten de Diakonieën lid zijn der Vereeni- gingen en zich laten gelden. En in de centrale vergadering moeten zij ernstig het werk der barmhartigheid bepleiten. Inderdaad een belangrijk en ook zeer dispu tabel punt. Ds. de Gaay Fortman van Am sterdam vroeg dan ook in het debatwat is de taak van het diakonaat en in hoeverre loopt langs het diakonaat het werk der Stichtingen van barmhartigheid W aarom zorgt het dia konaat wel voor weezenverzorging en niet b.v. voor kranken Er zijn voor het diakonaat nog zoo weinig vaste lijnen aan te geven. In z\jn vragenbus vertelt ds. Lingbeek in het weekblad de Gereformeerde Kerk het volgende staaltje van een oefenaar „Een ons bekend oefenaar, die Zondags ge regeld tweemaal een groote schare onder zijn gehoor vereenigt, begon zijne oefening (of preek) eenmaal met de mededeeling, dat hij ditmaal eens zou spreken over „boter". Eerst weidde hij erover uit welk een koste lijk ding goede onvervalschte boter was. Hoe smakelijk het was en hoe licht verteerbaar en hoe voedzaamWat was bij echte boter te vergelijken Helaas, helaas, die boter werd echter hoe langer hoe schaarscher, want hoe veel namaak was er in de laatste jaren geko men Die boter nu, dat was de waarheid, de oude beproefde Waarheid, naar Gods Woord en Gere formeerde belijdenis. Ze was kostelijker dan het kostelijkste, maar waar werd ze nog gevonden In de oude Kerk der Vaderen, in de Her vormde Kerk, bijkans niet meer, zoo meende spreker. En dit bracht hem vanzelf tot zijn tweede punt; n 1. „het vet", dat nu in onze Kerk de plaats van de oude boter had inge nomen, en door velen in de plaats daarvan werd genoten. In den breede stond spreker stil by dat vetaantoonde hoe ranzig het was, hoe slecht het bekwam, enz. Tot dusverre was spreker echter nog gema tigd geweestblijkbaar was hy nog niet op volle kracht. Maar nu kwam hij tot het laat ste puntdat tegelijk sprekers hoogtepunt zou worden. Er was n.l. buiten boter en vet nog een derde dingte weten magarine. En die margarine, dat was het ergste van al. Het ge leek op boter, maar ach het was toch heele- maal geen boter En waar werd die margarine nu gevonden Die margarine was de nieuwe leer van de z. g. Gereformeerde Kerken Het Bestuur der Chr School met Inter naat voor Schipperskinderen, gevestigd te Vrees wijk, ontving dezer dagen het bericht, dat het Z. K. H. den Prins der Nederlanden behaagd heeft, een gunstige beslissing te verleenen aan het gedane verzoek het Beschermheerschap van deze school te aanvaarden en zij den naam van „Prins Hendrikschool" zal dragen en 1 Sept. a s. zal geopend worden. Tusschen dr. Strack in Duitschland en den bekenden dr. Mott, de groote Zendingsspecia- litcit, is een ernstige briefwisseling gevoerd, welke nu is gepubliceerd. Dr. S. riep dr. M. op, als Zendingsman het werk der Zending, met name door de Engelschen zoo droevig aan getast, te verdedigen Ook „De Standaard" heeft vóór maanden reeds dr. Mott verzocht het voor de bedreigde Duitsehe Zendingsposten op te nemen. Was het heidensche Japan niet beter zorgdragende voor de Duitsehe Evangelie predikers dan het christelijke Engeland Doch dr. Mott maakt er zich met een breed hand gebaar van af. Zoo schijnt er dus „oorlog" te komen tusschen de leiders der Zending, helaas. Vlissingen. In de collecte van 13 Juni j.l. ontvangen een gift voor de Zending ad f 1, Namens den kerkeraad P. G. Laernoes, Scriba. ZENDING. Met vriendelijken dank ontvangen van T. D. Namens gecommitteerden kerk C, B. Lahr, Penningmeester. BLADVULLING. Onze rechtvaanligmaking. Eens was ik een vreemd ling voor God en mijn hart Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart Ik vroeg nietmijn ziele doorziet gij uw lot Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Toen vluchtte ik tot Jezus Hij heeft mij gered, Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd Hij. Ik boog m' en geloofde, mijn God sprak mij vrij. Stemmen des Tflds. Maandschrift voor Christendom en Cultuur. Vierde jaar gang. Aflev. 8. Juni 1915. Utrecht G. J. A. Ruys. Een treffend mooie aflevering deze maand. Het zet in (zooals kon verwacht) met een op stel, onder 't motto: „'t Kanon van Waterloo bromt in m\jn ooren nog", van luit. generaal F. de Bas over: „De vuurdoop van het Konink rijk," met een duidelijke schetskaart van den veldtocht in 1815. Daarna volgt het derde artikel van Colyjn over den Volkerenkrijg, dat om zijn flinken opzet en duidelijke uiteenzetting aller aandacht trekt. Dit schrijven blijft op gewichtige gron den van gedachten, dat in het najaar vrede komt, maar vreest dat Nederland op 't eind nog in de worsteling zal worden betrokken. Daar 30 Mei datum is van Dante's geboorte (1265) levert ds. Molenaar een mooie schets van Dante's leven, persoon en werken, en wijdt ons in in enkele schoone pericopen van zijn „Hel". De bekende J. R. Snoeck Henkemans geeft een breede lezenswaardige beschouwing over „de Vluchtelingen", die in October 1.1. ons land overstroomden. Daarna volgen een paar stukjes poëzie. Wapenaar besluit zijn levendige litterarische schets: „Op Hoop van Zegen." In de „Leestafel" toont vooral dr. J. W. v. Bleek zich een waardig recensent en criticus. Deze degelijke periodiek heeft langzamerhand wel burgerrecht in onze kringen gekregen. M. Henry. Letterlijke en practicale Ver klaring van het Oude Testament. Tweede gedeelte, afl. 2-10 Kampen. J. H. Kok. Deze algemeen aanbevolen uitgave wordt met kloeke volharding van week tot week voortgezet. Het tweede gedeelte van het O. T. zal compleet zjjn in 50 afl. a 30 ct. of drie deelenI. Psalmen - Hooglied, II. Jesaja - Klaagliederen, III. Ezechieël - Maleachi. De inteekenaren ontvangen de drie keurig uitgevoerde stempelbanden gratis. Tegen ge makkelijke betalings-condities kunnen zy, die het eerste gedeelte niet bezitten, het alsnog ontvangen. Aan de vertaling is goede zorg besteed. De druk is zeer aangenaam. Een standaardwerk voor ieder gezin Van inteekenaren op de vorige deelen ver nemen we meermalen dat zij Henry gedurig met stichting naslaan en lezen. Beter aanbeveling kunnen we niet geven J. Petri. Holland, wees nzelf! Een cul tuur beschouwende schets. „Levens vragen", Serie VIII No. 3. Baarn, Hollandia-drukkerjj 1915. In dit boekje komen rake opmerkingen voor. De critiek op ons Hollandsch volkskarakter is niet malsch. Dat van onze naturen nog wat te leeren valt, wordt aangetoond. Maar wordt het goede bij ons wel genoegzaam gewaardeerd Is er ook een oog voor den Calviuistischen grondtrek in ons volk De schrijver roemt wel Hollands eenvoud, intimiteit en stille ver hevenheid, zooals bijv. Rembrandts schilderijen in het buitenland hem die openbaardenmaar er is dunkt ons toch nog veel meer te roemen. Ook andere volkskarakters hebbben hun scha duwkanten. Daar dit boekje frisch geschreven is, zal niemand het zonder er iets uit geleerd te hebben, ter zijde leggen, 't Is een onderwerp om eens over na te denken en te converseeren. P. Brouwer, De Schrik des Nachts. La Riviere en Voorhoeve, Zwolle. Prijs ingen. f 1,25, geb. f 1,75. Brouwer kan prettig fantaseeren en vertel len in den volkstoon. Ge luistert graag naar z\jn verhaal. Vooral waar hij hier op eenvou dige manier ons doet inleven in al de ontzet tingen van Antwerpens bombardement ten vorigen jare en in de angsten door de vluch telingen in onze provincie uitgestaan. Hij laat ons meemaken de verschrikkingen van een vader en zfln 14-jarigen zoon, die mettervlucht eerst in Dordt terecht komt. De moeder met haar 3 jarig dochtertje vlucht per schip naar ons gastvrij Zeeland, maar stapt wegens zware koorts van haar lieveling te Hansweert aan wal. Na veel wederwaardigheden vindt de vader daar zfln stervend kind weer. In levende kleu ren wordt dit geteekend. Het verhaal ademt een gezond-christelijken geest. Daarom verdient het aanbeveling. De jeugd zal het verslinden. Het dient zich niet aan als ware gebeurtenis, het is product der verbeelding, maar de schrij ver toont zich op de hoogte gesteld te hebben van wat de dagbladen meldden. Het boek is mooi uitgegeven, zooals we van deze firma gewoon zjjn. Op den geïllustreerden omslag staat eene teekening van den Vlaming O. Geerling, voorstellende het beschoten Antwer pen, nagestaard door den vluchtenden vader en zoon. Dat 't boek boeit en aftrekt vindt, blijkt daaruit dat reeds de 2e druk noodig bleek. F. W. Drijver, Oorlog en Vredes-ideaal. „Levensvragen" Serie VIII No. 4. Baarn, Hollandia-drukkerfl, 1915. De schrijver dezer brochure, Herv. predikant te Naarden en welbekend door zijne „Mozaïek" en „Historie en Legende" (verzamelingen op het gebied van volkseigenaardigheden, gebrui ken, bijgeloof, feesten, taal enz.) toont zich in dit boekje van 35 bladz. een warm pacificist. Tot motto dient hem Thorbecke's woord „Nie mand heeft het Ideaal in zijn hand, doch wee hem, die 't uit het oog verliest!" en hij be handelt lo. de oorlog als verschijnsel, 2o. de oorzaken, die den oorlog doen ontstaan, 3o. de middelen, die den oorlog kunnen voorkomen en 4o. het vredes-ideaal en hoe daarover te denken. Wie met de idealen van een pacificist wil kennis maken, leze dit werkje en bestudeere daarna als corrertief Bavincks Probleem van den oorlog. Kerkhof. „De vastigheid te midden van de on rust der tijden'. Psalm 46 5 en 6, door H. Hoekstra, Dienaar des Woords te Arnhem. Arnhem. A. Meijer, 1915. Een tijdpreek! Weer een bij de velen die reeds verschenen, en een die er wezen mag. Eerst wordt de schoone tekst in verband ge zet met heel den psalm en den tijd, waarin de psalm gemaakt is. Daarna, en dat pas op bl. 12, wordt de inhoud van den tekst op waarlijk kostelijke wijze ontvouwd. Wie deze preek gelezen heeft, weet dan wat de beekjes der rivieren zijn, en verstaat de zaligheid, dat God in het midden van Zjjn volk is. Van harte kunnen wjj dit woord aanbevelen, wat wel bfjaa onnoodig zal zijn te zeggen. De uitgever, de heer Meijer, leverde keurig werk. De prijs is, naar ik meen, 15 ct. J. D. Wielenga. Dr Doidelberg8che Catechismus, in 60 leerredenen verklaard door J. Bavinck. Kampen, J. H. Kok, 1914. De laatste aflevering van dezen tweeden druk is verschenen. De inteekenaars hebben het werk dus nu compleet. En daarmede is in hun bezit, om het in één woord te zeggen, een beste ver klaring van den Catechismus. Onvoorwaardelijk bl\jve het boek aanbevolen aan kerken en huis gezinnen. Van den Ende. Wfl vernemen dat er met enkele dagen bfl den uitgever J. H. Kok te Kampen weer een voor ons Christelijk publiek zeer belangrijke uitgave de pers zal verlateD, welke in afleve ringen zal verschijnen. Dit nieuwe werk is getiteld: „Palestina en de Bijbel." Toelichting van Zeden, Gewoonten en Beeldspraak in de Heilige Schrift, naar het Engelsch van dr. James Neil, bewerkt door J A. Wormser. Zooals deze titel reeds aan geeft, is het doel van dit werk om de Ooster- sche beelden en beeldspraak in de H. S. voor Westersch begrip duidelijk en verstaanbaar te maken. Dr. Neil heeft schier zijn leven lang in Pa lestina vertoefd. Hij is nu een man van ruim 70 jaren en alles wat hfl in die reeks van ja ren leerde, heeft hfl neergelegd in eenige groo- tere en kleinere werken, die in Engeland bij zonder veel opgang hebben gemaakt, en druk op druk beleefden. De voornaamste dezer ge schriften, een vijftal, (waarvan er bij zjjn die reeds een 120e druk beleefdenwerden door den Uitgever Kok ter vertaling voor ons land aangekocht en door de bekwame hand van den Heer Wormser tot één boek verwerkt. Neils opmerkingen en uitlegginggen werpen stroo men licht over tal van bladzijden uit de H. S. en over honderden teksten, zóó verrassend, dat men erkennen moetDat heb ik er nooit in gezien. Aan de uitvoering van dit belangwekkende boek wordt alle zorg besteed. De bekende kunstschilder C. Koppenol, die zelf in Palestina vertoefd heeft, teekende tal van ophelderende penteekeningen. CORRESPONDENTIE. De Walchersche abonnés worden verzocht het abonnementsgeld over het eerste halfjaar aan ons bureau te komen voldoen. Na 10 Juli wordt over het bedrag met ver- hoogiug van vijf cent beschikt. De Administratie.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1915 | | pagina 3