net Kerkelijk gezang. XX. We stemmen volkomen in met de gedachte van Dr. A. Kuyper in „Onze Eeredienst", dat de Psalmen in diepte van geestelijken gang verre alles te boven gaan, wat zich daarna als kerklied aandiende of daarboven heeft pogen te stellen Hp schrpft o.a. zoo naar waarheid, op blz. GO: „Aan dichters van eersten rang heeft het ons de laatste eeuw niet ontbroken, en toch, als ge saamleest al wat uit Bilderdpks, Da Costa's, Beets', Ten Kates en Hasebroeks gedichten, als kerklied bruikbaar zou zpn, hoe schraal is dan niet de oogst zelfs in Ten Kates Psilmen, en hoe gevoelt ge dan niet aanstonds weer bp het openslaan van uw Psalmbundel, dat hier de grondtoon zooveel dieper, toon en taal zooveel verhevener, de kreet van heimweê zooveel doordringender, het besef van bange worsteling zooveel nijpender is. Bp de Psal men voelt ge u beschaamd, dat de worstelingen van uw eigen hart zoo oppervlakkig zpn, ver geleken bp wat deze mannen Gods doorwor stelden. Bp de liederen, die anderen U voor zongen, zegt ge telkensHet geeft de diepte van mpn eigen leven niet weer." In het algemeen is dit waar maar dat geldt niet precies van eiken psalm of van elk psalm vers apart evenmin als van elk vrp lied. Leg bijvoorbeeld eens naast elkaar Psalm 83 en Luthers lied: „Een vaste burcht is onze God", door hem gedicht in 1529 toen hp zich voorbereidde voor den Rijksdag te Augsberg, en waarbp hij den inhoud van ps. 46 ten grondslag nam. Een vers als dit: „Beef, Satan! Hij, die ons geleidt Zal u den vaan doen strijken. Delf vrouw en kind'ren 't graf, Neem goed en bloed ons af, Het brengt u geen gewin Wp gaan ten hemel in En erven Koninkrijken," zal toch voorzeker meer weerklank vinden in de harten der godvruehtigen dan psalm 60 5 „Het trotsche Moab, overheerd, Strekt mp ten waschpot, diep verneerd Ik werp op Edon mijne schoe En eigen hem ten knecht mp toe", enz. De zuiver-Israelietische beeldspraak in onze Psalmen wordt door vele psalmzingers ook totaal niet begrepen. Ze zingen maar uit volle borst mee, evenwel zorder te verstaanwat zp zingen. En om de proef op de som te nemen, zoudt ge eens een onderzoek moeten instellen naar onze gemeenteleden, wat zij denken enbedoilen wanneer zp bijvoorbeeld (niet een minder be kenden, maar den zeer bekenden en geliefden) 68sten psalm zingen. Wat denken die zangers van vers 2, als zp mede instemmen „Bereidt den weg, in Hem verblijd, Die door de vlakke velden rijdt" Wat denkt de gemeente als zp aanheft vs. 8 „Dat Bazans hemelhooge berg Met al zpn heuv'len Sion terg' En wane t' overtreffen". Het is mp wel eens opgevallen, dat met bezieling aangeheven werd .Gods wagens, boven 't luchtig zwerk, Zpn tien- en tienmaal duizend sterk, Verdubbeld in getalen Bij hen is Zpne majesteit, Een Sinaï in heiligheid, Omringd van bliksemstralen" en als dan na afloop der godsdienstoefening navraag gedaan werd aan volwassen broeders en zusters uit de gemeente, wat de zin was van dit vers," bleek schier niemand er iets van te vatten. Op Paschen na gepreekt te hebben over „Dood! waar is uw prikkel? Hel, waar is uwe overwinning Gode zp dank, die ons de over winning geeft door onzen Heere Jpzus Chris tus" kan een Dienaar des Woords in zpn verlegenheid om een geschikt psalmvers te vinden, de gemeente vers 11 uit dien psalm op de lippen laten nemen „Gewis, zoo hoog de nood mag gaan, God zal Zpns vpands kop verslaan Dien haar'gen schedel vellen Die trotsch, wat heilig is, onteert, En, daar hp schuld met schuld vermeêrt, Zich tegen Hem durft stellen." En zoo voorts. Gewillig geeft de gemeente gehoor aan het verzoek om dit vers aan te heffen. Maar be grijpt ze de beeldspraak? Gevoelt zp iets van aanpassing aan het bediende Woord Gods Worden niet vaak zulke verzen maar meege zongen (om geen ander woord te gebruiken), zonder dat die zingende schare den inhoud zich eigen gemaakt heeft 1 Trouwens er behoort heel wat oefening in denkgymnastiek toe om de Oudtestamentische beeldspraak om te zetten in eene Nieuwtestamentische geloofsuiting. O i. worden veel psalmverzen gezongen en telkens weer gezongen, uit kracht der gewoonte, zonder dat men weet, wat men bezingt. Er is slechts een bdrekkelijk aantal psalmen en psalmverzen, waarvan de gemeente zich den inhoud heeft toegeeigend en die zp waarlijk zingt uit de volheid des gemoeds. Vandaar dat we hetgeen Dr. Kuyper schrpft over den zooveel dieperen toon der Psalmen, volstrekt niet op alle psalmverzen kunnen toepassen, evenmin als de genoemde oppervlakkigheid geldt van alle vrpe liederen. Daar zpn wel vrpe liederen, die in de harten der Nieuwtestamentische geloovigen, heel wat maar weerklank vinden en dieper snaren des gemoeds doen trillen, dan sommige psalmverzen uit onzen bundel. Een groot deel van de psalmen wordt nooit gezongensommige verzen slechts zeer zelden gebruiktterwpl slechts een klem deel der verzen in onze saamkomsten gedurig weer wordt aan geheven. De tpd is vrp wel voorbij, dat een predikant zpn gemeente eiken Zondag begin nende bp Ps. 1 1 en eindigende bp Ps. 150 3 't vervolg liet zingen uit den psalmbundel. Bp menig vers rpst evenwel de vraag in ons op: „Wat zullen die zingende broeders en zusters toen toch wel gedacht hebben Menig psalmvers gaat geheel om buiten den gedach- tengang en buiten de ervaringssfeer van nieuw testamentische geloovigen. Het wordt een gedachteloos en zinloos zingen op die manier. Er is geen sprake van, dat hun geestelijk leven meer verdiept wordt door het zingen van zulke buiten eigen ervaring en gedachtenwereld omgaande verzen, dan wanneer zp aanhieven „Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doön Eu Christus zal over u lichten Zoo wekt u, zoo dringt u, als Broeder, Gods Zoon, Eer Hp u als Rechter komt richten. Ontwaak en sta op het gevaar is zoo groot. Wie kiest, o verdwaasde! voor 't leven den [dood of een der verzen uit Paul Gerhards lied „Beveel gerust uw wegen, Al wat u 't harte deert, Der trouwe hoed' en zegen Van Hem, die 't al regeert Die wolken, lucht en winden Wpst spoor en loop en baan, Zal ook wel wegen vinden, Waarlangs uw voet kan gaan." Er bestaan inderdaad een aantal zeer goede vrpe liederen uit den eersten christentijd, uit de dagen der Hervorming en ook enkele liederen uit den laatsten tpd, die kunnen getoetst aan den inhoud der H. Schrift en aan onze Gere formeerde Belpdenis, en wanneer zp conform Schrift en Belijdenis gevonden werden, door onze kerken zouden kunnen aanvaard en toe gevoegd aan de „Gezangen" welke wp nu achter Ps. 150 vinden, terwjjl het aan de vrijheid der plaatselijke kerken overgelaten kon worden of zp al dan niet gebruik wenschen te maken van die kerkliederen. Vooral zou moeten gelet worden op de behoefte aan liederen op onze Christelijke Feestdagen, bp de bediening der sacramenten, bp de bevestiging van ambts dragers, bp de kerkelijke huwelijksvoltrekking, want aan zulke verzen zal ook het eerst behoefte gevoeld worden. We zouden geen „gezangenbundel" wenschen, die onzen psalm bundel kwam verdringen. Daar zpn alle echt- Gereformeerden tegen, maar wat gevraagd wordt is een zeker aantal vrpe liederen, die als aanvulling achter onze Psalmen, kerkelijk gesanctionneerd zou kunnen worden gebruikt iu onzen publieken eeredienst. Principieele bezwaren, die den toets kunnen doorstaan, worden niet geopperd. Wat ge meest hoort noemen zpn praktische bezwaren, die meer voortkomen uit angstvalligheid en uit een geest der dienstbaarheid, dan wel uit een hoog geestelijk gestemd geloofsleven, dat God aan roept door den Geest als Abba, Vader! Kerkhof. Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Ge reformeerden Grondslag. De Vereeniging, waarvan onze Vrpe Uni versiteit uitgaat, zond haar 35ste jaarverslag de wereld in en hoopt op 8 Julias, hare jaar vergadering te houden in Groningen. Daags tevoren wordt eene wetenschappelijke samenkomst gehouden die ten vorigen jare in Utrecht zoo schoon slaagde en waar nu dr. H. Bavinck een referaat met stellingen ver dedigt, getiteld Over het OnbewusteIn bro chureformaat van ruim 40 bladzijden is dit re feraat gedrukt verkrijgbaar voor alle deelne mers aan de comparitie. Ook zp, die niet in de gelegenheid zpn deze vergadering bp te wonen, kunnen dit stuk philosopliie zich aan schaffen en op hun studeerkamer genieten. De groote afstand zal voor velen uit onze pro vincie wel een belemmering zpn om die saam komst bp te wonen. In de ure des gebeds, die aan den vooravond der jaarvergadering wordt gehouden, zal dit maal voorgaan de Rotterdamsche leeraar dr. H. Kaajan. De leiding der vergadering is opgedragen aan professor Woltjer Senior. Prof. Fabius hoopt in de middagbijeenkomst te refereeren. Het jaarverslag biedt ons behalve een re sumé van de vorige jaarvergadering de volgende bizonderheden ,Van de veertigtal stichters der V. U., waar van bp het begin van het vereenigingsjaar nog 10 in het land der levenden waren, overleden de heeren J. A. ter Wolde en W. Ilovy, wier verdiensten voor de vereeniging in het licht worden gesteld. Wat de saamstelling van het bestuur betreft werd de heer Th. Ruys Gzn., die het vorig jaar moest aftreden en niet herkiesbaar was, vervangen door den heer J. H. de Waal Ma- lefijt, die ook in plaats van den heer Ruys tot voorzitter werd benoemd. Aan de beurt van aftreding is thans de heer II. W. van Marie Jr. Het aantal leden en begunstigers nam ook dit jaar belangrijk toe, dank zp de trouwe hulp van de broeders die met zooveel inspan ning en ijver steeds voortgaan met propageeren. Het totaal cijfer in het vorig verslag was 386 leden en 11942 begunstigers, thans 394 leden en 12963 begunstigers. Dat het ledental ook nu weer toenam, is verblijdend jammer, dat dit niet kan worden gezegd van hen, die meer dan f25 per jaar bijdragen. Niet genoeg kan worden bedacht, dat eene Vereeniging, die een Universiteit moet onder houden, op grootere bijdragen moet kunnen rekenen dan eenige andere vereeniging van on derwijs. Telkens hoort men, dat er eerst voor plaat selijke behoeften gezorgd moet worden maar men vergeet daarbjj te bedenken, dat de Vrpe Universiteit bp de plaatselijke behoeften be hoort. Zp is toch een school voor geheel ons land en dient zoowel voor Urk als voor Amsterdam, voor Rotterdam evengoed als voor Pingjum. Als eenige Christelijke universiteit in ons vaderland, vraagt ze met goed recht de mede werking van allen, die den Christus naar de Schriften belijden. Het tekort over dit jaar is, dank de ver meerdering van inkomsten, niet zóó aanzien lijk als vorig jaar, maar toch zoo groot, dat verhooging van het cijfer der contributie drin gend noodzakelijk is. Waar in 1913 ruim f17000 van het kleine kapitaal der Vereeniging moest worden alge- schreven, wordt dit nu met ruim f12000 ver minderd. Was er dit jaar geen tekort geweest, dan had door de ingekomen legaten het kapitaaltje der Vereeniging eenigzins vergroot kunnen worden, maar niettegenstaande die legaten nogal belangrijk waren, wordt het bedrag er van door dat van het tekort nog ver overtroffen. Wat de medische faculteit betreft, wordt met blijdschap vermeld de benoeming tot lec tor van dr. F. J. J. Buitendijk en voorts ver klaard, dat de noodzakelijkheid tot uitbreiding der faculteit niet uit het oog wordt verloren. Het batig saldo der faculteit bedroeg op 1 Jan. 1915 f 33,237,93Vsdank zp vooral den ontvangen steun uit het Van-Coeverden-Adriani- fonds, bedragende voor 1913 f 8464,74 en voor 1914 f10,750. Voor het nieuwe gebouw der Vereeniging bestaat nog altijd geen ander uitzicht dan de geteekende plannen en de ontvangen gelden, die nauwkeurig worden beheerd en nu met de rente van 1914 op de balans voorkomen tot een bedrag van f 40,875,57 Vs- Dit bedrag, ver hoogd met de toezeggingen, die uitgekeerd zullen worden, zoodra met den bouw begonnen wordt, komt nog niet tot de f 50 000, die des tijds werden genoemd, vóór tot bouwen zou worden overgegaan. Met waardeering spreekt het verslag over den arbeid van de Directrice van het Hospi tium en van de broeders correspondenten en agenten. Langzaam, zeer langzaam gaan ook de Geref. broeders buiten de grenzen van ons Vaderland hunne sympathie op stoffelijke wijze uiten. Alles overziende, eindigt het verslag met de opmerking, dat Gods zegen in 1914 onmisken baar op de Vereeniging en hare stichting heeft gerust. In de voor ons land en volk ook op economisch gebied veelzins zoo moeilijke dagen heeft het de Vereeniging en ook hare Univer siteit aan niets ontbroken. In de Septembermaand mocht de Universi teit en wie zou hier bij wpze van tegen stelling niet denken aan die van Leuven weer als gewoonlijk hare lessen openen, al was het dan ook bjj afwezigheid van een aantal studenten, die, in dienst van Koningin en Va derland, in onze garnizoensplaatsen, op onze forten en aan onze grenzen onder de wapenen stonden. De naamlijst der studenten geeft aan dat in geschreven waren voor den cursus 1914/15in de godgeleerdheid 81 studenten (vorige cursus 73)rechten 43 (vorige cursus 49)letteren 23 (vorige cursus eveneens 23) geneeskunde 7 (vorige cursus 9). Over het geheel werden in den verloopen cursus 66 examens afgenomen, waarbij slechts 1 candidaat werd afgewezen. Niet minder dan 12 promoties hadden plaats 6 in de theologie, 5 in de rechten en 1 in de classieke letteren. Aan examengelden werd geïud f2290. De col legegelden beliepen f10960, de contributiën f25986,22 en de collecten f16457,53V2. Alle professoren werden gespaard en moch ten schier onafgebroken hun arbeid verrichten. Alle Zeeuwsche Ke ken hebben tweemaal ge collecteerd. Het aantal leden en begunstigers bleef in onze provincie vrp wel stationair. De poging om meer leden en contribuanten te werven, ten vorigen jare in Juli op touw ge zet door enkele oud-leerlingen der V. U. in onze provincie, mislukte door de intrede van den rampzaligen oorlogstoestand. Binnenkort zal evenwel het gevormde Comité die zoo noo- dige zaak weer ter hand nemen, en we twp- felen er niet aan of dan zal het blpken, dat ook de Zeeuwen onze Universiteit een goed hart toe dragen en niet gedoogen kunnen, dat zp in noodlijdenden toestand zou blijven ver- keeren. Kerkhof. Op de leer! Deze uitdrukking stelt de beteekenis van het ouderlingenambt kenmerkend in het licht. De ouderlingen gaan niet alleen naar de kerk om gesticht en onderwezen te wordenzp zpn ook „critisehe" hoorders; 't is hun taak toezicht te houden op de prediking van het Woord over homiietische hoedanigheden hebben zp niet te oordeelen doch zp zitten op de leer, d. w. z. zp hebben nauwlettend toe te zien, dat er op den kansel niets gebracht wordt wat in strpd is met de leer der waarheid, gelpk deze naar de H. Schrift uitgedrukt ligt in onze Belijdenis schriften. Dat de ouderlingen, om recht over de juist heid der prediking te kunnen oordeelen, ook zelf ernstige onderzoekers der Schrift moeten zpn, ligt voor de handhet bevestigingsformulier wpst daar uitdrukkelijk op. Zeker, ook onder de ouderlingen zpn er onderscheidene gavende een heeft vooral de gave om huisbezoek te doen, een ander meer het charisma der kerkregeering een derde is met name ingeleid in de waar heid doch zp allen zitten toch op de leer Hieruit leidt de redacteur van het Geref Kerkbl van Dr. en Ov. af, dat alleen de ouder lingen den dienst der gebeden hebben te ver richten in de consistorie. Dezelfde inzender van voor 14 dagen, de heer Lmeent hierop op de volgende wpze de aandacht te moeten vestigen Hooggeachte Redactie! Nogmaals roep ik beleefd uwe gastvrijheid in ik hoop er geen misbruik van te maken. Allereerst mpn dank aan ds. Wielenga voor zpn epistel onder mpn stukje over het bidden en danken in de consistorie voor en na de godsdienstoefening. Door het onderschrift ben ik echter nog niet van inzicht veranderden het spijt me, dat ds. W. een paar vragen, op wier beantwoording ik ook juist gesteld was, laat liggen. Noch D. K. O., noch bevestigingsformulier zeggen zoo schrijft ds. W. dat dit bidden of danken van de diakenen niet behoort tot den ambtelijken arbeid van een diaken. Ik ben zoo vrp het om te keerennoch D. K. O., noch bevestigingsformulier zeggen, dat het er wel toe behoort. Genoeg, geachte Redactie, de bedoeling van dit schrijven is enkel en alleen, om mee te deelen, dat ds. G. Wielenga, van Zwolle, deze ambtelijke verrichting niet acht te behooren tot het ambt van een diaken. Ook spraken zich enkele predikanten, die ik over deze kwestie m. i. een belangrijke sprak, in dien geest uit. De Zwollesche ds. Wielenga deelt ons ge schrijf in het „Gereformeerd Kerkblad van Drente en Overpsel" d.d. 19 Juni 1.1. aan zpn lezers mee, en zegt aan het slot daarvan het toezicht op en het leiding geven bp de bediening des Woords behooren tot het ambt der ouderlingen. Zp alleen zitten op de leer, en daarom ligt het in den aard der zaak, dat zp voor en na den dienst bidden en danken. Zp vragen voor den Dienaar die uit hun kring en onder hun toezicht optreedt. Daarom zouden wp de diakenen nog niet uit de consistorie willen bannen. Zp komen daar ook samen om zich gereed te maken tot hun ambtelijk werk, en het kan den Dienaar des Woords niet anders dan aangenaam zpn, een oogenblik met alle ambtsdragers, met den ge- heelen Kerkeraad, samen te zpn", Geachte Redactie, ontvangt mpn vriendelijken dank voor de plaatsing dezer regelen. Middelburg, 21 Juni 1915. L. Een kort wederwoord zal ik geven. Allereersthet spijt den geachten inzender, dat ik een paar vragen, op welker beantwoor ding hp juist gesteld was, heb laten liggen. Dit is zeer wel mogelijkdoch welgeteld ston den er 12 vraagteekens in zpn vorig stukje hoe kon ik nu weten, welke 2 vragen hp juist beantwoord wilde zien Bovendien: tot „omkeeren" heeft hp de vrij heid, doch daardoor zet hp de zaak onderst boven ik meende te hebben aangetoond, waar om diakenen ook mogen voorgaan de heer L. zette daartegenover zijn bewering: „dit (voor gaan) behoort m i. tot den ambtelpken arbeid van een ouderling en niet van een diaken niet als Kerkeraadslid, maar als ouderling bidt of dankt de broeder, die voorgaat", doch hp laat iedere bewijsvoering achterwegezulke sterke uitspraken dienen toch te worden beredeneerd en bewezen, of men zal minder kra3 moeten spreken. En voorts, de heer L. zendt dit, zpn stuk, alleen in, „om mee te deelen dat" enz. Is de inzender van gedachte, dat hp, terwpl hp het een vorig maal over „kiesch" had, nu zelf „kiesch" is, door een stukje in te zenden enkel en alleen om mee te deelen, dat ds. G. Wielenga van Zwolle het niet eens is met zpn broeder te Middelburg? Had hp niet zoo „kiesch" moeten zpn, als die dominee uit Zwolle, die in zijn stuk geen namen noemde Of had lip niet, als men zooveel voor kieschheid voelt, ten hoogste de initialen G. W. moeten overnemen waarmede bedoelde predikant zpn stuk had onderteekend Ik verwacht van broeder L. op deze vragen geen publiek antwoord. Maar eindelijk, in zpn blijdschap over de schitterende vondst: twee broeders, het niet met elkander eens heeft hp voorbij gezien, dat zpn aanhaling weinig of niets zegt. Met de aan haling, voorzoover die op ouderlingen betrek king heeft, ben ik 't van harte eensdan is er geen verschil tusschen Zwolle en Middel burg, maar roerende eensgezindheid. Maar ik had mpn stukje geschreven, rustend op den grondslag van het stukje van ds. Pol. Daarin was betoogd, en m. i. terecht, dat het ambtelijk gebed in de consistorie ook opgezonden wordt voor de ambtsdragersouderlingen en diakenen Hiervan uitgaande betoogde ik nu, dat dan ook de diakenen zulk een gebed kunnen doen. In dien het gebed in de consistorie alleen vraagt „voor den Dienaar, die uit hun kring en onder hun toezicht optreedt", dan zou ik ook alleen door de ouderlingen het gebed willen laten doen, maar dan acht ik de diakenen daarbij over bodige weelde te zpn J. D. Wielenga. ZENDINO. Paulas en de Zending. (Verzamelde gedachten uit Dr. J. A. Warneck's „Paulus".) In den strpd der Zending ontvangt de Kerk des Heeren meer dan zp geefthaar kracht wordt gestaald in zelfuitbreiding, haar liefde richt zich op een wereldwijd doel, haar kennis wast op boven de mate van den aanvang der eerste beginselen in het Zendingswerk wordt de volheid van den persoon van Jezus ontplooid, zpn universaliteit, zpn algenoegzaamheid. Wat is het geheim van Paulus' kracht Zp wortelt in zpn persoonlijke betrekking tot Jezus,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1915 | | pagina 2