Het beste adres voor Manufacturen is dat van L E. RIVIERE, Oroote Markt, hoek Gravenstraat Middelburg. A. S. J. DEKKER, Amerikaansche Orgels Wed.P. dBJonphtc Goes C. J. HONDIUS I Boekh.FANOY,BurgBI6 DAMES! Parasols J„ A. PIETERS. USE L Ruim voorzien in MIDDELBURG „WALCHEREN". A. GEEÜSEN, Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken OP ZONDAG 30 MEI 1915. in Zeeland Vlasmarkt K 150. Mlddalturg. DE DOCHTER VAN JERUZALEM. Armagèddon. APPELGELEI fljen Oir. F. A. HANSEN, Middelburg. Class© Middelburg. Class© Zierikzee. Class© T h o 1 0 n. Class© Goes. Class© Axel. de Wed. J. STEVENSE, geb. Helm, Vraagt onze: LIMONADES op schroef- en kogel- flesschen. LIMONADE-SIROPEN in direrse soorten. MINERAALWATER op schroef-, kogelflesschen en syphons. WIJNEN en GEDISTILLEERD. De pry8 is slechts VIJF gulden per jaar. KAMPEN. .1. II KOK. Bekend ADRES voor eerste klasse TAX HOOGST DUURZAME CONSTRUCTIE. Men Trage den geïllustreerden catalogus. Betaling naar wensch van den kooper. OOK OP AFBETALIMCJ. F. H. J. DAMEN. Beste middel tegen Hoesten Dames Hst OosUmh Vraagstuk Db Earop888che Oorlog, Uitg. J. VAN DER WAL, Bruioissu. LANGE. DELFT H2 -■ DROGERIJEN VERFWAREN Kassier en Comm. in Effecten. VLASMARKTK146, MIDDELBURG levert alle COURANTEN en TIJD SCHRIFTEN geregeld en direct bij uitgaaf. Plaatst ADVERTENT1ËN in alle Couranten zonder eenige prijsver- hooging. Zoo juist ontvangen het laatste nieuws in Zwarte en Gekleurde in alle mogelijke modellen bij NOORDSTRAAT, MIDDELBURG, b/h Post- en Telegraafkantoor. MIDDELBURG Gasthüiskerk 9V2 en 6 uur ds. J. D. Wielenga Hofi>leinkerk 9Vs en 2 uur ds. L. Bouma Noorderkerk 9V2 en 2 uur ds. J. B. Netelenbos Collecte verpl. Wees. VLISSINGEN. Noorderkerk 9V2 uur ds. D. Pol 2 uur dr. A. A. van Schelven N. Middelkerk 9Vs uur dr. A. A. van Schelven 5V2 uur ds. D. Pol Arnemuiden 9Vs en 2 uur ds. Runia van Westmaas. Domborq 9 en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Gapinge 9Vs en 2 uur ds. J. J. Koopmans Bed. H. Av. en Dankz. Grijpskerke 9 en 2 uur ds. W. J. Goedbloed Em. pred. van Maarssen. Koudekerke 9 en 2 uur ds. L. v. Loon St. Laurens 9V2 en 2 uur ds. G. H. Toebes Meliskerke 9 en 2 uur ds. K. Veen Oostkapelle 9 en 2 uur ds. C. J. de Kruyter Serooskerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 9V2 en 2 uur ds. A. Scheele Vrouwepolder 9 en 6 uur ds. F. W. J. Wolf Westkapelle 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Eude Brouwershaven 9Vs en 2 uur Bruinisse 9V2 en 5 uur Colijnsplaat 9Vs en 51/2 uur 2 uur Geersdijk 9Vs en 2 uur Haamstede 9Vs en 2 uur Kamperland 9, 2 en 6 uur Nieüwerkerk 9Vs 2 en 6 uur Oosterland 9Vs 2 en 6 uur Scharendijke 9Vs en 2 uur Wissekerke 9Vs en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9Vs en 2 uur ds. B. Meijer ds. A. Taal ds. F. Staal Pz. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. P. J. Baay ds. R. Brouwer ds. C. Staal ds. A. D. C. Kok Lezen eener Leerr. ds. J. Sybesma ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9V2 en 2 uur ds.P.E.v Sehaik Bergen op Zoom 9x/2 en 5x/2 uur ds. A. II. v. d.Kooi Krabbendljke 9 uur ds. A. II. Nieboer IV2 uur Lezen eener Leerr. 6 uur ds A. H. Nieboer Poortvliet 9V2 en 2 uur dhr. B. W. de Graaff Rilland-Batn 9 en lVs uur Lezen eener Leerr. Tholen 9Vs en 2 uur ds. A. P. Lanting Oud-Vosmeer 9Vs en 2 uur ds. J. A. de Bruijn Baarland 9 en lVs uur ds. G. H. de Jonge van Scharnegoutum. Driewegen 9Vs en 2 uur ds. F. W. II. Bramer Kapelle-Biezelinge9Vs en 2 uur ds. B. A. Knoppers Borsele 9 en 2 uur ds. G. Doekes Bed. H. Av. en Dankz. Goes 9Vs en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 2 uur Lezen eener Leerr. 's Gravenpolder 9Vs uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. F. W. H. Bramer? Na afloop der Godsdienstoefening Verkiezing Kerkeraadsleden. Heinkenszand 9V2 en 2 uur Lezen eener Leerr Ierseke 9V2, 2 en 5V2 uur ds. W. S. Pontier Wemeldinge 9V2, 2 en 5V2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9V2 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. A. H. Nieboer Nieüwdorp 91/a en 2 uur Lezen eener Leerr. WoLPHAARTSDiJK 9 en 2 uur ds. G. de Jager Axel (Kerkdreef) 9 uur 2 uur Axel (Stationstraat) 9 uur 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 9x/s en 2 uur Bed. Schoondijke 9 en 2 uur Bed. Terneuzen 9 en 2 uur Zaamslag 9 uur 2 uur Aardenburg 9 en 6 uur ds. A. M. v. d. Berg van Landsmeer. Lezen eener Leerr. ds. J. H. Lammertsma ds. A. M. v. d. Berg Lezen eener Leerr. ds. H. Z. de Mildt H. Av. en Dankz. ds. H. v. d. Wal H. Av. en Dankz. ds. J. F. v. Hulsteijn Lezen eener Leerr. ds. J. H. Lammertsma Geen dienst Op 4 Juni a.s., D. V., hopen onze geliefde Ouders WILLEM DE WOLF en MARIA SOHIER hun 25-jarige Echt ver eeniging te herdenken. Dat God hen nog lang moge sparen, is de wensch van hunne dankbare kinderen. CATH. DE WOLF en Verloofde. WILLEM DE WOLF. NEELTJE DE WOLF. LEIN DE WOLF. Vlissingen, 28 Mei 1915. Koudenhoek 41. Heden overleed tot onze groote droefheid, onze beste Moeder, Be huwd- en Grootmoeder in den ouderdom van ruim 82 jaar. Uit aller naam, J. G. STEVENSE. Middelburg, 26 Mei 1915. Onzen hartelflken dank aan allen, die ons bewijzen van deelneming betoonden bij de ziekte en het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder WILLEMINA RIEMENS. Uit aller naam, CHR. LOUWS. Oostkapelle, 25 Mei '15. Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden gedurende de ziekte en bfl het overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader JACOB POUWER, betuigen wij onzen hartelrjken dank. Uit aller naam, J. POUWER. Oost-Souburg, 28 Mei 1915. Bij dezen betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, inzonderheid aan ds. J. B. Netelenbos, gedurende de ziekte en bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader ondervonden. Namens Familie, Wed. J. MERSIEGroenewegen. Middelburg, 28 Mei 1915. Als eerste boek voor JAARGANG 1915 is verschenen en werd aan de leden verzonden EEN VERHAAL UIT DEN TIJD VAN JUDAS DE MACCABEER door JAMES M, LUDLOW. Ludlow is een Amerikaansch schrijver, die met zijn boek over de bevrijdingsworsteling der Maccabeën een groot succes gehad heeft. Het is een bijzonder boeiend en spannend boek. De prfls waarvoor dit boek afzonderlijk wordt verkocht is f 1,50 ingenaaid, f 1,90 gebonden. Behalve dit boek ontvangen de leden dit jaar ook nog ABRAHAM DE PELGRIM GODS door Isardi. (Schrijver van „Als door vuur") IN HEILIGE HOEDE. Een tiental overdenkingen door P. J. Smink. DE HELDENSTRIJD DER CAMISARDEN. Naar het Hcogduitsch van Prof. F. Bettex. VAN DE BLOEDSTAD NAAR GOLGOTHA. Overdenkingen over het lijden van onzen Heere, door Ds. J. J. Westerbeek van Eerten. 1W Wie thans lid wordt, ontvangt dit jaar dus vijf boeken, een waarde vertegenwoordigende van ongeveer zes gulden, terwijl boven dien nog uit den Catalogus der Vereeniging voor f5,— gratis aan boeken mag uitgezocht worden Men ontvangt alzoo voor een waarde van f 11,waarvoor men door lid te worden, slechts f5,behoeft te betalen. Op aanvrage wordt het prospectus gratis toegezonden. Het Filiaal van ZADEN van de firma is gevestigd te Middelburg K. NOORDSTRAAT L 78, en dagelijks geopend van 7 tot 9 uur. Aanbevelend, is het voortdurend gebruik van ROGGE BLOEM des morgens vóór het ontbijt. Deze Roggebloem is en wordt onder zocht door het scheikundig bureau alhier en is volkomen zuiver be?onden. Verkrijgbaar Magazijn „Groenen Draak", hoek Langeviele te Middelburg. Pakjes van 5 ons a 13 cent en bij de verdere W ederverkoopers Hebt U mijn ONTBIJTKOEK al ge proefd, probeer die eens s. v, p. Zacht- blijvend en heerlijk van smaak. Per stuk 12 cent met bon. Aanbevelend, TIMMERMANS, Noordstraat. Heden verscheen en door N. DE ZEEUW Szn. Een brochure van beteekenis voor dezen tyd. Prijs 25 Cent. 24 bladz. 'groot, 8° formaat. van de conservefabriek de „Betuwe" per 5 ons 20 cent. ZOETE KEUKENSTROOP, per 5 ons 10 cent, van de Firma W. A. Scholte, Groningen. Aanbevelend, TIMMERMANS, Noordstraat. ENGROS - EWÊ Belast zich met den Aan- en Verhoop- van Effecten. Verzilvert Coupons. Sluit Prolongatiën. Neemt gelden in Deposito. Incasseert Wissels. Bezorgt Assurantiën. Dagelijks Zaden verkrijgbaar bij den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a, Middelburg. Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Café „de Een dracht".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1915 | | pagina 4