Ofiiciëele Berichten. INGEZONDEN STUKKEN. BOEKAANKONDIGING verhooging der Predikants-tractementen met ernst ter hand genomen heeft. Eerst werd een uitvoerig rapport over deze zaak by de Classis ingediend len daarna besloot de Classis als haar oordeel uit te spreken, dat de dorpskerken naar gelang van haar draagkracht een minimum- tractement van f 1300 f 1600 plus vrye woning behoorde te geven en dat ook de stadskerken tot verhooging der tractementen behoorden over te gaan, al werd hierby geen minimum bedrag genoemd. Eene generale regeling door de Synode om voor heel het land de minimum-tractementen te bepalen, zou niet wel doenlijk wezen, omdat de toestanden in de verschillende provincies te veel uiteenloopen, maar wel juichen we het zeer toe, dat elke Classis dit doet voor de Kerken in haar ressort. Natuurlijk niet om dit minimum- tractement dan met dwang aan iedere Kerk op te leggen, waartoe de Classis zeker niet bevoegd zou wezen, maar wel om door de bepaling, hoe groot het minimum-tractement behoort te zyn, zedelyken invloed uit te oefenen op die Kerken, die nog altijd achterstallig zyn gebleven om haar tractement op dit minimum-peil te brengen. Alleen is het dan natuurlyk niet voldoende dat de Classe zulk een oordeel uitspreekt en het ter kennisse der Kerken brengt, maar moet ze voorts ook alle haar ten dienste staande mid delen aanwenden om de Kerken te bewegen zich aan dat oordeel te conformeeren. Zoo alleen zullen Kerkvisitatoren by elke Kerkvisitatie die Kerken, welke nog niet aan den gestelden eisch voldoen, dan met ernst op haar plicht hebben te wijzen en behoort dit evenzeer telkens weer te geschieden door de Classis-zelf by de „rond vraag" in de Classicale samenkomst. Voor een predikant blyft het altoos een uiterst moeilijke taak om in zyn Kerkeraad het pleit voor ver hooging van zyn eigen tractement te voeren, maar de Classis en de Kerkvisitatoren kunnen dat uitnemend goed doen. En waar „trakte mentsverhoging" een zeer vage term is, is het daarom uitnemend, dat de Classis uitspreekt, wat naar haar oordeel het minimum is, dat een predikant als tractement ontvangen moet, opdat elke Kerk daaraan toetsen kunne of zy genoeg aan haar Dienaar geeft. Kerkhof. Kerk- en Sclioolnieuws TWEETAL te VeenwoudsterwalH. Haspers te Nieuw- Weerdinge S. Veltman teNiawier. BEROEPEN te SchoonrewoerdP. Jukkenekke te Koeken gen te Wolvega: H. Hummelen te Haarlemmer meer (O. Z.) te Gaast c.a. Joh. Dam, cand. te Z.-Beierland te VeenendaalA. Rolloos te Lekkerkerk. AANGENOMEN naar GeldermalsenII. R. Nieborg te Bleiswyk. BEDANKT voor Driebergen R. de Jager te Scherpenzeel voor GorredykS. G. de Graaf te Oosterzee voor OldeboornJ. W. Esselink te Waterwegen voor Drogeham Bdr. WT. G. Harrenstein te N. Scharwoude voor Driesum J. P. Klaarhamer te Wommels voor UrkB. A. Knoppers te Kapelle-Biezelinge. Ds. B. Assink, Herv. Pred. te Roden (Dr.) die eerst was afgekeurd, is opnieuw ter keuring naar Duitschland geroepen. De jaarvergadering der Vrye Universiteit zal D. V. op Donderdag 8 Juli te Groningen worden gehouden in het gebouw „de Harmo nie". Dr. J. Woltjer zal de vergadering pre- sideeren. Byzondere punten van bespreking komen niet op het agendum voor, waardoor er tyd kan worden gevonden om de maatregelen te be spreken tot dekking van de tekorten over 1913 en 1914. In de openbare middag-vergadering zal als spreker optreden prof. mr. D. P. D. Fabius. Door wylen den heer W. J. Tuin te Edam is aan de diaconie der Geref. kerk aldaar ge legateerd f250,vry van rechten en kosten. Niet duidelijk is een advertentie in „De Standaard", waarin „Deputaten van de Generale Synode ter behartiging van de geestelijke belangen onzer militairen" (wat een lange naam!) mededeelen te zoeken „een predikant die prae- paratoir-examen heeft afgelegd." Wij zouden vragenhebben wy dan ook predikanten, die geen praeparatoir- examen hebben afgelegd Door wijlen Mej. de wed. C. de Wolff van Maale te Middelburg is gelegateerd aan de Diaconie der Ger. Kerk C f2000; de Ver. „de Kerkelijke Kas" der Ger. Kerk C eveneens f2000 en aan het Suppletiefonds der Ger. Kerk C f500. Arnemuiden. Het orgel in de Geref. Kerk alhier, dat al geruimen tijd zeer veel te wen- schen overliet, zal binnenkort vervangen worden door een pijporgel, dat besteld is aan de orgel- fabriek van den heer A. S. J. Dekker te Goes, zoodat eene afdoende en groote verbetering zal worden verkregen. CLASSIS AXEL. Vergadering der Classis Axel op Donderdag 1 Juli a. s., des voormiddags 8Vs uur te Ter- neuzen. Punten voor het agendum worden ingewacht tot 17 Juni aan het adres van eerst onderge- teekende. Namens de roepende kerk van Hoek, H. v. d. Wal, Praeses. D. de Putter, Scriba. Hoek, 25 Mei '15. Vacatuurbeurten Classe Middelburg. ARNEMUIDEN. 4 Juli ds. v. d. Hoorn. 1 Aug. ds. Bouma. 5 Sept ds. Toebes. GAPINGE 11 Juli ds. van Schelven. 25 Juli ds. Netelenbos. 8 Aug. ds. de Kruyter. 22 Aug. ds. v. d. Ende. 12 Sept. ds. v. Loon. 26 Sept. ds. Kerkhof. SEROOSKERKE. 11 Juli ds. Wielenga. 15 Aug. ds. Scheele. 12 Sept. ds. Koopmans. Goes. Woensdagmiddag half vier Zendings school. Woensdagavond 8 uur ZendiDgs-studiekring in de Consistorie. AGENDUM van de Particuliere Synode van de Geref. Kerken van Zeeland te houden op Woensdag 2 Juni 1915 in de Gast- huiskerk te Middelburg. Aanvang des morgens 10 uur. Afgevaardigden Classis Axel. Primi: ds. J. F. v. Hulsteyn, ds. J. II. Lammertsmaouderl. A. Visser, I. Catsman. Classis Goes. Primids. G. Doekes, ds. R. J. v. d. Veenouderl. J. Donner, A. Geelhoed Classis Middelburg. Primids. L. Bouma, ds. G. F. Kerkhofouderl. A. Geschiere, J. Louwerse. Classis Tholen. Primids. A. P. Lanting, ds. A. H. Nieboerouderl. G. J. Augustijn, B. W. de Graaff. Classis Zierikzee. Primids. P. J. Baay, ds. F. Staalouderl. B. J. Bydevate, I). Mulder. 1. Opening door de roepende Kerken. 2. Onderzoek der Credentiebrieven. 3. Verkiezing van het Moderamen. 4. Lezing der Notulen. 5. Ingekomen stukken. 6. Rapporten. 7. Voorstellen? 8. Aanvrage om subsidie. 9. Benoeming Deputaten. 10. Rondvraag. 11. Korte Notulen. 12. Sluiting. Namens de roepende Kerken van Middelburg, L. Bouma. J. B. Netelenbos. J. D. Wielenga. Middelburg, 17 Mei 1915. AGENDUM van de Zeeuwsche Predikanten- Conferentie te houden op Donderdag 3 Juni 1915, in de Gasthuiskerk te Mid delburg. Aanvang voormiddags 10 uur. 1. Opening. 2. Constitueering van de vergadering. 3. Notulen. 4. Referaat van ds. D. Pol over: „De Zen ding by het licht van de brieven van Paulus". 5. Pauze. 6. Referaat van ds. J. D. Wielenga over „Schriftbeschouwing der Ethisehen". Eenige stelling en. I. De Ethische Richting neemt in de gees- teiyke stroomingen van onze dagen een zeer voorname plaats in en heeft recht op de be langstelling en waardeering der Gereformeerden. II. Terwijl de Gereformeerden en de Ethi sehen één zyn in hun belijdenis van God als den eenigen bron der openbaring, scheiden hun wegen als uiteengezet zal worden wat het „principium cognoscendi" is. III. Volgens de Ethisehen is de bijzondere openbaring mededeeling van leven, en de heilige schrijvers hebben in de H. S. weergegeven w*t God hen ondervinden deed („verzameling van getuigenissen"). IV. Ook volgens de Ethisehen dekken Open baring en Heilige Schrift elkander niet. V. De inspiratie is een zedelijke toebereiding, waardoor de bijbelschrijvers de manifestatie van het leven Gods konden verstaan en weergeven („dynamische inspiratie"). VI. Terwyl over 't algemeen de Ethisehen de onfeilbaarheid der H. Schrift ontkenner, achten zy zich toch gerechtigd haar „Gods Woord" te heeten. VII. De herboren mensch (of de levende gemeente) moet uitmaken wat in de H. Schrift in eigenlijken zin Gods Woord is en wat niet. VIII. Vele Ethisehen maken sterk den indruk aanhangers der accommodatie theorie te zyn. IX. Wegens het subjectieve van hun Schrift beschouwing bewegen de Ethisehen zich formeel op de lijn der „Vrijzinnigen". X. De dusgenaamde Schriftcritiek, (niet iets specifiek ethisch), wordt door de Ethisehen ge bruikt, hoewel het ethisch beginsel geen richt snoer kan zyn by het détail-onderzoek der Schrift. XI. De Schriftbeschouwing der Ethisehen ontneemt de vastigheid aan het geloof, dat naar zyn aard onderstelt een woord en een belofte buiten zichkomt, door haar aanranding van de noodzakelijkheid der Schrift, Rome in het gevleien maakt het gezag der Schrift louter historisch, wat in de religie ongenoegzaam is. 7. Regelipg van de volgende vergadering. 8. Sluiting. Het Moderamen. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Algemeene Ondersteunings-Ras van „Effatlia". Geachte Redacteur Mag ik weer zoo vry zijn een klein plaatsje te verzoeken, om een kleine verantwoording te doen van onze Algemeene Ondersteunings- Kas. U zult me toestemmen, onze vrienden en beguustigers hebben daar recht op, te meer waar het vorig jaar geen verslag is verzonden. Het boekjaar onzer Kas loopt van 1 Mei tot 30 April, 'k Zal ook de ontvangsten en uit gaven van het voorlaatste jaar opgeven, dan kunnen de vrienden het onderscheid zien. Ontvangsten 1913/14 1914/15 Giften Busjes Contributiën f 328,735 f 369,15 237,36 351,18 85,50 89,50 Meer in 1914/15 t 40,415 113,82 4,- f 651,59s f 809, Uitgaven 1913 14 1914/15 Aan ondersteuning f 690,f 847,50 Andere uitgaven 59,38 29,63 f158,235 Meer in 1914/15 f749,38 f877,13 f 127,75 De uitgaven overtroffen dus de ontvangsten met f 67,30, en met dit te kort begonnen we dus ons boekjaar weer. De kwitanties voor on dersteuning zyn weer in aantocht. Ongedachte verrassingen waren het afgeloo- pen jaar ons deel, wie had kunnen denken, dat we met giften en busjes zoo veel meer ontvangen zouden, in zulk een jaar als we nu achter den rug hebben. Onze vrees, dat het anders zou gaan, is ge lukkig beschaamd, inzonderheid de busjes wa ren een groote steun, niettegenstaande we van 21 busjes niets vernamen. Enkel uit Maassluis ontving ik f95,37 dan volgt Dordrecht met f 94,23, waaronder van een oud-verpleegde, de heer P. Bestenbreur, alleen f25,15Ys* Vriendelijk verzoek ik hun, die een busje hebben en niets van zich lieten hooren, en dit lezen, den inhoud over te zenden. Busjes zyn nog beschikbaar. Zoo er nog vrienden of vriendinnetjes zyn die een mede lijdend hart hebben voor arme doofstommen, en dankbaar dat God hun een goede stem en gehoor gaf, en nu ook Hem hierin willen die nen, geef me dan uw adres maar, en 'k zal u het verlangde zenden. Veertien verpleegden werden door ons on dersteund, met 100, 75, 50, 40 en 25 gulden per jaar, en hoewel we met een te kort in kas begonnen, durfden we toch geen enkele aan vraag om steun afwijzen. Van harte hopen we, dat Hy, by Wien milde handen en vriendelijke oogen zyn, veler harten mogen neigen, om ons dit jaar te verrassen en te verblijden. We bevelen daartoe onze Algemeene Onder- steunings-kas dringend aan, en verzoeken vriendelijk by het zenden van gaven, om mis verstand te voorkomen, er by te voegen, al is het maar enkel met de voorletters, voor de A. O. K. Met vriendelyken dank voor de plaatsing, De penningmeester van de (A)lgemeene (Ó)ndersteunings(K)as van „Effatlia", G. VETTEN, Dordrecht, Mei 1915. Kuipershaven 12. Tot Prijs Zijner heerlijkheid. Tien Leer redenen over Eph. 1:1 2 10 door ds. H. Hoekstra, Dienaar des Woords bij de Geref. Kerk te Arnhem. Uitgave van E. J. Bosch Jbzn., te Ny verdal. We kunnen volstaan met de aandacht op deze leerredenen te vestigen, want hot is nu eenmaal bekend, dat de leerredenen van ds. Hoekstra goed zyn en gelezen worden. Hoe groot is het aantal reeds, dat van zyne hand verschenen is, en steeds vinden zy een gunstig onthaal Wat maakt deze leerredenen zoo aantrekkelijk? Allereerst de zeldzame eenvoudigheid en dui delijkheid. Glashelder geeft de schrijver zyn gedachten weer. Vervolgens de degelijke ver klaring van den text. Hy legt het woord, dat hij behandelt, open, laat zien, wat er staat en dit doet hy kort en zaakrijk. Al lezen de komt men onder de bekoring, welke de juiste uitlegging op ons uitoefent. Dan de practisehe waarde van deze preeken. De waarheid staat niet buiten de gemeente, maar in haar vindt men ze terug. Met zeldzame gave toont de schrijver het aan en zoo krygt vyn woord vanzelf gezag. Echt schriftuurlijk is dan ook de taal. Het zyn geen persoonlijke meeningen, waarvan men vraagthoe komt hjj er bij, maar hy leert ons den rijken inhoud van het evangelie kennen. Deze leerredenen zyn dan ook inderdaad ryp. De Earopeesche Oorlogsbrand door prof. dr. P. J. Muller, uitgegeven door J. M. BredPe's boekhandel en uitgevers maatschappij te Rotterdam. Wy blijven dit werk aanbevelen. Op dui delijke en waardige wjjze worden de gebeurte nissen verhaald en het valt niet moeielyk om na te gaan, wat de schrijver ons ten beste geeft. Eerst dacht ik, hoe zal het gaan met het oog op het ingewikkelde van heel deze geschiedenis, omdat een mensch toch niet gelyk naar het oosten en het westen kan zien. Dit boek maakt het ons gemakkelijk doordien het eerst een episode ons geeft vóór het aan andere begint. Men kan dus zich een voorstelling maken van het gebeurde zonder in verwarring te geraken. Er heerscht een voorbeeldige orde in en dit verhoogt de waarde van het boek. Voor zoover we hebben kunnen nagaan, blyft hy getrouw aan wat hy in 't begin beloofd heefteen getrouwe onpartijdige geschiedenis van den thans uitgebroken Europeeschen oorlog. De illustratiën geven een aantrekkelijke kleur aan dit werk en dragen er toe by om het tot een volksboek te maken. Velen zullen dit werk waardeeren en het met genoegen lezen. Bouma. De Wereldraadselen. Naar wy vernemen van den uitgever E. J. Bosch Jbzn. te Nyverdal is de eerste druk van het nieuwe werk van ds. G. Wisse, getiteld „De Wereldraadselen", reeds byna geheel uitverkocht. Voorbereidingen voor een nieuwen druk zyn reeds genomen. Ds. II. C. van den Brink. Het Kort Begrip der Christelijke Religie. Met teksten uit de Heilige Schrift en verwijzing naar de Drie Formulieren van Eenig- heid. Js. Bootsma, 's Gravenhage. 1915. Prys 10 cents. Op gelijke manier als de Heid Catech. werd ook 't Kort Begrip bewerkt. De teksten zyn met zorg gekozen. Toch blyft zulk eene keuze iets subjectiefs. Den een zal meer het eene Schriftwoord aantrekken, den ander meer een ander. De richting, waarin ds. v. d. B. zyn teksten zoekt, is ons sympathiek. We zouden om die reden aan deze uitgave de voorkeur kunnen geven boven de algemeen gebruikelijke boekjes van Callenbach. Typografisch moet ze het er evenwel o. i. tegen afleggen. Dat de „antwoorden" en de teksten met éénzelfde let tertype gedrukt zyn, voldoet niet. Óp den duur zal dit uit het gebruik wel blijken. Naast van Andels uitgave staat deze, wat 't materieele betreft, op één lyn. Nog niet duidelijk is ons, waarom de vragen met zoo vette letters ge drukt staan. Strekke ook deze uitgave tot op bouwing van het zaad des verbonds op 't aller heiligst geloof. Stemmen (les Tijds. Maandschrift voor Christendom en Cultuur. 4e Jaargang. Ail. 7. Mei 1915. Utrecht G. J. A. Ruys. „Op Hoop van Zegen" is een nieuwe schets uit het Vlaardingsche visschersleven, waarmee A. Wapenaar deze aflevering opent. De schrijver heeft die visschers gezien en gehoord, en beeldt ze ons frisch, levendig, vol warmte. Prof. Böhl uit Groningen levert een opstel over het oude Babylonië onder den titel „Sumer en Akkad"De Sumeriërs (niet-Semieten) be woonden het Zuiden, de Akkadiërs (Semieten) het Noorden van Babylonië. By de Sumeriërs was een hoogstaande cultuur. Het Semietische element werd later versterkt door de Amorieten, welke een groot ryk stichtten met Babyion als centrum. Daar regeerde o. a. Hammurapi, die eigenlijk een Amoriet was. Van diens historie en wetgeving worden mededeelingen gedaan. E. René van Ouwenaller schrijft „Gedachten over het Gevangeniswezen", mr. Verkouteren levert het slot van zyn studie over „De Fran- sche Revolutie", J. Petri brengt ons in kennis met leven en arbeid van Selma Lagerlöf", ter wijl de Leestafel tenslotte enkele recensies biedt. Christendom en Maatschappij. Onder lei ding van Mr. P. A. Diepenhorst en A. S. Talma. 8e Jaargang. No. 1. 1 Mei 1915. Uitgave van G. J. A. Ruys te Utrecht. Halfmaandelijks verschijnend. Prys per jaar f3,60. Onze sociale periodiek begon een nieuwen jaargang. De vroegere brochure-vorm is voor goed afgelegd. En de Maandschrift-vorm, waar mee 'teen jaar geprobeerd werd, blyft. Een reeks van artikelen, die up-to-date" waren, vulden de kolommen van het vorige jaar. En even degelijk zet dit eerste nummer weer in. „Een middel tot bedwelming", zoo wordt door dr. Fuchs der Calvinisten ijver en nutteloos arbeiden op economisch gebied genoemdaan gezien de praedestinatie-leer z. i. hun zielen pijnigt, zoeken zy in hard werken een bedwel mingsmiddel. Die averechtsche beschouwing wordt door den schrijver van het eerste artikel onderhanden genomen, en aangetoond, dat uit den wortel van 't Calvinisme vanzelf opbloeit ryke ontplooiing van het oeconomisch leven de historie leverde menig bewijs. Dan volgt een artikel over het soc. dem. Paaschcongres. Dominee Oskamp schrijft over „Fusie" en wil eenheid bevorderen tusschen Patrimonium en den Chr. Nat. Werkmansbond. Door J. A. Nederbragt wordt een eerste artikel geleverd over „Standortslehre" (een Hooglied der „reinen Theorie"), naar aanleiding van Al fred Webers boek over de kwestie, waar men een industriezaak moet beginnen met het meeste uitzicht op succesde standplaats is vaak een levenskwestie. Zuiver theoretisch wordt dat vraagstuk behandeld. Het laatste voorname artikel in deze afl. is van den heer Smeenkdie allerlei wetenswaar dige meedeelingen geeft ,uit de vakbeweging" En uit dit artikel èn uit een statistiek daaraan toegevoegd blykt, dat er in de vakbeweging in ons land voortdurend groei zit. Wy wenschen dit half maandelyksch sociaal tijdschrift een goeden gang toe. Voor hen, die met eenige inspanning zich wenschen in te werken in de sociale vraagstukken van den tegenwoordigen tyd, biedt „Christendom en Maatschappijaltoos ruimschoots studiestof. Vinde het steeds meer belangstellende lezers in onze kringen. Kerkhof. In den loop van dit jaar zal D.V. by den uitgever H. J. Spruyt te 's Gravenhage, onder den titel van „Oogst", verschijnen een serie leesboeken voor de Christelijke School, verza meld door J. Lens en H. J. van Wijlen. Tal van bekende kinderschrijfsters en -schrijvers hebben hun medewerking verleend of toege zegd. De boekjes worden verlucht door lsings. CORRESPONDENTIE. Het verslag van den Zendingsdag der Classis Goes kwam te laat om nog in dit nummer opgenomen te worden. Redactie.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1915 | | pagina 3