Het beste adres voor Manufacturen is dat van L. E. RIVIERE, Groote Markt, hoek Gravenstraat Middelburg. Duizenden en Nogmaals Duizenden Guldens Schade C.J. HONDIÜS Bijverdienste. in Zeeland D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken, Hang No. 98, te ROTTERDAM. Boekh. FANOY, Borg B 16, COLFOLTEUBS gevraagd. A. GEENSERI, Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken OP ZONDAG 7 FEBRUARI 1915. iming van Mooie, Nieuwe Boeken. Buitengewone Eerste soort ZEEP (traanvrij) PROFITEER NU Classe Middelburg, Classe Zierikzee. Classe Tholen. Classe Goes. Classe Axel. Iedere dag aankomst van groote Zendingen PAB1PLUIES De nieuwste modellen. Bekende goede kwaliteit. By aankoop van PARAPLUIE of WANDELSTOK wordt op verzoek GRATIS den naam er op geplaatst. Aanbevelend, Noordstraat by het Postkantoor, MIDDELBURG. Kassier en Comm. in Effecten. VLASMARKTK146,MIDDELBURG Drogisterij „DE ZON". J L. JANSE, Korte Noordstraat. J levert de aanbiedingen van BOLLE, COHEN, BOEIJENGA, VERHOOG en van alle andere uitgevers spoedig en l zonder prysverhooging. ADVERTENTIËN worden in 3 couranten geplaatst en tegen den zelfden prys berekend. MIDDELBURG Gasthuiskerk 9V2 uur ds. J. D. Wielenga Bed. H. Av. 6 uur ds. J. D. Wielenga Yoortz. Bed. H. Av. en Dankz. Hofpleinkerk 9Vs en 2 uur ds. L. Bouma Noorderkerk 9Vs en 2 uur ds. J. B. Netelenbos VLISSINGEN. Noorderkerk 9Vs uur ds. D. Pol 2 uur dr. A. A. van Schelven N. Middelkerk 9Vs uur dr. A. A. van Schelven 5Ys uur ds. D. Pol Arnemuiden 9Vs en 2 uur ds. J. J. Koopmans Domburg 9Vs en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Gapinge 9Vs en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende Grijpskerke 9 en 2 uur ds. Ph. Ingwersen 6Vs uur ds. Ingwersen Zendingsrede. Koudekerke 9 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. D. Wielenga Dinsdagavond 6V2 uur ds. Ingwersen Zendingsrede. St. Laurens 9Vs en 2 uur ds. G. H. Toebes Meliskerke 9 en 2 uur ds. K Yeen Oostkapelle 9 en 2 uur Serooskerke 9 en 2 uur Souburg 9% en 2 uur ds. C. J. de Krujjter ds. L. v. Loon ds. G. F. Kerkhof Yoorber. H. Av. Yeere 9Va en 2 uur ds. A. Scheele Yrouwepolder 9 en 6 uur ds. F. W. J. Wolf Westkapelle 9Vs en 2 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur W. 7 uur Zonnemaire 9Vs en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. J. Sybesrna ds. Z. Hoek Brouwershaven 9V2 en 2 uur Bruinisse 9V2 en 5 uur Colijnsplaat 9Vs en 2 uur 5Vs uur Geersdijk 9V2 en 2 uur Haamstede 9Vs en 2 uur Kamperland 9, 2 en 6 uur W. 6 uur Nieuwerkerk 9Va en 2 uur 6 uur Oosterland 9Vs, 2 en 6 uur Scharendijke 9Vs en 2 uur Wissekerke 9Vs en 2 uur ds. B. Meijer ds. A. Taal ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. R. Brouwer ds. P. J. Baajj ds. P. J. Baafj Bidstond, ds. J. Sybesma Bed. H. Av. Lezen eener Leerr. ds. C. Staal Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Anna Jacoba Polder 9Vs en 2 uur ds.P.E v.Schaik Bergen op Zoom 9V2 en 5Va uur ds. A. H. v. d.Kooi Krabbendijke 9 en IV2 uur ds. A. H. Nieboer Poortvliet 9Va en 2 uur dhr. B.W. de Graaff Rilland-Bath 9 en IV2 uur Lezen eener Leerr. Tholen 9Vs en 2 uur ds. A. P. Lanting Oud-Yosmeer 9Va en 2 uur ds. J.A. deBruijn Baarland 9 en lVa uur ds. H. Lanning Bed. H. Av. en Dankz. Woensdagavond 7 uur ds. B. A. Knoppers Rede voor de Jongel. Yer. Driewegen 9Vs en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelingb 9Vs en 2 uur ds. B. A. Knoppers Borsele 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9Vs en 2 uur ds. R. J. v. d. Yeen 6 uur Lezen eener Leerr. 's Gravenpolder 9Vs en 2 uur ds. G. de Jager Bed. H. Av. en Dankz. Heinkenszanp 9Va en 2 uur ds. F. W. H. Bramer Ierseke 9%t2en5Ya uur ds. G. Meijer van Ma rum. Wemeldinge 9Va2 en 5Va uur Cand. J. v. Nes van Rijsoord. Kruiningen 9 Va en 2 uur ds. W. S. Pontier Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. G. Doekes Wolpha artsdijk 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. 6 uur ds. G. de Jager Bidstond voor den nood der tijden. Axel (Kerkdreef) 9 uur ds. J. H. Lammertsma 2 uur ds. Chr. Bruins Axel (Stationstraat) 9 uur ds. Chr. Bruins 2 uur ds. J. H. Lammertsma Hoek 9 en 2 uur ds. H. v. d. Wal Oostburg 9Vs en 2 uur Lezen eener Leerr. Schoondijke 9Vs en 2 uur ds. G. R. Kuijper Terneuzen 9 en 2 uur ds. J. F. v. Hulsteijn Zaamslag 9 en 2 uur ds. H. P. M. de Walle Aardenburg 9 en 6 uur Lezen eener Leerr. lijden wij als onverhoopt aan de Nieuwe Auteurswet de terugwerkende kracht niet ontnomen wordt. Groote Partijen onder de vorige wet rechtmatig uitgegeven of overgenomen van andere uitgevers worden dan gelijkgesteld met nadruk en naar de papiermolens verwezen. Daarom houden wij thans Alle Werken hieronder genoemd tijdelijk voor de ongelooflijk lage Frijzen die er achter staanonverschillig wat ze anders kosten. Alles moet weg. Oordeel zelfen doe er Uw voordeel mede. Voor minder dan f 1,50 kan uit deze extra aanbieding niet geleverd worden, men kieze dus minstens voor dat bedrag. 1 OOSTERHOUT De Fransche Om wenteling Uitgebreid boek vol groote platen, 469 blzvroegere prijs f 1,50 nu f 0,72 2 SWIFT Gulliver's Reizen Volle dige nieuwe uitgaaf voor Oud en Jong, met PI. 307 Bladz Uitg.pr. f 1,20 nu f 0,68 3 SERYAAS DE BRUIN Viertalig Woordenboek (Hollandsch, Franscb, En- gelsch, Duitsch) in fraaien Stempelband, nu f 0,79 5 SPINDLER De Jood Gr Hist Yerh met pl Kolossaal Boek f 3,nu f 1,98 6 ALB. THIJM Een Apostel der Liefde, in Prachtband, nu f 0,60 8 SIEVERDINK Examen Oefeningen ter Vertaling in het Fransch, Engelsch en Duitsch, ontleend aan de Examens van Mercurius, Federatie Verg van Lee raren enz 3 dln f 2.25, nu f 1,27 9 Dr v OORDT Wereldgeschiedenis vanaf de Oude Tijden tot den Val van Napoleon I, 4 gr, uitgebr Dln, meer dan 2500 Blz f 15—, nu f 3,26 10 MULDER De Bouw en de In wendige Organen van het Kinderlijk Lichaam, met illustr. en beweegbaar model f 1,50, nu f 0,44 11 SERVAAS DE BRUIN Hand boek ter Beoefening Stijlleer en Uiter lijke Welsprekendheid, 3e druk, nuf0,47 12 OLTMAR De Ziekten van het Kind Groot werk vol Afb. f 3,50 nu f 0,99 13 ARP Werktuigkundig en Bouw kundig Handboek Uitgebreid Werk, 454 Blz, met 280 Fig, en 198 Tab, in Prachtb. f 5,25 nu f 2,56 14 BERGHUIS Handboek voor Steen houwers en Metselaars, met 108 gr. Pl. In Prachtband f 8,60, nu f 3,28 15 SCHOLTEN Het Woonhuis Pract. Handbk. voor Bouwk, vol Pl In Prachtb f 7,nu L-3,46 16 GILLE HERINGA Arph. Aar drijkskundig Woordenboek der Steden, Dorpen, Gehuchten enz. van Nederland Gecart. f3,50 nu f 0,57 17 GROSJEAN De Nuttige Hand werken Leerboek v. h. Breien, Haken, Mazen, enz met vele afb, nu f 0,61 18 VAN LENNEP De Vermakelijke Latijnsche Spraakkunst, geïll. f 0,90, nu f 0,28 19 BRONSVELD Bijbelsche Geschie denis voor de Jeugd Gr Boek met 24 Pl f 1,90, nu f 0,74 20 TEN KATE Stemmen van het Stervend Jaar Uitg.prijs f 1,90, nu f 0,48 21 WALLACE Ben-Hur Speciaal bewerkt voor Jongelieden Gr boek met Pl, Gecart f 0,42 22 TH. a KEMPIS Meditatiën over het Leven van Christus f 1,40 nu f 0,47 23 D3 ULFERS Gr Bijbelsch Dag boek In Prachtb, f 2,75, nu f 1,33 24 CLAVEL Geschiedenis der Gods diensten van alle Volken der Aarde Gr Uitg met vele Pl f 4,50 nu f 2,46 25 HESBA STRETTON De Kinderen van Cloverley Christel Verh, nu f 0,29 26 Bewaar het Pand U toevertrouwd 53 Leerredenen door Afrik. Predikanten, 600 blz f 3,50, nu f 0,83 28 MARLITT De Meid v d Schout en Thüringer Vertellingen Fraaie Uitg m Pl, nu f 0,52 29 WALTER SCOTT Ivanhoe Groote Weelde Uitg In fr Prachtb, nu sl f2,63 31 GRAHAM Mormonenliefde of de Veelwijverij te Utah, nu f 0,46 33 WALTON Deed ik een goede keus Christel Verh met Pl f 1,25 nu f 0,47 34 Keur uit Stating's Gedichten f 1,25 nu f 0,54 35 Keur uit Bilderdijk's Gedichten, 2 dln. f 2,50, nu f 0,66 36 SERV. DE BRUIN en DEWALD ItaliaanschHollandsch en Holland ch Italiaansch Woordenboek in 2 Linnen Banden f 4,25, nu f 0,98. 37 Dr A. S. KOK Van Dichters en Schrijvers Groot Letterk Werk, 2 dln, f 4,-, nu f 1,07 38 Dr H. E. MOLTZER Studiën en Schetsen van Nederl Letterkunde f 2,50, nu f 0,47 39 CARMEN SYLVA Mijne Rust Gedichten, nu f 0,32 40 ANNA ROEMERS VISSER Vol ledige Gedichten, met Portretten enz, 2 gr deelen in Prachtbanden f 14,nu f 2,93 41 LAURILLARD Reintje de Vos Fraaie geïll uitg in Prachtb, f 2,40 nu f 0,98 42 BOUWMEESTER Handleiding voor Muziek- Zangkunde, nu f 0,37 43 VAN LEENT Mazeppa Boeiend Jongensb met Pl In Prachtb f 1,75, nu f 0,86 44 PETILLON Lotgevallen van een Bengel Aardig Jongensb met Pl, in Prachtb nu f 0,62 45 BAKER Aan Land gespoeld of de Lotgevallen van een Schipbreukeling, met Pl f 1,50, nu f 0,81 47 VAN LEENT De Liefste van Ons Clubje Keurig Meisjesb met Pl in Prachtb nu f 0,74 48 BALDWIN Instituut Steidel Kostschoolgesch v Jonge Dames, metPl, nu slechts f 0,49 49 FELSING China en de Chineezen of Geert Janssen's Reisavonturen Gr Jongensb met Pl f 2,90, nu f 0,66 50 LOUISE ALCOTT Op Eigen Wieken Groote le uitg f 1,90, nu slechts f 0,55 51 PFLAUM Wat elke Amateur- Fotograaf' weten moet Pract Handl f 0,50, nu f 0,29 52 BERGHUIS De Meubelmaker Voll Handboek met 138 gr Pl In Prachtb f 8,60, nu slechts f 2,90 53 TOLLENS Nieuwe Gedichten, 2 dln f 3,nu f 0,58 54 Vóór 300 jaren Gedenkw Bladz uit onze Geschiedenis, door VAN LUM MEL e a 2 Bundels f 4,50, nu f 0,92 55 BRILL Geschiedenis van het Is raëlitische Volk f 2,75, nu f 0,66 56 Reclameborden en Winkelopschrif ten 40 pl vol voorb, m Kleurenbeschr In Portef f 2,50, nu f 1,57 57 GROENEVELD De Timmerman in Huis en School Leergang voor de Jeugd, met Pl f 1,25, nu f 0,47 59 KEPPER Nederland en zfjne Be woners Groot geïll Prachtwerk in sierl Prachtb f 11,45, nu f 3,16 60 HARTING Leerboek der Dier kunde, geïll, als De Insecten, De Spin achtige- en Schaaldieren, De Wormen, De Weekdieren, De Ster dieren, De Netel- dieren, De Protozoën, 7 Deelen, samen nu slechts f 2,17 61 DOLMAGE De Wonderen van den Sterrenhemel Nieuwste werk met Pl In Prachtb nu f 2,28 62 KNEIPP De Kloosterkeuken van Wörishofer Pract Kookboek met 500 Recepten f 1,—, nu f 0,46 63 DISSE LABBERTE Gymna stiek voor Jongens, Uitst Handb f 2,75, nu f 0,49 64 DISSE LABBERTE Gymna stiek voor Meisjes, 2 Dln samen f 5,50, nu slechts f 0,98 65 GERLING Hoe kan ik Hypno tiseur worden? nu slechts f 0,24 66 THOMAS Aanleg en Berekening van Gewone en Centrale Verwarmings inrichtingen en Luchtverversching Met 88 Afb f 2,90, nu f 1,17 67 Prof JAN TEN BRINK Geschie denis der Noord-Nederlandsche Letteren in de 19e Eeuw, 3 zware Dln f 6,60 nu f 3 96 68 De Architect, 36 Gr Platen en De Bouwmeester, 36 Gr Pl Samen in 2 Portefeuilles, f 17,—, nu f 3,32 69 LIEBREICH Encyclopedie der Therapie Pract Handl v Geneeskunde Uitgebr Werk, ook voor Leeken 5 Dln in 5 Stempelb f 27,25, nu f 4,77 70 RIBOT De Ziekten van het Ge heugen Met anat Afb, nu slechts f 0,39 71 v. d. WIJK Gezondheidsleer in het Dageljjksch Leven f 1,50, nu f 0,41 72 De Huisvriend Het Bekende Tijd schrift vol Platen 2 Jaargangen, groot en dik formaat Uitg.prys f 7,nuf 1,36 73 Woord en Beeld Prachtig Men gelwerk vol artist Pl Voll Jaargang, zwaar boek f 9,nu slechts f 1,17 74 Dr SINIA Handboek der Natuur kunde 2 Dln met i 400 Afb f 2,70, nu f 0,73 75 Goeverneur's Fabelboeken 4 dikke Boekjes, bevattend de oude bekende vers jes en vol Pl f 6,nu f 1,38 76 VORSTERMAN VAN OYEN Lessen over de Cyferkunde, 2 dln f 5,70, nu f 0,67 77 CARMEN SYLVA Stichtelijke Overdenkingen en Gebeden f 1,50, nu f 0,46 78 SMIJTEGELT Een Woord op zijn Tijd Gr Uitg, flinke druk, 2 Dln, 1250 blz f 8,75, nu f 2,28 79 NEWTON Van Sla venkoopman tot Evangelie-dienaar, 2 flinke Dln, Uitg. pr f 3,30, nu f 1,36 80 TILLOTSON Het Uitgescheurde Bijbelblad Verhaal voor de Jeugd uit de Geloofsvervolging Met pl, in Prachtb f 1,50, nu f 0,72 81 GROSJEAN Het Nieuwe Boek der Uitvindingen, groot werk m 650 pl, 2 zware dln, f 9,50, nu f 3,14 82 De Onovertroffen Goochelaar en Toovenaar Ruim 300 Kunstjes, Aardig heden enz, nu slechts f 0,42 83 De Kinder-Courant Volledige Jaargang Groot zwaar boek met Kinder lectuur enz Vol Platen f 3,90, nuf0,84 84 DE BULL Binnenhuisjes Holl Vertellingen 300 Bladz In Prachtb nu f 0,58 85 BERGHUIS Kappen, Daken en verdere Timmerwerken Groot Handboek met 300 Afb, in Prachtb f 8,nu f 3 22 86 PIDERIT Handleiding tot de leer der Gelaatkennis Vol Gravuren f 0,75, nu f 0,48 87 VAN DER VEN Beginselen der Kosmografie, met vele Fig, f 1,50, nu f 0,39 88 QUADEKKER Het Paardenboek Geïll Handboek, 1500 bladz, met 900 Afb en vele groote gekl Pl 3 Groote zware Deelen f 27,50, nu f 5,44 90 CARMEN SYLVA Castel Pelesch, nu f 0,38 91 EBERS Een Woord f 1,50 nu f 0,62 92 REUTER De Mecklenburgsche Montecchi en Cappuletti, of de Reis naar Konstantinopel 1 Dl met Pl, nu f 0,46 93 SANKEY Evangelieliederen, met Zang- en Orgelmuziek, gecart f 1, nu f 0,63 95 TEN BRINK Oost-Indische Da mes en Heeren, 2 dln, t 2,nu f 0,54 96 WILKIE COLLINS De Boet vaardige Magdalena f 2,80, nu f 0,57 97 MARLITT In het Huis van den Handelsraad Fraaie Uitg met Pl, nu f 0,52 99 MACE De Geschiedenis van een Hapje Brood, of hoe de organen van ons Lichaam hun werk verrichten, nu f 0,43 100 Vreemd en Eigen Tijdschrift voor de Huiskamer Vol platen, 1 zwaar Boekdeel f 1,90, nu f 0,42 Belast zich met den Aan- en Verkoop- van Effecten. Verzilvert Coupons. Sluit Prolongation. Neemt gelden in Deposito. Incasseert Wissels. Bezorgt Assurantiën. -: Prima Lofondinsche Levertraan 9 30 cent per flesch, Sanatogen, San- 9 9 guinose, Abdijsiroop, Kloosterbal- A sem ook in potjes van 35 cent, 2 9 Pinkpillen, Fosters Nier- en Maag- 9 9 pillen, Boom's Maagpoeder, Asth- 9 9 mapoeder, Koortsdroppels, Hoofd- A £11 pijnpastilles, Haematogen,Kinade J g Vrij, de echte Haarlem. 01ie,Zam- 9 9 buckzalf, Staalpillen, Eiwitstaai, 9 9 enz- enz- 9 Op al deze artikelen wordt des- 7 verlangd dadelijk de 5 korting 9 9 gegeven. 9 9 Beleefd aanbevelend. 9 Geel of Groen per 5 ons 13 cent Glycerine Zeep per 5 ons 15 cent Stijfsel per 5 ons 12 cent TIMMERMANS, Noordstraat. van deze zeldzame gelegenheid. Het zijn KOOPJESKOOPJES, KOOPJES II Verkrijgbaar, zoolang de voorraad strekt, bij keuze van f 1,50 of meer, bjj Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel, waarop behalve verlangd(e) nummer(s) te meldenVit Zeeuwsche Kerkbode Voor een, bij elk meelevend lid der Geref. Kerk te plaatsen uitgave in wekelijksche afleveringen, worden op verschillende plaatsen Brieven onder No. 12 bureau van dit bluu.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1915 | | pagina 4