Wed.P. de Jongh te Goes SINGER. op Donderdag 4 Haart 1315, II.IMinlffljiiiUaÉ „WALCHEREN". MIDDELBURG J. A. PIETERS. VRIJBLIJVEND. IIB S Eo's Saiirs- en ElecleÉinlonr. SINGER Naaimachines SINGER Maatschappij. LANGE BURG 9, hoek Wal. F. H. J. DAMEN. UITVOERING 100/2 Kisten Without 20/2 Roodhout Vonk vrij. ONTBIJTKOEK. NAAIMACHINES, die men aan dit MT uithangbord kan kennen. Officiëele Berichten. Johs. Risseeuw, Scriba. Vriendelijk verzoek om linlp. Verantwoording van IMdegaYSB. INGEZONDEN STUKKEN. BOEKAANKONDIGING Knap. De Lendenen omringd. Afl. 2—5. J. H. Kok. Kampen. De Europeesche Oorlogsbrand door Prof. dr. P. J. Muller. ANDREAS MULDER Kz., Ds. P. POSTEMA, Wiertsema. Middelburg, 2 Febr. 1915. Johanna Debora Verhage, geboren Pronkers, CATHARINA WOUTERS, Wed. C. Hollebrandse, der Christelijke Zangvereeniging „SOLI DEO GLORIA", des avonds ten S uur, in de CONCERT- EN GEHOORZAAL TE MIDDELBURG, ten bate van het Steuncomité. Toegang 30 ct. Gereserveerd 50 ct. Dir. F. A. HANSEN, Mlddslbarg. Best© middel tegen Hoesten LANGE DELFT H2 DROGERIJEN VERFWAREN EN GROS EN DETAIL Vlasmarkt K 150. Middelburg. Vraagt onze LIMONADES op schroef- en kogel- fl es scli en. LIMONADE-SIROPEN in diverse soorten. MINERAALWATER op schroef-, kogelflesschen en syphons. WIJNEN en GEDISTILLEERD. Afname 1 of meer kisten. Levering deze maand. Aan lagen prjjs. Aanvragen zeer spoedig. Aanbevelend, FIBMA VAIST DEB KLEIJN tfc Co, Middelburg. Rente van Gelden a Deposito met een dag opzegging thans 4 Voor Iangeren termijn tot nader overeen te komen voorwaarden. Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland. Open en gesloten Bewaarneming van Effecten. Aan- en Verkoop van Fondsen. LIPS-SAFE-DEPOSIT. kunt U krijgen iu al onze winkels, Zeven Leerredenen door ds G. DOE EES. Tweede, herziene druk. Prijs ing. f 0,90. Geb. f 1,25 E. J. BOSCH Jbzn. te Nijverdal r, Ds. M. Visser te Oosthem heeft met 1 Aug. a. s. emeritaat aangevraagd. Ds. P. Postema te Warffum, van wiens ernstige krankheid wy vóór 14 dagen melding maakten, is in den ouderdom van 59 jaar over leden. Hy aanvaardde de bediening te Domburg in 1882, waar hy ruim 3 jaar werkzaam was. Daarna vertrok hy naar Warffum, waar hy dus byna 30 jaar arbeidde. De gemeente verliest in haar een trouw dienaar, de Classe Warffum een ijverig deputaat voor de Inwendige Zending en den Zendingsdag. Door de Unie van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland is per adres ont heffing gevraagd voor de onderwijzers die ex amen voor hoofdonderwijzer zullen doen, van de verplichting om over te leggen een bewijs van tweejarige werkzaamheid als onderwijzer met het oog op die onderwijzers, welke gemo biliseerd zy'n, en thans examen willen doen. Door wylen den heer A. Mulder Kzn., overleden te Goes, 29 Januari 1915, zyn de navolgende legaten gemaaktaan de Gerefor meerde Kerk te Goes, Wijngaardstraat f 2000 aan de Theologische School der Gereformeerde Kerken te Kampen, de Buitenlandsche of uit wendige Zending der Gereformeerde Kerken in Zeeland, de Vereeniging tot Christelijke Ver zorging van Krankzinnigen in Zeeland, geves tigd te Middelburg, de Vereeniging tot bevor dering van Christelijk meer uitgebreid lager onderwijs te Goes, Wijngaardstraat en de Dia conie der Gereformeerde Kerk van Goes, Wijn gaardstraat, elk f 1000 en voorts aan de Gere formeerde Kerken te Baarland, Borselen, Drie wegen, 's Gravenpolder, Heinkenszand, Ierseke, Kapelle-Biezelinge, Kruiningen, Nieuwdorp, Wemeldinge, Wolfertsdyk, Krabbendyke en Rilland-Beth elk f 1000 aan de Gereformeerde Kerk te 's Hertogenbosch voor den Evangelisatie- arbeid in Noord-Brabant en Limburg de som van f 1000aan de vereeniging de Kerkelijke Kas, ten behoeve van „Eudokia" stichting voor lijders aan Chronische ziekten, Rotterdam, de Vereeniging tot opvoeding van idioten en ach terlijke kinderen „'s Heerenloo" gevestigd te Utrecht, de vereeniging tot bevordering van Christelijke opvoeding en onderwijs van doof stomme en blinde kinderen en jongelieden „Effatha", gevestigd te Utrecht en de Wees inrichting te Neerbosch elk f 200. AGENDA voor de vergadering der Classis Middelburg op Woensdag 10 Febr. a.s. PraesesDr. A. A. v. Schelven. Assessor: Ie Scriba: Ds. K. Veen. 2e ScribaDs. J. B. Netelenbos. 1. Opening door de roepende kerk. 2. Onderzoek der credentiebrieven. 3. Constitueering der vergadering. 4. Lezing der Notulen. 5. Omvraag naar Art. 41 D. K. O. 6. Ingekomen stukken. 7. Rapporten. 8. Inning van de Zendingsbydragen le kwartaal 1915. 9. Aanwijzing der oproepende kerk. 10. Omvraag. 11. Censure naar Art. 43 D. K. O. 12. Lezing der korte Notulen. 13. Sluiting der vergadering. De Actuarius der Classis C. j. DE KRUIJTER. Schoondyjket 2 Febr. 1915. Zondag 31 Januari maakte onze geachte Leeraar, ds. G R. Kuyper, aan de gemeente bekend dat een roeping op hem is uitgebracht van de kerk te Alblasserdam. Geve de Heere Zyn dienstknecht in dezen weg licht en wijsheid, opdat Z.Eerw. moge be sluiten tot de eere van den Naam des Heeren, tot heil en blijdschap van kerkeraad en gemeente. Namens den Kerkeraad, Het adres der Zendingscommissie van de Ger. kerk te Baarland is voortaan R. C. Jansen, onderwijzer, Oudelande, secretaris W. de Jager, landbouwer, Oudelande, Penningmeester. De plaatscommissie Kerk Middelburg C houdt Dinsdag 9 Februari a.s. 's avonds 8 uur zitting. Gryjpskerke. Zondagavond 7 Februari hoopt D.V. alhier in de Geref. Kerk op te treden, de Weleerw. heer ds. H. Ph. Ingwersen van Berlikum, teneinde een woord te spreken in 't belang der Zending. Aanvang 6V2 uur, ter wijl een ieder vriendelijk en dringend uitge- noodigd wordt zooveel^ mogelijk op te komen, om deze belangrijke bijeenkomst by te wonen. Namens gecomitt. tot de Zending, Jn. Jakobsen Lz., Secretaris. Het „Christel. Militair Tehuis" te Westka- pelle, dat de eerste 6 maanden door Westka- pelle zelf werd onderhouden, ziet zich thans genoodzaakt eenigen finantieelen steun te vra gen van buiten 't dorp. Er zyn verschillende plaatsen in Zeeland, waar geen militairen zyn. Zouden de vrienden daar, niet eens iets kunnen opzenden naar één der ondergeteekende Met f 25 zyn we voor eenigen tyd weer geholpen. Ds. Reus, Herv. Pred. Ds. v. d. Ende, Geref. Pred. W. v. d. Berg, Hoofd der Chr. Sch. Vlissingen. Voor de Kerk is ontvangen van de Knapenvereen. „Obadja" alhier, tien gulden. Namens den Kerkeraad, P. G. Laernoes, Scriba. ZENDING. Met vriendelijken dank ontvangen uit het busje van de kinderen van B. f 7,13V2. Namens gecommitteerden kerk C, B. Lahr, penningm. (Builen verantwoordelijkheid der Redactie) Onder de zusters der Gemeente, die reeds jaren lang ijverig aandeel hadden in allerlei arbeid voor kerk en armen, mag zeker wel met eere genoemd worden, de zuster, die Zondagvoormid dag nog genoot van de bediening des Woords en Maandagochtend plotseling bewusteloos werd, om reeds den volgenden morgen zacht en kalm in te gaan in de ruste, die er voor Gods volk is bereid. Wie dit leest, spreekt reeds tegelijk den naam uit van mevrouw Verhage, zoo bekend en geliefd by jong en oud onder ons. En wie zal 't wraken, dat hier een kort woord sta van dankbare herinnering aan haar zoo werkzaam leven, waarvan ze zulk een groot deel wijden mocht aan den opbouw van Gods Zion, aan de verzorging van hen, die in krankheid en armoede verkeerde Met welk een genot leidde zy byv. de Zusterkrans „Diaconaal Hulpbetoon", wier ziel ze lange jaren mocht heeten en die telkens by 't naderen van de gure wintermaanden een berg van kleedingstukken niet zelf uit deelde, maar overdroeg aan broeders diakenen, aan wie de uitdeeling gaarne werd toevertrouwd. Hoe menige hulpbehoevende zieke bezorgde ze met liefdevol hart en blyde blikken iets ver sterkends en verkwikkends. En met wat een bereid willigheid stond ze gereed, wanneer gast vrijheid en herbergzaamheid viel te bewijzen O, we gedenken aan haar als aan een trouwe oudere zuster, die door Gods genade klein bleef ook in de eere en wier hart groot genoeg was, om met anderen mede te voelen in velerlei nood. Ze zal een ledige plaats achterlaten, niet het minst ook in haar gezin, als trouwe gade en liefhebbende moeder door haar zoo goed ver zorgd. De Heere zy geloofd om wat hy ons in haar schonk, nu Hij haar tot Zich riep als eene der Zynen, zy de bede in ons harte om troost voor wie zy achterliet en om genade en kracht tot arbeid in Zyn heerlijken dienst, zoo dat ook daardoor Zyn Naam worde geloofd en geprezen. C. Inderdaad iets moois naar inhoud en vorm. Waarom staat 3 Februari „U" niet met een hoofdletter Kerkhof. Uitgave van J. M. Bredée's Boekhandel enUitgevers-Maatschappy teRotterdam. „Dit werk, ryk geïllustreerd met platen, portretten en kaarten zal worden uit gegeven in 12 Afleveringen ad 20 cent." Dit boek is in aangenamen vorm geschreven, en geeft een helder overzicht van de gebeur tenissen in dezen ontzettenden oorlog. De ver schenen afleveringen beantwoorden aan de be doeling en wy raden aan er op in te teekenen, wanneer men althans van zulke lectuur houdt. De platen en portretten en vooral de duide lijke kaarten verhoogen zeer de waarde van het werk. Laten onze jongelingsvereenigingen het een plaatsje geven in de bibliotheek, want het zal met graagte gelezen worden. Bouma. Advarft®nftfëia* Heden ontsliep zacht en kalm tot onze droefheid, na een langdurig en geduldig lyden, onze geliefde Broeder, Behuwdbroeder en Oom, de Heer in den ouderdom van 69 jaren. Namens de familie, J. MULDER Kz. PH. WESSELS Kz. Goes, 29 Januari 1915. Hedeo ontvingen wy de tijding dat onze waarde Zwager Predikant by de Geref. Kerk te Warffum in den ouderdom van 59 jaar is overleden. Zyn leven was Christus, zyn sterven gewin. W. A. DE RIJCKE Sr. G. DE RIJCKE— Heden ontsliep zacht en kalm, onze innig geliefde Vrouw en Moeder in den ouderdom van 69 jaar. C. VERHAGE. A. J. VERHAGE. C. VERHAGE. L. VERHAGE. E. J. VERHAGE. Middelburg, 2 Februari 1915. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder in den ouderdom van 66 jaar. Schenke de Heere ons uit de vol heid van Zyne genade kracht naar kruis. Namens Broeders en Zusters, J. HOLLEBRANDSE. St. Laurens, 2 Februari 1915. per 5 ons 35 cent. TIMMERMANS, Noord straat. Kaarten verkrijgbaar by H. II. Boekh. FANOY, DHUIJ en FEIJ. Dagelijks Zaden verkrijgbaar by den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a, Middelburg. Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Café „de Een dracht". Het Filiaal van ZADEN van de firma is gevestigd te Middelburg K. NOORDSTRAAT L 78, en dagelijks geopend van 7 tot 9 uur. is het voortdurend gebruik van ROGGE BLOEM des morgens vóór het ontbijt. Deze Roggebloem is en wordt onder zocht door het scheikundig bureau alhier en is volkomen zuiver be>onden. Verkrijgbaar Magazijn „Groenen Draak", hoek Langeviele te Middelburg. Pakjes van 5 ons a 13 cent en by de verdere W ederver koope^a O £»d MIDDELBUBG'SLUIN'OOATBIJBG. Heerlijk van smaak, zachtblyvend thans 12 cent met bon. TIMMERMANS, Noordstraat. Dit ééne woord zegt alles, wanneer er sprake is van want SINGE R-Naaimachines zyn een Eerste-Klas Fabrikaat, dat zich reeds meer dan 'n halve eeuw voor alle huis houdelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft. Depots alom. MIDDELBURG Volgende week verschijnt by den uitgever E. J BOSCH Jbzn. (e Nij verdal In deze bundel preeken wordt de ellende van den mensch, waarin hy door den val gezonken is, uitge beeld, maar ook de verlossing uit den drievoudigen dood in hare heerlijkheid beschreven. Ze zyn van actueele beteekenis, waar de dood in deze dagen meer dan ooitin zyne vreeselyke werking aan 't licht treedt. Alom verkrijgbaar en na ontvangst van het bedrag by den uitgever RUIM VOORZIEN IN Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1915 | | pagina 3