Het beste adres voor Manufacturen is dat van L, E. RIVIERE, Grcote Markt, heek Gravenstraat Middelburg. HU 8 Go's Baskin- sa EtettaÉir. BIJBELVERKLARING HET OUDE TESTAMENT WB(t.P. ds JonQh te Soes I AITSTE GEDEELTE (Psalmen-Keleaclii) C. J. HONDIUS in a 1 cl Uurwerken enz, N,T. Boninkweikerij eaZaaiandel Uil sé is sen rijks, oiDiipttfs pÉip! lï>ï>ï> —Hm J. A. PIETERS. Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken OP ZONDAG 3 JANUARI 1915. in Zeeland .PATRIMONIUM" SlempeliiaBileD KOOPT UW „WiLCHEBED MIDDELBURG geboorte, hnwelyk, 25 jarige EGht- vereeniging sterfgevallen Heeren- en Kinderkleeding „DE V L IJ T», Classe Middelburg, Classe Zierikzee. Class© Thole n. Classe Goes. Classe Axel. Ds. S. DE JAGER, Ds. S. DE JAGER. Rente van Gelden a Deposito: met een dag opzegging thans 4% Voor langeren termijn tot nader overeen te komen voorwaarden. Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland. Open en gesloten Bewaarneming van Effecten. Aan- en Verkoop van Fondsen. LIPS-SAFE-DEPOSIT. De Christelijke Zangvereeniging „SOII DEO GLORIA" houdt hare repetitie ELKEN DONDERDAGAVOND, in „Concordia" Wal, ten 8 uur. Jongelingen in het bijzonder en jongedochters zullen hartelijk wel kom zyn. Leeftijd boven de 16 jaar. Kassier en Comm. in Effecten. VLASMARKT K146, MIDDELBURG W.J.ClHPERr.b F.Ksnlsmans Dir. F. A. HANSEN, Mlddalburg. De gansche Christelijke pers in al haar schakeeringen heeft niet opgehouden deze nitnemende en zoo by uitstek praktische verklaring der H. Schrift met de meeste warmte aan te bevelen. Vraag uitvoerig prospectus of de Eerste aflevering ter inzage. LANGE DELFT H2 DROGERIJEN VERFWAREN Beste middel tegen Hoesten Vlasmarkt E 150. Middelburg. Vraagt onze: LIMONADES op schroef- en kogel- flesschen. LIMONADE-SIROPEN in diverse soorten. MINERAALWATER op schroef-, kogelflesschen en syphons. WIJNEN en GEDISTILLEERD. en Aanbevelend, J. W. TOEBES. MIDDELBURG Gasthuiskerk 97» en 2 uur ds. J. D. Wielenga Hofpleinkerk 97»2 en 6 uur ds. L. Bouma Noorderkerk 97» uur ds. J. B. Netelenbos 6 uur ds. de Kruyter Extra Collecte v. d. K. K. VLISSINGEN. ^Noorderkerk 9Vs uur 2 uur ds. D. Pol ds. J. Krüger van Maarssen. N. Middelkerk 9Vs uur ds. J. Krüger 5Vs uur ds. D. Pol Bevestiging van Ambtsdragers. Arnemüiden 9Vs en 2 uur Lezen eener Leerr. Domburg 97»- en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Gaping e 9Vs en 2 uur Lezen eener Leerr. Grijpskebke 9 en 2 uur ds. J. J. Koopmans Koudekerks 97» en 2 uur ds. L. van Loon St. Laurens 9 en 2 uur ds. G. H. Toebes Meliskerke 9 en 2 uur ds. K. Veen Oostkapelle 9 uur 2 uur Serooskerke 9 en 2 uur Souburg 97» en 2 uur Veere 9V2 en 2 uur Vrouwepolder Westkapelle 9Vs en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. J. B. Netelenbos ds. C. J. de Kruyter ds. G. F. Kerkhof ds. A. Scheele ds. F. W. J. Wolf ds. F. J. v. d. Ende Brouwershaven 97» en 2 uur Bruinisse 9Vs en 5 uur Colijnsplaat 97» en 2 uur 5V2 uur Geersdijk 9V2 en 2 uur Haamstede 9Vs en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur Nieuwerkerk 9Vs en 2 uur Oosterland 9V3 en 2 uur Scharendijke 9Vs en 2 uur Wissekerke 9Vs en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur W. 7 uur Zonnemaire 9Vs en 2 uur ds. B. Meyer ds A Taal ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. R-. Brouwer ds. P. J. Baaj} Lezen eener Leerr. ds. C. Staal ds. A. D. C. Kok Lezen eener Leerr. ds. J. Sybesma ds. J. Sybesma ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9V2 en 2 uur ds.P.E v.Schaik Voorber. H. Av. Bergen op Zoom 972 en 572 uur ds. A. H. v. d.Kooi Krabbendijke 9 en 172 uur ds. A. H. Nieboer Poortvliet 97» en 2 uur dhr. B.W. de Graafi Rilland-Bath 9 en 17s uur Lezen eener Leerr. Tholen 97s en 2 uur ds. A. P. Lanting Oud-Vosmeer 97s en 2 uur ds. J.A. deBruijn Baarland 9 en 17» uur ds. H. Lanning Driewegen 97» en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelingb972 en 2 uur ds. B. A. Knoppers Borsele 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9Vj en 2 uur ds. R. J. v. d. Veen 6 uur ds. R. J. v. d. Veen Bijbellezing, 's Gravenpolder 97s en 2 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszanp 972 en 172 uur ds. F. W. H. Bramer Ierseke 972, 2 en 572 uur Lezen eener Leerr. Wemeldinge 97j, 2 en 5% uur Lez. eener Leerr. Kruiningen 97g en 2 uur ds. W. S. Pontier Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. G. Doekes Wolpha artsdijk 9 en 2 uur ds. G. de Jager Axel (Kerkdreef) 9 uur ds. J. H. Lammertsma 2 uur ds. Cbr. Bruins Axel (Stationstraat) 9 uur ds. Chr. Bruins 2 uur ds. J. H. Lammertsma Hoek 9 en 2 uur ds. H. v. d. Wal Oostburg 97» en 2 uur Lezen eener Leerr. Schoondijke 972 en 2 uur ds. G. R. Kuijper Terneuzen 9 en 2 uur ds. J. F. v. Hulsteijn Zaamslag 9 en 2 uur ds. H. P. M. de Walle Aardenburg 9 en 6 uur Lezen eener Leerr. Heden morgen ontsliep in Zijnen Heere en Heiland, onze Hooggeachte Leeraar, de WelEerw. Heer in den ouderdom van ruim 78 jaren. 36 jaren beeft hij de Gemeente met liefde en toewijding mogen dienen, maar was vanaf Febr. door krankheid verhinderd Zijn dienst werk te verrichten, waarop hij, op zijn verzoek, op de Nov. Cl. verg. eervol Emeritaat verkreeg en nu hoopten wij, dat hij in ons midden nog goede en rustige dagen zoude mogen beleven, maar de Heere heeft het anders in Zijnen raad besloten. Met weemoed staren wij hem na, maar Zijne nagedachtenis zal in zegening blijven. De Heere sterke en trooste ook zijne diepbedroefde kinderen, zooals Hij dat alleen kan en vermag. Namens den Kerkeraad der Geref. Kerk, J. LOUWERSE Cz., Praeses. Js. GOEDBLOED, Scriba. Serooskerke, 24 Dec. 1914. Den 24en Dec. j.l. nam de Heere uit ons midden weg, onze Voorzitter van het Bestuur der Chr. School alhier, den WelEerw. Heer Als mede-oprichter der Vereeni- ging was hij van dien tijd onafge broken Voorzitter van het Bestuur onzer school. Trooste de Heere zijne dochters, die in hem zooveel verliezen. Namens het Bestuur, P. DE VISSER, Secretaris. Serooskerke. Ondergeteekenden wenschen bij de wis seling des jaars Vrienden en Bekenden Gods besten zegen toe. G. MIDAVAINE en Echtgenoote. Middelburg, 31 December 1914. Ondergeteekende wenscht Vrienden en Begunstigers veel heil en zegen in het Nieuw begonnen jaar. W. VERHAGEN-Koppejan. in Kruidenierswaren enz., Zusterstraat. De ondergeteekende biedt al zijn geachte Begunstigers en Kennissen des Heeren onmlsbaren zegen toe bij de intrede van 1915. Tevens dankend voor het genoten vertrouwen en zich bij voortduur minzaam aanbevelend als Schoenmaker en L\jk- verzorger. C. ADRIAANSE, Koster Ger. Kerk Middelburg A. Bij de intrede van den nieuwen tijd kring wenschen ondergeteekenden Vrien den, Bekenden en Begunstigers een rijk gezegend jaar. H. VAN DRIEL Cz. N. VAN DRIEL-Potapfel. Middelburg, 31 December 1914. Ondergeteekende wenscht vrienden en begunstigers in 1915 Gods besten zegen toe. G. JACOBSE. Kolenhandel, Vlissingschestraat. MIDDELBURG. JAARVERGADERING op Dinsdag 5 Jan. in het Mil. Tehuis. Precies 8 nor. Degenen, die zich als lid hebben opge geven, worden uitgenoodigd. CHRISTEL. SCHEURKALENDERS als Filippus, Kruimkens van 's Heeren Tafel, Honigdroppels, Gezelle Meerburg, Olijf tak, Fonteinen des Heils, Karssen, etc. 100 VISITEKAARTJES met 100 EN VELOPPEN vanaf 50 cent. Ruime keus in Luxekaartjes. MIDDËLBU»€>-!»LUB-OOjlTBUBG. Het Filiaal van ZADEN van de firma is gevestigd te Middelburg K. NOORDSTRAAT L 78, en dagelijks geopend van 7 tot 9 uur. IJ—"" Thans begint de uitgave van het LAATSTE gedeelte dezer uitnemende en onovertroffen Bijbelverklaring. Dit tweede gedeelte van bet Oude Testament (Psalmen- Maleacbi) zal compleet zijn in Belast zich met den Aan- en Verhoop- van Effecten. Verzilvert Coupons. Sluit Prolongation Neemt gelden in Deposito Incasseert Wissels. :- Bezorgt Assurantiën. Deze 50 afleveringen vormen drie KLOEKE stevige deelen, elk van meer dan 800 pagina's of 1600 kolom drnks. Elke aflev. bevat minstens 3 vel druks van 16 pagina's, en zal om de 14 dagen bet licht zien. Allen die vóór de 20e aflev. is verschenen inteekenen ontvangen de iWT* Desverkiezend kan men ook inteekenen om bet werk in gebonden deelen te ontvangen. De prijs is dan f 6,30 per deel. zb die thans ook willen inteekenen op bet EERSTE ge deelte van het Oude Testament kunnen dat op zeer gemakke lijke condities doen. Ze kunnen die drie deelen dan in eens direct ontvangen op afbetaling van f 1,per maand of desverkie zend per 3 maanden f 5,30. LANGEDELFT H 20. Aanbevelend, Dagelijks Zaden verkrijgbaar by den Heer G. DEKKER, Vlasmarkt K 156a, Middelburg. Des Donderdags op de Markt. Standplaats tegenover Café ,de Een dracht*. Sê®** Die het koopt, verschaft zich een SCHAT voor zyn gansche leven, en een ERFENIS voor zyn kinderen. De in- teekening is opengesteld by alle soliede Roekhandelaren, zoomede by den Uitgever. gSS?* Gij zult het U nooit beklagen dat ge dit geld hebt uitgegeven. HENRY IS GOUD WAARD. Ge zult door hem het Woord Gods leer en verstaan. Hij geeft u opening van dat Woord voor verstand en hart (Zuider Kerkbode). a EN GROS - E tl DETAIL is het voortdurend gebruik van ROGGE BLOEM des morgens vóór bet ontbyt. Deze Roggebloem is en wordt onder zocht door het scheikundig bureau alhier en is volkomen zuiver be ronden. Verkrijgbaar Magazyn .Groenen Draak", boek Langeviele te Middelburg. Pakjes van 5 ons a 13 cent en by de verdere W ederverkoope^a plaatse men zyn familie-advertenties Iii «Ut blad. De ZEEÜWSCHE KERKBODE telt in Zeeland DUIZENDEN lezers. HET BESTE ADRES VOOR is LANGE BURG MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1915 | | pagina 4