Dagmeisje gevraagd, Kerk- en Schoolnieuwg, Officlëele Berichten. Vsrantvoordiog ran IMdvgarei. Diaconaal Hulpbetoon. INGEZONDEN STUKKEN. Zondagsschool voor Belgische hinderen. BOEKAANKO NDIGING' Stemmen des Tijds. Afl. 2. December 1914. PaschollVolksroman uit den tffd van Napoleon I, naar het Hoogduitsch van C. Beffer. Ons Tijdschrift. Christelijk Letterkundig Maandblad. Onder Redactie van L. Biichmann, C. Gerretson, J. Lens, G. Schrffver, dr. J. v. d. Valk. Ondergeteekenden bidden bij de intrede van den nieuwen jaarkring Vrienden en Bekenden Gods onmisbaren zegen toe. Adv«rt«ntlën. Ds. S. DE JAGER, biddende om genade aan Jezus zich over te geven, is de eenige weg der redding. De Schrift leert dat duidelflk Geloof in den Heere Jezus Christus, en gy zult zalig worden. Bekeer u, en geloof het Evangelie. Die niet gelooft, is aireede veroordeeld. De mensch echter houdt zich groot zoolang hij kaD. Eerst als God hem aan zich zeiven, aan zffn zonde en schuld, aan zffn ellende en machteloosheid ontdekt, leert Hff, reddeloos en hopeloos in zich zeiven tot Jezus vluchten, met de bede om genade en ontferming. "Voor de zulken geldt het troostwoord van Christus „Die tot Mff komt, werp ik geenszins uit." Opgrond van Gods Woord zeggen wff dus de ongeloovige is een diep ongelukkig mensch, want hff heeft geen toevlucht voor zijn hart. Het leven is zoo vol van allerlei nood en vreesallerlei smart en ellende drukt en benauwt ons. Niet alleen de vrome, ook de onbekeerde mensch onder vindt dit menigmaal. En nu te midden van al die ellenden geen schuilplaats te hebben, dat is vreeselffk. Een mensch zonder geloof is als het ranke schip, dat in een vliegenden storm op zee zich bevindt. De golven stooten met ontzettende kracht tegen de zwakke kiel aan. Boven het vaartuig niets dan een zwarte, schrik kelijk dreigende luchtvan alle zijden rondom niets dan de fel woedende elementen, en beneden, een gapende afgrond, die alles in een oogenblik dreigt te verslinden. Geen haven in 't gezicht en geen reddingsboot nabijLezer, is de toe stand van die arme schepelingen niet ontzettend Welnu, zóó is het ook met den mensch zonder geloof. Bezoek hem maar eens in tijden van nood en druk, in dagen van krankheid en smart, in dagen van angstige spanning als wij nu beleven, en gij zult het duidelijk kunnen waar nemen. De christen echter heeft in bange dagen een schuilplaats bij den Heere door het geloof kan de vrome welgemoedigd zijn en zelfs in God verblijd zich gevoelen, in omstandigheden als de wereldsche mensch moedeloos, in bange ver twijfeling neerzit. Een christen kan door het geloof psalmen zingen in den nacht, en een toon des roems aanheffen in de verdrukking. Hoor maar naar het lied, dat eens een vrome in bange dagen heeft gezongen: Doch gij mijn ziel! het ga zoo 't wil, Stel u gerust, zwijg Code stil. Ik wacht op Hem zijn hulp zal blijken Hff is mijn rots, mijn heil in nood, Mffn hoog vertrek zjjn macht is groot Ik zal noch wank'len, noch bezwijken. Maar ook al gaat het den mensch in dit leven in alles zeer goedal geniet hff steeds geluk en voorspoed, dan nog is een mensch zonder geloof diep te beklagen. Wie het goud en zilver heeft tot zffn God, moge in weelde en overdaad zich baden, maar rust en vrede voor zffn hart kent hff niet. Ook de meest welva rende, de meest aanzienlijke en rffke mensch, staat, in dit kortstondige leven, waggelend aan den rand des grafs en der eeuwigheid. Een kleine, gansch onvoorziene omstandigheid kan hem doen vallen, en dan wordt hff opeens uit al zffn schatten weggerukt. De gedachte aan den dood brengt over al het genot dezer wereld een donkere wolk, en berooft voor ons oog, de meest schitterende edelgesteenten van al hun vroeger zoo verblindenden glans. Tusschen ons en de eeuwigheid ligt de brug des tffds, een bouwvallige brug, die o, zoo licht instorten kan. En als dit geschiedt, dan verheft de christen op de vleugelen des geloofs en des gebeds zich omhooog, gelffk het vogeltje opvliegt, wan neer het zwakke takje onder hem buigt en breekt. Maar de onbekende mensch, die zonder geloof en zonder gebed voortleeft, zinkt als de brug des tffds, in den storm des doods, hem onder de voeten wegslaat, reddeloos in de diepte neer. Door het geloof heeft de mensch in alle om standigheid sterkte en troost in God. Zonder geloof staat hff in het leven hulpeloos en in het sterven hopeloos. J. P. Tazklaar. TWEETAL te Winschoten: Chr. Bruins te Axel; R. van Reenen te Reitsum. te EnschedéK. v. Anken te Pernis G. Kerssies te Wolvega. te BrielleM. Post, cand. te Vlaardingen C. Veltenaar te Suawoude. BEROEPEN te Zalk c. a.A. Rolloos te Lekkerkerk te CoevordenT. L. Kroes te Schouwerzffl te Hoogvliet (Z. H.) en te 's Gravenmoer (N.Br.) M. Post, cand. te Vlaardingen te IersekeJoh. Kwak te Heerde te EnterH. Haspers te Nieuw-Weerdinge te OldemarktU. Buwalda te Exmorra c. a. te Lollum c. a.J. Voerman te Warns; te WestergeestIJ. v. d. Zee, cand. te Wir- dum (Fr.) te Ten BoerH. Hummelen te Haarlemmer meer (O. Z.) BEDANKT voor Overtoom (2e pred. plaats)dr. J. G. Geel kerken te Epe voor 's GravendeelH. J. Houtzagers teKootwffk. Intree te Abcoudeds. A. Mulder van Strffen met Ef. 6 19 en 20, na bevestigd te zffn door ds. R. Mulder, em. pred. te Zeist met Deut. 18 15. De Standaard verneemt, dat ons bericht omtrent den gezondheidstoestand van ds. M. Schouten van Ridderkerk „gelukkig niet meer geheel juist" ishff is zelfs reeds zoover her steld, dat hff binnen niet al te langen tffd zffn arbeid in zffn gemeente heeft kunnen hervatten. De heer J. Pffke, overleden te Goes, heeft aan de Geref. kerk aldaar vermaakt f 1000, en aan de diaconie dier kerk eveneens f 1000, beide vrff van successierechten. Geslaagd voor 't propaed. examen aan de Theol. School, J. C. Raamsdonk van Zetten. Is er iets gaaude Bekend is, dat ds. Jausens, Chr. Geref. pred. te Aalten, met zffn kerk heeft gebroken en nu reeds in onze Geref. kerken beroepbaar is verklaard naar het Arnh. Dagbl. verneemt heeft echter ook ds. L. H. Bee- kamp, pred. bff de Chr. Geref. kerk te Arnhem, nadat op diens verzoek om ontslag uit den dienst des Woords wegens „zenuwziekte" afwffzend was beschikt, thans zffn ambt bff die gemeente neergelegd. Emeritaat. Ds. G. P. Overman te Woud send heeft wegens voortdurende ongesteldheid zich genoodzaakt gezien, emeritaat aan te vragen met ingang van 1 Maart a. s. Ds. B. F. van Maas te Wapenvelde(gem. Heerde) is tffdens de morgengodsdienstoefening op Eersten Kerstdag, ernstig ziek geworden op den kansel trof hem tot groote ontsteltenis van de gemeente een beroerte. Ylissingen, 29 Dec. 1914. De Chr. Jonge- dochtersvereeniging „Dient den Heere" te Ylissingen mocht 22 Dec. j.l. hare jaarlffksche uitdeeling houden. Met dank aan den Heere, die ons weder in de gelegenheid stelde dit werk te volbrengen, mogen we vermelden dat door de vereeniging 101 kleedingstukken zffn vervaardigd, waarvan 88 stuks aan brs Diakenen is overhandigd, daar de overige goederen door de vereeniging zelf aan enkele behoeftige gezinnen is uitgereikt. De Jonged. Yer. brengt hierbff haren harte- lffken dank aan alle begunstigsters, die haar dit jaar weder in staat stelden door hare giften haar geschonken, in de behoeften te mogen voorzien. Hopende in het nieuwe jaar ons de zelfde milde giften mogen geschonken worden, opdat de jonge dochters haren arbeid weder met nieuwen lust en opgewektheid mogen her vatten. Zegene de Heere verder den arbeid onzer vereeniging, Gode tot prffs, haar tot welzffn. Namens het Bestuur, L. J. Jobse, secretaresse. Zendingsschool te Goes, Woensdagmiddag van 3Vs—5 uur. Zendings-studiekring te Goes, Woensdag avond 8 uur. Met vriendelffken dank ontvangen, van Mej. N. N. 4 molton dekens bezorgd bff Mej. j. f 2,50 van N. N. E. Yan RooPoelman, Penningm. ZENDING. Met vriendelffken dank ontvangen uit de Cathecasatiebus f 6,03 en door tusschenkomst van Boekh. Fanoy van verschillende Abonné's Zendingsblad f 3,35. Namens gecommitteerden kerk C. B. Lahr, Penningm. Vlissingen. Yan de Meisjes-Yer een. „Dorcas" alhier uit hun busje ontvangen f 3,25 voor de Zending; f 3,22 voor onze militairen aan den grens van Zeeland „Kerstgave". Namens den kerkeraad, P. G. Laernoes, scriba. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Geachte Redactie. Yergun mff s. v. p. een weinig ruimte in uw blad voor onderstaande regelen. Met aandacht heb ik de beschouwing gelezen over „Ons kerkelffk handboek" wat mff eenige stof gaf tot nadenkenniet over het boekske zelf, doch over hetgeen verder in dat stuk staat. Dit betreft n.l. in de eerste plaats de zesde zinsnede, welke handelt over de vacatures in onze Gereformeerde kerken en wel inzon derheid de regel„De aangewende krukken van studiefondsen voor min-en onvermogenden mogen iets helpen, duurzame verbetering wachten we alleen van op beter peil brengen der predikantstraetementen." Ik voor' mff kan dit nu niet erg best met elkaar vereenigen n. 1.de roeping tot den dienst des Woords en het tegelffkertffd zien of het tractement wel hoog genoeg is. Elke ar beider is zffn loon waard en niet het minst dient er voor gezorgd te worden, dat hff die als arbeider in des Heeren wffngaard werkzaam is, een flink inkomen daarvoor genietdat is mffn oprechte meening. Zou de geachte schrffver dan nu toch niet van meening zffn dat God, die zoo getrouw is als sterk de herders en leeraars, dus zffn dienstknechten, die hff tot dat ambt heeft ver koren, ook niet zal zorgen dat zff geen gebrek lffden ja zelfs mildelffk zal bedeelen? Ik spreek hier natuurlffk over zulke herders en leeraars, die dit niet uit eigen wil en zin of in eigen kracht doen want„en hoe zullen zff. prediken, indien zff niet gezonden zffn Ik wil dus in 't kort dit bedoelen, dat hff die zich geroepen gevoelt voor predikant (voorwaar een zeer gewichtig ambt) niet kffkt of het genoeg winste afwerpt, daar God geen half werk doet, gelffk ik boven reeds schreef. De volgende alinea is voor mff van niet minder belang om eens overdacht te worden. Er deed zich hier voor mff een raadsel op. Hoe zal een leeraar, werkzaam in den dienst van Jehovah, rekening kunnen houden met gunstige ligging van dorp of stad, indien hff een roeping naar elders hebbende ontvangen, meent die te moeten opvolgen. Houdt dan de Heere ook rekening met de ligging van stad A. of dorp B Is God dan geen machtig God om een leeraar dien hff naar elders zond om den weg der zaligheid te verkondigen ook te doen berusten in den nieuwen toestand, al liep de weg enkel door modderig slffk Ik zou haast zelf hierop als antwoord durven schrffven bff God zffn alle dingen mogelffk maar ik wil wachten tot de geachte schrffver van het stukske mff misschien zelf een uit voeriger antwoord geeft. Dat het zeker tot veler spfft wel eens zoo is, daarvan is zeker een of meer onzer Zuid-Hollandsche eilanden getuige met name Classe Brielle die onder 'haar 16 kerken 5 predikanten telt hetgeen de schrffver zelf aanhaalt. Het slot van deze alinea lees ik dus ook zoo „Gunstige ligging oefent zooveel invloed uit op Gods besluiten." Mocht ik echter niet op den rechten weg zffn, d. w. z. mocht de geëerde schrffver denken dat ik in dezen dwaal (ik ben ook geen theoloog of zoodanig aangelegd) dan wil hff mff misschien wel eens ter wille zffn om mff eens toe te lichten hoe het dan wel is, waarvoor ik hem reeds beleefd dank. En u, geachte redaktie, vriendelffk dankende voor de mff verleende plaatsruimte teeken ik mff hoogachtend W. M. Koudekerke, 23 Dec. 1914. Naar aanleiding van een stukje in dit blad» waarin het bestuur der Middelburgsche Zondag- school-vereeniging „Jachin" om eenige gaven vroeg voor een te houden Kerstfeest voor de kinderen, die bovengenoemde school bezoeken, ontvingen wff verschillende gaven van vriende- lffke lezers, welke gaven ons in staat stelden een avondje te organiseeren. En nu hebben we verleden Yrffdag, eerste Kerstdag, ons feest gevierd. Alle kinderen waren trouw opgekomen, be halve twee die wegens ziekte afwezig waren, en hadden hun ouders en verdere familie, die ook uitgenoodigd waren, medegebracht. De Bogardzaal was dan ook om ruim zes uur aardig gevuld met de feestgangers. De kinderen zaten bff elkaar aan tafels, voor in de zaal, terwffl de ouderen op banken zaten. In 't geheel waren er een 150 tal, waaronder enkele Middelburgers die van hun sympathie met dit feest wilden doen blffken. Er is aan de kinderen verteld door verschil lende onderwffzers en onderwijzeressen, en ook de ouderen luisterden aandachtig naar het vele goede dat gesproken werd Zoo werd ook daar de zondagsschool, door middel van de kinderen, aan de ouderen het Evangelie gebracht, waar mee ze anders zoo weinig in aanraking komen. Welke de vruchten daarvan zffn zullen, weten wff niet, maar onze plicht blffft het om het Evangelie te prediken, en daar is nu een begin mee gemaakt. Het was voor allen een aangename avond. Dat hoorden we van verschillende vluchtelingen. Het is dan ook voor deze menschen veel waard, dat ze eens een avond uit hun gewone sombere verblffven kunnen gaan, en zitten kunnen in een wel verwarmde en goed verlichte zaal waar eenige gezelligheid heerscht. We waren in staat door de offervaardigheid van velen om allen goed te voorzien van chocolade melk, beschuit en koekjes, terwffl de kinderen bovendien bff 't naar huis gaan eenig speelgoed, een sinaasappel, een boek, een evangelie en wat snoeperff kregen. Yoldaan keerden allen huiswaarts, dat wil zeggen, weer terug naar koude en ongemak, naar ellende en troosteloosheid. Moge het gepredikte Kerstevangelie hen bff- blffven opdat dat hen staande houde en hen rust en vrede geve in al deze verschrikking. We gelooven dat de ontvangen bff dragen, zoo goed mogelffk besteed zffn en we onzen plicht ook tegenover de gevers vervuld hebben. Nogmaals willen we hen allen danken. Moge het nu ook bff hen allen zffn, zooals een van hen het uitdrukte, toen hff bedankt werd voor zffn gaveIk moet eigenlffk bedanken, want ik kan wel wat geven, maar dan moeten er weer anderen zffn, die het werk willen doen, en ik ben dankbaar dat u dat doet". Hier volgt nog opgaaf van enkele nagekomen giften S. 1,-N. N. f 0,67 V2W. A. de R. Sr. f 1,N. N. f 0,25Kinderen Zondagsschool f 0,27; Nelly V. f 0,25; Lies H. f 0,25N.N. f 0,50„Jachin" f 3,—Mej. W.—v. G., Schoondffke f 1,N. N. f 1,— N. N. f 0,25. Totaal f 9,19Va. In het geheel is ontvangen f 44,691/2. Uitgave van G. J. A. Ruys te Utrecht. E enals de eerste aflevering van den vierden jaargang, biedt ook de tweede den lezer actu- eele stukken in verband met onze tffdsomstan- digheden. Zoo bespreekt dr. Slotemaker de Bruine het probleem der weerloosheid en geeft de heer K. Brants historische opmerkingen ten beste over Nederlandsche Bede-, Yast-, Boete en Dankdagen, welke besloten worden met een herdruk van Huffghens Biddagsbede den 9den October 1624, welke omdat ze in geen enkele letterkundige bloemlezing voorkwam minder algemeen bekend is. Dan geeft L. E. het ver volg van haar verhaal „Een Koningsdochter", terwffl de bekende literator J. Jac. Thomson „Gorters Mei" bespreekt. Baarbé boeit met zffn buitenlandsche kroniek en de recensenten van onderscheidene pennevruchten bieden in de „Leestafel" doordachte beschouwingen. Zoo biedt dit Maandschrift voor Christendom en Cultuur ons weer een hoog staand nummer, dat niemand na lezing onvoldaan zal ter zffde leggen. Kampen J. H. Kok, 1914. Prffs ingen. f 1,50, geb. f 1,90. Reeds de geheimzinnige titel trekt aan. Paschollmaakt iemand nieuwsgierig. In het boek zelf is te vinden, wat deze Kozakkenuit- roep beteekent. Maar de titel klopt o.i. niet op het geheel. Waarom niet„De vondelinge Wat op den omslag heet „een verhaal", heet op het titelblad Volksroman". Waarom die afwisseling? of is dat meer een bewffs van slordigheid? Het is een frisch geschreven boek, dat ons verplaatst in Meckelenburg in Napoleons dagen. De christelffkheid ligt er niet een duim dik op, maar 't boek is er mis schien te beter om. Oud en jong zal het met genot lezen. Het leek ons toe, hoewel wff 't oorspronkelijke niet onder oogen hadden dat de vertaling hier en daar beter verzorgd had kunnen worden. Van den oorlog wordt hierin niet veel verteld we maken meer ken nis met het Duitsche volksleven. Dat is aan beveling voor hen, die van romantische oorlogs verhalen reeds hun genoegen hebben. Pascholl is een van de beste werken van den bekenden Beffer, die de kunst verstaat onderhoudende romans te schrffven. Een aanbevelenswaardig boek dus- Kerkhof. Uitgave van D. A. Da amen, te 's Gra- venhage. Ons Tijdschrift is reeds algemeen bekend in onze kringen. Over 't algemeen wordt het met belangstelling gelezen en wel gewaardeerd. Het beffvert zich om het christelijke en het letter kundige hoog te houden en het behandelt vaak onderwerpen, waarover een degelffke voorlich ting geen overtollige weelde mag heeten. De „Terugblikken" getuigen meestal van een zeer helderen kffk op de huidige toestanden en zffn steeds interressant. De laatste aflevering behelst Gods Boodschap. (Een Kerstsprook) door G. Schrffver Uit Groens Jeugd. IV. door Mr. W. H. de Savornin Lohman. Mr. G Groen van Prinsterer. Autobiographie 1817—1827. Uitgegeven door H. Gerretson. Vlak naast elkander, door D. J. van Daveren. Terugblik, door Voorts nog Van boeken. Reeds de Autobiografie van Groen van Prin sterer is het geld meer dan waard. Bouma. J. van Aartsen Jz., Schoen enLaarzenmaker, Wal J. de Nood, Slager, Wal C. van Moolenbroek, Kolenhandel, Wal C. Go verse en Echtgenoote, Nieuwstraat J. de Jonge en Echtgenoote A. van Sorge en Echtgenoote W. P. de Jonge, Gravenstraat I 246 J. de Jonge en Echtgenoote, Hoogstraat 1131 J. Janse Jz.. Vlissingschestraat J. Lavooff, Kleedingmagazffn, Gortstraat W. P. Maljers, Markt J. Verhulst, Lange Geere I. de Kam en Echtgenoote D. J. Koppejan, in Manufacturen, Zusterstraat Maria Louws, 'tZand C. Willemse en Echtgenoote, 'tZand J. Adamse, Baanstraat J. C. Koppejan, in Petroleum enz., Zusterstraat J. Verstraate, Stokman C. Coumou en Echtegenoote, Vlasmarkt I. Goudswaard, bode Middelburg-Domburg J. W. Toebes, Heerenkleedingmagazffn, Burg D. Tuffnman en Echtgenoote J. de Buck, Az. en Echtgenoote C. A. Kabboord en Echtgenoote Gebroeders van Dort, Segeerstraat D. Sietsema en Echtgenoote A. Breel, in groenten, St. Pieterstraat P. Riemens en Echtgenoote P. Remffn en Echtgenoote A. Verhage, Kleermaker, Noord weg F. Damen, Molenwater Wed. L. Oranje, Spuistraat M. de Regt, Molstraat H. Wondergem en Echtgenoote C. de Visser, Sleper L. Barentsen, Melkhandel, Veersche weg L. de Voogd en Echtgenoote, in Manufacturen P. Breel, Seisweg J. Breel en Echtgenoote, Seisweg Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een kort doch hevig lffden, onze innig geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Wel- Eerw. Heer in den ouderdom van ruim 78 jaren. De wetenschap dat hff thans juicht voor den troon Gods, is ons tot grooten troost. Namens de Familie, E. DE JAGER. Serooskerke (W.), 24 Dec. 1914. Terstond een net Adres Langedelft 138, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1915 | | pagina 3