Een moei Cadeau en een koopje. Koopjes. Gebonden, tijdelijk. Gelegenheids-Pakket. H. VERHOOG, Halfweg. van Uurwerken, Barometers, Kettingen in Doublé, Zilver en Nikkel. Atelier voor Reparatiën. H VERHOOG, Halfweg. E. SCHEPS, Arts. Zeldzaam Cadeau H. VERHOOG, Halfweg le kwaliteit Mutsaards en Tninierswisscben. H. VERHOOG, Halfweg. INGEZONDEN STUKKEN. BOEKBEOORDEELim „Onze Gids". Maandblad van den Bond van Anti-revolutionaire Propaganda-Clubs in Nederland. Catalogus der Zondagschool-uitgaven van Beknopte Grieksch Hollandsche Woorden lijst op het N. Testament, vrij bewerkt naar Kuhne's Neutestamentliches Wör- tenbuch door C. v. d, Hoeven, Preflilyant te Enkhuizen. Met een voorwoord van dr. A. van Veldhuizen, Hoogleeraar te Groningen. Uitgave van J. M. Bredée, Rotterdam. Be vergeving der zonden. Stichtelijke op stellen van F. Kramer. Uitgave van J. H. Kok, Kampen. Vademecum Pastorale. Zynen jeugdigen ambtgenooten aangeboden door Ds. J. van Andel. Uitgave van J. H. Kok te Kampen. Gedachtenisrede bij het overlijden van Dr. L. Wagenaar, uitgesproken in de Noor- derkerk te Middelburg 23 Oct. 1910 door Ds. J. D. Wielenga. Met portret. Uitgave Oosterbaan le Oointre, Goes. ZIE DE ETALAGE Homoeopatisch Geneesheer. VOORHANDEN H. VAN DRIEL Cz. Manden- en Rietenstoelenfabriek. MIDDELBURG. Kerkeraden die zich hierbij willen vertegen woordigen, zullen welkom zijn en worden ver zocht van hunne komst tijdig kennis te geven. Namens den Kerkeraad, K. Houterman. VERSLAG van de Vergadering der Classis Tholen, gehouden den 9en Nov. 1910. Na opening en constitueering derVergadering, onder leiding van ds. v. d. Kooi, wordt het Moderamen samengesteld, waarin ds. de Bruijn als voorzitter en ds. Sybrandy als scriba fun- geeren. De acta der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd naar aanleiding hiervan wordt met de brs. van Tholen afspraak gemaakt, dat zy tegen de volgende vergadering een wel omschreven voorstel indienen tot wijziging van art. 2 van het huish. regl. der Classis (wijze van samenroeping der Kerken)de commissie voor Rilland blijft bestendigden die voor Poortvliet betuigt onverrichterzake ter verga dering te zijn, wyl uit oorzake van Poortvliet's Kerkeraad, behulpzaam handelen haar ondoen lijk was. Ingekomen is een schriftelijk afscheid van ds. A. Dekkers van Zevenhuizen, dat door den Scriba met dankbetuiging beantwoord zou wor den. De bij ds. Dekkers berust hebbende be scheiden der Classis worden gecontroleerd en met dank daaraan verbondene functiën aan vaard door br. ouderling J. van Strien te Anna Jacoba Polder. Aan A. J. P. wordt op haar verzoek ds. v. d. Kooi tot consulent aangewezen. Voor Poortvliet wordt eene commissie be noemd, om zooveel mogelijk in vereeniging met de Prov. Deputaten, op de kerkeraadsvergade ring aldaar te houden Donderdagmiddag twee uur, en wel op den 24 Nov. a. s., te onderhan delen tot het beroepen van een Leeraar voor die gemeente. De gelden voor de Zending zullen voortaan kwartaalsgewijze op de Classis worden geïnd. Aan A. J. P. wordt handopening verleend tot het beroepen van een predikant. Gekozen wordt tot mede-kerkvisitator ds. v. d. Kooi en in de commissie tot regeling der examina ds. Sybrandy. Na inning van de finantiën worden de vaca turebeurten toegewezen, Rilland-Bath als roe pende kerk aangeduid, en de vergadering met dankzegging gesloten. Namens de Classis, J. Sybrandy. Krabbendyke, 15 Nov. 1910. {Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Het Centraal Bureau van Weldadigheid, ge vestigd te Utrecht, heeft in plaats van den WelEd. Gestr. Heer Mr. L. van Andel, die om redenen van gezondheid bedankt heeft, als Cor respondent benoemd den WelEd. Gestr. Heer Mr. J. W. Goedbloed, adv. en proc. te Mid delburg, die deze benoeming heeft aangenomen. Den heer Mr. L. van Andel wordt warme dank gebracht voor de betoonde accuratesse en activiteit, terwijl voor den arbeid van den heer Mr. J. W. Goedbloed de belangstelling en me dewerking van het publiek wordt gevraagd. Het Centr. Bur. van Weldadigheid heeft geen kerkelyken grondslag en stelt zich ten doel, het geldelijk steunen van Christelijken arbeid beter te regelen, en daartoe de kostbare en on doelmatige wyze van collecteeren door reizende collectanten te vervangen door een georgani seerd stelsel van inzamelinghet tegengaan van misbruiken bij het houden van collecten, en dit werk op soliede en weinig kostbare wijze te doen plaats hebben, opdat de giften zooveel mogelyk het beoogde doel bereiken. De heer Mr. J. W. Goedbloed zal gaarne bereid worden bevonden, aan belangstellenden nadere inlichtingen te verstrekken. Het bestuur bestaat uit de Heeren J. E. N. Baron Schimmelpenninck van der Oye van Hoevelaken, Voorzitter. Mr. Dr. F. A. C. Graaf van Lijnden van Sandenburg, Secretarie Jhr. Mr. L. H. J. M. van Asch van Wijck, Vice- Voorzitter. G. H. L. Baron van Boetzelaer. R. Derksen. Mr. W. Th. Grothe van Schellach. Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman. Mr. M. P. Thomassen a Theussink van dei- Hoop van Slochteren. Mr. J. J. de Waal Malefijt. DirecteurJhr. J. H. van Asch van Wyck. Het is reeds de negende jaargang en heeft reeds veel gedaan tot verbreiding van onze staatkundige beginselen. Thans is het uiterlijke nog beter geworden en aan den inhoud wordt de noodige ernst besteed. Bij deze aflevering is een welgelijkend portret van Mr. iEneas Baron Mackay en er staat een treffend artikel over dezen beminnelijken en in onze kringen zoo hoog geè'erden staatsman in. Wij vertrouwen, dat het ook in zijn nieuw gewaad zyn weg wel vinden zal en voor wie meeleeft op politiek gebied kan het goede diens ten bewijzen. Uitgever is J. Bootsma te 's Gravenhage. J. M. Bredëe^ Rotterdam. Deze catalogus biedt een rijke verscheiden heid aan. Er zyn vele boekjes bij, die zeer ge schikt zijn voor het doel. Een woordenboek van handig formaat. Het kost ook geen moeite om een bepaald woord te vinden. Duidelijk staat achter elk woord de beteekenis. Ik heb enkele woorden nagezien en- het leek mij uitnemend. Achter ilaeteiwe b. v. stond verzoenend en als het zelfstandig genomen wordtverzoendeksel, verzoenings-middel, zoen offer. Nadere toelichting geeft het niet en daarom kon het zoo beknopt zijn. Gemakkelijk zal het in 't gebruik zyn maar het kan niet de meer uitvoerige vervangen. Renkema-Stock. Handboek voor de beoefe ning der Bijbelsche geschiedenis. Deel II. (Nieuwe Testament). Tweede druk. Uitgave van D. A. Daamen, 's Gravenhage. Het is wel een bewijs, dat bovenstaand werk met genoegen ontvangen en met waardeering ge bruikt wordt, want een tweede druk werd reeds noodig. Verwonderen doet het niet. Wie de Bijbelsche geschiedenis onderwijst en naar eeiij geschikt handboek omziet, doet verstandig, als hij dit raadpleegt. Met groote nauwkeurigheid is de geschiedenis ingedacht en zeer helder weergegeven. De hoofdzaken worden naar vor<?n geschoven en de toelichting is. kort en degelyk. Zeer gemakkelyk krijgt men op deze wijze een overzicht van elke geschiedenis en weet men hoe men de stof beheerschen moet. Deze tweede druk is herzien en vermeerderd en beantwoordt nog beter dan de eerste aan het doel. Met volle vrijmoedigheid kunnen we het aanbevelen. Ook de uitgever doet zijn naam eere aan. Als er één onderwerp is, waarop de Heilige Schrift gedurig terugkomt, en waarvan de ge meente een duidelijk inzicht noodig heeft, dan is het de vergeving der zonden. Het is der halve niet vreemd, dat daarover velen geschre ven hebben. Maar al bestaan er vele voortreffe lijke werken over, toch kan het goed zyn, dat er opnieuw over gehandeld wordt, want de vraag naar de vergeving der zonden komt in eiken tyd voor. In het boek, dat ds. F. Kramer ons aanbiedt, wordt dit onderwerp besproken in een reeks van stichtelijke opstellen, welke alle daarover handelen. Hij doet het kort en helder. Ieder kan en mag het' lezen en het kan tot een rijken zegen zijn. Wie waarlijk iets verstaat van de onuitsprekelijke weldaad welke God ons verleent in de vergeving der zonden, zal dit werk met erkentelijkheid begroeten. De uitgever heeft gezorgd, voor een aan- trekkelijken vorm. Het papier is stevig, de letter helder en de roode lijnen zijn aangenaam voor 't oog. - „Juist zou ds. van Andel beginnen met het persklaar maken van dit werk, toen hem de dood overviel. Behalve de uit „De Bazuin" over te drukken artikelen, waren reeds onderscheidene nieuwe door hem geschreven, terwijl het in zijn plan lag nog enkele er aan toe te voegen. Nu't hem niet werd vergund, de laatste hand te leggen aan dit boek, waarvoor hij zelf den titel ge kozen had, bleef meer dan eene beschouwing, o. a. over het Paaschfeest en den Nieuwjaars morgen achterwege. Op verzoek van de weduwe heb ik de zorg voor de uitgave op mij genomen. Na uit de schriftelijke nalatenschap te hebben saamge lezen wat kennelijk voor dit Vademecum be stemd was, kon ik volstaan met de rang schikking der stof." Met deze woorden geeft ds. C. Lindeboom van Gorinchem inlichting over het ontstaan van dit boek. Volkomen stemmen we in met hetgeen hij verder schrijft„Niet alleen jeug dige, maar evenzeer oudere ambtgenooten zullen deze erfenis van den ontslapen auteur dank baar aanvaarden. Ook al is men reeds jaren in de heilige bediening werkzaam, toch valt er nog veel te leeren, vooral van een man van zoo ge rijpte ervaring als vader van Andel". Wy behoeven er ook niets aan toe te voegen. Ds. van Andel was onder de predikanten zeer bekend, en zijn werken vindt men in hunne studeerkamer. Allen weten bygevolg, dat ook dit werk hun aandacht ten volle waardig is en wij rekenen er op, dat zy het zullen koopen en overwegen. Het zal hun zelf en hun arbeid ten -goede komen. De uitgave is keurig verzorgd. Ook ouderlingen, diakenen en leden mogen het lezen. Deze rede is duidèlyk, stichtelyk en beant- .woordt aan haar doel. Zij wijst de bron van rijke vertroosting, waaraan allen, die om het heengaan van onzen hooggeschatten broeder Wagenaar treuren, behoefte hebben. Menigeen zal het waardeeren, dat deze rede in druk ge komen is en velen zullen haar trouw bewaren. Het portret is sprekend. Ook uit de wijze van uitvoering spreekt de piëteit van de uitgevers jegens den overledene. Bouma. GEWONE VERGADERING van den Ring „Middelburg", op Donderdag 24 Nov. a. s., in het Militair Tehuis, des avonds te half acht. Agendum: 1. Opening. ■2. Notulen. 3. „Concentratie der vakken", in te leiden door de Ver. van Souburg, aan de hand van de in het Geref. Jonge'ingsblad gepu bliceerde stellingen. 4. „Beginsel en Feit", in te leiden door de Ver. van Middelburg. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. De Secretaris, S. S. Bouma. De Jongelings-Vereeniging op Geref. grond slag „Herman Faukeel" te Middelburg, ver gadert iederen Zondagavond te 8l/4 uur in de Consistoriekamer der Gastliuiskerk aldaar. Geref. Jongelingen boven de 15 jaar zijn allen hartelijk welkom. AdTertentiën. LAXCtEDKLFT II 20, Enorme keuze. No. 1. Dat mooie groote werk van ds. Lion Cachet, get. Het land myner Vaderen, met platen f 2,75. No. 2. Nog een mooi boek, met verhalen, briev. en opst. uit Egypte f 0.90. No. 3. Dat dikke boek van ds. IJzebrands met Bybelsche verhalen voor de jeugd 300 bladzijden prijs f 1.40. Deze drie werken tydelyk voor slechts een gulden franco thuis. Wie No. 1 in keurigen stempelband wenscht, zende per postwissel f 1.60 (anders fl.—aan en schryve er vooral by Voor Pakket „IJ". No. 1. Spurgeon. De Psalmen Davids 5 deelen in stempelbanden slechts f7.50. No. 2. Een keurig Ex. (als nieuw) f 10.No. 3. Westbrecht. Het Chr. Huwelyk ingen. f 1. geb. f 1,50. No. 4. Spurgeon. Levensgeschiedenis 4 zware deelen f 2.— in stempelbanden f3,50. No. 5. Willem de Zwyger, een groot Stan daardwerk, nieuw geb. f 2,90. No. 6. Lion Cachet. En jaar op reis in dienst der zending met platen ook een groot dik boek f 1.20 geb. in stempelband f 2.No. 7. Looman. De heer der heerlijkheid op aarde met 200 platen ingen. f 1.50 geb. in st. b. f 2.50. No. 8. Feringa. Gods kinderen van Ur, in stempelband f 5,50 nu f 2.No. 9. idem de Catechismus verkl. in stempelband f 4.50 nu f 1.50. No. 10. Kestel. Met de boerencommando's ingen. f 1.geb. in st. b. f 1,50 Uitzoeken dus. Alle standaardwerken, op ontvangst van postw. franco thuis door DAGELIJKS, BEHALVE DINSDAGS, TE SPREKEN VAN 1 TOT 3 UUR. „Tijdelyk" (in November.) No. 1. Dat mooie dikke boek met platen van Joh. de Rijke, get. Een zomerreis van Oost Azië naar Nederland prijs f 1,50. No. 2. Dat mooie verhaal v. d. Post. get. Ignas Prinslo, of volharding bekroond, ruim 200 bladz., ook met platen. No. 3. Nog zoo'n keurig boek get. 63 jaar in dienst der Vrijheid, of de levens geschiedenis van Generaal Joubert verhaald aan alle Hollandsche jongens ook met platen. No. 4. Nog een mooi werk met 50 a 60 platen. Deze 4 keurige werken inplaats van f 4.10 voor slechts f 1,10 franco thuis. Wie de No. 1, 2 en 3 in stempelbanden wenscht, zende slechts f 1,75. Alleen de band van No. 1 is het dubbel waard. Zend postwissel aan, en schryf er vooral by voor Pakket „Ryke", Voor de kinderen geen beter Cadeau. No. 1. Een boek over bloemen maken met 10 platen prys f 1,—. No. 2 en 3. Twee schrif ten met plaatjes over naaien en breien. No. 48. Vijf groote prentenboeken 25 c. M. lang als Jongensstreken, De Baron, enz. met ge kleurde platen en bijschriften. No. 913. Vijf middels, prentenb. 20 c. M. lang als get. Voor mijn lieveling, De kleine hoornblazer, Voor 't jonge volkje enz. ook met gekleurde platen en versjes. No. 1418. Vijf groote teeken- boeken 25 c. M. lang allen met voorbeelden om na te teekenen. No. 1921. Drie mooie verh. van Kloppers met geld. pl. No. 22. Een verh. door Karssen get. het Paaschfeest van R. Breetveld. No. 23. Een groote gekleurde muurtekst. No. 24. Een mooi verhaal door J. Keuning get. Eene stiefmoeder. No. 25. Jong gestorven vroeg bij God, een ware geschie denis. No. 26. De Fransche Commandant, een keurig verhaal. No. 27. Van jong en oud (idem.) No. 28. Een boekje met verh. versjes raadsels enz. enz. No. 29 en 30. Nog 2 Éx. met plaatjes en van 31—50 Twintig mooie gekl. ansichtkaarten. Doch we geven ook nog een paar aardige verrassingen toe. Deze mooie verzameling, uitgezocht voor slechts f 1,20 franco thuis. Wie er een compleete (groote) zelfdrukkerij by wenscht, waarmee men 1, 2 of 3 regels gelyk kan drukken zende slechts f 1,55 per postwissel (anders f 1.20) (zegels 5 cent meer) aan Schrijf er vooral by voor Gelegensheids-Pak ket uit „Zeeuwsch Kerkblad".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1910 | | pagina 3