ORGE Koop DRUKWERKEN Voorhanden by boekh. Fanoy DKONKERS 4 Co., Middelburg. Paedagogische Beginsele ST. NICOLAAS-PAKKET. OPENBARE SAMENKOMST met het zang-- en muziekgezelschap van Neerbosch, waarby I)s. SCHRIJVER L. DE BRUIJNE, DAM hü de Graanbeurs, Middelburg. OPENBARErWDERING Het beste Adres-voor Manufacturen is dat van L E, RIVIERE, Groote Markt, boek Gravenstraat Middelhui een nimmer Koop het heste Orgel dat er bestaat Ondertrouwkaarten - - - - Visitekaartjes in verschillende soorten en prijzen. Dr. H. BAVINCK. Kantoor Vlasmarkt K 141 H. VERHOOG, B 63 en 64 Halfweg. Donderdag 24 November 1904, ’s avonds ten 8 ure in de groote zaal van het SCHUTTERSHOF te MIDDELBURG. op Vrijdag 25 November des avonds 8 uur, Mlddernachtzending in verband met het Ned. Malthusianisme. TOEOANG VRIJ. A. S. J. DEKKER, Goes. GEN. 32 10a. I Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken in Zeeland OP ZONDAG 20 NOVEMBER 1904. BOEKBEOORDE KLING. A. D. LIT T 0 0 IJ Az. Bij J. H. KOK te Kampen verschal met een paar dagen Royaal formaat. Prijs f2,25. Gei f2,90. OJ. HO N PIUS, in EFFECTEN, COUPONS en INCASSW GEN, BRAND-, INBRAAK-, ONGEVAL® TRANSPORT- en LEVENSVERZEKERING© Neemt gelden a deposito. Doet een keus tot een nuttin en doelmatig Cadeau voor Sint Nicolaas, welk gü vinden kunt in het Maga- zijn van Werktuigen hü HERMANUS VAN DER VALK I Meliskerke Woensdagav. 6 uur Glass© Middelburg. MIDDELBURG. 2 uur VLISSINGEN. Clas se Maandagav. 7’/2 ’•ur Donderdag 9 en 2 uur Advertent iëu. Voornoemde beide Besturen. Lez e^ner Leerr. ds. S. de Jager ds A. Littooü Lezen eener Leer ds. L Bouma ds. J v. d Berg van Terneuzen t t Haamstede 9*/ï en 2 uur Kamperland 9, 2 en 6 uur Nieuwerkerk 9 uur 2 en 6 uur OOSTEHLAND 916D 2 UUT SCHARENDIJKE 9*/2 6U 2 UUT Wissekerke 9, 2 en 5’/2 uur Brouwershaven 9i/2 en 2 uur Bruinisse 91/, en 5 uur CöLUNSPLAAT 91/g 6U 56 UUT 2 uur Geersdijk 9, 2 en 5i/g uur Zierikzee 10 en 6 uur ZONNEMAIRE 9‘/2UUr ds. A. v. d. Kooi ds. J. Sybrandy Lez. eener Leerr. ds. J. Meulink Lezen eener Leerr. ZaamslagA 9 en 2 uur Zaamslag B 9 en 2 uur ds. D. ds. H. J. Bs Lezen eener Lst Leze 1 eener Let ds J. H Doi Ds. J. J. J. enkel omdat het goedkoop Is. Koop het PACKARD ORGEL. JJlE/nVV FERKBTJGLBJAB BIJ: is de Stoomdrukkerij van TE MIDDELBURG, bijzonder goed ingericht, A el te afwerking. Billijke prijzen. EN Voor de levering van alle mogelijke INGEZONDEN STUKKEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Terneuzen, 14 November 1904. Aan de Redactie van het Zeeuwsch Kerk blad te Middelburg. Mynheer de Redacteur! De raad der Geref. Kerk te Terneuzen vraagt opname van deze enkele regelen. By voorbaat zyn dank. V er men gelo vers is d zy f gü 1 elke doet geri Aar Wit ze maa moe aart Hei waa kini der maa tool chri ond zou ziel u kar wai kle- 2 ook de zon oog vya zou Ja, my ik is giu tot vai dat set ter nie zy uw u de wil wo 1 we tei all dei zot kri ve: on ell en zÜ nii ve aa ve Zi zij di di Namens den Kerkeraad H. W. Laman, Praes. D? Mulder, Scriba. Zierikzee, 10 Nov. 1904. ds. P. Sietset dhr. J. Hulst! Theol. Can! ds J. v. d. B- Dankdag Gewas ds J. Tho’i ds. H Muli Christel. Scheurkalenders alsFilippus, Bar nabas, Honigdroppeis, Kruimkens van ’sHee- ren Tafel, Gezelle Meerburg, Lamp voor den Voet,Karssen, Mosterdzaadje, Geïll. Christelijke, Fonteinen des HeiL, Neerbosch Scheurkalender. WMSK»* ree(^s bestelde zullen dezer da- gen worden tehuis bezorgd. Lange Noordstraat. In Effecten, Coupons enz. Ontvangen gelden d deposito met rente vergoeding van 3% tot 4%. ds. B. Veenstra Lezen eener Leerr. ds. J. v. d. Berg van Terneuzen ds. J. v. d. Berg van Terneuzen Rede tot opwekking van meerdere ijver voor het werk der Zending. Arnemuiden 91/, en 2 uur Domburg 9 en 2 uur Gapinge 9i/2 en 2 u Grijpskerke 9 en 2 uur Koüdekerke 9 en 2 uur Sr. Laurens 9i'2 en 2 uur Meliskerke 9 en 2 uur Noorderkerk 91/2 en 2 uur N. MlDDELKERK91/2UUr 5i/2 uur ds. J. Boeijenga Lez eener Leerr. Lezen eener L^err. ds. J J. Koopmans ds II. Ph Ingwersen ds. G. H. Toet-es ds. H. Meulink ds. Heida van lerseke Rede in ’t belang van ’tchr. Onderwijs Oostkapelle 9 en 2 uur Serooskerke 9 en 2 uur Beide beurten Coll. Theol School Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 9i/2 en 2 uur ds. A. Scheele Vrouwepolder 9 en 2 uur ds F, W. J. Wolf Westkapelle 9*/2 en 2 u ds. B. B. v. d. Hoorn Bed. H. Av. Zierikzee. Hoek 9 en 2 uur Oostburg 91/2 en 2 uur Axel B 9 en 2 uur Donderdag 9 en 2 uur Heinkenszand 9 en 2 uur Ierseke 9i/2, en 2 uur 51/2 uur Kruiningen 91/2 en 2 uur Nïeuwdorp 91/4 en 2 uur Bed. H. Av. en Dank Glas se Axel A 9 en 2 uur Donderdag 9 en 2 uur Goes. ds K. Oussoren ds. R. v. d. Veen Lez eener Leerr Lezen eener Leerr Prof. dr. H Bavinck Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 91/a, 2 en 5i/2 u Lez. eener Leerr ds. H. El! Axel. ds. N P. Lift ds. N. P. Lit: Dankdag Gewg ds. R. v. d. Ki ds. R. v. d. Ka; Dankdag Gew» Lezen eener Let ds K, Vt Voorber. H. Aa Goll. Theol. Fac. Vr(je Ut Schoonduke 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur DOOR Vertegenwoordiger van de Noord-Nederlani sche Hypotheekbank voor de u i t g i f t e va PANDBRIEVEN en het s 1 u i t e n van HYPO r EKEN CORRESPONDENTIE. Wij ontvingen uit het lancfvan Axel bericht, dat Zeeuwsch Kerkblad wel eens op Zondag beteld wordt, waartegen begrijpelijkerwijs bezwaar gemaakt werd. Wjj deelen onzen lezers onverschillig waar zij wonen mede, dat het blad steeds Vrijdags op de post gaat, en mitsdien overal des Zater dags kan en moet bezorgd zyn. Zij, die Zeeuwsch Kerkblad des Zaterdags niet ontvangen, gelieven ons hiermede in kennis te stellen, opdat wy ons alsdan tot den post directeur te Uwer plaatse kunnen wenden. DE UITGEVER. F. BETTEX. t t t De Bijbel Gods Woord f Uitgever J. H. Kok te Kampen. Bettex is in onze Indien predikanten of kerkeraden gedrukte brieven van een persoon uit Terneuzen heb ben ontvangen of eenig schrijven over kerke- lyke zaken, verzoekt de kerkeraad voornoemd dezen, öf daarop geen acht te geven, öf indien men meent dit wel te moeten doen eerst na dere inlichtingen by den kerkeraad in te winnen. In zulke zaken zy men voorzichtig. Namens den Raad der Geref. Kerk te Terneuzen van den Berg, Voorz. de Jager, Scriba. Gasthuiskerk 9i/a en 6 u. 2 uur Hofpleinkerk 91/2 en 2 uur Noorderkerk öl/2 en 2 uur Vriendelijk dank aan allen, die mij op myn ZOsten jaardag 16 dezer blijken van be langstelling en vriendschap hebben betoond. P. BOONE Pz. Sr. Koüdekerke, November 1904. 25 Ex. voor één dulden. No. 1. Brieven van een kranke, zeer mooi boek, 100 bladz. 60 cent. 2. Voor of tegen den Ch^ tus. 3. Beleg en ontzet der stad Leiden, groot form, met portret van v. d. Werf. 4. Gedichtenbot van v. Alphen. 5. Verhalen uit het heilige land met 8 platen. 6. Bybelseh lees- en prentenbot met 8 platen. 7. Meer dan overwinnaars. Verhalen van de Lollarden. 8. De verborgen helper. 9. E hutje op de heide. 10. Thomas Verhagen. 11. Jan de Bakker. 12. Hendrik van Zutphen. Allel groot formaat. 13. Een groot form, prentenboek. 14. De zwarte docter. 15. De kraaiende haa: 16. Vleeseh en Geest. 17. Een Zondagsschool verhaal. 18. Een grooteafl. vol met platen. 19. Een boek- met 100 raadsels en antwoorden. 20. Een Transvaalsch verhaal. 21. Album met gez. uit Ned.2. De schipbreukeling, gr. form, met pl. 23. De zeeman, idem. 24. Gods vrye genade. 25. Joh. Noo: ook groot formaat, ruim 100 bladzijden. Deze 25 boeken, waarbij we ook nog 5 toegiften geven, leveren we franco thuis voor EE' GULDEN en 20 cent voor porto. Zendt postw. of postzegels a f 1.20. Wie f 2.40 zendt voor! paketten, ontvangt er nog een groot boekwerk by door Class© Anna Jacoba Polder 9b en 2 u. ds. A. Dekkers Bergen op Zoom 98 en 55 uur Krabbendijke 9 en l’/guur 5i/2 uur Poortvliet 91 '2 en 2 uur 6 uur Rilland-Bath 9, l!/2 en 6 uur Lez. eener Leerr Tholen A 91/2 en 2 uur ds. W. T. van Dijk 6 uur 1 ezen eener Leerrede Tholen B 9i/2 en 2 uur d». G Verrij Oud-Vosmeer 9i/2) 2 en 51 /2 uur ds. J. A. de Bruijn C las se Baarland 9 en li/2 uur Biezelinge 91/2 en 2 uur G'/iUur Borsele 9 en 2 uur Goes 9i/2 en 2 uur 6 uur ds H. W. Laman ds. H. G. de Jonge van Dordrecht. Bevestiging ds G. H. de Jonge. Intrede Tholen. t t kringen geen onbekende meer, en zyne werken worden met klimmende belangstelling gelezen. Haast overbodig dus om iets ter aanbeveling te schrijven. Kwaad echter kan het niet en het bovengenoemde boek verdient het ten volle. Het stelt de voor treffelijkheid van den bijbel in het licht op eene wijze, die aangrijpt en boeit. Welk eene kracht en gloed zit er in de voorstelling. Lees eens b.v. deze passage: Waar is onder de góden der volkeren een Gods als deze onze God? Wat hebt gy tegen Hem, gij moderne polytheïsten en afgodendie naars, die u hoog verheven waant boven het veel-godendom der Babyloniërs en zelf allerlei afgoden vereert; nu eens den Mammon, den roem en de eigen eer en dan weer de weten schap en de redenu eens de eeuwige stof en de eeuwige natuur en dan weer met vreeze en beving de blinde natuurkrachten dient, steeds onzeker of zy u niet vermorzelen en met vuur en water, stormen en taifven, vulka nische uitbarstingen en aardbevingen met lichaam en ziel, zooals gij zegt, verteren zullen. En boven en behalve deze mindere góden ver eert gy nog dagelijks den hoogsten en domsten afgod Toeval, of ook wel „een fortuinlijk bui tenkansje” Waar zit die afgod? Gy beweert, dat onze God ons nooit geholpen heeft. Dat weten wij beterMaar wanneer hebben uwe góden u geholpen en verhoordRoept hen toch aan, wanneer, vaak reeds in het leven, maar zekerlijk eenmaal in den doodalles rondom u heenbreekt en bezwijkt. En het einde is, gy zegt en vermoedt het, „de buitenste duisternis, en dat zy u, uwe menschheid, uwe schepping, in de ijzige koude van den eeuwigen nacht hulpeloos laten verstyven. Met uwe af goden, met uwe als afgoden vereerde rede, vooruitgang, verlichtingen, zult gy gy pre dikt het zelf en spreekt Bybelsche waarheid voor eeuwig te gronde gaan Is het u niet, alsof gij de heilige veront waardiging van een Elia beluistert Geheele bladzijden zou men willen afschry- ven, want zij zyn zoo schoon, zoo helder en zoo krachtig. Zy verfrisschen den geest, ver ruimen den blik, verwarmen het hart en ver sterken ons in de overtuiging, dat de Bybel toch een geheel eenig Boek is. Doch dit kan niet, en daarom wensch ik, dat velen en vooral onze jonge menschen het lezen, want het zal hun doen zien, hoe ydel de machtspreuken van het ongeloof zyn, en hoe vast en onwrikbaar de rots is, waarop het geloof bouwt. Waarlijk aangename en gezonde lectuur. Bouma. mededeelingen zal doen van den arbeid voor Weezen, op Toegangsbewijzen (tekstboekjes a 50 en 25 ets.) zyn verkrijgbaar by de boekhandelaars D’HUIJ, FANOY en SMITS en des avonds aan de zaal. Een openingswoord zal worden gesproken door Ds. Jonker en een slotwoord door Ds. Littooij. rooie Zaal Schullers hof. Sprekerde Heer W. H. VERHOEF te Apeldoorn. Onderwerp: Personen beneden de 17 jaar worden MET toegelaten. Op het onverwachts nam de Heere I heden uit ons midden weg onzen geliefden B broeder in den ouderdom van 64 jaar. Ruim 20 jaar diende by met toewydiug onze Gemeente, eerst een korten tijd als diaken, daarna als ouderling. Met smart missen wy hem in onzen kring, al mis gunnen wy hem niet de zalige ruste by zyn Heiland, wien te dienen op allerlei levensterrein de begeerte zijns harten was. ds. M M, Horjus ds. G. de Jager ds. F. Staal Lezen een-r Leerrede ds. P. Baajj Doopsbed ds. R Koolstra Lez. eener l.eerr. Lezen eener Leerr. ds. H. Cramer ds. C Staal ds. W. Raman Lez eener Leerr. by den ondergeteekende. Namens de roepende diaconie van Seroos kerke. D. Tavenier. C t I WOLFAARTSDIJK 9 6U U/2 UUT VAN PATRIMONIUM en HERVORMDE WERKMANSBOND

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 4