OfFiciëele Berichten. eer A. Huson. G. van de Putte. J. P. Tazelaar. eest». ;rd Ds. het lot m dan ad den n rech s woon )ten et ilden et lenheii a plaat ieid det begin, en. Met t geval. puteerJ dat J werda Broeder Gelderman.” de V. zijn Namens den Kerkeraad, J. Colij», h.t. Praeses. P. G. Labrnoes, Scriba. Namens den Kerkeraad, K. Gabriëlse, Scriba. der Classis, F. W. J. Wolk, Scribae-assessor. iet va- achten inkomst h woril rjjk, e laat in huize. matiën at men i veel Westkapelle, 14 November 1904. Alhier is met algemeene stemmen tot Her der en Leeraar beroepen de Eerw. Heer P. H. de Jonge, Theologisch Candidaat te Dord recht Moge de Heere het hart van dezen broe der neigen, opdat ZEerw. deze roeping moge opvolgen is de wenseh en bede van Kerkeraad en gemeente. Dinsdag 22 November des avonds te negen uur, Jaarvergadering van de Vereeniging „de Kerkelijke Kas” te Vlissingen in de Consisto rie der N. Middelkerk. Het Bestuur, J. Pelle, Voorz. Th. Kamermans, Secret. on vele na, de dt ver- Te Moordrecht en a wordt i in dt mzijdif en uit onge- iswoelt rlei af| o werk- Chris- fenover aderen. ,e zalig doen.' daarbij, r alleen Luther hunne i meest Verder: een der Joden heeft hem geraden niet bjj mij te komen. En eindelijkzijne vrouw heeft hem gevraagd „Ge moet toch te Ystad niet op Sabbath reizen of handeldrijven.” Mij dunkt, genoeg voor de Joden om iets te vermoeden. Hij zelf is niet zoo slecht, dat hij de listen der Joden kent. Ik vrees, daar zjj wisten dat hij naar Ystad ging, en ook met welken trein, dat zij de Joden te Ystad bericht hebben gezonden, dat men hem aldaar met list zal hebben ingepakt, en dat zijne vrouw en kinderen in stilte van hier zullen worden ontvoerd. Ik voor mjj geloof althans niet, dat hij meer hier is. En ziek is hij ook niet, want zooals ik schreef de bedden lagen afgehaald. Zjj de Heere hem genadig Als mijn vermoeden, helaas, waar mocht zijn, wat is er dan te doen Ik ben er zeer gedrukt onder. In elk geval is hy in Gods hand. Harteljjk gegroet van uw Koudenburg, Augs. 1880. Theol. School. De heer Gunnink, Leeraar aan het Geref. Gymnasium te Kampen, slaagde voor het doc toraal examen in de Nederl. letteren aan de stedelijke Universiteit te Amsterdam. Mr. Diepenhorst, benoemd Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan U., hoopt heden, Vrijdagmiddag 2 uur ambt te aanvaarden. Te Kampen beproeft men op te richten eene vereeniging van voorbereidend Universi tair onderwijs. Als voorloopig Bestuur traden op Prof. Dr. Bouwman van Kampen, Ds. Hes- sels van Zwolle, en Ds. Westerhuis van Gro ningen. Is deze Vereeniging geconstitueerd, dan zal zij zich in contact stellen met het Mode- ramen van het curatorium der Theol. School, teneinde te komen tot overname van het Gym nasium, dat nu aan de Theol. School verbon den is. Het Gymnasium blijft dan te Kampen gevestigd. ras hjj heid ten huize van Ds. Volzeling zich bevond, toen vorenstaande brief van Ds. Gelderman aldaar aankwam. Na den brief gelezen te hebben werd dadelijk getelegrafeerdAlles is in de beste orde"waar door deze nu weer geheel gerustgesteld was. Rabbi Samuël sprak er gedurig zijne blijdschap over uit, dat hjj reeds van huis was, toen de Joden zijne woning waren binnen gekomen, en zag ook hier weer in de bizondere besturing der goddelijke voorzienigheid, en de bewarende hand des Heeren. De dagen, welke hij nu bij Ds. Volzeling doorbracht, waren voor beiden gelukkige en heerlijke dagen. Menig gesprek werd tusschen die beiden gevoerd, waarin al meer duidelijk bleek, dat Rabbi Samuël zich met zijn geheele hart aan den Heere overgaf en met lot en weg zich stelde in ’s Heeren hand. Het geheele huisgezin van Ds. Volzeling beijverde zich dan ook om het Rabbi Samuël zoo aangenaam mogelijk te maken terwijl door Ds. Volzeling uit elke voorkomende omstandigheid aanleiding genomen werd, om hem nader te onderwijzen in de Heilige Schrift. Hierbij bleek ook telkens, dat Rabbi Samuël een helderen en onbenevelden blik had in de Schriften des Ouden Testaments, en telkens weer werd hij door het lezen der profetien en psalmen versterkt in het geloof, dat de Messias van Israël niet anders en niemand anders kon zijn, dan Jezus van Nazareth. (Wordt vervolgd.) hebbes, iristerif der aaf acht ei srekem net eei unt va oestan ?end gedaai Hein t le eere ou. olgt.) Vlissingen (B) Dinsdag, 22 November des avonds te acht uur, samenkomst in de Consistorie der N. Middelkerk, in welke D.V. door de stemge rechtigde manslidmaten uit het voorgestelde dubbeltal zullen worden gekozen twee ouder lingen ter aanvulling van den Kerkeraad. Het voorgestelde dubbeltal is alphabetisch aldus M. N. Baert. A. Steketee. irschoo# ar vele.; i onzer; ver hei liseljjk igenljji dage En dil| ouderi ren bei iseljjiS el; hef an een- Terwijl alzoo de zaken te Koudenburg stonden, verzoeken wjj den lezers ons te volgen naar Ystad, waar intussehen Rabbi Samuël zonder eenige stoornis was gearriveerd, en door den heer de Jager, een vriend van Ds. Volzeling aan ’t station was afgehaald, en nu in veilig- KORT VERSLAG van de vergadering der classis Middelburg op 9 November 1904. Morgenzitting. Namens de kerk van Souburg wordt de vergadering na het zingen van ps. 811 en het lezen van ps. 46 met gebed geopend door ds. Kerkhof. De credentiebrieven worden nagezien door de brs. Koopmans en v. d. Hoorn. Naar toerbeurt is voorzitter ds. Boeijenga, die tot scriba aanwijst dr. Wagenaar en tot assessoren ds. Littooü en ds. Wolf. De voorzitter spreekt een hartelijk woord ter nagedachtenis van ds. Hulsebos en stelt voor een schrijven van rouwbeklag namens de classis, aan de weduwe te richten. Namens den Kerkeraad van Vlissingen, danken de brs. afgevaardigden den voorzitter voor zijn deel nemend woord. De notulen der vorige vergadering worden door ds. Scheele der vergadering voorgelezen en geapprobeerd. De vragen naar art. 41 D. K. worden tot genoegen der vergadering beantwoord. De afgevaardigden van Vlissingen deelen mede, dat zij in hunne vergadering ds. Kerkhof tot consulent benoemden en vragen hulp voor de Bediening des Woords, aan welk verzoek zal worden voldaan. Ds. Koopmans brengt rapport uit namens kerkvisitatoren. Ds. Bouma rapporteert inzake hulpbehoevende kerken. Consulenten en kerken, aangewezen ter bewerking van nog niet ont komen kerken, hebben niets te rapporteeren. Na praelecture door ds. Koopmans, namens zijn Kerkeraad, van het rapport inzake even- tueele scheiding der uitgaven voor de classis- kosten en voor de bijdragen voor Em. Pred., Pred.-weduwen en weezen, spreekt de classis haar instemming uit met het voorstel de uit gaven voor de Em. Pred., Pred.-wed. en weezen uit een afzonderlijke kas te bestrijden en be noemt bjj monde van den praeses de brs. Koop mans, Bouma en ’t Hart tot deputaten om de volgende classe te dienen met een ontwerp tot nadere regeling dezer zaak. De morgenzitting wordt met dankzegging gesloten door ds. Bouma. Middagzitting. Na het zingen van ps. 8112 opent de praeses de middagzitting met gebed. Op voorstel van de brs. Littoojj en Wagenaar zal het rapport der commissie van onderzoek en praeadvies over art. 27 D. K. op een vol gende vergadering worden behandeld. De conclusies rakende deze materie zullen op de agenda worden afgedrukt. Door ds. Ingwersen wordt namens zijn ker keraad rapport inzake zending uitgebracht. Na breedvoerige discussie vereenigt zich de classe op onderstaande punten I. de classis spreekt als hare .overtuiging uit, dat onze kerken meer behooren te doen voor de zending en besluit dus zelf den eer sten stap te doen om eenmaal tot uitzending te komen, nl. het oprichten van organisaties in de kerken onzer classe. Die organisaties verzamelen a. toezeggingen voor een eigen zending, die ingaan zoodra een eigen dienaar des Woords is beroepen b. zij kunnen ook dadelijke bijdragen in ontvangst nemen. II. De classis geve van haar besluit kennis aan de andere classes in deze provinciever zoeke die classes na de noodige inlichtingen krachtig mede te werken door a. al haar kerken op te wekken tot het for- meeren van Zendings-organisaties b. haar kerken te vragen of er ook een kerk zou zyn, die zeer bereid zou wezen het initi atief te nemen tot verdere voorbereiding en het straks uitzenden. III. Indien het pogen om tot organisatie te komen slaagt, ontheffing te vragen van art. Diaconale Conferentie. De diaconie der Geref. Kerk van Serooskerke bericht, dat de Diaconale Conferentie D. V. zal gehouden worden op Dinsdag 14 December a. s. in de Geref. Kerk te Serooskerke. Zjj ver zoekt aan de diaconiën in deze classe alle eventueele vragen of punten voor het agendum te willen inzenden vóór of op den 26 Nov. zuimd, en het toezicht op Kerk, catechisatie en school verslapt. Dit nu is een groote zonde en wordt voor de Kerk een dreigend kwaad. Want Kerk en huisgezin staan met elkaar in het nauwste verband. Een Christelijk gezin behoort, tot op zekere hoogte, een afbeelding te zijn van de gemeente in het klein. Aan den bloei en den welstand ‘van het huisgezin is voor de Kerk zeer veel gelegen. Een onstich telijk en wereldsch gezin werpt een smaad over geheel de gemeente. Uit dit oogpunt be schouwd, vinden wij een treffende harmonie tusschen de twee grootste tegenstellingen in Luthers leven: nJ. Luther op den rijksdag te Worms en Luther in zijn eigen huiskamer. Vele ouders vergeten voor den wjjden cir kel van hunnen arbeid den kleinen kring van hun huisgezin. Zoo deed de groote Hervormer niet: hij bouwde vooral ook de Kerk op in zjjn eigen huis. Het christelijk leven moet allereerst in onze naaste omgeving worden aangekweekt, en dan eerst kan men ook vrucht baar zijn naar buiten. Wijl het nu een der grootste verdiensten der Kerkhervorming is, dat zjj het familieleven weder in eere heeft gebracht, daarom roept de Hervormingsdag ons met nadruk toe, ernstig op den toestand van ons huiselijk leven te letten. Het is hiermee over het algemeen zoo droevig gesteld. Als wjj letten op het geloovig *en kinderlijk gebed voor ons zelf, voor en met onze huisgenooten, op het onderzoek der Schrift en op den huiselijke n godsdienst in het ge heel, op den omgang met elkaar en met onze kinderen, op de mededeelzaamheid enz., dan hebben wij in dit alles ons diep te schamen. De Hervormingsdag roept er ons toe, op deze dingen in het bizonder acht te geven; en moge hervormd worden wat in dezen ver vallen of ontaard is. Daartoe is nauwgezet on derzoek en veel gebeds noodig. Want er be hoort moed toe, om in zijn eigen huis als her vormer op te treden. Meestal durft men veel tot vreemden, dan tot eigen huisgenooten over de geestelijke dingen spreken. Wij hebben een blik geslagen op het huis gezin van Luther. Zie er dan nu uw huiselijk leven eens op na. Heeft de Bijbel een gewich tige plaats in uw huiswijst gij uwe kinderen op Jezus, en dringt gij bij hen ernstig aan op geloof en bekeering; spreekt gij met elkaar vrijmoedig en openhartig over de geestelijke dingenzjjt ge tevreden met het deel en lot, dat de Heere u toevoegt? Ziedaar ernstige vragen, waarmede gjj op den gedenkdag der Hervorming tot u zelf kunt inkeeren. En als het nu goed is, brengen deze onderzoekingen ons aan den avond van dien dag in schuldbe lijdenis voor den Heere over eigen ontrouw en nalatigheid. Maar tegelijk zullen zij dan de bede in uw hart wekkenHeerewoon en werk gij met uwen Geest in mijn hart en in mijn huis, opdat het een huis moge zijn, waarin uw Naam wordt gediend en gevreesd, en waar uit uwe Kerk gebouwd wordt met levende en sierlijke steenen.” Als wij met zulke gedachten, en in die stem ming den gedenkdag der Hervorming hebben gevierd, zal dit voor menig huis waarlijk ten zegen zijn. en ouders hadden dan ook besloten dien dag tot een feestdag te maken. Des namiddags 1 uur kwamen de kinderen met de onderwijzers, het bestuur en vele belangstellenden in de school bijeen. Onder de aanwezigen merkte we ook op het hoofd onzer gemeente, den Edelachtb. Heer Burgemeester. Na het zingen van Ps. 103 1 en gebed door het hoofd der school, dhr. A. v. Veen, besprak deze, tot grondslag leggende het woord van Asaf: „ik zal de daden des Heeren gedenken”, den arbeid der schoolver- eeniging gedurende de vervlogen 10 jaren in zijn recht van bestaan, in zijn wasdom en in zjjn aard om met eene opwekking tot volhar ding en een toespraak tot onzen Burgemeester te eindigen. De school met 50 leerlingen ge opend, telt er thans 140. Hierna nam Ds. Kerk hof het woord. „Soli Deo Gloria” zoo riep ZEw. de schare toe, past ons in deze oogenblikken, ziende op hetgeen God in de vervlogen 10 jaar heeft geschonken. De heeren Lutejjn en Coppoolse, onder wijzers der school boden hun gelukwensehen aan. De heer Melis, secretaris van het school bestuur sprak een flink woord over het ont staan en den toestand van het Chr. onderwijs in ons Vaderland. De heer Allaart, Burgemees ter van Ritthem, droeg een schoon gedicht voor, waarna de heer M. Dorleijn namens den Kerkeraad der Ger. Kerk en de heer P. Arendse namens het bestuur van het suppletiefonds hun felicitaties overbrachten. Inmiddels waren telegrammen ingekomen van den heer School opziener in ’t arrondissement Middelburg, te Domburg en van Ds. Schoemakers, den stich ter der school. Alles werd afgewisseld met gezang terwijl de kinderen flink werden ont haald. Ten slotte kreeg elk kind een Bijbel tot aandenken, zoodat allen hoogst voldaan huis waarts keerden, nadat de voorzitter van het schoolbestuur, de heer J. Dorleijn, om half 5 het feestelijk samenzijn met een slotwoord en dankzegging had gesloten. Moge deze feestdag een bijdrage zjjn voor den verderen bloei der school. Oost- en West-Souburg, 15 Nov. 1904. Dinsdag 15 Nov. was voor de leerlingen der school met den Bijbel te O. en W. Souburg een blijde dag. Het was juist 10 jaar geleden, dat de School met den Bijbel was geopend. Bestuur Kerk- en Schoolnieuws. BEROEPEN: Te Westkapelledhr. P. de Jonge, Cand. Th. Sch. te Oosterzee dhr. J. Stef fens, Cand V. U. te ’s Gravenmoerdhr. J. L. Jaspers, Cand. te Boskoop Te Markendhr. F. Ferwerda, Cand te Harderwijk, BEDANKT Voor Nieuwe-PekelaDs. de Vries van Hasselt. Cand. Hagenbeek werd Zondag tot zjjn dienstwerk te Fijnaart ingeleid door Ds. Sille- vis Smit van Rotterdam, met de woorden uit Joh. 5 14. ’s Namiddags aanvaardde Ds. Ha genbeek zjjn ambt met eene predikatie uit Psalm 274. Wegens vertrek naar Strjjennam Ds. Mul der j.l. Zondag met de woorden uit Matth. 28 20 afscheid van zijne gemeente te Schoon- rewoerd, die hjj 12 jaren dienen mocht. J.l. Woensdag werd door de classis Tiel te Zalt-Bommel met goed gevolg praeparatoir ge ëxamineerd en in de Geref. Kerken beroepbaar gesteld dhr. J. F. van Hulstejjn van Tiel, Cand. 25a der zendingsorde. Met betrekking tot Serooskerke’s verzoek spreekt de vergadering zich uit als volgt: „de classe gehoord de toelichting oordeelt dat deze zaak behoort afgedaan te worden door den Kerkeraad. Een voorstel van Middelburg C om kleine wijziging aan te brengen in art. 6 Huish. Regeling, wordt met algemeene stem men aangenomen. Wat aangaat benoemingen naar Art. 8, 9, 10 der Huish. Regeling worden a. Kerkvisitatores gecontinueerd, terwijl als secundus in plaats van wijlen ds. Hulsebos verkozen wordt ds. Kerkhof b. deputaten tot voorbereiding van eventu eel classikaal examen gecontinueerd, terwijl als secundus in plaats van wijlen Ds. Hulse bos gekozen wordt ds. Bouma. c. deputaten voor approbatie van beroepin gen en ontslag uit de classis gecontinueerd, terwijl in plaats van wijlen ds. Hulsebos ge kozen wordt diens secundus ds. van den Hoorn, tot wiens secundus wordt gekozen ds. de Jager. d. quaestor gecontinueerd e. aetuarius gecontinueerd f. deputaten tot regeling van vacatuurbeurten gecontinueerd, terwijl inplaats van wijlen ds. Hulsebos gekozen wordt ds. Meulink g. deputaten voor hulpbehoevende kerken gecontinueerd, terwijl in plaats van wijlen ds. Hulsebos gekozen wordt ds. Wolf; h. deputaat voor Zending wordt inplaats van wijlen ds. Hulsebos ds. Ingwersen benoemd. Naar aanleiding van een ingekomen schrijven van den Kerkeraad van Gapinge, ontvangen de brs. den raad zich tot de kerken der classis te vervoegen. De kerken van Gapinge en Vrouwepolder ontvangen op hun vraag het bevredigend ant woord, dat de kerk van Serooskerke, daartoe door de laatste diaconale conferentie aange wezen, in voorbereidenden arbeid bezig is om zoo’n diaconale conferentie te doen plaats hebben. De volgende vergadering zal door de kerk van Veere worden opgeroepen den len Woens dag in Februari 1905. Nadat de vergadering eenige oogenblikken in comité heeft vergadert, verlaat de voorzitter met het oog op het vertrek van den trein naar Arnemuiden de vergadering, waarna de viee- praeses ds. Littoojj de vergadering verzocht te zingen Ps. 105 5, voorgaat in dankgebed en de vergadering sluit. In naam Oostkapelle.. Tot Herder en Leeraar dezer Kerk werd met algemeene stemmen beroe pen de WelEerw. Heer F. Ferwerda, Theol. Cand. te Harderwijk Moge deze roepstem weer klank vinden in Z.Eerw. harte en wjj door zjjn antwoord blijdschap smaken. Namens den Kerkeraad, A. de Kam, Scriba. 'TOOIJ, opge- .1 langs maar h kin- laar de oor de goed stoelen, opman, 1 raden feeren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 3