Weekblad voor de Gere for) neer de Kerken in Zeeb'nd. Onder Redactie vanDs. L. B0UM1, Os. J. HÜLSEBOS en Ds. A. LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen 1 le Jaargang. "Vrijdag 24 Juni 1904. No. 52. Drukket Uitgever in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HE! WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIE» van lr—5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op Z0NDAGJ6 JUNI 1904. Classe Middelburg. MIDDELBURG. Gasthuiskerk 91/, en 2 uur ds. A. Littoofj. Hofpleinkerk 91/2, 2 en 6 uur ds. L. Bouma Noorderkerk 91/2 en 6 uur dr. L. H. Wagenaar VLISSINGEN. Noorderkerk 9*/2 en 2 uur ds. B. Veenstra N. Middelkerk 9i/2 en 5i/2 uur ds J. Hulsebos Arnemueden 91/, en 2 uur ds. J Boefjenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Gbijpskerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Koudekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen gr. Laubbns 91/2 en 2 uur ds. O. H. Toebes Meliskerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Sebooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager Bed. H. Av. Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 91/2 en 2 uur ds A. Scbeele Vrouwepolder 9 en 2 uur ds W. J. Wolf Westkapelle 91/2, en 2 uur Lezen eener Leerr. Classe Zierikzee. Brouwershaven 9i/2 en 2 uur ds. M. M. Horjus Bruinisse 9 Vj en 5 uur ds. G de Jager CoLtJNSPLAAT 91/2 en 56 uur ds. F. Staal Geersdijk 9, 2 en 51/2 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 91/, en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9 en 2 uur ds P J. Baatj 6 uur Lezen eener Leerrede Nieuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerr. 2 en 6 uur ds. H. Cramer Oosterland 9^2 en 2 uur ds C. Staal Scharendijke 91/2 en 2 uur ds W. Raman Wissekerke 9, 2 en 51 /2 uur Lezen eener Leerr. Ztebikzee 10 en 6 uur ds. H. W. Laman van Kruiningon. Zonnemaire 9J/2» 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 96 en 2 u. ds. Dekkers Bergen op Zoom 9b en 55 uur ds. A. v. d. Kooi Krabbendljke 9 en 1*/2uur ds. J. Sybrandy Poortvliet 91'2j 2 en 6 uur ds. J Meulink Rilland Bath 9, Vfaen 6 uur Lez. eener Leerr Tholen A 9i/2en 2 uur ds. W. T. van Dijk 6 uur Lezen eener Leerrede Tholen B 9i/2 en 2 uur ds. G. Verrij Oud-Vosmeer'91/2, 2 en 51/2 uurds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en li/2 u. ds. R. van der Kamp van Axel. Biezelinge 91/2 en 2 uur ds. N. G. Kerssies Bybellezing ds. J. J. Koopmans van Grijpskerke. ds. R J. v. d. Veen Lezen eener Leerrede 6V4 uur Bobsele 91/2 en 2 uur Goes 9i/2, en 2 uur 6 uur 's Gravenpolder 9i/„ 2 en 5i/2 u, Lez.eenerLeerr. Heinkenszand 9 en 2 uur ds. H. Hoek Iebseke 91/2, 2 en o!/2 uur dhr. Taal cacd. V. U. Kruiningen 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9V4 en 2 uur ds. J. H. Donner Wolfaartsdük 9 en ^/2 uur ds. S. J. Vogelaar van Apeldoorn. Glas 4© Axel A 9 en 2 uur Axel B 9 en 2 uur Hoek '9 en 2 uur Oostburg 9i/2 en 2 uar Schoondüke 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur ZaamslagA 9 en 2 uur Zaamslag B 9 en 2 ïr Axel. ds. N. P. Littooij Lgzen eener Leerr. Lezen eener Leerr ds. K. Veen ds. P Sietsema ds J. v. d. Berg ds J. Tholen dhr. Runia Cand. V. U. Gereformeerde Gemeente St. Annaland 9, 2 en.5i/2 üur ds. L. Boone GODS KER' OP AARDE. Maar nu i.' Christus Jezus, gij die eer- fiyïg ve**re it. OTvordon door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die deze beiden één ge maakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gë%roken hebbende, Heeft Hij de vijandschap in zijn vleesch te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaandeopdat Hij die twee zoude in zich zeiven tot éénen nieuwen mensch scheppen, vrede makende En opdat Hij die beiden met God zoude in één lichaam verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve ge dood hebbende. En komende, heeft Hij door het Evan gelie vrede verkondigd u die verre waart, en dien die nabij waren. Efeze 2 1317. De apostel Paulus onderwyst menigmalen in sterke tegenstellingen. Zoo ook weder hier. In de vorige verzen heeft hy den jammerlijken staat geteekend, waarin de Efezische christe nen eertyds verkeerden, zoowel in hunne uiter lyke openbaring als in hun innerlyk leven, nu beschrijft hy den staat des geluks, waartoe zij door de genade Gods gebracht zijn, en by den donkeren achtergrond der ellende komt nn het licht van den genadestaat des te heerlijker uit. Wy zien hier ook wederom zoo duidelyk, dat er voor den mensch maar twee staten hier op aarde zijnverloren of verlost, er is geen derde tusschen heiden in. Gelyk de apostel in de vorige verzen begon te wijzen op het missen van de uitwendige zegeningen en voorrechten des'Verbonds, zoo vangt hij aan hier te noemenhet bezit dier voorrechten. Zij, die door het woord voorhuid waren aangeduid, als staande van verre, als staande buiten Gods Kerk met hare liefelyke zegeningen en voorrechten, zij worden nu aange duid als nabij geworden, nu zy zijn in Chris tus Jezus, als naby geworden door het bloed van Christus. Zy deelen nu ook in al de voor rechten, die eertijds Israël alleen als Kerk Gods hier op aarde genoot. Dit is ook eene ryke vrucht van het Middelaarswerk des Hee- ren, van het bloed van Christus, van het kruis van Golgotha. De eenheid der Kerk. Het weg vallen van de scheidsmuren, die menschen en menschen scheiden. En daarom is het zoo bedroevend, als de ge- loovigen zelf door hnn zondig toedoen die eenheid schaden of verhinderen. A en B vin den geen steunpunt in het Evangelie, niet in Efeze 2, en mogen alleen als uit tijdsomstan digheden ontsproten, tydelyk, ja zeer tydelyk worden gedragen. Want zoo ligt verheft de eene zich boven de andere en staat in eigene meening hooger, zuiverder. Christus heeft door het vergieten van zyn bloed de uitverkorenen uit Joden en Heide- denen tot één lichaam vereenigd. Dit zal ook in het uiterlyke leven openbaar worden. Die heidenen, waarop vaak zoo laag van uit Zion werd nedergezien, tot het geloof gebracht, zouden nu ook Gods Kerk zyn, zouden nu-ook met het geloovig Israël samensmelten tot de ééne Gemeente Gods. Dat moesten in die eerste tijden de geloovigen uit de Joden nog leeren. Toen Petrus aan Cornelis en zyn huis, dat aan deze heidenen het Evangelie had gepre dikt op goddelijke aanwijzing, toen dezen den Heiligen Geest hadden ontvangen en gedoopt waren, twistten tegen hem degenen, die uit de besnijdenis waren, zeggende: Gyzytingegaan tot mannen, dif den voorhuid hebben, en b eb ben uwe. ht'ii jtigeteu- (Ilanu.'lL: 3). Pbch de Heere heeft het zynen kinderen geleerd en de Heere leert het hen nog. Ook in den brief aan de Efeziërs wordt het te dezer plaatse schoon en krachtig aangetoond. Christus heeft den middelmuur des afscheid sels gebroken. Toen Hy stierf aan het kruis scheurde het voorhangsel des tempels in tweeën van boven naar beneden. Dit is vol van rijke beteekenis. Ook is zoo in Gods Kerk de schei ding weggenomen. De besnijdenis wordt uit het geloof, de voorhuid door het geloof gerecht vaardigd. In zijn vleesch. Ziehier het punt van vereenigmg. In zyn vleesch heeft Hy, stervende aan het kruis, de vijandschap, de verwijdering tusschen Israël en de volken te niet gedaan. De wet der geboden in inzettingen bestaande' was de seheidsmuur. Christus heeft de cere moniën vervuld. In Hem zyn zy vervuld. Zoo is de middelmuur des afscheidsels gebroken. Door den ceremoniedienst toch was Israël uitwendig van de heidenen gescheiden. De ceremoniën vormden den middelmuur, waardoor de heide nen vreemd bleven van den dienst Gods. Zoo brengt dan de Verlosser, Jezus Christus, vrede en eenheid. Door zyn sterven komt Gods Kerk in al haar liefelijkheid tot openbaring, In zich zeiven vereenigt Hij, wat door tweespelt uit een ligt, als Hij Jood en heiden roept tot het geloof, tot één, tot één lichaam, tot eenen nieuwen mensch, tot een nieuw menschdom. Dat nieuwe leven, die nieuwe eenheid is een werk van Gods Almacht! Christus schept dat van elkander gescheidene in zich zeiven tot eenen nieuwen mensch. Maar aan die in het uitwendige zich open barende voorrechten van Gods Kerk, te zamen onder het ééne Hoofd Christus de eenheid van den nieuwen mensch, het nieuwe menschdom te mogen vertoonen, ligt nog eene diepere ge nade ten grondslag. Christus heeft ook de twee- spelt, de vyandschap, de breuke weggenomen die Jood en Heiden beiden door de zonde van God vervreemd deed zyn. En de uiterlyke voorrechten hebben ook geen beteekenis, in dien deze inwendige niet worden gekend. Hij beeft die beiden m één lichaam met God ver zoend door het kruis, de vyandschap aan het zelve gedood hebbende. Christus brengt door zyn kruis Jood en Heiden samen, en verzoent hen in één lichaam met God. Het kruis is het groote, van God ZEEUWSCH KERKBLAD

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1