Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Onder Redaetie van: Ds. L. BOOMA, Bs. J. HULSEBOS en Os. A. LITTBOU. Godsdienstoefeningen le Jaargang. Vrijdag 17 Juni 1904. JSTo. 51. Drukker-öftgeYer in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITIOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER 1DYERTENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 15 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 12 JUNI 1904. Glasse Middelburg. MIDDELBURG. Gasthuiskebk 9i /j 2 en 6 uur ds. H. Hoek van Heinkenszand. Hofpleinkerk 9i/2 en 2 uur ds. L. Bouma Donderdagav. 7 uur Ingebruikneming orgel Noorderkerk 91/2 uur Lezen eener Leerr. av. 6 uur ds. G. F. Kerkhof V1JSSINGEN. Noorderkerk ö1/^ en 2 uur ds. B. Veenstra N. Middelkerk 91/2 uur 51/2 uur Arnemuiden 91/5 en 2 uur Domburg 9 en 2 uur Gapinge 91/2 en 2 uur ds -b Bulsebos Bed. H Av ds. J. '--ulsebos Nabeti ds. J Boefjenga ds. B.B v, d. Hoorn ds. J. A. Goedb;oed van Nieuwendijk Grijpskbrke 9 en 2 uur ds J J. Koopmans Koudekerks 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 9i/2 en 2 uur ds. G. H. Toebes Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Serooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager Voorber. H, Av. Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 91/2 en 2 uur ds A. Scheele Vbouwepolder 9 en 2 uur ds W. J. Wolf Westkapelle 9»/2, en 2 uur ds. A. Littooij Classe Zierikzee. Brouwershaven 9i/2 en 2 uur ds. M M. Horjus Bruinisse 91/j en 5 uur ds. G de Jager Colijnsplaat 91/2 en 55 uur ds. F. Staal Geersdijk 9, 2 en 0I/2 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 91/J en 2 uur ds. R aooistra Kamperland 9 en 2 uur ds P. J. Baaij 6 uur Lezen eener Leerrede Nieuwerkerk 9, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Oosterland 9'/2 en 2 uur ds C. Staal Scharendljke 9i/2 en 2 uur ds W. Raman Wissekerke 9, 2 en 5i/2 uur Lezen eener Leerr Zierikzee 10 en 6 uur dr. L. Ff. Wagen var van Middelburg. Zonnemaire O'Aj 2 en 6 uur ds. W. Raman Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2u. ds. Dekkers Bergen op Zoom 96 en 55 uur Geen opg. ontv. Krabbendijke 9 en 1 i/suur ds. J. Sybrandy Poortvliet 9i '2, 2 en 6 uur ds. J Meulink Rilland Bath 9, 6 uur Lez. eener Leerr Tholen A Öi/2en 2 uur ds. W. T. van Dfjk 6 uur T ezen eener Leerrede Tholen B 9i/2 en 2 uur d*. G Verrij Oud-Vosmeer 91/2, 2 en 51 /2 uurds. J. A. deBruijn Classe Goes. Baarland 9 en li/2 u. Biezelinge 91/2 en 2 uur 6V4 uur Borsele 01/2 en 2 uur Goes 9i/2, en 2 uur 6 uur ds. H. W. Lam au ds. N. G Kerssies Bijbellezing Lezen eener Leerr. ds. R J. v. d. Veen Lezen eener Leerrede Heinkenszand 9 en 2 uip* Lezen eener Leerr Ierseke 91/2, 2 en 5i/2 '.far dhr V. Hepp Theol. Cand. V. U. Kruiningen 91/2 en 2 ufr Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9i/4 en uu: ds. 3. H. D neer Wolfaartsdijk 9 en 1 i/2 uur ds. A. H. v. d. Kooij van Bergen op Zoom. Classe, Axel. 'ds. N. P. Littooij Lezen eener Leerrede ds R v. d. Kamp. dhr. A. Schippers Theol Stud ds. K. Veen Lezen eener Leerrede Lezen eener Leerrede ds. K. Veen ds J. v. d. Berg ds J. Tholen Axel A 9 uur 2 uur Axel B 9 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur 's Gravenpolder 9i/5.2 en 5i/2 u. I ez.eenerLeerr Oostburg 9i/2 uur 2. uur Schoondijke 9 uur 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur 1 Zaamslag A 9 en 2 uur Zaamslag B 9 uur {Lezen eener Leerrede 2 uur ds. N. P. Littooij. Gereformeerd^ Gemeente Zuïdwolde 9, 2 en 51/2 uur L. Boone GODS KERK OP AARDE. Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vleescb, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vleesch, die met handen geschiedt. Dat gij in dien tijd waart zonder Chris tus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de ver bonden der belofte, geene hope heb bende, en zonder God in de wereld. Efeze II11 en 12_ De Heere verklaart in zijn Woord, dat Hjj de zonden zijns volks niet meer wil gedenken, dat H\i die achter zijnen rug heeft geworpen, ja dat ze zijn verzonken in de diepte der zee. En de geloovige heeft toe te zien, dat hij de vorige zonden van den medegeloovige, waar over de Heere verzoening heeft gedaan, niet telkens weder in gedachtenis brenge maar het kind Gods zelf, moet gedenken, wie hy was en wat God aan zijne ziel heeft gedaan. Nadat de apostel de heiligen, die te Epheze z\jn, en geloovigen in Christus Jezus (Hst. 11) heeft bepaald bij de weldaad der verlossing, en hoe zij door God, die rijk is in barmhartig heid, mede gezet zijn in den hemel in Christus Jezus, wekt hij deze heiligen en geloovigen op, oni hun „eertijds" niet te vergeten, maar daaraan te gedenken. En dit is nog de roeping der geloovigen, opdat zij tot ootmoed gestemd en voor hoogmoed bewaard mogen blijven en steeds bewonderen het werk der vrije genade, aan hen geschied. Panlus gaat zelf hierin voor en spreekt telkens met diep smartgevoel over zijne vorige zonden, vooral over de zonde van ver volging van des Heeren volk. De apostel wijst de geloovigen te Epheze op hun „eertijds". Zij waren toen verstoken van de uitwendige en van de inwendige zege ningen en voorrechten van de Kerk Gods. De Kerk Gods toch bezit de geestelijke zegeningen van de levensgemeenschap met den Heere Jezus Christus, doch ook de zegeniDgen en voorrech ten van de openbaring der kerk als zichtbare gemeenschap, levende naar de inzettingen des Heeren, en genietende van den gemeenschap- pelijken Dienst Gods. Zij waren toen, in hun „eertijds", verstoken van de uitwendige zegeningen en voorrechten van de Kerk Gods. Want, hoewel het alleen kennen van de uitwendige kerkvoorrechten niet zaligt, zoo zijn die zegeningen toch groot, vooral als men ook aan de inwendige deel heeft,. Zij waren eertyds heidenen in het vleesch.. Daaraan moesten zjj gedenken. In hunne ge dachten moesten zij zich in dien droeven staat nog eens terug denken. Heidenen in het vleesch Dat wil zeggenIn het geheele natuurlijke en openbare leven kwam dat heidendom uit en heerschte de zonde. Het was een toestand van duisternis en schande en ellende, waartegen hun kerkelijk leven van nu, doordrongen van de beginselen van een nieuw leven, zoo sterk afstak. Want de heidenen zijn niet alleen hei denen in naam, maar in het vleesch, in al hun zondige levensopenbaring. En "daarin warfeh zij toen vastgekluisterd door den overste dezer Eeuw. 0! Wat liefelijke vrijheid, nu onder het zachte juk van den Koning der Eere Zij werden voorhuid genaamd van degenen, die genaamd zjjn besnijdenis in het vleesch, die met handen geschiedt. Gij ziet in dit vers bepaalt de apostel zich gestrengelijk tot de uitwendige zegeningen en voorrechten. Hij maakt daarom de vergelijking met Israël in zijn uitwendigen kerkstaat. Wat is het onder scheid dan toch al groot, alleen nog maar ge zien op dat onderscheid, dat het teeken der besnijdenis maakte, nog bloot als uitwendig teeken opgevat (die met handen geschiedt). Hoe liefelijk waren de zegeningen en de vruch ten der godsregeering onder Israël, reeds in het uitwendig kerkelijk leven, de zeden, dc barmhartigheid Alleen die woordenbesnijdenis of voorhuid teekenden reeds zulk een ontzettend verschil. Indien de doop in onze maatschappij n*et zoo veel misbruikt werd, als zijnde eene oude ge woonte, zoodat wij kunnen spreken van ge doopte heidenen, wij zouden dan kunnen zeg gen wat verschil reeds gedoopt of ongedoopt. Maar zü waren ook verstoken van de in wendige, de ware, geestelijke zegeningen en voorrechten van de Kerk Gods. Dat gij in dien tijd waart zonder Christus. Zy waren dus in den geestelijken dood, in den nacht en in de macht der zonde en des verderfs. Het ware Israël had ook, vóór Christus verschijning, het geestelijk leven uit en door en in Hem. Zoo waren zjj vervreemd van het burgerschap Is raëls. Zij wisten de gemeenschap aan de ge meente, aan het volk Gods en misten alzoo de voorrechten dier levende Gemeente. Men is vreemd van haar, zoolang men zonder Chris tus is. Zij waren: vreemdelingen van de verbon den der belofte. Met de verbonden worden verstaan de beloften des verbonds, die de Heere op verschillende wijzen en tijden geduriglijk heeft herhaald. Hierbij leeft de ziel van Gods volk. Maar van nature is men daar vreemd aan. Die den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. Die droeve staat, die in de bekeering eerst recht wordt ingezien, wordt ten slotte aldus uitgedrukt: Geen hope hébbende en zonder God in de we- ZIIUVSCH KER LA

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1