Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Onder Redactie van: Ds. L. BOUMA. Os. J. HULSEBOS en Ds. A. LITTÜO Godsdienstoefeningen le Jaargang. No. 50. Vrijdag 10 Jnni 1904. Drukkeruitgever in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD, Met medewerking van dnderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER AD VERTEN TÏËM van 1—5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent FAMILIEBERICHTEN van 1-5 re|els 50 cent federe regel meer 10 cent. op ZONDAG 12 JUNI 1904. Classe Middelburg. MIDDELBURG. Gasthuiskere 91/,' en 2 uur ds. A. Littooü Hofpleinkebk 91/2 en 2 uur ds. L. Bouma 6 uur ds. L. Bouma Dankuur Theol. School. Noorderkerk 91/2 en 6 il dr. L H. Wagenaar Vlissingen. Noorderzerk 91 /2 en 2 uur ds. B. Veenstra N.Middelkerk 91/2 uur ds. -I. Fulsebos Voorb. H. Avondm. 5i/o uur ds. J. Bulsebos Eerdenking val het 50-jarig bestaan der Theol. School. Abnemuiden 91/j en 2 uur ds. J Boeijenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Gbijpskerke 9 en 2 uur ds J. J.Koopmans 6 uur ds. J. J. Koopmans Dankuur Theol. School. Koüdekebke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 9i/2 en 2 uur ds. G. H. Toebes 6 uur ds. F. Meulink Dankuur Theol School en Collecte. Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Sebooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager Dankuur Theol. School Souburg 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Veere 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr Vboüwepoldeb 9 en 2 uur ds W. J. Wolf Westkapelle 9J/a. en 2 uur ds. A. Scheele Classe Zierikzee. Brouwershaven 9i/2 en 2 uur ds. M. M. Hoijus Bbuinisse w1/, en 5 uur Lezen eener Leerr. Colijnsplaat 91/2 en 55 uur ds. F. Staal Geersdijk 9, 2 en 5i/g uur Lezen eener Leerr. Haamstede 91/, en 2 uur ds. R i\ ooistra Kamperland 9 en 2 uur ds P J. Baaij 6 uur Lezen eener Leerrede Nhcuwerkerk 9, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr Oosterland 9J/2 en 2 uur ds. C. Staal Scharenduke 91/2 en 2 uur ds W. Raman Wissekerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. 6 uur ds. P. J. Baafl Zierikzee 10 en 6 uur Lezen eener Leerr Zonnemaire 9,/2l 2 en 6 uur ds. W. Raman Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u. ds Dekkers Bergen op Zoom 95 en 55 uur ds A. E. v. d. Koo£j Krabbenduke 9 en 1 Va uur ds. J. Sybrandy Poortvliet 9i'2, 2 en Buur ds. J Meulink Rilland Bath 9, P/a en 6 uur Lez. eener Leerr Tholen A 9i/2en 2 uur ds. W. T. van Djjk 6 uur lezen eener Leerrede Tholen B 9i/2 en 2 uur ds. G Verrij Oud-Vosmeer 91/2, 2 en 51 /2 uur ds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en li/2 u. ds. G. de Jager van Bruinisse. Bed. ff. Avondm Biezelinge 9i/2, 2 en 6'/4uur Lez eener Leerr. Borsele 91/2 en 2 uur Goes 9i/2, 2 en 6 uur. dhr A. Taal Theol. Cand. ds. J J. Impeta van Katwijk, 's Gravenpolder 9i/a,én 2 u.ds. R J.v d. Veen 51/2 uur Lezen eener Leerrede Heinkenszand 9 en 2 uur ds. H. Hoek Ierseke 91/2, 2 en 5V« uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 91/2 en 2 uur ds. H. W. Laman Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J. H. Donner Wolf aartsdijk 9 en 11/2 uur Lez. eener Leerr. Glas se Axel A 9 en 2 uur Axel B 9 en 2 uur Axel. ds. N. P. Littooy Bed. H. Av. ds R v. d. Kamp. Bed H. Av Lezen eener leerr Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. J. v. d. Berg tts J. Tiioien ds. K. Veen Hoek 9 en 2 uur Oostbubg 91/2 en 2 uu Schoondukb; 9 en 2 ut r Terneuzen 9 en 2 uur. Zaamslag A 9 en 2 in$ Zaamslag B 9 ea 2 uur Gereformeerde Gemeente St. Philipsland 9, 2 en 5i/2 uur ds. L. Boone GODS KERK OP AARDE. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in de zelve wandelen. Efezen 2: 810. Eerst de heenwijzing naar onzen doodstaat van nature, vers 13, daarna de verkondi ging van de levendmaking des uitverkorenen zondaars met Christus, vers 47, nude le- vendgemaakte zondaar, levende door het geloof, wandelende in de goede werken, waartoe zij in Christus Jezus geschapen zijn. De apostel beroept zich nu op het bewuste geloofsleven der Efezisehe Christenen. Hun was het Evangelie verkondigd, toen zij nog heidenen waren. En daaronder zyn zy bekeerd geworden en tot het geloof gebracht. Zy heb ben het gepredikte en aan hun bart gehei ligde woord aangenomen. Wat groote veran dering is er aan hen geschiedZij zyn zalig geworden. Zij zyn verlost van het verderf. Hun schuld is weggenomen. Door het geloof we ten zij dit en dragen daarvoor de zekerheid in hunne ziele. Zij kennen een nieuw leven, de slavenketenen der zonde zijn verbroken en hun lust en begeerte is tot den dienst des Heeren, en om Hem welbehagelyk te zyn. Ja, biertoe gevoelen zy kracht en den drang des Heeren inwendig in hunne ziel. De apostel wyst hen op den grond van dit alles. Wat hij vroeger reeds heeft moeten uit roepen, herhaalt hij hier met allen nadruk: Want uit genade zijt gij zalig geworden. Uit of door genade zyt gij in het bezit van dien heilstaat, waarin gij U nu verheugt. Ziet eens terug naar hetgeen de apostel in vers 47 heeft verkondigd. Dat is de oorzaak uwer ge lukzaligheid, dat is de onder de aarde verbor gen wortel, waaruit uw nieuw leven, uw ge loof, uwe blydschap en vrede opwaarts spruit en bloeit en godverheerlykende vruchten draagt. Zoo blyven wy hier ook niet schroomval lig staan by de vraag, of de apostel nu hier wel opzettelijk leert van bet gelóóf, dat het eene gave Gods is. Dat is het ongetwyfeld en de apostel leert het op meer dan eene plaats (b.v. Pibpp. 1 ^9.) Maar hier moeten wy bJlk TUSTr u/fcslaan, Het zalig geworden zyn dooi bet geloof, liet nieuwe leven, dus geheel en al vernieuwd, veranderd, levend ge ween zyn, het bewuste geloofsleven der Efezisehe Christenen en van al Gods kinderen, 1S ®e? yeri: der. genade. Het is Gods gave. "1S me* u- Want gy waart dood in zonden en misdaden. En de dood brengt niet ™rtdan steeds meerder ontbinding. Het zalig zyn, het vrede hebben met God, het m nieuwigheid des levens wandelen, het vragen naar den Gode welbehagelijken wil, zooals zy dit smaakten en oefenden in het -^even des geioois, is dan niet uit de werken of door de werken. De werken zyn de vruch- ten van eigen natuurlyke kracht en bekwaam heid. Al wederom moeten wy hier worden herinnerd aan het: dood en zonden en misdaden. Wat krachten hebben wij dan van ons zeiven om ten leven te komen, hoe zouden de wer- h!m Van vervreemden zondaar 00^?T 1 ^geiiaam kunnen maken of aan s Heeren heilige wet kunnen voldoen depfrp! Pan genade dan ook van alles ven Al ëeen roem m iets als uitonszel- Jlot'en r°em 18 J °ds kinderen uitge- Die roemt, Toeme in den Heere hn opdat het nu duidelijk uitkome, dat ook TTafdel' m gerechtigheid en hei- God! Jfv 1 n(?g öhvoikomen), waaraan Gods volk gekend zal worden, geenerlei oor zaak mag geven tot een roemen in zich zei ven niet in den Heere, gaat de apostel voort om ook hiervoor het licht van Gods aenade te doen schijnen, als hij zegt^enaae Want wij zijn zijn maaksel. Hiermede be doelt de apostel niet de eerste schepping maar de herschepping van Gods kinderen, de we dergeboorte uit den Heiligen Geest In de hoofd* fhepping hebben wij Adam tot stam hoofd, in de wedergeboorte Christus. En dat nieuwe leven, hetwelk Gods uitverkorenen in de wedergeboorte, m Christus deelachtig werden is een leven, met in de zonde, maar in goedé werken, m werken naar Gods wil, tot Gods eer. He werken vloeien voort uit de levens eiSfrS? fap w* gel9°fs met °bristus. Het is dus Christus, die ze in ons werkt. En om nu het volstrekt onverdienstelijke der goede wer- teTe!noür0hoP d* dHn gevoeIen' wiJst de apos- lü u u Heere van eeuwigheid reeds heeft bepaald, welke onrechten dit nieuwe leven zou dragen, en dat wij alzoo eerst door Hem vernieuwd en geschikt gemaakt moeten worden, eer die goede werken aan ons gezien kunnen worden, die Hy heeft voorbereid Óp- sterke? '4, wandelen zouden. Maar nog sterker, lie werken waren reeds toebereid zn waren toebereid in Christus, voor wij nog wa- ren geboren. En eerst in de nieuwe geboorte worden wy er m geleid, om er, als iÓ ood^ f' wan,felen- Zoo is alle roem ui tl gesloten. Maar welk eene zaligheid is dit dan ook voor de ziel van Gods kind. Moge die weg ZEIDVSCH KERKBLAD.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1