Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Onder Redactie vanDs. L. BOUMA, Ds. J. HULSEBOS en Bs. A. LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen le Jaargang. Vrijdag 3 Juni 1904. No. 49 Drukker-Ottgever A. D. LITTOOIJ Az. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. MIDDELBURG. PRIJS DER AD YERTENTIEN van 1—5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 5 JÜNI 1904 Classe Middelburg, MIDDELBURG. Gasthuiskerk 91/j en 2 uur ds. A. Littooü 6 uur ds. A. Scheele Hofpleinkerk 91/2 en 2 uur ds. L. Bouma Noobderkerk 91/2 en 6 u. dr. LH. Wagenaar VLISSINGEN. Noorderkerk 9! 2 en 2 uur ds B. Veenstra N.Middelkerk 91/2 en 51/2 uur ds 1. Bulsebos Abnemuiden 91 li en 2 uur ds. J Boeijenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur dhr. W. J. Guillaume öbupskerke 9 en 2 uur ds J J. Koopmans Koudekerks 9 en 2 uur dé>. Ut. Ph. Ingwersen St. Laurens 9i/2 en 2 uur ds. G. H. Toebes Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Serooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 91/2 en 2 uur ds. A. Scheele Vboüwepolder 9 en 2 uur ds W. J. Wolf Westkapelle 9!/2-. en 2 uur Lez. eener Leerr. Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 uur ds. M M. Horjus Bruinisse 9i/j en 5 uur Lezen eener Leerr. Colijnsplaat 91/2 en 56 uur Geersdijk 9, 2 en 51/2 uur Haamstede 91/j en 2 uur Kamperland 9, 2 en 6 uur Nieuwerkerk 9 uur 2 en 6 uur Oosterland 9V2 en 2 uur Scharenduke 91/2 en 2 uur Wissekerke 9 en 51/2 uur Zierikzee 10 en 6 uur ds F. Staal ds. G. de Jager ds. R, Koolsira ds P J. Baay Lezen eener Leerr. as. H. Cramer ds C. Staal Lez. eener Leerr. Lezen eener Leerr Lezen eener Leerr Zonnemaire 9^2? 2 en 6 uur ds. W. Raman Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u. ds Dekkers Bergen op Zoom 96 en 55 uur ds A. H. v d. Kooij Krabbenduke 9 en ds. Sybrandy Poortvliet 9* 'o, 2 en 0 uur ds. J Meulink Rilland Bath 9, VI2 en 6 uur Lez. eener Leerr Tholen A 9i/2en 2 uuf ds. W. T. van D$k 6 uur lezen eener Leerrede Tholen B 9U2 en 2 uur d*. G Verrij Oud-Vosmeer 91/2,2 en 5i/2 uur ds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en U/2 u. ds. J. C. Tagevos van Zuid-Beierland Biezelinge 91/g en 2 uur ds N. G K rssies 6V4 uur Bijbellezing. Borsele 91/2 en 2 uur Lezen eener i.eerr Goes 9i/2 en 2 uur ds. R J. v d. Veen 6 uur Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 9i/a, 2 en 51/2 u Lez eener Leerr. Heinkenszand 9 en 2 uur ds. H. Hoek Ierseke 91/2, 2 en 51/2 uur Lezen eener Leerr. Krüiningen 91/2 en 2 uur ds. H. W. T aman Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J. H. Donner WoLFAARTSDLjK 9 en 1% uur ds H Elffers Classe Axel. Axel A 9 en 2 uur Axel B 9 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Bed Oostburg 9i/2 en 2 uur Schoondijke 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur van^ Zaamslag A 9 en 2 uur Zaamslag B 9 er. 2 uur Gereformeerde Aagtekerke 9, 2 en 5i/2 ds. N P. Littoojj Voorber. Ff. Av. ds R v. d- Kamp. Voorber. H Av ds. J. v. d Berg H. Av. en Dankz. ds. K. Veen ds. t'. Sietsema ds. R W. de Jong Nóordwfjk aan Zee ds J. Tholen Lezen eener Leerr. Gemeente uur ds. L. Boone Bed. H. Av. GODS KERK OP AARDE. Maar God, die. \jk is in barmhartigheid, door zijne groOtó IltJIoe, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, (uit genade zijt gij zalig geworden). En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus. Opdat Hij zoude betoonen in de toeko mende eeuwen, den uitnemenden rijkdom zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Efezen 2 47. In de voorgaande verzen heeft de apostel den droevigen en ontzettenden doodstaatjgetee- kend, waarin de mensch van nature verkeert het eertijds, ook van de geloovigen te Ephezen. Schrikkelijk openbaarde zich dien doodstaat onder het heidendom, ook onder het heiden dom met al zyn beschaving, gelijk te Ephezen. Ja, beschaving, die niet van het Christendom uitgaat, verfijnt de genietingen der zonde wel, maar neemt de zonde niet weg, neen, veleer doet ze de zonde nog maar meer ontwikkelen. En de rijkdom, de gaven Gods in het natuur lijke, ze worden misbruikt door het zondig hart, om nog maar meer van den levenden God af te wijken. Doch die doodstaat van nature wordt niet alleen onder het heidendom gevonden. Zij, die als Israëlieten, als nakomelingen van Abra ham, zooveel voorrechten genoten en de uiter lijke kennis hadden van de waarheid, hadden evenzeer als de heidenen noodig, levend ge maakt te worden. Dat verklaart de apostel zoo nadrukkelijk, als hij zegtWij waren van na ture kinderen des toorns gelijk ook de anderen Maar nu roept de Heere uit Joden en Hei denen zijn volk. Hij maakt hen levend in Christus Jezus, zoodat in Gods Kerk het on derscheid van Jood oi Heiden wegvalt. Zij waren van nature allen kinderen des toorns, en zijn nu allen levend gemaakt in Christus Jezus. Het is die heerlijke waarheid, waarop de apostel in deze verzen wijst. Tegenover de donkere, ja zwarte schaduw onzer ellende komt het licht der genade nu heerlijk, ja schit terend uit. Tegenover dien doemschuldigen zondaar, wiens onreinheid een walg is in zijne heilige oogen, treedt nu God op in den rykdom zyner barmhartigheid. Die barmhartigheid is met geene woorden te beschryven. David zegt: zi/pne goedertierenheid is gewéldig over degenen die Hem vreezen Het is eene grondelooze ont ferming, eene liefde, wier diepte nooit ge peild kan worden. Hoe heerlyk haar te ken nen, wat zaligheid voor de ziel De apostel mag haar verkondigen, gelyk hy haar met alle levendgemaakte zielen geniet. En waarin betoont nu de Heere deze zyne byzondere barmhartigheid over zyne uitverkorenen Hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Ziehier dus de levendmaking als het eerste genoemd, wat God aan den zondaar doet tot betooning van den rijkdom zijner bijzondere barmhartigheid over hem. En deze levendma- m&. ^00r ^eü Heiligen Geest is inplanting in Christus, waarin ligt opgeslotende recht- vaardigmakmg en de vrymaking van de macht der zonde en des Satans. Dat heeft de Heere gedaan, door zijne groote liefdewaarmede Hij ons heeft liefgehad. De apostel moet het nog eens krachtig uitspreken, hoe ook dat aanne men van den Heere Jezüs; die lust en liefde, van de geloovigen om niet meer in den dienst der zonde, maar in den dienst des Heeren te leven, alleen de vruchten zyn van het werk Gods, van zyne liefde, waarmede Hy hen heeft liefgehad van eeuwigheid, van voor de grond legging der wereld. En die levendmaking heeft plaats gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden. Er was geen tusschentoestand van eemge verbetering of iets dergelyks. Het wonder van Gods genade schittert in ai deszelfs luister. Een doode zondaar is levend- gemaakt, een goddelooze gerechtvaardigd. En daarom roept de apostel het uitUit genade zyt gvj zalig geworden. Dit is de roem en de troost van al Gods volk. De apostel zal dit zoo straks m vers 8 en verv. nog nader aan- toonen en ontwikkelen. Nu vaart hy voort den staat te beschrijven, waartoe de Heere den in zich zeiven verloren zondaar heeft gebracht, naar zijn eeuwig wel behagen, door zyne groote liefde. Hij heeft ons mede opgewekt. Wy deelen in de vruchten der Opstanding. Als Borg en Middelaar stond Christus op. Hij verkreeg de vryspraak van de zonden na zyn voldoenend lijden en stèr en. Die vrijspraak is het deel, van wie in Hem zyn levend gemaakt. Als overwinnaar van de machten des doods en der zonden stond Christus op. Nu zijn de in Hem levendge- maakten waarlyk en voor eeuwig vrij, uit het diensthuis der zonden uitgegaanEn heeft ons medegezet m den hemel in Christus Jezus. In ~~ns.t;us Hoofd zijn zij reeds in den hemel. Zy zyn een met Hem en ontvangen eenmaal de heerlijkheid, die daar nu als eene zekere en vaste erfenis voor hen wordt bewaard. Zoo is nu hun staat voor God in Christus Jezus, al is het, dat hier de strijd nog zal moeten worden gevoerd tegen veel onvolkomenheid en zonde, en Gods kinderen hier nog in een ver nederd lichaam omwandelen. De Heere doet dit alles om Zich zelfs wil, om het eeuwig welbehagen. En dat wil Hij nu bijzonder toon en, in de toekomende eenwen, dat wil zeggen, in de tyden der nieuwe bedee- ling. JNu toont Hij den uitnemenden rijkdom zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus! Deze vaste grond der hope is het deel van allen, die door den Hei- ZEEUWSCH KERKBLAD

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1