II'eekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Onder Redactie vanDs. L. BOUMA, Os. J. HOLSEBOS en Os. A. L1TT00IJ. Godsdienstoefeningen le Jaargang. Vrijdag 27 Mei 1904. No. 48. Drukker-Sitgever in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER ADYERTENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 29 MEI 1904 Classe Middelburg, MIDDELBURG. Gasthuiskerk 91/j en 2 uur ds. A. Littoofl Hofpleinkerk 91/2, 2 en 6 uur ds. L. Bouma Noorderkerk 91/2 en 2 u. dr. L. H. Wagenaar VLXSSINGEN. Noorderkerk 9'/2 en 2 uur ds. B. Veenstra N.Middelkerk 91/2 en 51/2 uur ds 1. Buls9bos Abnemuiden 91/* en 2 uur ds. J Boeijenga Domburg 9 en 2 uur ds. B.B v.d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Gbijpskerke 9 en 2 uur ds J J. Koopmans Koudekerks 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 9i/2 en 2 uur ds. G. 39. Toebes Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Sebooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 91/2 en 2 uur ds. A. Scheele Vrouwepolder 9 en 2 uur ds. W. J. Wolf Westkapelle 9V2» en 2 uur Lez. eener Leerr. Ciasse Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 uur ds. M. M. Horjus Bruinisse 91j en 5 uur Lezen eener Leerr. Colljnsplaat 91/2 en 55 uur ds. F. Staal Geersdijk 9, 2 en 51/2 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 9,/2 en 2 uur ds. R Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds P J. Baafl Nieuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerr. 2 en 6 uur ds. H. Cramer Oosterland 9^2 en 2 uur d3 C. Staal Scharendijke 9i/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9 en 51/2 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur ds. D. Hoek van Heinkenszand Zonnematre 9!/2> 2 en 6 uur Lez. eener Leerr. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2u. ds Dekkers Bergen op Zoom 96 en 55 uur ds A. H. v. d. Kooij Krabbendijke 9 uur ds J. de Koning Bevestiging l1 2 nut ds. Sybrandy. Intrede Poortvliet 91 '2, 2 en 6 uur ds. J Meulink Rilland Bath 9, l1^ en 6 uur Lez. eener Leerr Tholen A 9i/2en 2 uur ds. W. T. van Dijk 6 uur Lezen eeüer Leerrede Tholen B 9i/2 én 2 uur d*. G Verrij Oud-Vosmeer yi/2, 2 en'ö1^ uurds. J. A. deBruijn Classe Goes. Baarland 9 en 11/2 u. ds. E C. B. Herwerden van Rhoon Biezelinge 91/2 en 2 uur ds. N. G. Kerssies 6V4 uur Bijbellezing. Bobsele 91/2 en 2 uur ds. H. Elffers Voorbar. H. Av. Goes 9i/2 en 2 uur ds. R J. v d. Veen 51/2 uur Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 9i/a, en 2 uur ds. H. W. Laman 51/2 uhr Lezen eener Leerr. Heinkenszand 9 en 2 uur dhr. P. 'd. de Jonge Theol Stud. Ierseke 91/2, 2 en 5i/2 uur ds. G. de Jager van Bruiüisse. Kruiningen 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J. H. Doneer Wolfaartsdijk 9 en uur Lez. eener Lterr. Ciasse Axel. Axel A 9 uur Lezen eaner Leerrede 2 uur ds. N. P. Littrofj Axel B 9 en 2 uur ds R v. d. Kamp. Hoek 9 en 2 uur I.ezei eener Leerrede Oostburg 9i/2 en 2 uur ds. K. Veen Schoondljke 9 en 2 uur ds. P. Sieteema Terneuzen 9 en 2 uur ds. J. v d. Berg ZaamslagA 9 en 2 uur ds J. Tholen Zaamslag B 9 uur ds. N. P. Littooij 2 uur Lezen eener Leerr. Gereformeerde Gemeente Nieuwerkerk 9, 2 en 5V2 uur ds. L. Boone GQDS KERK fcT AARDE. En u (heeft Hij mede levend gemaakt), daar gij dood waart door de misdaden en de zonde In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den OverBte van de macht der lucht, naar den geest, die nu werkt in de kinde ren der ongehoorzaamheidonder welken ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleesches, doende den wil des vlee- sches en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, ge lijk ook de anderen. Efezen 2 I3. De apostel Paulus spreekt hier tot de ge- loovigen te Efeze van de weldaad der verlos sing, die aan hen is geschied. Zij waren ge- loovigen uit de beidenen. De heidenen bad de Heere in vorige tijden in bunne eigene wegen laten wandelen. Nu roept de Heere ben tot Zijne gemeenschap. Hij richt Zijne kerk onder ben öp. Zij deelen, zij, de van God vervreem den, in bet heil, dat Israël reeds eenwen aan eeuwen in deszelf voorbereiding beeft mogen kennen. Zij, die geen volk waren, zijn nu een volk geworden. De apostel bespreekt hier, naast bet groote feit der levendmaking, hun eertijdsbun leven als beidenen. Toen waren zij dood voor bet koninkrijk Gods, dood in zonden en misdaden. Maar de apostel laat niet na er op te wijzen, dat èn Israëlieten èn beidenen te zamen in zich zeiven verloren zondaren zijn, en hoe allen zonder onderscheid, om tot Gods koninkrijk te komen, de levendmaking. in Christus be hoeven. Wanneer bij eenigen tijd over den vroegeren onbekeerden en onwetenden staat der beidenen heeffc gesproken, sluit hij zich zeiven en alle andere geloovigen daar bjj in, zeggende: en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk de anderen. En zoo is dan de barmhartigheid Gods rijk, onuitsprekelijk rijk over Jood en Heiden, als Hij ze doet komen tot Zijn eeuwig koninkrijk. De apostel spreekt in bet eerste hoofdstuk over bet voornemen Gods naar de verkiezing en de vervulling daarvan in de Gemeente, in Christus verbeven aan Gods rechterhand, bet Hoofd der Gemeente, welke zijn lichaam is. Hij is bet hoofd, zij zijn bet lichaam, alles volmaakt naar bet voornemen Gods. En nu zegt de apostel tot de Efeziërs En u beeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. De woorden heeft Hij mede levend gemaakt zijn uit bet vijfde vers ter wille van de dui delijkheid bier herhaald. Bij vers 5 moeten zy dan ook verklaard worden. Deze woorden kunnen ook wel uit vers 1 worden gemist, als men er maar om denkt, dat de stijl van den apostel Panlus dit eigenaardige beeft, dat ze vaak afgebroken wordt en dan niet geregeld voortgaat. Men moet dan door aandachtig ver der lezen den gang der gedachten vinden* De styl van dezen apostel is dikwijls als een bruisende stroom. De eene gedachte verdringt de andere. Zoo ook bier. De apostel spreekt de geloovigen aan en zegtEn u, die dood waart door de misdaden en de zonden. Het an dere deel van den volzin blijft uit, maar komt later, in vers 4 en 5. Nu is de apostel als 't ware overstelpt door de gedachte aan dien doodstaat, waarin de menseb van nature ver keert. De ^pasieb noemt /Hen arsstaat dood. Dit wil niet alleen zeggen: aan. den tydelyken en eeuwigen dood onderworpen, maar ook geestelijk dood. Zonder eenige beweging of teeken van geestelijk leven. Integendeelver spreidende eene reuk des doods. De oorzaak biervan is de zonde en zijn de misdaden of de overtredingen en de verdorvenheid des harten. In welke gij eertijds wandeldet. Hun eer tijds was bun onbekeerde staat. Een kind Gods is dus op Bijbelscb terrein, als bij spreekt van zy'neertijds. En dat eertijds was een staat van geestelijken dood, van een wandelen in de misdaden en zonden. Het was dus een leven daarin, een leven in de uitgangen van het God en den naaste, God en Zijne gemeenschap en Zijne geboden, hatende hart. Naar de eeuw dezer wereld. Naar de begin selen dezer eeuw, van dezen tijd, van deze zon dige wereld, naar de algemeene levenswijze der zondige menscben. Ziet ge lezerdaarin, en niet alleen in uitspatting en uitgieting van zonden, bestaat des menscben, ook uw, verloren staat voor God. Naar den overste van de macht der lucht. Ziehier dan de beginselen en de macht, waar door de menseb in zijnen geestelijken dood staat wordt gedreven. Met dezen overste is de duivel bedoeld, de aanvoerder der booze gees ten. Naar dit woord van God (zie ook Efez. 6 12) is de lucht bun verblijfplaats. Yan bier oefenen zij bun invloed uit, van bier bestrijden zy ook nog Gods kinderen. En in dat lucht ruim brengen zij ook vaak beroeringen teweeg. Van den geestdie nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Welzeker, de ongeboor- zamen, zij allen, die het verbond hebben ver broken als Adam, zijn Hem ongehoorzaam, staan onder satans heerschappij. Neen, er is geen tusscbenweg. Ongehoorzaam in zijn levensbe- staan jegens God, dan is de menseb een on derdaan en prooi van satan. Maar dat is niet alleen de beiden, dat is ook de vleeschelijke zoon van Abraham, dit is ieder menschenkind in nog onbekeerden staat. Daarom zegt de apostelOnder dewelked.w.z. onder welke macht wij allen eertijds verkeerd hebben. Nog nader wordt die staat des verderfs, die verloren staat geteekend metlevendein de begeerlijkheden onzes vleesches (van onze ver loren aard), doende den wil des vleesches en der gedachten (overleggingen van bet zondig, we- ZEEUVSCH KERK

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1