Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland Onder Redactie vanDs. L. BOÜMA, Bs. J. HULSEBOS en Ds. A. LITTOOII. Godsdienstoefeningen UIT HET WOORD. le Jaargang. Vrijdag 20 Mei 1904. No. 47. ABONNEMENTSPRIJS Drukker-Uitgever PRIJS DER ADVERTENi"7F in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, ZONDAG 22 MEI 1904 en Maandag (Pinksteren) 23 Mei 1904. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. van 1 5 regels 30 cent, iedere regel n~ j opnf FAMILIEBERICHTEN van 1-5 regels mt, iedere regel meer 10 cent. op Classe Middelburg, MIDDELBURG. G asthuiskerk 9i/, en 6 uur ds. A. Littoofl 2 uur Lezen eener Leerr. Hofpleinkebk 91/2 en 2 uur ds. L. Bouma Af. 91/2 uur ds. L Bouma Noorderkerk 91/2 en 6 u. dr. L H. Wagenaar Af. 91/2 uur dr. L. H. Wagenaar VLISSINGEN. Noorderkerk 9ll2 en 2 uur ds. B. Veenstra M 10 uup ds B. Veenstra N.Middelkerk 91/2 en 51/2 uur ds J. Bulsebos Collecte voor de Zending in beide beurten Af* 91/, uur ds J. Hulsebos Arnemuiden 91/, en 2 uur ds. J Boe^enga Af* 91/2 uur ds. J. Boerjenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn Af* 9 uur ds. B B. v. d Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr M. 91/2 uur Lezen eener Leerr. Grijpskerke 9 en 2 uur ds J J. Koopmans Af. 9 uur ds. J. J. Koopmans Koudekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen H. 9 uur ds. H. Ph Ingwersen St. Laurens 9i/2 en 2 uur ds. G. H. Toebes Af* 91/2 uur ds G. H Toebes Meliskebke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Af- 9 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser AT- 9 uur ds. M. F. Visser Sebooskerke 9 en 2 uur ds S. de Jager AI. 9 uur ds. S. de Jager Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerküof AI* 9 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 91/2 en 2 uur ds. A. Scheele M. 91/2 uur ds. A. Scheele Vrouwepolder 9 en 2 uur ds. W. J. Wolf Af- 9 uur ds. W. J. Wolf Westkapelle 9>/2,2 en 6 uur dhr. W.J. Guillaume van VlissiDgen. Af- 91/2 uur dhr. W. J. Guillaume Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 eQ 2 uur ds. M. M. Horjus M. av. 5 uur. Prof dr. B. Bouwman van Kampen. Bruinisse eD 5 uur ds. G. de Jager M. 9i/2 uur ds. G. de Jager CoLüNSPLAAT 91/2 en 56 uur ds F. Staal M. 91 uur ds F. Staal Geebsdijk 9, 2 en 51/2 uur Lezen eener Leerr. M. 9 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 91/, en 2 uur ds. R Koolstra M 9'/2 uur ds. R Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds P J. Baafj M. 9 uur ds. P. J. Baaij Nieuwerkebx 9 uur Lezen eener Leerr 2 en 6 uur ds. H. Cramer Af. 9 uur Lezen eener Leerr. Oosterland 9V2 en 2 uur ds. C. Staal. Af. 91/2 uur ds. C. Staal. Scharenduke 9i/2 en 2 uur ds. W. Raman M. 91/, uur ds. W. Raman Wissekerke 9 en 51/2 uur Lezen eener Leerr. M. 9 uur lezen eener Leerr. Zierekzee 10 en 6 uur Prof dr. H. Bouwman van Kampen Af. 10 uur Prof dr H. Bouwman Zonnemaire 9lj2> 2 en 6 uur Lez. eener Leerr. M. 91/2 uur Lezen eener Leerr. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 96 en 2 u. ds. Dekkers Af. 95 uur ds. Dekkers Bergen op Zoom 96 en 5$ uur ds A. H. v. d. Kooij Af- 95 uur ds. A. v. d. Kooij Krabbenduke 9, l*/2 en 5i/g u. Lez. eener Leerr. Collecte voor de Zending Af* 9 uur Lezen eener Leerr. Poortvliet 9i'2, 2 en 6 uur ds. J Meulink M. 91/2 uur ds. J Meulink Rilland Bath 9,1J/2 en 6 uur Lez. eener Leerr Af. 9 uur Lezen eener Leerr. Tholen A 9i/2en 2 uur ds. W. T. van Dijk 6 uur Lezen eener Leerrede M. 91/2 uur ds. W. T. van Dijk Thclen B 91/2 en 9 ur 1 d> G. Verrij M. 91/2 uur ds. G. Verrü Oud-Vosmeer 9i/2, 2 en 51/2 uur ds. J. A. de Bruijn M 91/2 uur ds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en li/2 uur dhr. P.oeger van Do drecht Biezelinge 91/2 en 2 uur ds. N. G. Kerssies 6V4 uur Bijbellezing. Borsele 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. M. 9 uur Lezen eener Leerr. Goes 9i/2 en 2 uur ds. R. J. v d. Veen 51/2 uur Lezen eener Leerrede M. 91/2 nur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 9i/„ 2 en 5*/2 uur Lez. een Leer. M. 91/2 uur Lez. eener Leerr. Heenkenszand 9 en 2 uur ds D Hoek M. 9 uur ds D. Hoek Ierseke 91/2, 2 en 51 /2 uur Lezen eener Leerr. M 91/2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 91/2 en 2 uur ds. H. W. Laman M 91/2 uur ds H. W. Laman Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J. H. Donner M 91/4 uur ds. Kerssies Colle ta voor de Heidenzending, av. 61/2 uur ds. J. H. Donner Bidstond Chr. Verzorg, v Krankz. i 1 Zeeland Wolfaartsduk 9 en 11/2 uur ds. H ElfFers M. 9 uur ds H. Elffers Classe Axel. Axel A 9 en 2 uur ds. N. P. Littootj M. 9 uur d*. N. P. Littoofc Axel B 9 uur ds. R. v. d. Kamp 2 uur Lezen eener Leerrede M. 9 uur os R. v. d Kamp Boek 9 en 2 uur dhr. A. Taal, Theol. Cand. M. 9 uur dhr A. Taal, Theol. Card Oostburg 9i/2 en 2 uur ds. K. Veen M. 91/2 uur Lezen eener Leerr. Schoonduke 9 en 2 uur ds. Sietsema M. 9 uur ds P. Sietsema Tehneuzen 9 en 2 uur ds. J. v d. Berg M 9 uur dt. J. v. d Berg ZaamslagA 9 en 2 uur ds J. Tholen M 9 uur ds. J. Tholen Zaamslag B 9 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. R. v. d. Kamp M. 9 uur Lezen eener Leerrede Gereformeerde Gemeente: St. Philipsland 9, 2 en 51/2 uur ds. L. Boone DE ZENDING DES TROOSTERS. Gelijker wijs God gezegd beeft: Ik zal m hen wonen, en Ik zal onder hen wan- fSf'»en Zn kun God zyn, en zij zul len My een volk zyn. 2 Cor. 6 16. Elk heilsfeest bevat in zich de aankondiging van al weder nieuwe en groote werken Gods. Zoo opent de Hemelvaart des Heeren het uit zicht op de Uitstorting des Heiligen Geestes. Maar hiermede zijn dan ook de groote heils- leiten Gods m deze Bedeeling voltooid, vol maakt. Ja, ook op den Pinksterdag wordt ge profeteerd, maar het is van de voleinding der Eeuwen, van de wederkomst des Heeren Jezus in glans en heerlijkheid, om te triomfeeren, om in z^e heiligen te worden verheerlijkt, om te^oordeelen de levenden en de dooden. Voor het heden heeft nu de Heere zijne ge nade in al haar volheid geopenbaard, zijne be loften, aan de vaderen gedaan, zijn hare ver vulling ingegaan, en voor de heerlijkheid der zijnen, maar ook voor het oordeel der wereld is alles toebereid. Daarom zegt de apostel ook tot de Gemeente m de woorden, die aan ons tekstwoord vooraf gaan Want gij zijt de tempel des levenden Gods. In de Uitstorting des Heiligen Geestes is nu de volle Raad Gods tot zaligheid geopenbaard. Het eeuwig voornemen Gods is, zijne uitver korenen den heelde zyns Zoons gelijkvormig te doen worden, hen tot zijne zalige gemeen schap te doen komen, hen eeuwiglijk aan zij nen heerlijken dienst te verbinden. En de Zoon is voor hen gestorven, opdat Hy zich een volk zou heiligen, yverig in goede werken de Geest Abba Ta mt J Taarheid en le^ hun het Abba Vader op de lippen. Zoo is de Gemeente de tempel des levenden Gods. Zoo is nu dat alles geschied, waarop de Eeuwen hebben ge zien en gehoopt De tabernakel Gods is bij de menschcn. De tijd, dat dit alles nog werd voor- geheeld door tent der samenkomst en steenen tempelgebouw is daarheen, het doel des Hee ren is nu te aanschouwen in de met Gods Geest gezalfde Gemeente. En tot dat geestelijk Zion, gelijk het zich hier op aarde mag open baren, zullen nu de Heidenen toevloeien. .En vele volken zullen henen gaan en zeggen Komt, laat ons opgaan tot den berg des Hee ren, tot het Huis van den God Jakoks, opdat Hij ons leere van zijne wegen, en dat wy wan delen m zune paden." Zie Jesaia 2 2 en 3 biï A6 11 ere ;G?d' God' de Heilige Geest,' heeft dit alles reeds te voren gezegd, zoo spreekt de Heere tot Mozes „En Ik zal in het mid den der kinderen Israels wonen, en Ik zal éM Tb /0 w11 God Eü zy zullen weten, dat Ik de Heere, hun God, ben, die hen uit •IT nd uitgevoerd heb, opdat ik in het midden van hen wonen zoude. Ik ben de Heere hun God" Exodus 29 45. Dit zjet allereerst op s Heeren aanwezigheid onder srael in wolkkolom en tabernakel, maar de recht eigenlyke en volle beteekenis is geopen baard op den Pinksterdag. En nogmaals wordt dit in de wet herhaald, Leviticus 26: 11: En Ik zal mijnen Tabernakel in het midden van u zetten, en mijne ziel zal van u niet walgen." Dok een heerlyken weerklank van deze be- ZEEUWSCH KERKB AD

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1