Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland Onder Redactie vanDs. L. BOUMA, Os. J. HÜLSEBOS en Ds. A. LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen I le Jaargang. Vrijdag 13 Mei 1904. No. 46. Drukker-Dilgever id de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER AD VERTENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 15 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 15 MEI 1904 Class© Middelburg, MIDDELBURG.. Gasthuiskerk 01/j en 2 uur ds. A. Littoo£ Hofpleinkerk 01/a, 2 en 6 uur ds. L. Bouma Noobderkerk 91/2 en 2 u. dr. L. H. Wagenaar VLISSINGEN. Noobderkerk 9!/2 en 2 uur ds. B. Veenstra N.Middelkerk 94/0 uur Lezen eener Leerr 51/2 uur ds. H Ph. Ingwersen Arnemuiden 01 en 2 uur ds. J Boeijenga Dombürö 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur ds J J. Koopmans Grljpskerke 9 en 2 uur ds. P. J. Baaij van Kamperland Kcudekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 0i/2 en 2 uur ds. G. H. Toebes Bed. H. Av. Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Serooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager Beide beurten coll. voor het fonds „Hulpb stud." Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Keikhof Veere 94/2 en 2 uur ds. A. Scheele Vrouwepolder 9 en 2 uur ds W. J. Wolf Westkapelle 9V2 en 2 uur ds. J Bulsebos Clas se Zondag 8 Zierikzee. Brouwershaven 9*/2 u. en 2 uur ds. M. M. Horjus Bbüinisse 9Vj en o uur ds. G. de Jager Bed B Av Colijnsplaat 9i/g en 55 uur ds. F. Staal Geersdijk 9, 2 en 51/2 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 91/! en 2 uur ds. R ooistra Kamperland 9, 2 en 6 uur Lez. eener Leerrede Nieuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerr 2 en 6 uur ds. H. Cramer Oosterland 9*/2 en 2 uur ds C. Staal. Scharenddke 91/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9 en 51/2 uur Lezen eener Leerr. 7,rR-RTK7K-R 10 en 6 uur ds. Petersen van Veendam Zonnemaire 9% 2 en 6 uur ds. Rutjs. van Montfoort. Class© Thole n. Anna Jacoba Polder 9& en 2 u. ds. Dekkers Bergen op Zoom 95 en 55 uur ds A. H. v. d. Koop Krabbenduke 9, D/2 en 51/2 u. Lez. eener Leerr. Poortvliet 91'2, 2 en 6 uur ds. J Meulink Rilland Bath 9, D/2 en 6 uur Lez. eener Leerr Tholen A 91/2 en 2 uur ds. W. T. van Dpk 6 uur Lezen eener Leerrede Tholen B 0i/2 en 2 uur d*. G Verrp Oud-Vosmeer 91/2,2 en 51/2 uurds. J. A. de Brupn Classe Goes. Baarland 9 uur en U/2 Lez, eener Leerr. Biezelinge 91/2, en 2 uur ds. N. G. K rssies 6V4 uur Bijbellezing. Bobsele 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 91/2 en 2 uur ds. R. J. v d. Veen 51/2 uur Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 9i/a en 2 uur ds. J. H, Donner Bed. H Av. en Dankz. 51/2 u Lez. eener Leerrede Heinkenszand 9 en 2 uur ds. D. Hoek Iebseke 91/2, 2 en 5i/2 uur Lezen eener Leerr. ds. N. P. Littoop ds. R. v. d. Kamp ds. P. Siet.ema ds. K. Veen Lezen eener Leerr. ds. J. v d. Berg ds J. Tholen dhr. J. L. Jasper Kruiningen 91/2 en 2 uur ds. H. W. Laman Nieüwdorp 91/4 en 2 uur Lezen eener Leerr. Wolf aartsdijk 9 en D/2 uur ds. H Klffers Classe Axel. Axel A 9 en 2 uur Axel B 9 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 91/2 ©n 2 uurr Schoondijke 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur Zaamslag A 9 en 2 uur' Zaamslag B 9 en 2 uur Theol Stud. V. U. Gereformeerde Gemeente Bobsele 9. 2 en 5i/2 uur ds. L. Boone Bed. E. Av. St. Philtpsland 9, 2 en 5%u- Lez. eener Leerr. DE VERBORGENHEID DER GOD ZALIGHEID. En buiten allen twijfel, de verborgen heid 'der Godzaligheid is grootGod is geopenbaard in het vleesch, is gerecht vaardigd in de Geest, is gezien van de Engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in ae wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 1 Tim. 3 16. II. De verborgenheid der godzaligheid omvat Christus in al zpnen rijkdom, omvat heel de dierbaarheid van zijnen persoon, maar zy om vat ook de kracht van zijn werk in de ver lossing van zondaren. God is geopenbaard in het vleesch, is ge rechtvaardigd in den Geest, is gezien van de Engelen. Ziehier den weg van zijne vernedering en van zijne verhooging! Maar ook de toepassing van hetgeen Hij in vernedering en verhooging verwierf, de toe passing op de harten van zondaren van het door Hem aangebracht heil, is een zeker en volkomen werk. Ook hierin wordt Gods gena deplan volvoerd, ook dit geschiedt naar den Raad Gods over zijne uitverkorenen. Met het oog op het volbrachte werk des Heeren is ook dit alles reeds een voldongen feit. Hp is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld. Maar de volkomen toe passing loopt over tijden en eeuwen, door den Vader bepaald, totdat het Koninkrijk volmaakt zal zpn. Is gepredikt onder de heidenen. Welk een heerlijk getuigenis is dit. De apostel Paulus noemt aldus ook deze waarheid onder de ver borgenheden des geloofs, onder de verborgen heden, die nu bp de komst van Gods Zoon in het vleesch zijn openhaar geworden. Bij het vooruitzicht hiervan werden de Godsmannen van de oudste tijden met zielevreugd vervuld. Simeon begroette het kindeke Jezus als het licht tot verlichting der heidenen. Aan de heidenen, nederzittende 'in onwe- wetenheid, en zonde en schaduwen des doods wordt deze Koning gepredikt en in de predi king komt Hp door zijne a Geest, om hen te zaligen, hunne zondehanden te slaken en hen tot God te brengen, om eeuwig gelukzalig Hem te verheerlijken. Groote onuitsprekelijke liefde en ontferming Bron van zegen over het door de zonde el lendig menschdom uitgestort! Ook over ons had de Allerhoogste gedachten des vredes. Onze vaderen waren heidenen, tot de stomme af goden henengetrokken Is geloofd in de wereld. De wereld heeft God niet gèkend, zij is Hem vijandig. Merk het nog maar dagelijks op, hoe zp zich in hare dwaasheid tegen God en tegen zijnen Gezalfde verzet. Merk op, hoe zp ook in uw eigen hart nog vaak haar werkingen doet gevoelen, ge- loovigedie eertijds aan haar macht mede waart onderworden. Christus heeft de wereld overwonnen en nu wordt Hp, ja, is Hij ge loofd in de wereld, door allen, die de Vader in zijne vrijmacht er toe roept. Nu hooren wp verlosten getuigen, dat de wijsheid der wereld hun dwaasheid is geworden om de uitnemend heid der kennis van Jezus Christus. Is opgenomen in heerlijkheid. Hier is nu niet zoozeer de Hemelvaart des Heeren bedoeld als wel de heerlijkheid, die de Middelaar heeft ontvangen en waarin Hij eeuwig blijft. Be kleed met alle macht in hemel en op aarde zit de heerlijke Koning van het Godsrijk in Majesteit aan 's Vaders rechterhand. Naar 't vast gemaakt bestek breidt zpn Koninkrijk ^Cj Hij is nabij met zpn Geest en ge nade. Hij zendt en sterkt zijne dienaren, die worden uitgezonden, om vrede te verkondigen. De poorten der hel zullen zijne Gemeente niet overweldigen. En niemand zal zpne schapen uit zijne hand rukken. De Heere geeft ons weder dagen van rpke en heerlijke herinneringen te beleven. Wp worden als 't ware weder bijzonder geroepen om bp den geheelen omvang van de verbor- g6ïr i? der £odza%heid stil te staan. Mocht de Gemeente nu ook maar weer bij zonder in deze dingen inleven en het met den apostel gevoelen en uitroepen: Buiten allen twpfel, de verborgenheid der Godzaligheid is groot - Zoo wórdt Gods Naam geprezen, en zoo zal zalige vrede en vreugde des harten ver vullen door den Heiligen Geest Maar kennen wij dan ook, lezervoor ons u de veH>or&enheid der godzaligheid O Hoe arm is de mensch zonder haar en hoe schuldig is hp voor God, door op deze groote zaligheid geen acht te nemen. Worde het oog dan nog ontsloten voor eigen ellende, maar ook voor deze groote zaligheid en voor de bereidwilligheid des Heeren, om ook nn den ellendige te hooren. Het is de roeping der Kerk, als pilaar en vastigheid der waarheid, het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus bekend te maken m de wereld, onder de heidenen. Dat zij in dat zalig en heerlpk werk niet vertrage, maar krachtiglpk voortga. En steeds luider en steeds krachtiger weerklinkt over dat wereldrond het blijde getuigenis, dat Je?us Ghnstus te kennen, de ware wijsheid is. r verwachten wp met allen, die den Heere liet hebben, m lijdzaamheid, den dag, waarop de LLeere wederkomt, om al de zijnen in zijne vol kom ene heerlijkheid eeuwiglijk te doen deeIeD Hulsebos. VARIA. Krankzinnigheid. In den staat der rechtheid hadden de men- ZI1DVSGH KERKBLAD

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1