Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland Onder Redactie vanDs. L. BÖUMA, Os. J. HULSEBOS en Ds. A. LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen le Jaargang. "Vrijdag 6 Mei 1904. No. 45. Drukkeruitgever is de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER AD VERTENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 35 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 8 MEI 1904 en Donderdag (Hemelvaartsdag) 12 Mei 1904. Classe Middelburg. MIDDELBURG. Gasthüiskerk 91/» 6n 2 uur ds. A. LittooQ 6 uur Ds J. J. Koop mans D. 91/2 uur ds. Littooij Hofpleinkerk 91/2 en 2 uur ds. L. Bouma Noobderkerk 91/2 en 6 u. dr. L H. Wagenaar D. 91/2 u dr. L. H Wagenaar VLISSINGEN. Noobderkerk 9Va en 2 uur ds. B. Veenstra 3i. 91/2 uur da. B. Veenstra N.Meddelkerk 91/2 en 5i/2 u. ds..J Hulsebos In beide beurten collete Kas voor hulpbeh stud. D. 91/2 uur Ds. J Hulsel: 03 Collecte voor den Chr. Militairen-bord. Abnemuiden 91 \x en 2 uur ds. J Boe^enga D. 91/j uur ds. J. Boeyenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn D. 9 uur 'ds. B B. v. d. Hooru Gapinge 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. D. 9'/2 uur Lezen eener Leer. Grijpskerke 9 en 2 uur ds J J. Koopmans B. 9 uur ds J. J. Koopmans Koudekerke 9 en 2 uur ds. H. Pb. Ingwersen D. 9 uur ds, H. Pb. Ingwersen St. Laurens 9i/2 en 2 uur ds. G. H. Toebes Voorber. H. Av B. 91/2 uur ds. G. H. Toebes Meliskebke 9 en 2 uur ds. H. Meulink D 9 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser D. 9 uur ds. M. F Visser Sebooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager D 9 uur ds. S. de Jager Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkbof B. 9 uur ds G. F. Kerkhof Veere 91/2 en 2 uur ds. A. Scheele D. 9V2 uur- ds. A. Scheele Vroüwepoldeb 9 en 2 uur ds W. J. Wolf D. 9 uur ds. W. J. Wolf Westkapelle 9Va uur Lezen eener Leerr D. 91/2 uur Lezen eener Leerr. Classe Zierikzee. Brouwershaven 9i/2 u. en 2 uur ds. M. M. Horjus Bruinisse 9V» en 5 uur ds. G. de Jager Voorber. H. Av en Openb Bel. CoLDNSPLAAT 91/2 en 55 uur Lezen eener Leerr. Geersdijk 9, 2 en 51/2 uur ds C. Staal Doopsbpdiening. Haamstede 91/» en 2 uur ds. R ooistra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds P. J. Baaij Nieuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerr. 2 en 6 uur ds. H. Cramer Oosterland 9V2 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds G. de Jager Schabendijke 9i/2 ea 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9, en 2 uur ds. F. Staal 51/2 uur Lezen eener Leerr. D. 6 uur Lezen eener Leerr Zierikzee 10 en 6 uur ds. v d. Sluis van Varsseveld. B. 10 uur Lez eener Leerr. Zonnematre 9 !/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 9r' en 2 u. ds. A. Dekkers Bergen op Zoom 96 en 5-5 uur ds A. H. v. d. Kooij Krabbendijke 9, IV2 en 51/2 u. dbr. Öulsteyn Poortvliet 9*'2, 2 en 6 uur ds. J Meulink Rilland Bath 9,1V2 en 6 uur Lez. eener Leerr Tholen A 91/2 en 2 uur ds. W. T. van Dijk 6 uur Lezen eener Leerrede Tholen B 91/2 en 2 uur ds. G. Verrij Oud- Vosmeer yi/2, 2 en 5V2 uur ds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en li/2 uur ds. K. Oussoren van Koevorden. Biezelinge 91/2, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Bobsele 9 en 2 uur ds N. G. Kerssies Goes 9i/2 en 2 uur ds. J. v d. Veen 51/2 uur Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 91/», 2 en 5i/2 u Lez eener Leerr Hkinkenszand 9 en nr. ds D. Hoek Iebseke 91/2, 2 en 51/2 uur ds. J Tholen van Zaaceslag. Kruiningen 91/2 en 2 uur ds. H. W. Laman Nieuwdorp 94/4 en 2 uur ds. J. H Donner Wolf aartsdijk 9 en 11/2 uur ds. H Elffers Classe Axel. Axel A 9 en 2 uur ds. N. P. Littooy D. 9 uur ds. N P Lit ooij 6 uur ds. J. v. d. Berg Feestrede Chr Joeg. Ver. Axel B 9 en 2 uur ds. R. v. d. Kamp D. 9 uur ds R, v. d. Kamp Hoek 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oostburg 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Schoonduke: 9 en 2 uur ds. 1' Sieteema Terneuzen 9 en 2 uur ds. J. v d. Berg ZaamslagA 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Zaamslag B 9 en 2 uur dhr. A. Schippers Theol Stud. V. U. Gereformeerde Gemeente Iebseke 2 en 5i/2 uur ds. L. Boone DB VERBORGENHEID DER GOD ZALIGHEID. En buiten allen twijfel, de verborgen heid der Godzaligheid is grootGod is geopenbaard in het vleesch, is gerecht vaardigd in de Geest, is gezien van de Engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid- 1 Tim. 3 16. I. Paulus spreekt over de Gemeente van Chris tus. Zij is het huis Gods, want de Heere woont daarin met zijn Geest en Woord. Naar den wille Gods is deze Gemeente een pilaar en vastigheid der waarheid. De Heere wil door zijne Kerk de Waarheid op aarde bewaren en door de Kerk haar bekend maken in de we reld. Hij wil immers in de Kerk, als zyn Huis, wonen met zyn Geest en Woord. En van die waarheid nu, die de Heere in zyn kerk bewaart en door zijne kerk wil doen be lijden en doen verkondigen, spreekt Paulus in onzen tekst. Met diepen eerbied heet het„En buiten aflen twijfel, de verborgenheid der god zaligheid is groot. De verborgenheid der god zaligheid. Dit is de Waarheid, waarvan door Gods genade Gods kerk de draagster en ver dedigster zal zijn tegenover alle leugenleer. Zij is verborgen voor de wereld. Zij wordt slechts gekend door de godzaligheid, en op de prediking en belijdenis van haar door de Ge meente zal de Heere de blinde oogen er voor openen. Zy is gepredikt onder de heidenen en geloofd in de wereld. De verborgenheid dei- godzaligheid, de inhoud daarvan is Christus. En nu wordt deze verborgenheid, deze Waar heid, deze schat der kerk in zes korte volzin nen wedergegeven. Hebben wy hier ook wel licht te doen met de strophen van een aloud kerklied, gelijk: Efez. 5 14? Wy weten het niet, maar wel, dat wy hier hebben een Evan gelie in het kleineene samenvatting van al de dierbaarheid en al den rykdom van Christus, gelijk Hij is voor zyn verlosten. Ja waarlijk, de verborgenheid der Godzaligheid is groot, buiten allen twijfel De zes korte volzinnen, waarin de verbor genheid der godzaligheid ligt samengevat en opgesloten, laten zich gevoegelijk in twee drie tallen deelen. Wy hebben dan telkens twee volzinnen, die aanduiden, wat op aarde, en eene, die beschrijft, wat in den hemel is ge schied. De verschijning en het werk van den Heere Jezus omvat toch hemel en aarde. In zyne vernedering en in zijne vernietiging en in zijne heerlijkheidis Hij de volkome Ver losser zyn volks. God is geopenbaard in het vleesch. Men kan ook lezen v Die is geopenbaard, wat dan toch ziet op Christus, Gods Zoon, of dewélke is geopenbaard, dat dan betrekking heeft op verborgenheid, en de verborgenheid is Chris tus maar het best ismet onze Statenover- zetters de lezing te volgen. Qod is geopenbaard in het vleeschDit is dan het heilgeheim der Verlossing, het Middenpunt der gansche Open baring Gods. Gods Zoon is mensch geworden, Hij heeft de menschelyke natuur aangenomen. De nederige dienstknechten gestalte bedekte zijne Godheid, zijne goddelyke majesteit, maar ook straalde de Godheid haar glans uit in de menschelijke natuur en openbaarde zich in zyne woorden en werken. „Het Woord is vleesch geworden," zegt Johannes, „en heeft onder ons gewoond, en wy hebben zijne heer lijkheid aanschouwd, eene heerlijkheid als des Eeniggeborenen van den Vader, vol van ge nade en waarheid." Hij heeft aangenomen de ware menschelyke natuur uit de gelukzalige maagd Maria, om ons arme zondaren te ver lossen. Ei/j is gerechtvaardigd in den Geest. Dit ziet op zyne opstanding uit de dooden. Hij is gerechtvaardigd. Dat wil zeggenHy is bewezen te zijn, die Hij waarlyk was, namelyk de Zone Gods van eeuwigheid. Paulus zegt, Rom. 1 4, „die krachtiglijk bewezen is te zyn de Zone Gods, uit de opstanding der doo den." In den Geest of door den Geest verkla ren wij met onze kantteekenaars van zijn God heid, zijne goddelijke natuur, door welken Hij zich zeiven uit de dooden heeft opgewekt. Schoon is ook de tegenstelling van Geest met het voorgaande: vleesch. Het vleesch duidt aan de zwakheid der menschelijke natuur, die Hij aannam, de Geest de kracht van zyn god delijke natuur. Hij is gezien van de Engelen-Dit richt onzen onzen blik omhoog. By, die hier op aarde in Z1IDWSCH KERKBLAD.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1