Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Onder Redactie van: Ds. L. BOUMA, Os. J. HDLSEBOS en Bs. A. LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen Ie Jaargang. Vrijdag 29 April 1904. No- 44 Drukkeruitgever ia de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post 35 cent. Enkele nummers3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER ADYERTENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 15 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. ZONDAG 1 MEI 1904 Classe Middelburg. MIDDELBURG. Gasthüiskerk 91/1 en 2 u. ds. A. Littootl Hofpleinkerk 91/?, 2 en 6 uur ds. L. Bouma Noobderkerk 91/2 en 2 u. dr. L H. Wagenaar VLISSINGEN. Noorderkerk 91 2 en 2 uur ds. B. Veenstra N.Middelkerk 91/2 en 5% u. ds. J Hulsebos Arnemuiden 9!/i en 2 uur Lezeo eener Leerr. Domburg 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Grijpskerke 9 en 2 uur ds J J. Koopmans Koudekerks 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 9i/2 en 2"uur ds. G. H. Toebes Opeob. Bel. ds. H. Meulink ds. M. F. Visser ds. J. Boefjenga dsf. G. F. Kerkhof ds. A. Scheele ds W. J. Wolf Lezen eener Leerr. Meliskerke 9 en 2 uur Oostkapelle 9 en 2 uur Serooskerke 9 en 2 uur Souburg 9 en 2 uur Veere 91/2 en 2 uur Vrouwepolder 9 en 2 uur Westkapelle 9V2, uur Classe Zierikzee. Brouwershaven 9*/2 u. en 2 uur ds. M. M. Horjus Bruinisse 9l]i en 5 uur ds. G. de Jager Colijnsplaat 9i/g en 5B uur ds F. Staal Geersdijk 9, 2 en 51/2 uur Lezen eener Leerr Haamstede 91/ï en 2 uur ds. R Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds P. J. Baaij Nieuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerr. 2 en 6 uur ds. B. Cramer Oosterland 9*/2 en 2 uur ds C. Staal Scharendijke 9i/2 en 2 uur ds. WRaman Wissekerke 9, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur Lez. eener Leerr. Zonnemajbe 9*/2 en 2 uur ds. J. Visser van Sprang. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u. ds. A. Dekkers Bergen op Zoom 9b en ö5 uur ds A. H. v, d. Kootj Krabbendijke 9, ls/a en 5Vg u. Lez. eener Leerr. Poortvliet 9i'2, 2 en 6 uur ds. J Meulink Rilland Bath 9, U/2 en 6 uur Lez. eener Leerr Tholen A 9i/2en 2 uur ds. W. T. van Dyk 6 uur Lezen eener Leerrede Tholen B 9i/2 en 2 uur d*. G. Verrij Oud-Vosmeer 9% 2 en 51/2 uur ds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en U/2 uur Biezelinge 91/2, en 2 uur 6 uur Bobsele 9 en 2 uur Goes 9i/2 en 2 uur 5i/2 uur Lezen eener Leerr. ds. N. G. Kfrssies Lezen eener Leerr. Lezen eeuer Leerr. ds. R. J. v fl. Veen Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 9i/a, 2 en 51/2 u Lez eener Leerr Heinkenszand 9 en 2 uur ds D Hoek Ierseke 9i/2, 2 en 5i/2 uur ds. S de Jager van Serooskerke Bed. H. Av. Kruiningen 91/2 en 2 uur ds. H. W. Laman Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J. H Dormer Wolf aartsdijk 9 en D/2 uur ds. H Elffers Classe Axel. Axel A 9 uur 2 uur Axel B 9 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 91/2 en 2 iiUp Schoondijke 9 en 2 uur Terneüzen 9 en 2 uur ZaamslagA 9 en 2 uur Zaamslag B 9 uur 2 uur Lezen eener Leerr. ds. N. P. Uttoofj verk. Ouderling ds. R. v. d. Kamp dhr H J. Binnema ber. pred. te Arum. ds. K. Veen ds. P. Sietsema ds. J. v d. Berg ds. J. Tholen ds. N. P. Littooij Lezen eener Leerr. Gereformeerde Gemeente Haamstede 9, 2 en 5i/2 uur ds. L. Boone HET VOLGEN VAN DEN HEERE. Geen meer bekende en in de christelijke kerk meer gebruikte uitdrukking voor het belijden van den Heere Jezus, voor het aan hangen van Hem en het toebehooren aan Hem door het geloof, dan deze: den Heere te volgen. Ja, het woord volgeling is zelfs op allerlei gebied in gebruik gekomen, om leerlingen of aanhangers aan te duiden. En het is eene liefelijke en ook juiste voorstelling, als wy ons den Heere, tijdens zijne aardsche omwandeling, voorstellen, op zijne dagelijksche tochten ge volgd door de apostelschaar en andere disci pelen en dicipelinnen. Als een herder gaat Hij in den vollen zin des woords voor zyne schapen henen. In het eenig schoone tiende kapittel van Johannes Evangelie lezen wy ook deze woorden des HeerenMijne schapen hooren mijne stemme, en ik ken ze, en zij volgen mij 27) enMaar eenen vreemde zullen zij geenszins volgenmaar zullen van hem vlieden overmits zij de stemme des vreemden niet kennen 5). Ook by de zoo heerlijke en ryke verschij ning des Heeren aan den oever van Galilea's zee, komt het volgen van Hem door zijne jon geren ter sprake. Petrus is na het aandoenlijk onderzoek, waarbij de Heere ten derden male tot hem zeide: Hebt gij mij lief? wederom als discipel aangenomen en openlijk in het opzienersambt hersteld. En nu voorzegt hem de Heere zijne toekomst. Gelijk de Heere bij de eerste ont moeting (Job 143) had gezegd Gij zyt Simon, de zoon van Jonas; gij zult genaamd worden Cephas, en later (Matth. 1618) En ik zeg u ook, dat gij zyt Petrus en op deze petra zal ik mijne gemeente bouwen. En ik zal u geven de sleutelen deshemel- ryks, zoo spreekt de Heere hier van den dood, waarmede hij God zou verheerlijken, hij, die nu ook door den weg van verootmoediging en wederoprichting zijne broeders zoude ver sterken. En in welken weg had Petrus nu te wan delen? De Heere drukt dit uit in het bevel: Volg mij. Alles, wat de Heere tot Petrus zegt, van bet gegord worden door een ander, van bet gebracht worden, waar hij niet wilde ge bracht zijn, en nu weder dit bevel, het spreekt alles van zelfverloochening, die de apostel nu in den diepsten grond moet beoefenen. Zelf vertrouwen en staan in eigen kracht hadden hem in de zeef van Satan gebracht, de Heere, die het werk zyner handen niet laat varen, zal hem door Zijnen Geest oefenen in het af zien van zich zeiven, en het ware volgen van den Heere. En daartoe heeft Petrus bij voort during de genade des Geestes noodig. Zie het bier. Terwyl hij in gehoorzaamheid den zich eenig- zins uit den kring der jongeren ver wy derenden Heere ook in natuurlyken zin volgde, zag hij nog om en bemerkte, dat ook Johannes op 's Heeren woord was opgestaan en den Heere volgde. En nn zegt Petrus wederom met de hem eigene voortvarendheid Heere, maar wat zal deze En het wederwoord uit 's Heeren mond luide Indien ik wil, dat hij bly ve, totdat ik kome, wat gaat het u aan Volg gij mij. Ziehier, hoe de Heere ook nu reeds weder bezig is, om Petrus te leeren, het oog van alles af te trekken en op Hem alleen te vestigen, en Zich alleen te bekommeren om die vraagKoe zal ik myn Heiland volgen Dit zal hy op den verderen levensweg steeds meer moeten leeren verstaan en beoefenen. En zou dit niet nog zoo zijn, zou dit niet zoo zyn met al Jezus' discipelen? Menigmaal vervullen nog allerlei vragen de ziel, soms ook wel over anderen, vragen, op zich zeiven niet zondig, maar, waarop de Heere ons geen ant woord geeft en waarvan Hij zegtWat gaat bet u aan Volg gij my. Dit is het ééne woordje. En daarom zal bij het vorderen op den weg, het geloofsoog steeds meer op den Heere Jezus moeten worden gericht en wy Zyn beeld moe ten dragen en begeeren, Hem welbehagelyk te zijn. Maar bij al onze onbekwaamheid heb ben wij te doen met eenen trouwen en almach- tigen Heiland, die, gelyk bij Petrus, bij al zijn volk zijn werk volbrengt. V A R I A. Indifferent. Indifferent wil zeggenonverschillig. Een indifferentist is iemand, die in geloofszaken lauw is, m. a. w., die op godsdienstig gebied onverschillig is. Daarom vraagt hij, inzake het Hooger-Onderwys, zooals het heet, niet naar den godsdienst en de Kerk, maar alleen of zij, die onderwijzen moeten, wetenschappelijk en bekwaam zyn, om het onderwijs te geven. Dat was, naar hetgeen zij menigmaal voor gaven, het standpunt der „liberalen", „radica len" en „vryzinnigen". In naam, maar niet in werkelijkheid was dat hun standpunt. De we tenschappelijke en bekwame mannen toch die anti-revolutionair waren, en zyn, zooals Groen van Prinsterer, Da Costa, Capadose, Kuyper en De Savornin-Lohman werden door de Mi nisters, uit deze even genoemde partyen voort gekomen, steeds gepasseerd. Als bij uitzonde ring werd door ben, vooral in de laatste tij den, xra~en dan slechts nog een professor, die de ethische richting voorstond, verkorendoch over het algemeen benoemden zy professoren die hunne richting waren toegedaan. De levensbeschouwing, die deze professoren voorstonden en inplantten bij de studenten en deze later overbrachten in het volk, was gods dienstloos, ja, vooral by de medici, materia listisch. Z1I0VSCH BLA 00 uux Volg gü mij. Joe. 21 22. Hulsebos.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1