Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland Onder Redaetie ran: Ds. L. BOUMA, Ds. J. HOLSEBOS en Ds. A. LITT90IJ. Godsdienstoefeningen 1 le Jaargang. Vrijdag 22 April 1904. No. 43 Drukker-flitgever in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post 35 cent. Enkele nummers3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER AD fERTENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van J5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 24 APRIL 1904 Classe Middelburg. MIDDELBURG. Gasthuiskerk 9i/a en 6 u, ds. A. Littoofl Bed. H. Av. en Bankz. 2 uur gesloten. Hofpleinkerk 91/2 en 2 uur ds. L. Bouma Noobderkerk 91/2 en 6 u. dr. L H. Wagenaar Bed, H. Av. eu Dankz. VLtSSINGEN. Noobderkerk 91/» en 2 uur ds. B. Veenstra N.Middelkerk 91/2 en öi/2 u. ds. J. Hulsebcs Arnkmuiden 91/, en 2 uur ds J Boefjenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn Gapingb 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Grupskerke 9 en 2 uur ds J J. Koopmans Koudekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 9i/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Meliskerke 9 en 2 uur ds. H Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Sehooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager Soubueg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 91/2 en 2 uur ds. A. Scheele Vrouwepolder 9 en 2 uur ds W. J. Wolf Westkapelle 9i/2, uur Lezen eener Leerr. Classe Zierikzee. Brouwershaven 9i/2 u. en 2 uur ds. M. M. Horjus Bruinisse 9en 5 uur Lezen eener leerr Oolijnsplaat 91/2 en 56 uur ds F. Staal Geersdijk 9, 2 en 5i/2 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 91/* en 2 uur ds. R Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds P. J. Baaij Nieuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerr. 2 en 6 uur ds. H. Cramer Oosterland 9!/2 en 2juur ds. C. Staal Scharen duke 9i/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr Zierikzee 10 en 6 uur ds. G de Jager Zonnemaire 9»/2 en 2 uur Lez, eener Leerr. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 9b en 2u. ds. A. Dekkers Bergen op Zoom 96 en 55 uur ds A. H. v. d. Koo$ Krabbenduke 9, IV2 en 51/2 u. dhr Kerssies Theol. Stud. Poortvliet 9i'2, 2 en 6 uur ds. J Meulink Rilland Bath 9, Vfa en 6 uur Lez. eener Leerr Tholen A 9i/2en 2 uur ds. W. T. van Dijk 6 uur Lezen eener Leerrede Tholen B Öi/2 en 2 uur ds. G Verry Oud-Vosmeer 91/2,2 en 5i/2 uur ds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en li/2 uur ds G. H. Toebes van St Laurens. Biezelinge 91/2, en 2 uur ds. N. G. Kerssies 6 uur Lezen eener Leerr. Bobsele 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9i/2 en 2 uur ds. R J. v d. Veea 51/2 uur Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 91/,, 2 en 5i/2 u Lez eener Leerr Hmnkenszand 9 en 2 uur ds. D Hoek Ierseke 91/2, 2 en 5i/2 uur ds Plet van Wezep Kruiningen 91/2 en 2 uur ds. H. W. Laman Nieüwdorp 91/4 en 2 uur ds. J. H. Donner Wolfaartsdijk 9 en 1-/2 uur ds. H. Elffers Class>e Axel. Axel A «9 en 2 uur Axel B 9 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 9i/2 en 2 uur Schoondijke 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur ZaamslagA 9 en 2 uur Zaamslag B 9 en 2 uur Gereformeerde St. Philipsland 9, 2 e.u dhr H H. Binnema Cand. Theol. Sch ds. R. v. d. Kamp ds. N. P. Littooy ds. K. Veen ds. r.' Sietsema ds. J. v. d. Berg ds. J, Tholen dhr. A. Taal Cand. V. U^iv. Gemeente 5i/2 uur ds. L. Boone HET LIJDEN DEZES TEGEN WO ORDIGEN T! 4&S. Mijne genade is u genoeg; want mijne kracht wordt in zwakheid vol bracht. 2 Corinthe 12 9 Ook al is de Heere ten veertigsten dage na Zijne opstanding ten hemel gevaren, zoo is Hy daardoor niet opgehouden, zich aan Zgne jongeren te openbaren. Ja, de Heere doet dit aan al de Zijnen voortdurend door Zijn Geest en Woord, maar ook op buitengewone wijze heeft de Heere Zich nog na Zijne Hemelvaart aan sommigen Zijner jongeren geopenbaard. Stephanus heeft den Heere Jezus gezien. Hy zag den hemel geopend en den Zoon des men- schen staande ter rechterhand Gods. En Pau- lus, de na 's Heeren hemelvaart geroepen apostel, Paulus, de ontijdig geborene, zooals hij zich zeiven noemt, kan vragenBen ik niet een apostel? Heb ik niet Christus, den Heere gezien Ja, hij heefb Hem gezien en ook hier verhaalt de apostel, wat de Heere tot hem gezegd heeft en hem heeft geantwoord op een tot driemaal toe uitgesproken smeek gebed. De apostel gewaagt, in het verband, van een zwaar lijden, dat hij met zich omdraagt. Wg kunnen uit des apostels mededeelingen niet met zekerheid te weten komen, hoedanig de aard daarvan is geweest. De apostel wgst er evenwel duidelijk op, dat de satan of een zijner engelen onder de toelating Gods ditlg- den teweeg brengt, dat of van geestelijken of van lichamelgken aard zal zgn geweest, gees telijke aanvechting en strijd of smartelgke aan doeningen en pijnen des lichaams, misschien wel beide. Hoe dan ook, de apostel had in dezen doorn in het vleesch een bezwaar, een hinderpaal in de uitoefening van zgn ambt. Hij kon er zoo door bezwaard zijn, en er zoo door bemoeielgkt worden bij de prediking des Woords. Z\jn ernstige bede tot driemaal toe was ge weest, dat de Heere hem van dit lijden mocht verlossen. De bede wordt in 's Heeren ondoorgronde lijke wijsheid afgewezen, maar tevens verze kert hem de Heiland van zijne onwankelbare liefde en genade. Ja, de Heere openbaart hem een heerlijk heilgeheim. Zijne kracht tot heili ging van zgn verlosten, tot hunne nadere en nauwere vereeniging met Hem, tot hunne voorbereiding tot de heerlijkheid, wordt in zwakheid volbracht. Deze doorn, dat kruis, deze aanvechtingen moeten blgven, en in den dienst des Heeren hun werk doen tot zaligheid van 's Heeren apostel. Nu zal des Heeren genade eerst recht aan Paulus worden geopenbaard. Meenen wjj toch nooit, dat de Heere de Zgnen minder liefheeft, als Hij hen laat in eene of andere zwakte des lichaams, als Hg hen laat onder kruis en aan vechting, waarvan zg Hem ook reeds drie malen hebben gebeden, dat Hg ze toch van heu zoude nemen, opdat ze Hem te meer en te vrijer dienen zouden. Neen, hier is geen willekeurMaar die toe standen moeten blgven, die druk, die kwelling, en die strijd moeten voortduren, opdat des Heeren genade u genoeg zoude zgn en Zgne kracht in eene zwakheid zoude worden volbracht. Paulus heeft dit leeren verstaan en hg heeft het ervaren, en daarom heeft hij geleerd het kruis te zegenen, dat hg moest dragen en te roemen in zgne zwakheden, opdat de kracht van Christus in hem wone. Hg heeft nu een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in nooden, in vervolging; in benauwdheden om Christus' wilwant, zegt hij, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Doornen in het vleesch, ze zgn er nog vele onder Gods volk, ook strijd, ook bittere ziele- smart, bezwaren en nederdrukkende omstan digheden, die in den dienst Gods zoo belem merend werken. Tot hen spreekt de Heere nog, als zg tot Hem znehtenMijne genade is u genoeg. Dat men dit leere verstaan, en het aan den Heere overlate, onder welke omstandigheden Hg die genade aan ons verheerlijken wil. Hier vernederd, daar boven verheerlijkt, hier in zwakheid en krachteloosheid, daarboven in on gekende vreugd en werkzaamheid. Houdt moed Zvjne kracht wordt in zwakheid volbracht. VARIA. De wet op het Hooger Onderwijs, Bg gelegenheid van de zeer belangrijke en geanimeerde debatten over de Hooger-Onder- wijswet heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken, Dr. A. Kuyper, die op zeer voortreffe lijke wijze aan die debatten deelnam, onder meer gezegd, dat men van rationalistisch, van indifferent en van principieel Hooger-Onderwgs kan spreken. Nu vergis ik mg, naar ik meen, niet, wanneer ik zeg, dat meer dan een, om deze onderscheidingen volkomen te begrij pen, aan eene nadere omschrijving en uiteen zetting behoefte heeft. Voor de lezers van ons Kerkblad wil ik, voor zoover dit voor hen mocht noodig zijn, hg dezen trachten in deze behoefte te voorzien. Ik begin dan met te zeggen, dat het Ratio nalistische Hooger-onderwgs dat onderwijs is, waarbij de rede uitgangspunt en maatstaf ter beoordeeling der dingen is. Daarbij wordt dan ook de onafhankelijkheid van 's menschen geest aangenomen, 't Is de wijsheid der wereld, waar van het Woord van God ons zegt, dat ze dwaas heid voor den Heere, onzen God is. En zoover men op dit standpunt godsdienst behoudt en heeft, is het de godsdienst van den Braven- Hendrik; de godsdienst der rede, waarmee de wonderen en de openbaring Gods, in Christus ons gegeven, niet te rijmen zijn. ZIIQYSCH KERKBLAD Hulsebos.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1