Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland Onder Redactie vanDs. L. BOUMA, Ds. J. HÜLSEBOS en Ds. A. LITTOOIX Godsdienstoefeningen le Jaargang. Vrijdag 15 April 1904. JSTo. 42. Drukker-UitfleYer in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. - L. PRIJS DER AD VERTEN van 15 regels 30 cent, iedere regel i Vs. FAMILIEBERICHTEN van J— 5 regels 50 eet regel meer 10 cent. ere op ZONDAB 17 APRIL 1904 Classe Middelburg, MIDDELBURG. Gasthüiskerk 91/j en 2 u, ds. A. LittooQ Hofpleinkerk 91/2 uur ds. I. Boeijeyga 2 uur Lezen eener Leerr. 6 uur ds L. Bouma Noobderkerk 91/2 en 6 u. dr. LH. Wagenaar VLISSINGEN. Noorderkerk 9^2 611 2 uur N.Mjddelkerk 91/2 en 5i/2 u. ds. B. Veenstra ds. J. Hulsebos Lezen eener Leerr. ds J Boeijenga ds. B. B v. d. Hoorn Lezen eener Leerr. ds J J. Koopmans Abnemuiden 91 li uur 2 uur Domburg 8 en 2 uur Gapinge 91/2 en 2 uur Gbijpskerke 9 en 2 uur Koudekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 9i/2 en 2 uur ds. G. H Toebes Mthi.tsttrrttk 9 en 2 uur Lezen eener Leerr Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. "Visser Serooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager In beide beurten collecte voor |de Theol. School Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 91/2 uur ds. L. Bouma Bevestiging 2 uur ds. A. Scheele Intrede Vrouwepolder 9 en 2 uur ds W. J. Wolf Westkapelle 91lo) 2 en 51/2 uur dhr. J Runia Theol. Stud. Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 u. ds. Schoenmakers van Workum. Bevestiging. 2 uur ds. M. M. Horjus Intrede Bruinisse 91/J en 5 uur ds. G. de Jager Colünsplaat 91/2 en 56 uur ds F. Staal Geersdijk 9, 2 en 51/2 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 9 Va en 2 uur Lez. eener Leerr. Kamperland 9, 2 en 6 uur ds. P. J. Baaij. Nieuwerkerk 9 uur 2 en 6 uur Oosterland 9^2 en 2 uur SCHARENDLJKE 9l/2 6Q 2 UUr Wissekerke 9, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. 7.TP.WTC7.EE 10 en 6 uur ds. J. C. C. Voigt van Raamsdonk Zonnemaire 9^2 en 2 uur Lez eener Leerr. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 96 en 2 u. ds. A Dekkers Bergen op Zoom 95 en 55 uur ds A. H. v. d. Koo^j Krabbenduke 9, IV2 en Lez. eener Leerr Poortvliet 91'2j 2 en 6 uur ds. J Meulink Rilland Bath 9, IV2 en 6 uur Lez. eener Leerr Tholen A 9i/2en 2 uur ds. W. T. van Dijk 6 uur Lezen eener Leerrede Tholen B 9i/2 en 2 uur d». G. Verrij Oud-Vosmeer 91/2,2 en 51/2uurds. J. A. deBrurjn Classe Goes. Lezen eener Leerr. ds. h. Cramer ds C. Staal ds. W. Raman Baarland 9 en 11/2 uur Biezelinge 91/2, en 2 uur 6 uur ds. R. Koolslra van Haamstede ds. N. G. Kerssies Lezen eener Leerr. Borsele 9 en 2 uur ds H. W. La man Goes 91/2 en 2 uur ds. R J. v d. Veen 51/2 uur Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 9i/a, 2 on 5i/2 u Lez eener Leerr Heinkenszand 9 en 2 uur ds. D Hoek Ierseke 91/2, 2 en 5i/2 uur ds de Jong van Langerak Kruiningen 91/2 en 2 uur dhr. J. F. Hulsteijn Theol Stud Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J. H Dooner Wolfaartsduk 9 en 1-/2 uur ds- H. Elffers Classe Axel. Axel A 9 en 2 uur Axel B 9 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 9i/2 en 2 uur Schoondijkk 9 en 2 u^r Terneuzen 9 en 2 uur Za^mslagA 9 en 2 uur Z aamslagB9en 2 uur Bed. H. Av. en Dankz Gereformeerde Gemeente Krabbenduke 9. 2 en 51/2 uur ds. L. Boone ds. N. P. Littooij ds. R. v. d. Kamp Lezen eener Leerr. ds. K. Veen ds. r. Sietsema ds. J. v d. Berg Geen opg. on tv. ds, J. Tholen DE HEERE ZORGT. Kinderkens, hebt gij niet eenige toespijze? Johannes 21 5. In den vroegen morgenstond werd dit woord toegeroepen aan de zeven jongeren, waaron der: Simon Petrus en Thomas en Nathanael en de zonen van Zebedeüs, die dien nacht op de zee hadden overgebracht en niets gevangen en die nu met hun scheepje den wal naderden. Die daar op den oever stond en tot hen sprak was Jezus, hun trouwe Leidsman en Heere. De Alwetende deed deze vraag, opdat de dis cipelen hun hart zouden uitstorten en hun nood zouden uitspreken. Zij kenden hem niet. Hy was hun een vreemdeling. Daarom spreekt in hun antwoord te meer hunne oprechtheid en eenvoud zich uit. In het heerlijk wonder dat volgde, zou de Heere zich aan hen ont dekken, als op zijn bevel met eenvoudig, ge- loovig en vertrouwend harte het net aan de rechterzijde van het schip was geworpen. Ook de stoffelijke behoeften en nooden zij ner jongeren gaan den Heere ter harte. Het is hier de tweede maal dat wij in de Evan geliën van zulk eene wonderbare vischvangst lezen, waardoor de Heere in de nooden der zijnen rijkelijk voorziet. (Zie Lukas 5 4 v.v.) Na de opstanding blijft Hij ook hierin de zelfde. Liefderijk draagt Hy ook uwe tijde lijke nooden, geloovige, Hij, van Wien wij ge durende den korten tijd zijner omwandeling twee malen eene wonderbare spijziging van de schare vinden, vermeld. (Matth. 1415 1532.) Hy} zeide (Matth. 15 32)Ik word innerlijk met onferming bewogen over de schareomdat zij nu drie dagen bij mij gebleven zijnen héb ben nietwat zij eten zouden, en ik wil ze niet nuchteren van mij laten, opdat zij op den weg niet bezwijken. Zij, die in den Heere gelooven, mogen, ja moeten ook de stoffelijke behoeften Hem be kend maken. In het uitspreken van die be hoeften, in het bidden om het dagelijksch brood ligt niets ongeloovigs, ongeestelijks, zon digs. Ongeloovige zorge en murmureering, uit gierigheid voortspruitende, is zonde. Ook moet het werken om de spijze die niet vergaat, voorgaan. Naar toespijs vraagt de Heere. Het maal, dat door Zyne liefde aan het strand reeds gereed ligt, bevat behalve brood ook visch, als toespijs. De Heere wil dus niet alleen het strikt noodige, maar eene zekere mate van weelde geven. Straks komt de toespijs, die niet alleen ver kocht zal worden, maar waarvan ook gegeten moet worden door de jongeren, met ongeken- den overvloed in het net. Hy heeft de visschen derwaarts geleid, zy gehoorzamen zijnen wil. De geloovige visscher zal nog ervaren, hoe zyn Heiland heerscht ook op de groote wateren en de visschen uit hunne schuilhoeken komen doet, om de netten zyner discipelen te vullen. De Heere werkt middelyk. Zoo zijn wy dan ook gehouden zorg te dragen, dat de naaste een redelijk bestaan, niet zonder eenige toe- spijze moge vinden. Eene bedeeling van den arme, die niet verder strekt dan dat hij niet sterve van den honger, is niet naar 's Hee- ren wil Zij, die arbeiden in het Woord, moeten zich niet hebben te bekommeren om den nood druft van het tijdelijk leven. Het apostolisch getuigenis spreekt dit op bevel des Heeren krachtig uit. De Heere zorgt daarvoor door zijne Gemeente. Is deze hierin gewillig en nauwgezet, zoo zal zij veel zegen op geeste lijk en tijdelyk gebied genieten. En de die naren mogen niet alleen spijs, maar ook toe spijs ontvangen. We lezen nu ook verder niet van tochten der apostelen, om op Galilea's meer visch te gaan vangen. Voor Zending, werken der barmhartigheid, en andere belangen van het Koninkrijk Gods is veel aardsche nooddruft noodig, maar die nooddruft is er steeds en zal er steeds zyn. Het geloof zal niet vergeefs omhoog zien en gelijk men wel eens zegt wissels op de hemelsche bank trekken. Denkt aan de Unie Eene school met den Bijbel. Menige uitkomst (want de nood nijpt wel eens, gelyk in dien nacht onder het zevental, dat niet voor hun genoegen was uitgegaan, om te visschen) moet ons nog voortdurend doen uitroepen met Jo hannes Het is de Heere Geve de Heere een ruim hart en een ge opend oog voor al deze dingenWerke Hy het geloof door zyn Geest om op zyn bevel voor zijn Koninkrijk alom het net uit te wer pen in de wateren der groote menschenzee Hulsebos. VARIA. Geloolsverzekering door verzegeling, Calvyn zegt op de woorden in Epheze 113 Door wat bekwamer borg kan het Evangelie bevestigd worden dan door den Heiligen Geest Zoo is dan dit zooveel alsof hij gezegd had Dat ik het Evangelie genoemd heb het woord der waarheid, zal ik u niet bevestigen met menschelijk gezag, want gij hebt den Geest Gods zeiven tot een auteur, die de zekerheid daarvan in uwe harten verzegelt. Het is een schoone gelijkenis, genomen van de zegelen, waardoor de twijfel onder de menschen wordt weggenomen. Want door de zegelen worden d& koninklijke brieven en testamenten geloof waardig gemaakt. Ook was voortijds het zegel het voornaamste merk, waardoor de brieven,. Z1IUWSC1 KERKBLAD ,yff -

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1