Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Onder Redactie van: Ds. L. BOUMA, Ds. J. HOLSEBOS en Ds. A. LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen Ie Jaargang. Vrijdag 8 April 1904. No. 41. Drukker-Ditgever in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post- Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER AD YERTENTIEN van 1—5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cpT f FAMILIEBERICHTEN van 1—5 regels 50 cent, regel meer 10 cent. op ZONDAG 10 APRIL 1904 Classe Middelburg. MIDDELBURG. Gasthuiskebk 91 j en 6 u. ds. A. Littooy 2 u. Lezen eeuer Leerr. Hofpleineere 91/2, en 2 uur ds. L. Bouma Noordereeke 91/2 en 6 u. dr. L. H. Wagenaar VLISSINGEN. Noorderkerk 9V2 en 2 uur ds. B. Veenstra N.Middeleere 9!/j> en 51/2 u. ds. J Hulsebos in beide beurteil collecte voor de Theol School. Arnemuiden 91/1 en 2 uur ds. J Boeijenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur ds H. Meulink Grijpskerke 9 en 2 uur ds J J.Koopmans Koudekeree 9 en 2 uur ds H. Ph Ingwersen St. Laubens 9i/2 en 2 uur ds. G. H Toebes Meliskerke 9 en 2 uur dhr. A Schippers Theol. Stud. Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Serooseerke 9 en 2 uur Lezea een er Leerr. Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerrede Vrouwepolder 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Westkapelle 9V2 en 2 uur ds W. J. Wolf Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 u. Lez. eener Leerr. Bruinisse 9'/3 en 5 uur ds. G de Jager CoLLJNSPLAAT 91/2 en 55 uur ds F. Staal Geersdijk 9, 2 en 5% uur Lezen eener Leer". Haamstede 91/» en 2 uur ds. R. Koolsfra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds P. J. Baaij Nieuwerkere 9 uur Lezen eener Leerr 2 en 6 uur ds. Cramer Oosterland 9V2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Scharendijee 91/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekeree 9, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr Zieriezee 10 en 6 uur ds. A. de Geus v?n de Lexmer ZoNNEMAiRE 9'/g, 2 en 6 uur ds. C. Staal Openb. Bel. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u. d?. A. Dekkers Bergen op Zoom 96 en 55 uur ds A. H. v. d. Kooij Krabbendijee 9 en D/2 uur Lezen eener Le^rr Poortvliet 9*'2, 2 en 6 uur ds. J Meulink Killand Bath 9, IV2 en 6 uur Lez. eener Leerr Tholen A 9i/?en 2 uur ds. W. T. van Dyk 6 uur lezen eener Leerrede Tholen B 9i/2 en 2 uur d*. G Verry Oud-Vosmeer 91/2,2 en 51/2 uur ds-A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en 11/2 uur Biezelinge 91/2, en 2 uur 6 uur Borsele 9 en 2 uur Goes 9i/2 en 2 uur 51/2 uur dhr. J. Scbolten van Zuidlaren ds N. G. K- rssies Lezen eener Leerr. ds S. de Jager van Seroosker>e. ds. R J. v d. Veen Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 9i/a en 2 uur ds. D Hoek 51/2 uur Lezen eener Leerr Heineenszand 9 en 2 uur dhr. J. F. Bulsteijn Theol Stud. Ierseee 91/2, 2 en 5!/2 uur ds Vlieg van Hoofddorp. Kruiningen 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr Nieuwdorp 91/4 en *2 uur ds J. H Donner Wolfaartsdije 9 en U/2 uur ds. H. Flffers Classe Axel. &XEL A 9 en 2 uur ds N P. Littooij Axel B 9 en 2 uur ds. Veen van üostburg Boee 9 en 2 uur ds. R. v. d. Kamp van Axöl Oostbubg 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Schoondijee 9 en 2 uur ds. r Sietsema Terneuzen 9 en 2 uur ds. b v d. Berg Zaamslag A 9 uur - dh. J. Runia 2 uur ds. J. Tholen Zaamslag B 9 uur ds. T. Tholen Bed. Lidma'en 2 uur dhr tunia Voorber. H.Av. Gerelormeer 'e Gemeente: yjfji; "uur de. Li Boor.e VREDE ZIJ ULIEDEN. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en z°ide tot henvrede zij ulieden. Lukas 24 36. Met „vrede" wordt de rykste vrucht van Christus lijden en sterven voor onze zonden genoemd. Vrede is de rijkste vrucht der ge nade en wordt daarom: met genade van God drieëenig afgebeden in den bekenden zegen- groet bij den aanvang van den Dienst des Woords, in de samenkomsten der Gemeente. Vrede zij ulieden. Dit was de heilgroet van den verrezen Heiland, toen Hij op het onver wachtst, door geen gesloten deuren verhinderd, in de avondbijeenkomst van de elve (l) en die met hen vergaderd waren, verscheen. En als de Heere deze woorden spreekt, met deze woorden verschynt, dan is dit niet slechts een wensch, een bede, maar het is een geven van den vrede. Het is ook hier: Vrede geef ik u, mijnen vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeftgeef ik hem u. Het is hier de Middelaar, die het leven en de onverderfe- lykheid heeft verworven en aan het licht ge bracht en die niet alleen de Verwerver van het heil, maar ook de Toepasser daarvan is door den Heiligen Geest. Zoo wordt de Vader verheerlijkt. Ziehier dus de kracht van Jezus Opstanding. Hij schenkt vrede. En dit is de ware vrede voor den mensch, de vrede, dien hij mist, door de zonde, door zijnen snooden afval van God. Dit is de vrede, zonder welken hij nooit gelukkig kan zyn. Al wat de wereld vrede noemt en als vrede aan prijst, kan geen zondaarsharte troosten. Dit doet alleen de vrede, dien Jezus schenkt en schenken zal aan al de zijnen. Het is de vrede met God door onzen Heere Jezus Christus. De zonden zijn verzoend en de van God ver vreemde, zoo diep ongelukkige zondaar, is wederom in Gods gemeenschap hersteld. En volgt hieruit ook niet allerlei andere en zoete (1) Zoo heet de apostelkring als geheel, na Judas verderf. Thomas, hoewel toen niet aan wezig, maakte toch deel uit vaü den apostel kring, van de elve. vrede V Vrede met Gods beschikkingen, vrede onder kommer en lijden, vrede met den dood Zalige gemeenschap aan Gods kerk, met vrede vervuld te zijn zelfs te midden der rumoerige en booze wereld Terecht voorspelt de profeetDe vrede uwer kinderen zal groot zijn. En de korte samen vatting van het Evangelie is: Vrede door het bloed des kruises De vrede, dien de Heere Jezus geeft, is die, welken de verloren zoon uit de gelijkenis ge noot, toen de vader hem in de armen sloot, hem zijne schuld vergaf, en hem met het feestkleed liet bekleeden. Doch dien vrede kunnen wij niet anders dan van den levenden Heiland zeiven ontvan gen. Wij bezitten dien niet, tenzij Hy dien door den Heiligen Geest in onze harten uitstort. Wy kunnen dien vrede zelf niet ma ken. Wy kunnen ons dien vrede niet toe eigenen door eigen kracht. Wel mogen wij weten, in welken weg de wrl kciy.cn, -'on? dien onuitsprekelijk grooten schat te geven, en dat om nietuit ge nade. De jongeren waren bijeen, en het was hun om den Heere Jezus te doen. Over Hem gin gen de gesprekken, over het getuigenis der Schriften aangaande Hem, over zijne opstan ding, over zyne almacht en genade, reeds op dezen dag bewezen. En hoewel nu alles nog niet helder was, en nog menige wankeling en weifeling ont roerde, toch was daar leven des geloofs. En ook dit was het werk des Heeren, voor Hy nog binnen kwam. Wandelen wij ook in den weg der jonge ren Dan wordt 's Heeren vrede zeker ons deel. Hulsebos. A H i A. Geloolsverzekeringdoor verzegeling. Tot de middelen der genade, waardoor de Heere ons van ons geloof en het deelgenoot schap, door het geloof, aan al de beloften, dus de tijdelijke, geestelijke, hemelsche en eeuwige zegeningen verzekert, behoort benevens het Woord en de Sacramenten ook de verzegeling. De verzegeling ziet vooral óp de onderwer- pelijke verzekering, op de verzekering onzer zaligheid in het gemoed. Tot de voorwerpelyke verzekering behoort de verzekering dat de oogen die eens gezien hebben niet meer zullen terugge zien, ja, dat zij, die gelooven, in de kracht Gods bewaard worden, door het geloof,tot de zaligheid; omreden zy, hoezeer zij zich zeiven ontzettend tegenvallen, dit niet den Heere hunnen God doen, en omdat Hij hun lief heeft, niet om redenen in hen maar in zich zeiven gelegen. Zijne liefde tot hen. is eene vrijwillige, onver anderlijke en eeuwige liefde, 'tls op grond daarvan en met het oog op dit een en ander en nog meer, dat betrekking heeft op de zeker heid der zaligheid, dat Hij, door en in Zijn Woord, allen die gelooven, de verzekering geeft dat zij niet beschaamd zullen worden, maar dat alles wat de Heere hnn God voorts doen en ge ven zal, hunne verwachting verre zal overtreffen. Daarvan verzekert Hij hen, ook door hen te verzegelen. In 2 Cor. 1 21 en 22 lnidt het: „Maar die ons met u bevestigt in Christus, is ZE1UVSCH KERKB AD St Aïwalawd

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1