Weekblad voor de 6? er efor meer de Kerken in Zeeland Onder Redactie vanDs. L. BOUMA, Ds. J. HULSEBOS en Ds. A. LITTÖÖIJ. Godsdienstoefeningen 1 UIT HET WOORD. le Jaargang. "Vrijdag 1 April 1904. No. 40. Drukke! Uitgever ia de Gereformeerde Kerken in Zeeland, ZONDAG 3 APRIL 1904 en PAASCHMAANDAG 4 APRIL 1904. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER ADVERTENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op Gasthitiskerk 9i/i en 2 u. Maandag 9i/2 uur Glas se Middelburg, MIDDELBURG. ds. A. Littoofl ds A. Littooy Openb. Bel. Hofpleinkebk 91/2, 2 en 6 uur ds. L. Bouma Maandag Geen dienst Noorderkerk 91/2 en 2 u. dr. LH. Wagenaar Maandag 9*/2 uur dr. L. H. Wagenaar VL13SINGEN. Noorderkerk 9!/2 en 2 uur ds. B. Veenstra Maandag 9f/2 uur ds B. Veenstra N.Meddelkerk 91/2 en 5i/2 u. ds. J. Hulsebos Maandag 9i/a uur ds. J. Hulsebos Arneriuiden 9i/a en 2 uur ds. J BoeQenga Maandag 9i/2 uur ds. J Boefjenga Domburö 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn Maandag 9 uur ds B. B. v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur Lezen eecer Leerr. Maandag Geen dienst Gbijpskerke 9 en 2 uur ds J J. Kooprnans Maandag 9 uur ds. J. J. Kooprnans Koudekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen Maandag 9 uur ds. H. Ph. Iügwersen St. Laurens 9V2 en 2 uur ds. G. H. Toebes Maandag 0i/2 uur ds. G. H. Toebes Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Maandag 9 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Maandag 9 uur ds M F. Visser Serooskerke 9 en 2 uur ds. S, de Jager Maandag 9 uur ds S. de Jager Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Keikhof Maandag 9 uur ds. G. F. Kerkhof Vbere 91/9 en 2 uur dbr. H. H. Binnema Theol. Cand. Maandag 91/2 uur dhr- Birmema Vrouwepolder 9 en 2 uur ds W. J. Wolf Maandag 9 uur ds. W. J. Wolf Westkapelle 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Maandag 9Va uur Lezen eener Leerr. Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 ©n 2 u. Lez. eener Leerr. Bruinisse 91/j en 5 uur ds. G de Jager Colijnsplaat 91/2 en 5B uur ds. F. Staal Geersdijk 9, 2 en ÖV2 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 9Vi en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds P. J. Baaij, Nieuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerr. 2 en 6 uur ds. h. Cramer Oosterland 9V2 en 2 uur ds. C. Staal Scharendijke 91/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr Zierikzee 10 en 6 uur Prof P. Biesterveld Zonnemaire 9!/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u. ds. A. Dekkers Bergen op Zoom 9s en ö5 uur ds A. H. v. d. Koo£j Krabbendijke 9 en 1\'2 uur Lezen eener Leerr 6 uur - ds. H. W. Laman Poortvliet 91'2, 2 en 5 uur ds. J Meulink Rilland Bath 9 en 1 Lezen eener Leerr Tholen A 9i/2en 2 uur ds. W. T. van Dijk 6 uur lezen eener Leerrede Tholen B 9i/2 en 2 uur di. G. Verry Oud-Vosmeer 91/2, 2 en 51/2 uur ds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en li/2 var dhr. W. J Guillaume van Vlissineen Biezelinge 91/2, en 2 uur ds. N. G. Kf-rasies 6 uur Lezen eener Leerr. Borsele 91/2 en *2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9i/2 en 2 uur ds. R J. v d. Veen 51/2 uur Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 9f/a, J en5i/2u.Lez eenerLeerr Heinkenszand 91/2 en 2 uur ds D. Hoek Iebseke 91/2, 2 en 51/ uur dhr. H Mulder Cand V. U Kruiningen 91/2 en 2 uur ds. H W. Laman Nieuwdgrp S1/* en 2 vut ds. J. H Dormer Maandagavond 6>1/2 uur ds S. Hoek Rede v h. Chr. Onderw. Wolf aartsdijk 9 en 1 r/2 uur ds. H. Elffers Classe Axel. Axel A 9 en 2 uur Maandag 9 uur Axel B 9 en 2 uur Maandag 9 uu Boek 9 en 2 uur Maandag 9 uur Oostburg 9V2 en 2 uur Maandag 9*/a uur Schoondijke 9 en 2 uur Maandag 9 uur Terneuzen 9 en 2 uur Maandag 9 uur ZaamslagA 9 en 2 uur Maandag 9 uur ZaamslagB9 en 2 uur Maandag 9 uur Gereformeerde St Philipsland 9. 2 en 5i/2 uur ds. L. Boone ds. N. P. Littooy ds. N P. Littootj ds. R. v. d. Kamp ds R. v. d Kamp dhr. A. Schippers Theol Stud. V. U. dhr. A. Schippers ds K. Veen Lezen eener Leerrede ds. i'. Sietsema ds. P. Sietsema ds. J. v d. Berg ds. J. v. d. Berg ds. J. Tholen ds. J. Tholen dhr. J. L. Jaspers Theol. Stud. V. U. dhr. J. L. Jaspers Gemeente LEVEN. Want ik leef en gij zult leven. Johannes 1419. Des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich (Ps. 306). Dit is de veelvuldige ervaring van Gods volk door alle eeuwen heen. De Heere is grootelyks bevon den eene hulp in benauwdheden. Maar in alle kracht is dit woord vervuld aan den blijden morgen van den derden dag, den dag der Op standing van onzen Heere Jezus Christus uit de dooden. Op den dag der kruisiging had de zon, die ook over Golgotha lichtte, haar aangezicht omfloersd en droevig was zy onder gegaan over de schriktooneelen van den Kruis berg. En droevig en treurend waren de ver strooide jongeren hier en daar te zamen. Ook de Sabbath verliep onder stillen druk. Geen lofpsalm was op de lippen van eenig discipel. En nu, de ZondagmorgenHemel en aarde hebben nooit heerlijker dag gezien. En als de zon in de natuur met hare eerste stralen de nevelen van den nacht breekt, breekt ook de zon der gerechtigheid de kluisters van den nacht der ellende, en troost door hare koeste rende stralen het verslagen en naar Jezus zuch tend zondaarshart. Hy stond weer op ons tot gerechtigheid Toen 't derde licht rees uit de kimmen Om nu bekleed met Majesteit, Ten derden hemel op te klimmen. Des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich. Het wordt eeuw in eeuw uit, en jaar aan jaar, en dag aan dag bevestigd, als de Heere verloren zondaren in de ruimte stelt. Dan is hetHeden is dezen huize zaligheid geschied. En zoo menigmaal is er ook redding uit aardsche nooden en ge biedt de Heere blijdschap na droef heiil. En wat zal het zijn, discipelen des Heeren uit dit aardsch gedruisch, uit de verdrukking, te mogen ingaan in het paradijs Gods, ontbonden te worden en met Christus te zyn En ons oog richt zich vooruit naar dien jongsten der dagen, den dag, waarop de Heere zal weder komen en de strijdende Kerk, uit de groote verdrukking der laatste dagen, zal ingaan in de vreugde des Heeren met alle de gezaligden, verheerlijkt opgestaan uit hunne gravenDan worden alle tranen van de oogen afgewischt Des morgens is er gejuich! Dan valt het pel- grimskleed voor eeuwig van den schouder kind Godsnu nog vaak door zooveel leeds en onder zooveel strijds gebukt Zie, de verlossing van Gods volk, hier inde aanvangen reedszoo dierbaar, en eenmaal, volmaaktzóó heerlijk, is het werk van 's Hee ren alvermogen naar zijn vrijmachtig welbe hagen. En nu heeffc de Zoon, die verlossing verworven, en de Heilige Geest, de Trooster, dien den Zoon zendt van den Vader, doet ze Gods volk kennen, aannemen, smaken en be zitten. Hier is het heilgeheimIk leefen gij zult levenhet heilgeheim van Gods volk, het ge heim van de ware Paaschvreugde. Van zijnen triomf zeker, en, als God, tegenwoordig ziende de dingen, die nog geschieden moesten, heeft de Heere Jezus deze woorden tot zyne jongeren gesproken nog voor Hij ging lijden en sterven. Zy hebben die heerlijke woorden toen niet ver staan. Maar zeker heeft de Heilige Geest hen na de Opstanding ook deze woorden des Heeren te binnen gebracht en doen verstaan. En toen aan den avond van den Opstandingsdag de wandelaars van Emmaüs de opperzaal binnen traden, klonk het hun met verrukking tegen de Heere is waarlijk opgestaan. Dat was het antwoord der verloste ziel op 's Heeren woord Ik leef en gij zult leven. En met Paulus jubelt door alle eeuwen heen Christus gemeente Maar nu, Christus is opgewekt uit de dooden en is de eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. (1 Cor. 1520.) Ik leef,ziehier wat moet voorafgaan, ziehier den grondslag van alle hoop, troost en blijd schap van Gods volk, de bron van hun leven, hun eeuwig leven. En die leef, en ik ben dood geweest, zoo spreekt de Heere, nu verheerlijkt, Johannes toe. (Openb. 118.) „Welke overgegeven is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardig- making". Zoo onderwijst de Apostel. (Rom. 425.) 2I1ÜVSCH KERKBLAD

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1