Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland Onder Redactie vanDs. L. BOUMJL, Os. J. HULSEBOS en Ds. A. LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen ie Jaargang. Vrijdag 25 Maart 1904. No. 39. Drukker-Uitgever in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOOfiD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post .35 cent. Enkele nummers 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER AD YERTENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 27 MAART 1904, Class© Middelburg, MIDDELBURG. Gasthuiskerk 91/, en 2 u. ds. A. Littooij av. 6 uur ds. J. Boeflenga. Hofpleinkerk 91/2 en 2 uur ds. L. Bouma Noorderkerk 91/2 en 2 u dr. L,H. Wagenaar Goede Viijdag av. 7 uur dr. L. H. Wagenaar VL1SSINGEN. Noorderkerk 9*/2 en 2 uur ds. B. Veenstra N.Meddelkerk 91/2 en 51/2 u.dhr.W. J Guillaume Goede "Vrijdag av. 6 uur ds. J. Hulsebos AjRnemtjiden 91 en 2 uur ds J BoeQenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur Lezen een er Leerr. Grijpskerke 9 en 2 uur ds J J. Koopmans Koudekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 91/2 en 2 uur ds. G. H. Toebes Goede Vrijdag av, 6 uur ds. G. H. Toebes Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Serooskerke 9 en. 2 uur ds. S. de Jager Bed. H. A en Bel. dfs Geloofs. Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Keikhof Veere 91/2 en 2 uur ds. J Hulsebos Vrouwepolder 9 en 2 uur ds W. J Wolf Westkapelle 9Va en 2 uur Lezen eener Leerr. Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 u. ds. H. Cramer Bel. des Gel. Bruinisse 9'/j en 5 uur ds. G, de Jager Colunsplaat 91/2 en 56 uur Lezen eener Leerr. Geersdljk 9 en 2 uur ds F. Staal av. 51/g uur Lezen eener Leerr. Haamstede 91/» en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds P. J. Baaij. Nieuwerkerk 9, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Oosterland 9^2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Scharendijke 91/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur ds C. Staal. Zonnemaere 9>/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Class© Thole n. Anna Jacoba Polder 95 en 2u ds. A. Dekkers Bergen op Zoom 95 en 55 uur Lez. eener Leer-. Krabbendijke 9 en 5!/2 uur ds. A. H. v. d. Koojj li/2 uur ds de Koning, afscheidsrede. Poortvliet 9i'2, 2 en 6 uur ds, J Meulink Rilland Bath 9enlj/2uur Lezen eener Leerr Tholen A 91/2 en 2 uur ds. W. T. van Dijk 6 uur Lezen eener Leerrede Tholen B 9U2 en 2 uur d*. G. Verrij Oud-Vosmeer 91/2, 2 en 51/2 uur ds. J. A. de Bruyn Classe Goes. Baarland 9 en 11/2 uur ds. F. Elffers Biezelinge 91/2, en 2 uur ds. N. G. Kf rssies 6 uur Lezen eener Leerr. Bobsele 91/2 tn 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 91/2 en 2 uur ds. R J. v d. Veen 51/2 uur Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 91 2 en 51/2 u. Lez. eener Leerr, Heinkenszand 91/2 en uur ds D. Hoek Ierseke 91/2, 2 en 5% uur Lezen eer er Leerr Kruiningen 91/2 en 2 uur ds. H W. Laman Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J- H, Donner Wolf aartsdijk 9 en 11/2 uur ds. H. Elffers üiasse Axel. Lezen eener Leerr ds. N. P. Littooij. ds. R. v. d. Kamp ds. J. Tholen ds K. Veen ds. r Siet .ema ds. S. v d. Berg ds N P. Littooij Lezen eener Leerr. dhr. W. H. Bouwman Theol. Cand. V. U. Gereformeerde Gemeente: Bruinisse 9, 2 en 51/2 ^ur ^s. k. Boone Axel A 9 uur 2 uur Axel B 9 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 9i/2 en 2 uur Schoondijke 9 en 2 uyr Tebneuzen 9 en 2 uur ZaamslagA 9 uur 2 uur Zaamslag B 9 en 2 uur r=-- HET EERSTE KRUISWOORD. E11 Jezus zeideVader, vergeef het hun, want zij weten niet, wat zij doen. Lukas 23 34. In het eerste deel van zijn kruislijden (negen uur des morgens tot den middag) was de Heere bezig met Zyne omgeving. Hij zorgt voor Maria, geeft den boeteling genade, maar bet eerste, wat Hy aan bet kruis spreekt, is een gebed voor de overtreders. Dit gebed is hoogst belangrijk. Reeds Jesaja spreekt er van in bet proietiscb woord. Hij heeft voor de overtreders gebeden. Jes. 53 12. Aan bet kruis treedt alzoo de onnaspeurlijke rijkdom der genade op bet luisterrijkst aan bet licht. Wie is schrikkelijker mishandeld, dieper ver nederd en vertreden, gruwelijker gesmaad en bespot, feller gebaat en verworpen dan Jezus Christus, de Zoon des levenden Góds. En nauwelijks verstommen de hamerslagen, waar mede de nagelen zijn aangedreven, die hand en voet doorgraven, of te midden van ruwe spot eo kreten, vol baat en boosheid weer klinkt bet heerlijk gebed van den grooten LijderVader, vergeef het hun, want zij weten nietwat zij doen. Hij is ziebzelven gelijk ge bleven. Hij geeft zelf bet heerlijkst voorbeeld nu in zijn smartelijk lijden. Hij, die eenmaal sprak: Bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen. Matth. 5 44. Schuldver giffenis voor doemwaardige, goddelooze zon daars, dat ie de inhoud van bet Evangelie der zaligheid, schuldvergiffenis door Jezus bloed. En die den Heere Jezus door bet geloof leerden kennen en deze rijke schuldvergiffenis leerden smaken, zij worden ook van den Heere geleerd, om te bidden, voor wie bun geweld aandoen. Toen Stephanus stierf onder de moordende steenworpen, riep by met groote stemmeHeere reken hun deze zonde niet toe. Hand. 7 60. Onze Heiland voegt aan zyn gebed de woorden toewant zij weten niet, wat zij doen. Wij zien hier, hoe God, de Heere, boe de Heere Jezus den gevallen mensch kent en beschouwt. Hun schuld is groot, alleen door Christus voldoening kan zy worden bedekt, maar die mensch handelt in zijne verblinding, by kent niet de schrikkelijkheid der zonde by kent niet de ontzettende gevolgen zijner roekeloosheid in bet verwerpen en mishande len van den Christus Gods, en de vreeselyke ellende, die wacht. Wij moeten aan den Heere overlaten, voor wie Zyne bede persoonlyk is opgezonden en verboord. Maar laat ons begeeren, dat wij en zeer velen ook nog van die Hem nu in hunne verblinding verwerpen, den rijken troost, den balsem voor de zielewonden mogen smaken, welke in deze bede voor een verslagen zon- daarsbart ligt opgesloten. Paulus genoot dien troost en richtte zich er aan op. Hij bad de gemeente Gods vervolgd. Hy was de grootste der zondaren. Maar Hem was barmhartigheid geschied, dewijl hij het in zijne onwetendheid had gedaan, in zijne on- geloovigheid. 1 Tim. 1 13. Deze bede van den Heere Jezus is de grondtoon der prediking, als de apostelen aan dat volk, dat zijn Messias verwierp, bet Evan gelie verkondigde. Hand. 3 13 en verv. Wee, die na het beluisteren van deze bede nog verbard blijft. Welgelukzalig, die als verloste des Heeren zijn navolger is. Hulsebos. Verbetering. De belangstellende lezer neme kennis van deze verbetering van den vierden volzin in onze meditatie van verleden week. Men leze daar aldus: Wij willen niets te kort doen aan de waar heid van de verdoemelijkheid van ieder men- schenhart, maar is bet niet opmerkelyk, dat de Evangelisten nergens melding maken van de openbaring van de boosheid des harten tegen den Heere Jezus door eene vrouw Hy, die zweeg onder zooveel mishandeling en valsche getuigenis, Hij spreekt de vrouwen aan, die weenden en Hem beklaagden. H. V A Mil A. In memoriam. Den 13den dezer maand overleed op 76 jari gen leeftyd te Amersfoort Ds. Marcus Jan Bouwman emeritus predikant aldaar. Met ds. J. van der Meulen, die als kandidaat te Arnemuiden kwam den 1 October 1857 en op bet laatst van zijn leven de kerk van Win- sum als gereformeerd leeraar diende, behoorde Bouwman tot die weinigen, die ook nog op boogeren leeftijd de reformatie van 1887 met geestdrift begroetten en mede den stryd aan vaardden voor het eenig Koningschap van Christus over zijne kerk. Bouwman, zoon van den Utrechtscben pro fessor en door dezen zoo gaarne aangeduid 'als „Mijn zoon Marcus" stond langen tydop Hoe velaken bij Amersfoort. Hij was weinig bekend, totdat omstreeks 1869 by hem de groote verande ring, die in het Koninkrijk Gods doet ingaan, plaats greep. Waar nu ook nieuw leven in de pre diking kwam, werd Bouwman in tal vanGemeen- ten begeerd, ja overstelpt met beroepen.Wel ver liet hij Hoevelaken, maar bleef toch in kleinere Gemeenten dienen, tot hij hoewel reeds emeri tus, de synodale kluisters brak en tot veel zegen aan den avond zyns levens te Amersfoort en Voortbuizen en nog eens weer te Amers foort arbeidde. Nu rust hy van zynen arbeid. H IIIIISCI KERKBLAD. TJLSEBOS.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1