Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Onder Redactie vanDs. L. BODMA, Os. J. HULSEBOS en Ds. LfTTOOIJ. Godsdienstoefeningen UIT HET WOORDT le Jaargang. Vrijdag 18 Maart 1904. No. 38. Drukkcr-Ditgever A. D. LITTOOIJ Az. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, xvm. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post 35 cent. Enkele nummers,3 cent. MIDDELBURG. PRIJS DER ADYERTENTIEN van 1—5 regels 30 cent, i dere regel meer 5 cent FAMILIEBERICHTEN van 1-5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG JO MAART 1904. Classe Middelburg. MIDDELBURG. Gasthuiskerk 9i/i en 2 u. ds. A. Littooft Hofpleinkerk 91/2 en 2 uur ds. L. Bouma av. 6 uur ds N. F. LittooÖ van Axel. Noobderkerk 91/2 uur Lezen eener Leerrede 6 uur VLISSINGEN. Noobderkerk 9»/2 en 2 uur ds. B. Yeenstra N. Middelkerk 91/2 en 5i/2 uur ds. J. Hulsebos Bed. H. Av. en Nabetr. Arnemuiden 91/» en 2 uur ds J Boegenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur ds F. W. J Wolf Gbijpskerke 9 en 2 uur ds J J. Koopmans Koudekebke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. St. Laurens 9i/2 en 2 uur ds. G. H. Toet es Meliskebke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Sebooskerke 9 en 2 uur ds. S de Jager Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 91/2 en 2 uur ds. N P Litiooij van Axel. Vrouwepolder 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Westkapelle 91/2 en 2 uur dr. L. H. Wagenaar Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 u. Lezen eener Leerr. Bruinisse 9 en 5 uur ds. G de Jager Colijnsplaat 9i/2 en 55 uur ds F. Staal Geersdijk 9, 2 en 51/2 u Lezen eener Leerr. Haamstede 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kamperland 9, 2 en 6 uur ds P. J. Baaij Nieuwerkerk 9 uur Lezen een^r Leerr. 2 en 6 uur ds H Cramer Oostebland 9V2 en: 2 uur ds. C Staal Schabendijke 91/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9, 2 en 6 uur ds. R. Koolstra Zierikzee 10 en 6 uur ds Tazelaar van Weesp Zonnemaire 9*/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 96 en 2 u Lez. eener Leer-. Bergen op Zoom 96 en 55 uur ds. A. H. v. d. Kooij Krabbendljke 9 en D/2uur ós J. de Koning 5!/2Uur Lezen eener Leerr. Poortvliet 91'2, 2 en 6 uur ds. J Meulink Rilland Bath 9 en V/2 uur ds A Dekkers Tholen A 9i/2en 2 uur ds. W. T. van Dfjk 6 uur Lezen eener Leerrede Tholen B 9i/2 en 2 uur d*. G Verrij Oud-Vosmeer 91/2, 2 en 5i/2 uurds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en U/2 uur ds. F. N. Boubema van Zweetoo. Biezelinge 9i/2> *en 2 uur ds. N. G. Kerssies 6 uur Lezen eener Leerr. Bobsüxe 91/2 en 2 uur ds. R J. v d. Veen Goes 9i/2 en 2 uur ds. C. van Proosdg van Amsterdam 51/2 uur Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 91/3j 2 en 5i/2 u. Lez. eener Leen. Heinkenszand 91/2 en 2 uur ds D. Hoek Iebseke 91/2, 2 en 51/2 uur ds. Heida van De Leek. Krüiningen 91/2 en 2 uur ds. H. W. Laman Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J. H Donner Wolf aartsdijk 9 en iy2 uur ds. H, Elffers Classe Axel. Axel A 9 en 2 uur dl.r. A. Scheele Theol. Cand. Axel B 9 en 2 uur ds. R. v. d. Kamp Hoek 9 en 2 uur dhr. J. Scholtea Treol Cand. Oostburg 9i/2 uur ds K. Veen 2 uur Lezen eener Leerrede Schoondijke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Terneuzen 9 en 2 uur ds. D. Pol van Heerjansdam ZaamslagA 9 en 2 uur ds J. Tholen Zaamslag B 9 en 2 uur ds. P. Sietsema Gereloimeerdo Gemeente St. Philipsland 9, 2 en 5i/2 uur ds. L. Boone WEENT OVER U ZELVENENOVER UWE KSïREREN. En Jezus zich tot haar keerende, zeide Gij dochters van Jeruzalem) weent niet over mij maar weent over u zeiven en over uwe kinderen. Luk as 23 28. Deze woorden des Heeren verplaatsen ons in een diep treffend en aandoenlijk oogenblik aan bet eind van den lijdensweg. Het vrou welijk hart is gebroken van aandoening en medelijden, ziende de deerniswaardige lgdens- gestalte van den Heere Jezns. Zietdaar een ongekunsteld getuigenis aangaande bet diep gaande lijden des Heeren. Wij willen niets te kort doen aan de waarheid van de verdoeme lijkheid van ieder menschenhart van nature, maar is bet niet opmerkelijk, dat de Evange listen nergens melding maken van de open baring van de boosheid des harten tegen den Heero Jezus, die zweeg onder zooveel mishan deling en valsche getuigenis? Hg spreekt de vrouwen aan, die weenden en Hem beklaag den. Wij hebben bier alzoo de laatste rede van den Heere, voor dat Hg aan bet kruis zich liet nagelen. Als Hoogepriester brengt Hij de zelfsofferhande zijn lichaams voor zgn volk straks opent Hij, als Koning, het paradijs voor den boetvaardigen moordenaar bier, als aan den voet van bet kruis, ontsluiert Hg als Pro feet de toekomst. Neen, de Heiland is niet on gevoelig voor de tranen en bet klagen der vrouwen, maar hun oog moet veel meer ont sloten worden voor de ontzettende ellende, die haar is wachtende. Op Jeruzalems straten is de bloedkreet gehoordKruist Hem, en Zijn bloed komt over ons en onze kinderenEn nu naakt over Jeruzalem het schrikkelijk oordeel Gods. Het zal door de Heidenen ver treden worden en ontzettend zal het lot zgn, dat over de dochteren van Jeruzalem en hare kinderen komen zou. De kinderzegen zou in een vloek veranderd worden. O, men zou wenschen onder de bergen bedolven te wor den, teneinde de afgrijselijke tooneelen van moord en honger en ellende te ontgaan. De Romein, die bezig was het groene hout uit te rukken, zou hij het dorre verschoonen? Maar wij weten, hoe in Jeruzalems vlammen zich het toekomend, het laatste oordeel weerkaatst. En daarom spreekt hier de Heere zgn laatste waarschuwend woord vóór zijn kruislijden en sterven tot allen, die wel zeer bewogen zgn over zijne smarten, over zgne aandoenlijke Igdensgestalte, maar geene droefheid kennen over hunne zonden, hunne eigene zonden, en met vreezen voor het ontzettend verderf, oyer alle onbekeerden en goddeloozen kom«n zal. En 0, hoeveel godsdienstigheid wordt er ook weder betoond m deze dagen, en dat niet alleen in den zoo zinneljjken eeredienst van Romeik zeg, hoeveel godsdienstigheid, die met van anderen aard is dan die der vrouwen weenden op den lijdensweg. Tranen, tra nen geschreid b.j het Evangelie; tranen'bij het aanschouwen van het lijden van Christus, als voor onze verbeelding die lijdenstafereelen wederom opruzen. Gij hoort he» wederom, hoe er andere tranen moeten worden gekend, tra- dWW UW FST- °me zondei>' granen van droefheid en ontzetting, als wjj denken aan het zoo donker verschiet, aan het oordeel, dat haast over den zondaar komen zal T(ta,.0ni?t dan 00k d*t weenen over Rem, en dat beklagen van Hem niet aan. Ook nu op zynen smarteljjken lijdensweg, en hoe- Hikbebf Ter K U F1J .T?rho°gd is in de heer lijkheid, openbaart zich en toont Hij zijne zorgen over de zielen. Hjj weet, wat de on bekeerde ziele wacht. En daarom zegt Hii Weent met over mij, maar weent over u zeiven en over uwe kinderen. O lezersdat waar ons weder zoo Zondag aan Zondag het lijden des Heeren wordt gepredikt, er door Gods genade nog wat meer dan tranen des gevoels worden den T) ™9etyk Mage vanwege zijne zon den Dan zullen wij ook vreugdetranen wee nen over zyne Verheerlijking. Hulsebos. v A K I A. Geloofs verzekering. als zegelen van het genadeverbond niet gelijk aan naamstempels, r^nTi001" °ns wat ingedrukt wordt. Ze zyn aanhangsels van het verbond der genade, on derpanden van Gods onveranderlijke liefde en zekert ?el°o^n, geopenbaard en ver eerd door en m de beloften Gods. Neen, de niet ^pih?ei!) Evangelies worden er ons met slechts door verzekerd, door verzekerd als dat tIS+°f Zij die leeren of beweren, beloofde Samen T verze£eleD> dat God het Deiooide en aangebodene geven wil en geven zal indien wy gelooven, dus dat Hij getrouw 'tis Z aan 7°°rd' als wij maar gelooven Z? Van £edacbte uitgaan, dat de Sacramenten ons dit slechts verzegeld, d.i. waarborgen en verzekeren. eeS^ f*aar de en dien over- vewlr». I 8 °nZe belijdenisschriften ons leeren, venzegelen ze ons niet slechts dat God de Heere ons aHes wat wy behoeven in leven en sterven vlrp Tl' geve? W1l1 in den we9 des gdoofs. vv- M weg aes geioofs. all a i. Z0°' <?an bonden zij, gelyk dit aan wirrten AW0Lden' in8eeliiks aan allen worden bediend. Doch met deze gedachte in stajd zmde Filippus den Kamerling dat hij, voor het geoorloofd was hem den doop te bc- diefien, van ganscher harte gelooven moest. Het f10^ dus voor gaan, en de toediening an het sacrament mocht dan eerst volgen. Geen wonderDe Sacramenten verze gelen ons niet slechts dat de Heere dat alles ZEEUWSüH KERKBLAD, V 3if P fl I, 7AA /In v» J1 i

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1