Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Onder Redactie vanDs. L. BOUMA. Os. J. HDLSEBOS en Ds. A. LITT001J. Godsdienstoefeningen le Jaargang. Vrijdag 11 Maart 1904. No. 37. Drukker-Bilgeyer in ile Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Zttd^BSSS?dige diDgeD doette?en ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers Met medewerking van onderscheidene Predikanten. PRIJS DER AÖÏERTE1T1EN 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. van 1 5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van J5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 13 MAART 1904. Class© Middelburg» MIDDELBURG. Gasthuiskerk 9i/i en 6 u. ds. A. LittooQ 2 uur Lezen eener Leerr Hofpleinkebk 91/2 en 2 uur ds. L. Bouma Noobderkerk 91/2 en 2 uur dr. L H. Wagenaar VLISSINGER. Noorderkerk 9'/2 en 2 uur ds. B Veenstra N. Middelkerk 9i/2 en 51/2 uur ds*d Hulsebos Voorber H. Av. en Openb Bel In beide beurten co h cte voor Emeriti préd. wed. m xpogioh. Arnemuiden 91/, en 2 uur ds .1 Boe^jenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Ghupskerke 9 en 2 uur ds J J. Koopmans Koudekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen Sr. Laurens 91/2 en 2 uur ds. G. H Toebes Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Sebooskerke 9 en 2 uur ds S. de lager Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Keikhof Veere 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Vrouwepolder 9 en 2 uur ds F. W. J Wolf Westkapelle 9V2, 2 en 6 uur Lez. eener Leerr. Ciasse Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 u. Lezen eener Leerr. Bruinisse 9j/i en 5 uur ds. G de Jager Colijnsplaat 91/2 en ö6- uur ds F. Staal Geersdijk 9 2 en 51/2 u Lezen eener Leerr. Haamstede 9j/i en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9, en 2 uur ds P. J. Baaij 6 uur Lezen eener Leerrede Nieuwerkerk 9 uur Lezen een^r Leerr 2 en 6 uur ds H Cramer Oosterland 91/2 en 2 uur ds. C Si aal Schabendijke 9t/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. 6 uur ds. P. J. Baaij Zierikzee 10 en 6 uur ds Elshove va a Breukelen Zonnemaibe 9^2, 2 en 6 uur dhr. H. H. Binneaca Theol. cand. te Tilburg. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 96 en 2 u. ds. A. Dekkers Bergen op Zoom 95 en 55 uur ds. A. H. v. d. Kooij Krabbendijke 9 en 1V2 uur ds J. de Koning 5l/2 uur Lezen eener Leerr. Poortvliet 9i'2, 2 en 6 uur ds. J Meulink Rilland Bath 9 en D/2 uur Lez. eener Leerr. Tholen A 9i/?en 2 uur ds. W. T. van Dijk 6 uur l ezen eener Leerrede Tholen B 9i/2 en 2 uur d-». U Verrij Oud-Vosmeer'yi/2, 2 en 5i/2 uur ds. J. A. de Brufjn Classe Goes. Baarland 9 en 11/2 uur ds. D. Hoek Biezelinge 91/2, en 2 uur da N. G. K-rssies 6 uur Lezen eener Leerr. Borsele 91/2 en 2 uur dhr J. Schob en Theol cand. te Zuidlaren Goes 9i/2 en 2 uur ds. R J. v d. Veen 5i/2 uur Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 9i/a, 2 en 5i/2 u. Lez. eener Leerr. Heinkenszand 91/2 en 2 uur Lez. eener Leerr. Iebseke 91/2, 2 en 5i/2 uur Lezea eener Leerr. Kruiningen 91/2 en 2 uur ds. H W. Laman Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds J. H Donner Wolfaartsdijk 9 en 1% uur ds. H Klffers Ciasse Axel. Axel A 9 en 2 uur Axel B 9 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur ds. N. P. Littooij Fed. en Nab. H. Av. ds. R. v. d. Kamp Bed en Nab. H. Av. dhr. P. A. de Jonge '1 heol Stuf. Oostburg 91/2 en 2 uur ds K. Veen Bed H. Av. en Dankz Schoondijke 9 en 2 uur ds. P. Sietsema Terneuzen 9 en 2 uur ds. J. v. d. Berg ZaamslagA 9 en 2 uur ds J. Tholen Zaamslag B 9 en 2 uuf dhr H. Yulder - Theol. Onod Gereformeerde Gemeente Terneuzen 9, 2 en 5i/2 uur ds. L. Boone KEER UW ZWAARD WEDER IN ZIJNE PLAATS. Toen zeide Jems tot hem: Keer uw zwaard weder in zijne plaatswant allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Matth. 'z6*. 52. De geschiedenis van s Heeren lyden bevat een onuitputtelijken rijkdom. Ook in den hof, bij de gevangenneming1, wat samenloop van' omstandighedenEn te midden van dat alles, de lijdende Zoon des menschen, drinkende den beker des lijdens met standvastigheid, den drinkbeker, dien Hem de Vader heeft gegeven. Hij ontmaskert Judas, die daar in Gethsemane onder vromen schijn zijn afschuwelijken ver radersrol komt afepelen. Hij stelt de schare, die hem komt gerangen nemen het ontzettende van hunne daad voor oogen, die zij alleen konden volvoerei, omdat. Gods raad moest geschieden en de Schrift worden vervuld. Hy bestraft e>k in die oogenblikken den discipel, die zinen Heere met het stoffelijk zwaard wil verièdigen. Wel opmerkelijk, dat de Evangelist^ den naam des discipels niet noemen, er nachten voor hem toen nog eens schadelijke geolgen uit kunnen voortvloeien. Toen Johanne zyn Evangelie schreef bestond dit gevaar gwis niet meer en hij noemt den naam van Pejus, als dien van den voortvarenden jongen, die lalchus, des Hoogepriesters knecht, met het zwaad sloeg en het rechter oor afhieuw. Ook waarde Heiland den weg van zyn diepgaand lyen betreedt, hebben zijne jongeren, nog by voctduring zyne hand noodig. Van nature zijn rij gansch onbekwaam den Heere Jezus te v'gen, wij moeten alles door Hem, door zynenGeest, leeren verstaan en beoefenen. Volgens Lcas (22 49) waren zij allen op handtastelk tegenweer bedacht. De HeS wijst deze hulp af, in dat beslissend oogenblik van zynen stryd, in de diepgaande worstelin, waarin alles voor den Middelaar en zyn Kontkrijk op het spel staat. De h?P, die Petrus wil bieden, is onbe- teekene*. Of meent gij, zegt de Heere, dat ik mijnen }der nu met kan biddenen Hij zal mij meer di twaalf legioenen Engelen bijzetten SwS F°Sieinscil leRi°en was eene schare van 4000 a (5000 man. Hoe noemt de Heere hier dan eene ontelbare menigte van de hemelsche stryders, voor zich en ieder zijner elven één legioen van die helden, waarvan één eenmaal m eénen enkelen nacht het gansche krygsheir van Sanherib verdierf Maar ook zal in 's Heeren Koninkryk en tot overwinning van het rijk des Satans met andere wapenen, dan vleeschelijke worden gestreden. Ziet den Koning lyden, dragen, stryden en als gebondene en gevangene en gekruiste over winnen. Zoo moesten de Schriften vervuld worden, die zeggen, dat het alzoo geschieden moest, zoo moest Hy den drinkbeker drinken, dien Hem de Vader gegeven had. Niet alleen is Petrus hulp onbeteekenend, niet alleen is zij verwerpelijk, zij is bepaald zondig. Keer uw zwaard weder in zyne plaats Steek uw r.#nar/i i» Laat af van -.zulk eenen stryd. Allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Dat is de rechtmatige straf, die komen zal over allen die het zwaard nemenom daarmede des Heeren TïZ. verdedigen en tegen de vijanden des Heeren op te treden. Zij maken zich schuldig aan doodslag, dien de Overheid met den dood naar Gods bevel heeft te straften. Zoo spreekt de Heere zich dan met beslistheid uit. breen zwaard, geen vleeschelyk geweld of uiteriyke dwang, van wat aard en graad ook om den zondaar tot zijn Koninkrijk te brengen,' dat Koninkrijk te beschermen en uit te breiden de vijanden Gods en van zijnen Christus tot zwygen te brengen. De wapenen van onzen strijd «lSLw-i Van des Heeren gezanten, zijn niet vleeschelyk,maar geestelijk. Geestelyk zijn de wapenen, waarmede de nieuwe mensch strijdt door den Heiligen Geest. Geloof en ge hoorzaamheid aan den Heere, kruisdragers achter Hem, belyders van Zynen Naam, zich zeiven verloochenen, getuigen van Hem door Ziine hefde gedrongen, vervuld met liefde ook jegens Sr -'j ^^der' die Jaar m zijne rhW+lrHee£! raakte ^foedend oor van den dienstknecht aan en heelde hem. Daarop werden des Heeren handen gebonden. Het laatste wat Hy deed, toen zyne banden nog vrij waren wnL een heerlijk liefdewerk, zulk een wonderwerk! En meteen redde Hij Petrus van de vervolgmg door de Overheid, die zulk eene daad niet ongestraft zou hebben gelaten, terwijl daartoe na de genezing wel niet meer zou worden overgegaan. stem1* de!nTThof wee^linkt de waarschuwende stem des Heeren alle eeuwen door in Zijne kerk. Keer uw zwaard weder in zijne plaats want allen, die het zwaard nemenzullen door het zwaard vergaan. Ontzettend is tegen dit bevel gezondigd maar de bedreiging is dan ook op velerlei' wyze vervuld geworden. Hoe treurig was de afloop van de beweging der Wederdoopers in de dagen der Hervorming te Munster! Maar, ook al wordt niet m letterlijken zin, gelijk door Jan van Leider, te Munster, bet zlaard genomen, alle uiterlijk en vleeschelyk geweld m de dingen van Gods kerk draagt en brengt wrange vruchten voort. Overheidsgezag iA plaats van het geestelijk gezag van Christus ZBEUWSCH KERKBLAD.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1