Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Onder Redactie vanDs. L. BOUMA, Ds. J. HULSEBOS en Ds. A. LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen UIT HET WOORD. le Jaargang. Vrijdag 4 Maart 1904. No. 36. Drukker-Uitgever A. D. LITTOOIJ Az. io ie Gereformeerde Kerken in Zeeland, ZONDAG 6 MAART 1904. en Woensdag (Biddag) 9 Maart 1904. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post 35 cent. Enkele nummers3 cent. MIDDELBURG. PRIJS DER AD YERTENTIEN van 1—5 regels 30 cent, iederë regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op Classe Middelburg. MIDDELBURG. Gasthuiskerk 91/5 en 2 u. ds. A. Littoofl W. 91/2 en 2 uur ds. A. Littooy Hofpleinkerk 91/2 2 en 6 uur ds. L. Bouma "W 91/2, 2 en 6 uur ds L. Bouma Noobderkerk 91/2 en 6 uur dr. L H. Wagenaar W. 91/2 en 6 uur dr. L. H Wagenair VLISSINGEN. Noorderkerk 91/2 en 2 uur ds. B. Veenstra N. Middele^rk 91/2 ©n &V2 uu*" Hulsebos Gatech. Zond 2«. Herdenking van den zegen der Bijbel vërsprei- ding. Collecte voor het B. en B Bpelgen. Woensdag Gemeenschappelijke dienst. Noorderkerk 2 uur ds. B. Veenstra Nieuwe Middelkerk 7 uur ds. J. Hulsebos Arnemuiden 91/, en 2 uur ds. J. Boetjenga W. 91/2 en 2 uur ds. J. Boeyenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn W. 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. W. 91/2 en 2 uur ds. J. v. d. Berg van Terneuzen Gbijpskerke 9 en 2 uur ds J J Koopmans W. 9 en 2 uur ds. J. J. Koopmans Koudekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen W. 9 en 2 uur ds H. Ph. ingwersen St. Laurens 9i/2 en 2 uur ds. G. H Toe bes Bed. H. Av. W. 91/2 en 2 uur ds. G H. Tosbes Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink W 9 en 2 uur ds H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser W. 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Serooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager W. 9 en 2 uur ds 8 de Jager Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof W. 9 en 2 uur ds G. F. Kerkhof Veere 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. W. 91/2 en 2 uur ds. S. Oudkerk van Kralingen Vrouwepolder 9 en 2 uur ds.F. W. J Wolf W. 9 en 2 uur ds F. W. J. Wolf Westkapelle 9*/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Zondag 52. W. 91/2 en 2 uur Lezen eentr Leerr. Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 u. Lezen eener Leerr. W. 91/2 en 2 uur Lezen e ner Leerr. Bruinisse 9en 5 uur ds. G. de Jager W 91 li en 2 uur ds. G de Jager Colijnsplaat 91/2 en 5B uur ds F. Steal W. 91 en 55 uur ds. F Staal Geersdijk 9, 2 en 51/2 u Lezen eener Leerr. W. 9, 2 en &i/2 uur Lezen ee c Leerr. Haamstede 91/, en 2 uur ds. R. Keolstra W. 91/, en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds P. J. Baaij W. 9, 2 en 6 uur ds. P. J Raaij Nieuwerkerk 9 uur Lezen een r Leerr. 2 en 6 uur ds H Cramer W. 9 uur Lezen eener Leerr. 2 en 6 uur ds. H. Cramer Oosterland 9^2 en 2 uur ds. C Siaal W. 91/2 en 2 uur ds. C. Staal Scharendijke 91/2 en 2 uur ds. W. Raman W. 91/2 en 2 uur ds. W Raman Wissekerke 9 en 2 uu Lezen eener Leerr. 6 uur ds. P. J. Baay W. 9, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur ds Buitenbuis van Vreeswijk W. 10 en 6 uur ds. Oosten van Enkhuizen Zonnemaire 9'/2; 2 en 6 uur Lez. eener Leerr. W. 9 2 en 61/2 uur ds. Ru$s van Montfoort Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u. ds A Dekkers Bergen op Zoom 9® en 55 uur ds. A. H. v. d. Kooij Kbabbendijke 9 en VI2 uur ds. J. de Koning 5j/2 urn Lezen eener Leerr. Poortvliet 91'2, 2 en 6 uur ds. J. Meulink Rilland Bath 9 en l!/2 uur Lez. eener Leerr. Tholen A 9i/2en 2 uur ds. W. T. van Dyk 6 uur Lezen eener Leerrede Tholen B 9i/2 en 2 uur da. G, Verrij Oud-Vosmeer yi/2,2 en 51/2 uur ds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en li/2 uur ds. G. Noordhof van Lippenhuizen. Bed. H. Av. W. 9 en 11/2 unr ds Mulder van 's Hertogenbosch. Biezelinge 91/2, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Borsele 91/2 en 2 uur da. N. G. Kerssies Bed. H. Av. W. 9 en 2 uur. ds. A H v. d. Kooy van Be gen op Zoom. Goes 9i/2 en 2 uur ds. R J. v d. Veen 51/2 uur Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 91 2 en 5i/2 u. Lez. eener Leerr. W. 91/2 en 2 uur ds. L G. Goris van Zevenbergen. Heinkenszand 91/2 en 2 uur ds. D. Hoek Ierseke 91/2, 2 en 5i/2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 91/2 en 2 uur ds. H. W. Laman Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J. H. Doüner Wolfaartsdijk 9 en 11/2 uur ds. H. Elffers Classe Axel. Axel A 9 en 2 uur ds. N. P. Littooij Axel B 9 en 2 uur ds. R. v. d. Kamp Bolk 9 en 2 uur dhr. A. Scheele Theol Cand. Oostburg 91/2 uur ds. K. Veen Openb. bel. en Voorber. H. Av, 2 uur ds K. Veen Biduur voor 't gewas Schoondijke 9 en 2 uur ds. P. Sietsema Terneuzen 9 en 2 uur ds. J. v. d. Berg ZaamslagA 9 en 2 uur ds J. Tholen Zaamslag B 9 en 2 uur ds. W, Hoogland van Capelle a/d IJsel. W. 9 en 2 uur ds. J. D. v. d. Velden van Kr dingen. Gereformeerde Gemeente Middelburg 9. 2 en 5i/2 uur ds. L. Boone DE HEERE VOORZEGT ZIJN LIJDEN EN ZIJNE OPSTANDING. En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de twaalf discipelen alleen op den weg, en zeide tot hen Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des menschen zal den overpries- teren en Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen hem ter dood ver- oordeelen En zij zullen hem den heidenen over leveren, om hem te bespotten, en te gee- selen, en te kruisigenen ten derden dage zal hij weder opstaan. Matth. 20:17—19. Duidelijk en klaar heeft de Heere aan zijne discipelen zijn lyden en sterven en de daarna volgende opstanding voorspeld. Tot driemaal toe, zooals ons Mattheüs, Marcus en Lucas verhalen. Maar de Heere heeft er nog meer van gesproken, b. v. als hy spreekt over den verrader, als Hij spreekt van den doop des lydens, waarmede Hy gedoopt moet worden, als Hij zegt, dat Maria Hem heeft gezalfd tot eene voorbereiding voor Zyne begrafenis. Hy wyst er ook op, dat alles aan Hem moet wor den vervuld, wat door de profeten aangaande dat lyden was voorspeld. Klaar en helder staat deze gansche lijdens weg en de heerlijkheid daaraan volgende Hem voor den geest. Zyne alwetendheid doorziet het. Zoo is het van eeuwigheid bepaald als een welgeordend geheel, als een weg, die tot volvoering van Gods Raad, tot behoudenis .der uitverkorenen en tot het oordeel over de wereld leiden zal. Ook naar zyne ware menschheid heeft Hij al het ontzettende van dien lijdens weg, van dien lijdensbeker over zich zien komen. En nu is er bij Hem geen zweem van aarzeling, maar in volkomen gehoorzaamheid en besliste overgegevenheid schrijdt Hij voort, zeggendeZiet, wij gaan op naar Jeruzalem. Zijne Messiaswaardigheid komt hier des te meer uit, als wij lezen, hoe de discipelen wel bedroefd werden, maar den Heere eigenlijk niet verstonden en Hem niet nader durfden vragen. Simon Petrus verwierp zelfs ten eenen- male het denkbeeld, dat de Koning van het Godsryk zulk eene ontzettende vernedering zoude ondergaan, en werd deswegen van den Heere bestraft. Hoe toont de Heere dan in alles de Meerdere te zijn. Zijne discipelen zouden het eerst later leeren verstaan door het licht des Heiligen Geestes.' De Heere houdt zijnen jongeren in het kort de geheele lijdensgeschiedenis voor. De Zoon des menschen zal den overpriesterm en Schrift geleerden overgeleverd worden. De Zoon des mensehen, Hem, wien zulk eene groote heer lijkheid wacht en toekomt, Hij zal de prooi worden van snood verraad. Langs dien weg der duisternis zal Hij komen in de handen zyner bittere haters en vijanden, die zynen dood zoeken. En zy zullen met Hem doen naar hunnen wil. Verlaten en machteloos zal Hy zijn voor hun aangezicht. Dit is het ont zettend eerste deel van het lijden. Judas, de verrader, had dit niet verwacht. Kon Jezus ook nu met vrij henen gaan uit het midden der vyanden? En Petrus in 's Hoogepriesters zaai! Zoudén zij dit aan den Heere kunnen doen t Hij gebonden, machteloos, veroordeeld, bespot, mishandeld door lage dienarenEn zij) zullen Hem ter dood veroordeelen. Dat zal de Joodsche raad bestaan en volvoeren Maar hierbij zal het niet blijven. Het oordeel des doods moet m al zyn sehrikkelijkheid worden volvoerd. En zij zullen Hem den hei denen overleveren. Ook de heidenen zullen deel hebben aan Jezus verwerping en dood. En de Joden zullen het bestaan, om Hem aan de buiten het verbond Gods staande heidenen over te leveren. Zelfs een Pilatus staat verbaasden zegtZal ik dan uwen Koning kruisigen En waartoe wordt Hij den heidenen over- ZEEUWSCH KERKBL AD.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1