Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland Onder Redactie vanDs. L. BOÜMA, Os. J. HÜLSEBÖS en Ds. L LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen Ie Jaargang. Vrijdag 19 Februari 1904. No. 34. abonnementsprijs Drukker-Bilgever in ie Gereformeerde Kerken in Zeeland, Met medewerking van onderscheidene Predikanten. per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. A. D. LITTOOIJ Az. 3 cent. MIDDEL-BURG. PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—5 regels 30 cent, iedere regel m- FAMILIEBERICHTEN van 1—5 regels 5 regel meer 10 cent. op ZONDAG 21 FEBRBAR1 1904. Classe Middelburg. MIDDELBURG. GasthuiskerkO1/* en 2 u. ds. A. Lit tooi) Hofpleinkerk 91/2,2 en 6 uur ds. L. Bouma Noorderkerk 91/2 en 6 uur dr. L H. Wagenaar VLISSINGEN. Noorderkerk 9V'2 en 2 uur ds. B. Yeenstra N. Middelkerk 91/2 uur Lezen eener Leerr. 51/2 uur d r. W K H Magendans Collecte voor de stich'ingen te Wagenborgen Arnemuiden 9i/i en 2 uur ds J BoeQenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn (Gapings 9i/2 en 2 uur Lezen eener Leerr, Gbupskerke 9 en 2 uur ds J J Koopmans Koudekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen Sr. Laurens 9i/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulmk Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Vissei Serooskerke 9 en 2 uur S_dei*ger Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Keikhof Veere 91/2 en 2 uur ds. H Toe es Yrouwepolder 9 en 2 uur ds F. W. J. Wolf Westkapelle 91/2 en 2 uur Lez. eener Leerr. Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en2u. Lez. eener Leerr. Bruinisse 90, en 5 uur ds. G de Jager Colijnsplaat 9i/2 en 55 uur ds btaai Geersdijk 9 2 en 51/2 u Lezen eener Leerr. Haamstede 91/, en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9 en 2 uur ds P. J. Baaij 6 uur Lezen eener Leerr. Neeuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerr. 2 en 6 uur ds. H Cramer Oosterland 9V2en 2 uur c S^J; ScHARENDLJKE 9*/2 en 2 uur ds. W. Raman WissEKERKE 9 en 2 uur Lez eener Leerr. q uur ds P. J. Raag Zierikzee 10 en 6 uur ds. Jongbloed van Westerlee Zonnemaire 9% 2 en 6 uur Lez. eener Leerr. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u. ds A Dekke s Bergen op Zoom 96 en 55 uur ds. A. H. v. d. Kooij Krabbendljke 9 en 11/2uur Jansen van 's Gravenmoer 5,/2uur Lezen eener Leerr. Poortvliet 9i'2, 2 en 6 uur ds. J Meulink Rilland Bath 9 en 1 */2 uur Lez. eener Leerr. Tholen A 9i/2en 2 uur ds. W. T. van Dijk 6 uur Lezen eener Leerrede Tholen B 9i/2 en 2 uur dn G. Verrij Oud-Vosmeer 9i/2,2 en 51 /2 uur ds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en U/2 uur Lezen eeuer Leerr. Biezelinge 91/2 en 2 uur ds N. G. Kerssies 6 uur Lezen eener Leerrede Borsele 9 en U/2 uur ds. J. Hulsebos van Ylissingen Goes 9i/2 en 2 uur ds. R J. v d. Veen 51/2 uur Lezen eener Leerrede *s Gravenpolder 9f/i,2 en 51/2u. Lez. eener Leerr. Heinkenszand 91/2 en 2 uur ds. D. Hoek Terseke 91/2, 2 en &J^2 ^ur ds. S Idema van Opeinde-Nyenga Kruiningen 91/2 en 2 uur ds. H W. Lam an Nieuwdorp 91/* en 2 uur ds J. H Dormer Wolf aartsdijk 9 en 1L2 uur ds. Elners Classe? Axel. Axel A 9 en 2 uur Donderd. (Biddag) 9 en 2 Axel B 9 en 2 uur Donderd. (Biddag) 9 en 2 Hoek 9 en 2 uur Donderd. (Biddag. 9 en 2 Oostburg 9i/2 en 2 uur Schoondijke 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur Donderd. (Biddag) 9 en 2 ZaamslagA 9 en 2 uur Zaamslag B 9 en 2 uur ds. N. P. Littoorj uur ds. N. P. Littootj ds. R. v. d. Kamp uur ds. R. v. d.Kamp ds. P. Sietsema u. ds, Kouwen boven van Leiden ds K- Veen dhr. A Scheele ds. J. v. d. Berg uur ds J. v. d. Berg ds J. Tholen dhr J. Ridderboa Gerelor moordGemeente Terneuzen 9, 2 en §T/2 nur ds L. Boone n«m. 2 uur Afscheidspredicatie St Philipsland Donderdag 2 uur ds. Beversluis van Rotterdam Beves iging. 51/9 uur ds. L. Boone lntrtde HET BRITSCH EN BUITENLANDS CH BIJBELGENOOTSCHAP. (Slot.) Het nieuwe Bijbelhuis is een indrukwek kend gebouw, zulk een groote en gewichtige zaak waardig. Het is bekostigd uit blondere uitten van bemiddelde voorstanders. - De geschiedenis van bet Bijbelgenootschap is een onafgebroken getuigenis van gebeds- verhooringen en overwinningen des geloots. Evenwel hebben de mannen, die bet Genoot schap stichtten in de vaste overtuiging, dat het van God gewild was, op geenerlei wfl?e vermoed, welke verreikende gevolgen de uit komst zouden zijn van bun pogen. De uij^a- ven van het Genootschap m het eerste jaar van deszelfs bestaan beliepen de somjan691 pond sterling. Mild als hg was, dacht Willi am Wilberforee, dat bet Genootschap het mo- rrpliik od ziin hoogst zou kunnen brengen tot een ^aarl^ksebè ontvangst van 10.000 pond. Maar in het vierde jaar werd reeds meer ont vangen dan 12 000 pond, en m Let zesde- 27.000 pond. In 1851 overschredenide ontvang- SangstTeds 'gewëes'T botn delottOOO pond. Het ligt voor de hand, dat het werk van het genootschap zich in verhouding met deze inkomsten heeft uitgebreid. dpTbiLpl Tn bpt berin der vorige eeuw was de Bijbel bekend in ongeveer veertig verschillende talen. Heden zijn deelen van de Schriften, zoo niet de geheele Schrift, uitgegeven m meer dan vierhonderd talen. Op de lijst 7an je u. j ven van het Genootschap komen niet minder dan 370 talen voor en daaronder al de voor name spraken der geheele wereld. Het eerste hoek dat het Genootschap uitgaf, was het Evangelie van Johannes m de taal der Mo hawks, een Indianen stam in Amerika, Se dert dit kleine hoek was uitgezonden, om het Evangelie te brengen aan een vergelegen volk in hun eigene taal, heeft het Genootschap meer dan '181 millioen exemplaren van den Bijbel verspreid. Het laatste jaar gaf het bijna zes millioen bijbels en gedeelten daarvan uit, bijna 876.300 meer dan eenig jaar te voren. 'Hoewel het eerste doel van het Genootschap was: de vertaling en de uitgave der Heilige Schriften, werd er spoedig eene andere be hoefte openbaar. Het bleek toch weldra, dat alleen het daarstellen van een winkel of de pót van Bijbels in eene of andere voorname plaats of centraalpunt niet voldoende was. Het boek moet gebracht worden tot de men- schen zeiven, voor wie het is bereid meer nog, het moet hun in handen worden gegeven met een woord van aanbeveling. Zoo moet men trachten de zielen te bewegen, om kennis te nemen van de bladeren, die zijn tot genezing der volken. En gelijk nu de handelshuizen hunne agenten het land inzenden, zoover dit maar kan, zoo zendt het Genootschap zijne colporteurs door de meest verschillende stre ken van de Vereni, 'mei pakken bocLcu hunnen rug, gaande van huis tot huis en van dorp tot dorp, aan het volk goedkoope Bijbels aanbiedende in hunne eigene taal. Gewoonlijk zijn deze mannen geboortig uit het land, waar zij hebben te arbeiden, en zoo zijn ze dan van ailerlei nationaliteit en van allerlei gelaats kleur: blanke Europeanen, zwarte Afrikanen, gele Chineezen, bruine Maleiers, roode Indi anen. Het laatste jaar had het Genootschap in deszelfs dienst 870 colporteurs, die bijna twee millioen Bijbels of gedeelten in al de voornaamste talen en dialekten der wereld ver kochten. Ook maakt het Genootschap gebruik van Christelijke Bijbelvrouwen in Oostersche lan den. Zij hebben toegang waar geen man ko men mag, namelijk in de verblijven der vrou wen, in de harems en elders, tot haar dus, die hun leven in afzondering moeten doorbrengen en met de buitenwereld niet in aanraking komen. Van groot belang is de hulp, die het Ge nootschap verschaft aan de Zending. De Bij bels, die de missionnair noodig heeft, worden franco aan zijn vergelegen adres afgezonden. De missionnaire dienaar zendt de opbrengst der Bijbels, veel of weinig, wederom aan het Genootschap, na aftrek van al zijne kosten van verspreiding. Dat dit weinig is, in verge lijk van hetgeen zulk een bezending kost is te verstaan. Over het geheelhoe meer deze firma verkoopt, hoe meer geldelijk verlies zij lijdt, dns hoe meer er moet worden bijgepast. De groote omvang, dien het werk van het Genootschap heeft verkregen baart wel zor gen voor het Bestuur. Gedurende de laatste vijf jaren is er 60.000 pond meer uitgegeven dan ontvangen. Er wordt dns een krachtig be roep gedaan op alle Christenen, om het Ge nootschap bij zijn honderd-jarig bestaan met gebed, maar ook met eene gave te steunen. »ok wij, Nederlandsche Christenen, mogen ons niet onttrekken. Wij hebben vooral in vroegere, dorre tijden veel van dit Genoot schap genoten. Het heeft ons menigte van goede en goedkoope Bijbels bezorgd, een mach tige steun bij de herleving op het gebied van kerk en school. De gedachte is in Engeland geopperd, om zoo mogelijk een fonds van een ZEEÜWSCH !c

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1