Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland Onder Redactie van: Ds. L. BÖUMA, Os. J. HQLSEBOS en Ds. L LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen le Jaargang. Vrijdag 12 Februari 1904. No. 33. DrokRer-Oitgever in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER ADYERTEiiTIEN ▼an 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 15 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 14 FEBRUARI 1904, Classe Middelburg, MIDDELBURG. Gasthuiskebk 9i/j, 2en 6 u. ds. H. Kouwen hoven van Leiden Maandagav. 61/2 uur ds. H Kouwenhoven Rede voor de Theol. School en baar 50 jarig bestaan Hofpleinkerk 91/2 en 2 uur ds. L. Bouma Noobderkerk 91/2 en 2 uur dr. L. H. Wagenaar VLISSINGEN. Noordsrkrrk 9V2 en 2 uur ds. B. Veensta. N. Middelkerk 91/2 en 5i/2 u. ds. J. Hulsebos Catech. Zond. 27. Collecte voor de kas voor hulpheh. krankz, en idioten Abnemuiden 91/1 en 2 uur Lezen eener Leerr. Domburg 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoor n Gapinge 91/2 en 2 -uur ds J Boe^enga Grupskerke 9 en 2 uur ds J J. Koopmans Koüdekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 9i/2 en 2 uur ds. G. H Toe^es Meliskerke 9 en 2 uur ds. J. Meulink van Poortvliet Dinsdagmiddag 2 uur ds. H. Kouwe hoven Fede in 't belang der Theol. School Oostkapelle 9 en 2 uur ds M. F. Visser Sebooskerke 9 en 2 uur Lezen eener Lee r Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Keikhof Veere 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr Vrouwepolder 9 en 2 uur ds F. W. J Wolf Westkapelle 9V2 en 2 uur ds. S. de Jager Classe Zierikzee. Brouwershaven 9i/2 en 2 u. Lez. eener Leerr. Voorber. H Av. Bbuinisse 9V, en 5 uur ds. G. de Jager Colijnsplaat 91/2 en 55 uur ds F. Staal Geersdijk 9 2 en 51/2 u Lezen eener Leerr. Haamstede 9 Va en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9 eu 2 uur ds P. J. Baaij 6 uur Lezen eener Leerr. Nieuwerkerk 9, 2 en 6 uur Lezen een r Leerr. Oosterland 9V2 en 2 uur ds. C Staal. Scharenduke 91 /2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9 en 2 uur Lez eener Leerr. 6 uur ds. P. J. Baaij Zierikzee 10 en 6 uur ds. A. Littooij van Middelburg Bed. H. Av. Zonnemaire 9^2, 2 en 6 uur ds. Cramer Bed. H. Av. en Doop Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u. ds A Dekkers Bergen op Zoom 95 en 5ö uur ds. A. H. v. d. Kooij Krabbendljke 9 en l1 ƒ2 uur ds H Meulink van Meliskerke 5V2 uur Lezen- eener Leerr. Poortvliet 91'2, 2 en 6 uur Lez eener Leerr. Rilland Bath 9 en IV2 uur Lez. eener Leerr. Tholen A 9i/2en 2 uur ds. W. T. van Dfjk 6 uur Lezen eener Leerrede Tholen B Öi/2 en 2 uur di. G Verrij Oud-Vosmeer 91/2,2 en 51/2 uur ds. J. A. de Bruyn Classe Goes. Baarland 9 en li/2 uur Lezen eener Leerr. Beezelinge 91/2 en 2 uur ds N. G. Kerssiea 6 uur Lezen eener Leerrede Bobsele 9 en li/2 uur ds. J H. onner Goes 9i/2 en 2 uur ds. R J. v d. Vee a 51/2 uur Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 9i/1,2er.5i/2u.Lez. e^ner eerr. Heinkenszand 91/2 en 2 uur ds. D. Hoek Ierseke 91/2, 2 en 6 uur ds. A Terpstra van Veenwouds'erwal Kruiningen 91/2 en 2 uur ds. H W. Lam n Nieuwdorp 91/4 en 2 uur Lez eener Leerrede Wolf aartsdijk 9 en li/2 uur ds. Elffers Classe Axel. Axel A 9 en 2 uur ds. N. P. Littoofj Axel B 9 en 2 uur ds. R. v. d. Kamp Hoek 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oostburg 91/0 en v ds K Veen Schoondijke 9 en 2 uur ds. P. A. Sietsenu Terneuzen 9 en 2 uur ds. J. v. d. Berg Zaamslag A 9 en 2 uur ds J. Tholen ZaamslagB9 en 2 uur l ezen eener Lee r. Geretor meerde Gemeente Terneuzen 9, 2 en 5V2 uur Lez. eener Leerr. Hoek 9 2 en 5i/2 uur ds L. Boone De lezer veroorlove ons dezen keer en den volgenden onze Schriftstudie uit te stellen, ten einde het daarmede in zoo nauw verband staande gewichtige en aan de orde zynde on derwerp eene plaats te kunnen geven, name lijk HET BRITSCH EN BUITENLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP. Dit genootschap is ontstaan uit hetGods dienstig traakt 'algenootschap in Engeland. Een lid van het Bestuur van laatstgenoemd Ge nootschap, de WelEerw. Heer Thomas Charles van Bala in Wales, vestigde allereerst de aan dacht op de groote behoefte aan Bybels in Wales. Het was op eene bestuursvergadering van het Godsdienstig Traaktaatgenootschap, die gehouden werd in het kantoor van den Heer J. Hardeastle, dicht by het noordelyk uiteinde van Londonbridge, dat de uitnemende Thomas Charles met allen ernst pleitte voor de bezor ging eener uitgave van de Heilige Schriften in de taal van Wales, om te gemoet te ko men aan het groote gebrek aan Bybels in zyn geboorteland. Tevens drong hij er op aan, dat er eene blijvende vereeniging zou worden ge sticht, teneinde zijn volk van goedkoope Bij bels in hunne eigene taal te voorzien. En nu was het de Secretaris van het Gods dienstig traktaatgenootschap, de WelEerw. Heer J. Hughesdie de gedachte uitsprak, welke bestemd was verwerkelijkt te worden in een der grootste godsdienstige ondernemingen, gedurende al de negentien eeuwen van het Christendom: Indien zulk eene vereeniging bleek nuttig te zyn voor Waleswaarom dan ook niet voor de andere landen van Europaja voor de geheele wereld Dit denkbeeld werd met instemming door de kleine vergadering ontvangen. De WelEw. Heer Hughes werd aangewezen, om het denkbeeld, dat door hem was uitgesproken en nu het ei gendom en de wensch was der geheele verga dering, nit te werken in een vlugschrift of opstel, getiteldDe uitnemendheid der Heilige Schriften. Eene opwekking tot hare meerdere verspreiding zoowel in ons land als daar bui ten. De verhandeling had tot motto deze woor- kenLaat ons de eerste instelling zijndie ooit uit eene der natiën van Europa voortkwam met het opzettelijk doel, om wel te doen aan al de anderen Het belangrijk onderwerp hield de belang stelling van het Bestuur van het Godsdienstig traktaatgenootschap bezig in tal van opvolgende vergaderingen. Eindelyk werd, na veel bespre king en zorgvuldige overweging eene verga dering belegd in deOld i.ondon Tavern in Bishops Gate Street tegen den zevenden Maart 1804. Deze samenkomst werd bygewoond door ongeveer drie honderd personen uit verschil lende Kerkgenootschappen. De Heer Granville Scharp was voorzitter en onder de sprekers was ook de, om zijn stryd voor de afschaffing der slavernij zoo beroemde en beminde, Willi am Wilberforce. Hef resultaat van deze merk waardige vergadering wasde oprichting van het Briisch en Bwtenlandsch Bijbelgenootschap. De omstandigheid, waardoor onder Gods zegen het genootschap zoo spoedig kon wor den opgericht en zich kon ontwikkelen lag middelyk in den steun van eene groep God- vreezende mannen, bekend alsde helden van Claphan, die als schijnende lichten waren te midden van de duisternis van deze Eeuw vol strijd. Onder de eerste Bestuurders waren: Zacharias Macaulay, Charles Grant, William Alars Hankey en Joseph Reijner, eerste pen ningmeester van het Godsdienstig traktaatge nootschap. Van den beginne af heeft het By belgenoot schap zich onverzettelijk aan den stelregel ge houden, om zich niet in te laten met eenigen stryd of zich te binden aan eenig kerkgenoot schap. Het heeft zich uitsluitend bepaald tot de verhevene taak, om de Schriften uit te ge ven en te verspreiden in alle talen, en onder alle volken. Het geeft de Schrift uit zonder aanteekeningen of verklaringen en tegen pry- zen, die de armste kan betalen. Ten einde de medewerking van alle geloovi- gen mogelijk te maken, hebben de stichters de bepaling gemaakt, dat èn tot het Bestuur èn tot hen, die met de dagelijksche werkzaam heden zijn belast, zoowel mannen uit de vrye Kerken als uit de Staatskerk moeten behooren. Onder zijne voorzitters telt het genootschap de edelste mannen van Engeland. Onder het voorzitterschap van Lord Bexleij volbracht het genootschap het schoone plan, om een Nieuw Testament met Psalmen te geven aan iederen vrijgemaakten slaaf in Engelsch West-Indië, die kon lezen. Vierendertig jaar was de ge- loovige Lord Shaftesbury voorzitter. Tegen woordig is het: de Markies van Northampton. Van 1804 tot 1815 vergaderde het Bestuur van het Genootschap in het kantoor van de Heeren Hardeastle en Reijner, hierboven reeds genoemd. Maar daarna ging het genootschap naar een eigen huis, in Earlstreet, by Blaek- friarsbrug. Dit eerste huis van het By belge nootschap is bekend als: het Oude Bybelhuis. Wegens het aanleggen van eene nieuwe straat (Queen Victoriastreet) werd het afgebroken en in 1866 legde Engelands Koning (toen Prins van Wales) den eersten steen van het tegenwoordige Bijbel-huis. Uit: the Sunday at home. Hulsebos. {Wordt vervolgd.) ZEEDWSCH KERKB AD,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1