Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Onder Redactie vanDs. L. BOUMi, Ds. J. RDLSEBOS en Os. A. LITTOOU. Godsdienstoefeningen le Jaargang. "Vrijdag 5 Februari 1904. No. 32. Drukke,"-Uitgever in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D LITTOOIJ Az MIDDELBURG. PRIJS DER ADYERTEHTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 15 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 7 FEBRUARI 1904, Classe Middelburg, MIDDELBURG. Gasthuiskebk 91/, en 2 uur ds. A. Littootf Hofpleinkerk 91/2 uur ds. L. Bouma 2 uur Lezen eener Leerr 6 uur dhr. Ruoia Theol. Stud. Noobderkerk 91/9 en 2 uur dhr. Runia Theol. Stud VLISSINGEN. Noorderkerk 9V2 en 2 uur ds B. Veenstra N. Meddelkerk 91/2 en 5i/2 u. ds. J Hulsebos Catechi Zond 26. Arnemuiden 91/, en 2 uur ds J BoeQen^a Domburg 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Gapinge 91/2 en 2 uur Lezen eener Lee r. Gbijpskerke 9 en 2 uur ds J J. Koopmans Koudekerke 9 en 2 uur ds. H Ph. Ingwersen St. Laurens 9V2 en 2 uur ds. L H. Toe es Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds M. F. Visser Sebooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Keikhof Veere 91/2 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds L. Bouma Vrouwepolder 9 en 2 uur ds F. W. J Wolf Westkapelle 9»/2 en 2 uur ds- B*B*v- Hoorn Classe Zierikzee. Brouwershaven 9i/2 en 2 u. Lez. eener Leerr. Bbuinisse 9lli en 5 uur ds. G. de Jager Colijnsplaat 9i/2 en 55 uur Lez eener Leerr. Geersdijk 9, 2 en 51/2 u Lezen een» r Leerr. Haamstede 9 Va en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds P. J. Baaij Nieuwerkerk 9 uur Lezen een r Leerrede. 2 en 6 uur ds. H Cramer. Oosterland 9V2en 2 uur ds. C bi aal. Scharendijke 91/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9, 2 en 6 uur ds F. Staal Zierikzee 10 en 6 uur Lezen eener Leerr. ZoNNEMAiRE 91/2, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Voorb. H. Av Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 9B en 2 u. ds A Dekke rs Bergen op Zoom 96 en 55 uur ds. A. H. v. d. Kooy Krabbenduke 9 en 1V2 uur ds Sybrandy van Medemblik 5V2uur Lezen eener Leerr. Poortvliet 91'2j 2 en 6 uur ds. J. Meulink Rilland Bath 9 en IV2 uur Lez. eener Leer-. Tholen A 9i/2en 2 uur ds. W. T. van Dtjk 6 uur Lezen eener Leerrede Tholen B 9i/2 en 2 uur d*. G Verry Oud-Vosmeer 91/2,2 en 51/2 uur ds. J. A. de Bruyn Classe Goes. Baarland 9 en li/2 uur Lezen eener Leerr. Biezelinge 91/2 en 2 uur Geen opg. ontv. 6 uur Lezen eener Leerrede Borsele 9 en 2 uur Lez eener Leerrede Goes 91/2 en 2 uur ds. R J. v d. Veen 51/2 uur Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 91/1 en 2u. ds N. G Kerssies 5i/2 uur Lezen e ner eerr. Heinkenszand 91/2 en 2 uur ds D. Hoek Ierseke 91/2, 2 en 6 uur Le en eener Leerr Kruiningen 91/2 en 2 uur ds. H W. Lam n Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J onner Wolf aartsdijk 9 en H/2 uur ds. Elffers Classe Axel. Axel A 9 en 2 uur ds. N. P. Littooy Axel B 9 en 2 uur ds. R. v. d. Kamp Boek 9 en 2 uur ds K. Veen Oostburg 9V2 en 2 uur Lezen eener Leerr Schoondijke 9 en 2 uur da A. Sietsem i Terneuzen 9 en 2 uur ds. J. v. d. tferg Zaamslag A 9 en 2 uur ds J Tholen Zaamst.au R 9 en 2 uur dhr F. Petersen Theol Cand. V U. Gerefoimee de Gemeente: Terneuzen 9. 2 tn ^V2 uur ds L Boone DE SCHAT IN DEN AKKER. Wederom is het Koninkrijk der heme len gelijk aan eenen schat, >n den akker verborgen, welken een mensch gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven gaat hij henen en ver koopt al wat bij beeft, en koopt dien akker. Mattbeüs 13 44 De Heere, die in den eersten tyd van zyn optreden zijn onderwijs rechtstreeks, zonder in kleeding gaf, spreekt daarna veel door ge lijkenissen en wel vooral voor zijne discipelen, voor hen, wien door goddelijke genade de ooren zijn ontsloten, om de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te verstaan. Voor de tegenstanders, hoe wonder het schijne, was juist dit onderwijs, in dezen allereenvou- digsten vorm, des te meer bedekt.. En toch zal ook door dit onderwijs het oordeel ver zwaard worden van die daaronder hun hart verharden. Gods vrije genade wordt verheer lijkt, als ons oor er door ontsloten mag zijn. Wy bezitten een rijken sebat van gelijke nissen in de eerste drie Evangeliën, zelfs hier in dit hoofdstuk van Mattheüs. Het bevat een zevental, die te zamen een schoon geheel vormen, waarin het Koninkrijk Gods in zijn aard en openbaring, in zijn wasdom en toe komst en ook het deelkrijgen en deelhebben daaraan met treffende beelden wordt ver klaard. In deze gelijkenis, de schat in den akker, en in de volgendede parel van groote waarde, wordt ons het vinden van het Koninkrijk en deszelfs rijkdom en dierbaarheid geteekend, en wel zoo, dat in deze gelijkenis meer op het onverwacht vinden van den schat, in die van den parel meer op het ernstig zoeken van het eene noodige het oog wordt gevestigd. Beiden behooren dan ook bijzonder by elkander. Want zoowel het een als het ander moet wor den gekend op den levensweg. De Heere brengt ons zonder eenig toedoen van ons zei- ven tot de heerlijke vondst van het Koninkrijk Gods, maar Hy maakt ons ook zoekende door zyn Geest en Woord. Dit laatste nu vinden wij meer in de gelijkenis van de parel van groote waarde, het eerste in de gelijkenis van den schat in dep jfck^er. De schat infflk;. - HeerWelk een treffend uit het leven genomen beeld Ook vroeger ge beurde het, dat schatten, in weer vroegeren tyd aan de aarde toevertrouwd, om ze alzoo in veiligheid te stellen, werden gevonden. En dit was en is, als 't nog gebeurt, een onge dacht, een groot geluk. Het Koninkrijk der hemelen, die schat van vrede met God door onzen Heere Jezus Christus, van blijdschap in den Heere, van een zalig leven in zijnen dienst en van hope op de eeuwige heerlijk heid, is een verborgen schat. Verborgen voor ons natuurlijk hart en oog, zoodat wy zoeken en bedenken, wat op aarde is en niets ge voelen voor de dierbaarheid, die in den Heiere Jezus is. Verborgen is die schat voor de we reld. Daar wordt die schat niet vernoemd, maar wel het vergankelijke, tijdelijke goed ge prezen en de zonde gezocht, als 't hoogst ge not. Verborgen ie dan ook aan het kind Gods in zijn eertijds: zyn schuld, zyn verdoemelijk- heid, zijn ellende. Doch de verborgen schat wordt openbaar, als de Heere aan 't toeko mend verderf heeft ontdekt, maar nu ook voor de verslagene ziel de dierbaarheid van den Borg ontdekt, ja, als de ziele in de ruimte wordt gezet. Doch nu zal het ook blijken, dat de begenadigde leert, om alles voor dien on- doorgrondelyken schat, ja alles, alles over te hebben. Zoo wie niet verlaat alles wat hy heeft, zegt de Heere, die kan myn discipel niet zijn. En dat verlaten gaat met haaste en met blijdschap gepaard. Paulus zegt, dat hij alles schade acht om de uitnemendheid der kennisse Christi. Onverwachts geschiedt de heerlyke ontdekking, het komen tot de groote blydschap. Onnaspeurlijk zijn de wegen van Gods Voorzienigheid in de leiding met zyn volk. Zyne goedertierenheid is geweldig over degenen, die Hem vreezen. Hulsebos. VARIA- Geloofsverzekering. XV. Naar Gods vrijmachtig en wys bestel, heeft het Hem van den beginne behaagd door mid delen te werken. Het spreken, het woord dus, is het eerste middel, waardoor Hy werkte en waarvan ons mitsdien mededeeling is geschied, in de Heilige Schriften. „Hij zeidealzoo luidt het in Gen. 1:3. „Daar zy licht". Telkens was het, in de zesdaagsche schepping „jEn God zeidé". Doch ook dit werk ging niet buiten en zonder het persoonlijke, Goddelyke Woord; immers: „Alle dingen" zegt Jo hannes „zyn door hetzelve gemaakt, en zonder hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is". Opdat Adam en Eva „één vleesch" zouden zjjn, nam de Heere God ééne van Adams ribben en schiep hem daaruit eene vrouw, als hulpe tegenover hem. En toen zy gezon digd hadden, hoorden zy „de stemme des Heeren Gods", in het teeken van Zyne tegen woordigheid, d. i. „aan den wind des daags". Maar eenmaal Zijne stem te doen hooren was weleer, maar nü niet genoeg; daarom riep en ZEBUVSCl KERKB

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1