Bet teste ate voor Maoüfactaren is dat van L. E. RIVIERE, Groote Harkt, hoek Gravenstraat Middelburg. Kerkorgels A. S. J. Dekker DRONKERS Co., HHUkng. VERKLARING! H. H. Landbouwers Magazijn: „De Groenenöraak." Goes. Koffie of Koffiebooiien O. J. HOND1US, Kantoor DAM F 162 genomen besluit tot eer Zijns Naams en tot heil der Gemeente. Namens den Kerkeraad, M. v. d. Bijl. De Raad der Geref. Kerk te Terneuzen maakt nogmaals openbaar zyn besluit: „om geen aanbeveling te geven aan eenigen collectant, die voor eene vereeniging of een andere zaak wenscht te collecteeren in de gemeente, zonder minstens 3 weken vooraf kennis van zyn voor nemen gegeven te hebben aan den Scriba, en daarop een antwoord te hebben ontvangen. Namens den Kerkeraad, J. v. d. Berg, Praes. J. J. de Jager, Scriba. KORT VERSLAG van de Vergadering der Classe Goes, gehouden 21 Jan. 1904. 1. Ds. van der Veen opent met gebed, nadat gezongen is Ps. 68 8, en gelezen Ps. 68 16= 2. De Lastbrieven worden in orde bevonden. 3. Als Moderamen nemen zittingDs. Don- ner, praeses, Yan der Yeen, scriba, Elffers, assessor. 4. De Notulen worden gelezen en onver anderd vastgesteld. 5. Wordt besloten de Korte Verslagen der Vergaderingen voortaan gelijktijdig op te zen den aan Zuider-Kerkbode en Zeeuwsch Kerk blad. 6. Deputaten, daarvoor aangewezen, bren gen verslag uit van het bezoek aan den Zen- dings-Deputaat voor Zeeland. De Classe neemt genoegen met de verkregen inlichtingen. 7. Yoor kennisgeving wordt aangenomen de mededeeling der Classe Zierikzee - eyen- eens het antwoord der Classe Tiel op een schrijven onzerzijds om informatie. 8. Komt ter tafel de circulaire van Depp, der Gen. Synode voor art. XIII D. K. De Vergadering antwoordt bevestigend opvragen II en III en geeft verder de gevraagde in lichtingen. 9. Aan Baarland wordt geadviseerd om den jaarlykschen Dankdag op den ouden da tum te laten. 10. De kerken van Biezelinge en Goes zullen in nadere correspondentie treden over een lid dat van woonplaats veranderd is. 11. Borsele ontvangt advies over een doop lid, Kruiningen over eene zuster, 's Graven polder over een doopattest. 12. De jaarlijksche collecten worden gere geld. Gestort zal worden: In Jan. de coll. voor de Theol. Schoolin April voor de Vrije Univ. (theol. fac.) en Hulpb. Kerkenin Juli voor de Theol. School en de kas E. B. P.in Oct. voor de Vrye Univ. (theol. fac.) en Hulpb. Kerken. 13. Vacature-beurten. Baarland Ds. Elffers en Ds. Hoek. Borsele Ds. KerssiesDs. Laman Ds. Yan der Yeen en Ds. Donner. 's Gravenpolder Ds. ElffersDs. Hoek en Ds. Kerssies. lerseke Ds. Laman en Ds. Van der Veen. 14. De Vergadering wordt met dankzeg ging gesloten door den praeses. Namens de Classe R. J. van der Veen, Scriba. Verantwoording van Liefdegaven. A ugustus- Collec te De Augustus-collecte, gehouden in 1903, heeft in haar geheel opgebracht de somma van f 90.823.54. Het bedrag dezer 25ste Augustus-collecte voor de scholen met den Bijbel is drie dui zend vier honderd een en vijftig gulden 53 1.3 cent hooger dan de vorige. Vlissingen B. In dank ontvangenvoor de Zendingskas, eene contributie af 1.25, twee a f 1.eene a f 0.25, eene a f 0.35. De opbrengst der Stuiversvereeniging op 24 Dec. 1903 be droeg f 20.55. Namens den Kerkeraad, P. G. Laernoes, Scriba. INGEZONDEN STUKKEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Geachte Redactie In De Bazuin no. 4 van j.l. Vrydag 22 Jan. las ik een stuk, gevloeid uit de pen van een kundig en bevoegd beoordeelaar, dat my ten zeerste verblijdde. Het is van de hand van Dr. A. Noordtzy, en handelt over de druk besprokene Kerstmeditatie van Dr. Wagenaar. Waarom my dit verblijdde? Omdat my over tuigend gebleken is, dat by velen groot be zwaar bestaat tegen het invoeren van „al zulke nieuwigheden". Bij menigeen komt de gedachte op, en wordt luide uitgesproken „Waar gaan wij heen, en waar zullen wy eindelijk komen als nu het eene, straks het andere gedeelte van Gods Woord op derge lijke wyze verklaard wordt Er was door die meditatie onrust in de gemoederenEn nu zegge men niet (gelijk maar alte vaak geschiedt) „Och, die onrust is zoo groot niet" die uitspraak verraadt alleen dat men zich niet onder het volk beweegt. Ten bewijze, dat de bewuste meditatie druk besproken is, dienen de volgende feiten. Zelf ben ik er op Nieuwjaarsdag getuige van geweest hoe zy in een uitgebreiden kring het onderwerp der bespreking was. Meer nog. Zelfs ontving ik een schrijven van een broeder, die „van het nieuws" gehoord had, en my vraagt„Daar U thans in die buurt woont, zoudt U mij veel genoegen doen, even mij omtrent die treurige dingen nader inlichtingen te geven. Temeer daar ik Dr. W. van vroeger ken als een flink, beslist Geref. predikant deed het mij leed zoo iets droevigs van hem te hooren". Door middel van De Wachter heeft een inzender zijn bezwaar tegen den inhoud dezer meditatie onder de oogen van duizenden gebracht. Deze drie feiten deel ik mede, opdat men ook deze „onrust" weer niet onder de sprookjes zou rangschikken. Tot mijn spijt hebben onze Hoogleeraren en onze meer bejaarde predikanten wier woorden zooveel meer gezag hebben geen woord over deze zaak gesproken, hetzij dan ter bevestiging of ter weerlegging. Dat men in onzen tijd zooveel mogelijk zwygt, is verklaarbaar en goed. Maar als er onrust en bezorgdheid verwekt is met betrekking tot de uitlegging van Gods heilig Woord, mag men niet zwijgen ter wille van den lieven vrede. O, het klinkt zoo onschuldig als Jezus' moeder „mirjam" genoemd, en zyn vader als „de bouwer (blykens het verband met-elaar) uit Bethlehem" voorgesteld wordt, want trots deze en meer dergelijke „nieuwig heden" blyft Jezus (om Wien het ons te doen is) onze eenige middelaar. Ik denk onwille keurig aan Dr. Kuyper's ernstige waarschuwing tegen de ethische dwaling, die u in de ziele fluistert: „wij gelooven wel niet, dat deze Adam er zoo was, en die boom er stond, en dat die slang bekoorde, en dat toen in verstaanbare woorden alzoo tot Eva gesproken is, maar overigens de zaak als zaak wordt er ons te vaster door". En, zegt Dr. K.: „Datzoohoorende, laat meer dan één zich meeslepen. Ook bij prysgeving van den vorm, behoudt hij dan immers de zaken toch. Torn er dus zelf niet aan, en duld niet dat uwe leeraars er aan tornen". Daarom yerblydt het ons, dat Dr. Noordtzy, die door zijne speciale studie op het gebied der oudheid, tot oordeelen bevoegd is, zulk een zaakrijk en bondig betoog met betrekking tot deze zaak levert. Ook hij deed het schoorvoetend. „Wanneer" zoo eindigt hij zijn lyvig stuk „het niet de H. Schrift gold, ik zou hebben gezwegen. Opzettelijk wachlte ik een paar weken om te zien of een onzer kerkelijke bladen hierop attenteerde. Maar neenZelfs aan het geoefend oog van de Herautredactie is dit ontsnapt. Dat spijt mij, want het geldt hier maar niet eene eenvoudige zaak. Wanneer wij in de verklaring der H. S. zoo gaan kreupelen, waar gaan wij dan heenalle fantasie worde van dit heilig terrein geweerdZoo is het. Men begint zich wijs te maken, dat men het wel kan aannemenstraks wordt het aange nomen en eindelyk sjolt men met dat aange- nomene zoo lang tot zich uit eene armoedige beestenstal zoo iets als een eetzaal ontpopt. Het stuk van Dr. N. laat zich niet in 't kort saamvattendaarvoor is het te zaakrijk. En De Bazuin wordt hier door weinigen gelezen. Mocht het stuk te groot zijn oin in uw Blad te worden overgenomen, (met overname zoudt U evenwel velen hier een groot en dienstbewijzen) laten wy dan op deze wijze er de aandacht op vestigen- voor 121/2 cent kan men bij den uitgever Zalsman te Kampen een exemplaar bekomen. Zoo lang het niet overtuigend weer legd wordt, weten wy nu van Dr. N. dat de bron yan dit „nieuws" is, het onlangs verschenen werkje van Ds. Wolf getiteld„Bethlehem Ephrata", alsmede dat Dr. W. „niet in heel goed gezelschap" is n.l. van Bengel en den rationalistische Hoogleeraar Prof. Paulus.jNiet zonder groote belangstelling zien wy de weer legging te gemoet. Zóó kan de zaak tot helder heid komen. Maar afgedacht nog van de vraag of Dr. W. deugdelijke gronden voor zijne gege- vene verklaring kan by brengen, blyf ik het neerschrijven van dergelijke „nieuwigheden" in dezen tijd onvoorzichtig noemen. Wat nut tigheid geeft het? Het volk neemt dergeljjk* dingen toch zoo maar niet aan. Het geeft stol tot praten, waarvan heete hoofden en koude harten een gevolg zijn. Geloof my, zulk schrijve* maakt de spanning sterker, de verwijdering grooter. Het doet geen goed in Zeeland, waar nog zoovele A's naast even zoovele B's staa*. „De grootste voorzichtigheid is eisch schreef De Heraut onlangs om geen verbittering te wekken". Vooral nü, nu het vertrouwen zoe duchtig geschokt is door het feit dat Ds. Wes terhuis in Uw Blad ter publieke kennisse gebracht heeft. Laten de Broeders toch toezie»' Met vriendelijken dank en heilbede Axel 26 1'04. Uw br. in Chr. N. P. Littooij Az. P.S. Het bericht in de jongste Zuider-Kerk bode als zou Ds. Renkema Donderdaga.s. hier optreden in het belang der V. U. berust naar alle waarschijnlijkheid op eene vergissingte» minste, van zoodanig optreden is hier niets bekend. L. Advertttjitiën. Het beste kracktvoeder voor paarden is Haver en Paardenboonen. Voor Melkvee Platteboonen, Lijnkoek en LjjnmeeL Voor Varken8: Oerstemeel, Erwtesmeel, Maïsmeel Roggemeel esi Rijstmeel. LAGE PRIJZEN. worden onder jarenlange garant!» geleverd. Alle gewensclite inlichtingen worden kosteloos verstrekt. Lange Noordstraat. In Effecten, Coupons enz.Ontvangen gelde» d deposito met rente vergoeding van 3% tot 4%. naar verkiezing, puike Kwaliteit. 30 cent 5 ons. TIMMERMANS, Noordstraat Middelburg. in EFFECTEN, COUPONS en INCASSEERIN- GEN, BRAND-, INBRAAK-, ONGEVALLEN-, TRANSPORT- en LEVENSVERZEKERINGEN. Neemt gelden a deposito. Vertegenwoordiger van de Noord-Nederland- sche Hypotheekbank voor de uitgifte ra» PANDBRIEVEN en het sluiten van HYPO THEKEN. by de GISTSTRAAT Middelburg. De ondergeteekende verklaart, dat door één pakje Rattendood van Felix Immish en ge haald by den heer W. Hubregtse, Drogist, Korte Noordstraat; hij totaal van de plaag verlost is. J. FRANCOIS Jzn. Vrouwepolder, 22 Jan. '04.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 4