Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland Onder Redactie Yan: Ds. L. BÖÏÏM, Ds. J. HULSEBOS en Ds. A. LITTOQIJ. Godsdienstoefeningen Ie Jaargang. Vrijdag 29 Januari 1904. No. 31. Drukker-üitgeïer in lie Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nnmmers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az MIDDELBURG. PRIJS DER AD YERTENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 31 JANUAB1 1904, Glas se Middelburg, MIDDELBURG. €rasthuiskerk 91/1 en 6 uur ds. A. Littooij 2 uur Lezen eener Leerr Hofpleinkerk 91/2 en 2 uur ds. L. Bouma Jïoorderkerk 9*/2 en 2 uur dr. L. H. Wagenaar VLISSINGEN. Noorderkerk 9Vs en 2 uur ds B. Veenstra N. Middelkerk 91/2 en 5i/2 u. ds. J Hulsebos Catech. Zond. 25. Arnemuiden 91 en 2 uur Lezen eener Leerr. Domburg 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur Lezen eener Lee r. Grijpskerke 9 en 2 uur ds J J. Koopmans Koüdekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 9V2 en 2 uur ds. O. H Toehes Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Serooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 9i/2 en 2 uur ds. N. G Kerssies van Biezelinge Vrouwepolder 9 en 2 uur ds.F. W. J Wolf "Westkapelle 9!/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 u. Lez. eener Leerr. Bbuinisse 91/j en 5 uur ds. G de Jager Colijnsplaat 91/2 en 5B uur ds F. Staal Geersduk 9 2 en 5i/2 u Lezen eener Leerr. Haamstede 9*/ï en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds P. J. Baaij Nieuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerrede 2 en 6 uur ds. H Cramer. OosTERLAND 9,/2en 2 uur ds. C Si aal. Scharendijke 9!/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur ds. J. M. Mulder van 's Bosch Zonnemaibe 9V2> 2 en 6.uur dhr J. H. Binnema Theol. Cand. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 9B en 2 u. ds A Dekkers Bergen op Zoom 95 en 55 uur ds. A. H. v. d. Kooij Krabbendijke 9 en 1 Va uur ds J. de Koning 5»/2 uur Lezen eener Leerr. Poortvliet 9i'2, 2 en 6 uur ds. J. Meulink Rilland Bath 9 en 1 !/2 uur Lez. eener Leerr. Tholen A 9i/2en 2 uur ds. W. T. van Dijk 6 uur Lezen eener Leerrede Tholen B 9i/2 en 2 uur dï. G Verrij Oud-Vosmeer'91/2, 2 en 51/2 uur ds. J. A. deBruijn Classe Goes. Lezen eener Leerr. dhr G. Kerssies Theol. Stud Lezen eener Leerrede ds J. Boeijenga van Arnemuiden Goes 91/2 en 2 uur ds. R J. v d. Veen 51/2 uur Lezen eener Leerrede *s Gravenpolder 91/» en 2 uur Lez. eener Leerr, TJktnkknszand 9i/2 en 2 uur ds. D. Hoek Baarland 9 en 11/2 uur Biezelinge 9i/2 en 2 uur 6 uur Borsele 91/2 en 2 uur Ierseke 91/2, 2 en 6 uurds. Gerbert van Boorn Bergum Kruiningen 9% en 2 uur ds. H W. Lam m Nieuwdorp 94/4 en 2 uur ds. J. H. üonner Wolf aartsdijk 9 en U/2 uur ds. Elffers Classe Axel. Axel A 9 en 2 uur Axel B 9 en 2 uur Boek 9 en 2 uur Oostburg 9i/2 en 2 uur Schoondijke 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur ZaamslagA 9 en 2'uur ds. N. P. Littooij ds. R. v. d. Kamp Lezen eener Leerr ds K. Veen ds. K A. Sietsem-fc ds. J. v. d. Berg ds. J. Tholen ZaamslagB9 en 2 uur Lezen eener Leerrede Gereloi meerde Gemeente Terneuzen 9. 2 en 5*/2 Utir dhr. Eng Ise St. Philipsland 9, 2 en 51/? uurds L. Boone EEN HEERE OOK VAN DEN SABBATH. Want de Zoon des menschen is een Heere ook van den JSabbath. Mattheü.8 12 8. Wij vragen nogmaals de aandacht van onze lezers voor het onderwerp van de vorige week, Onze tekst toch slaat niet slechts op hetgene voorafgaat, maar wordf ons ook nog verder verklaard uit hetgene er volgt. Het was een merkwaardige en hoogst gewichtige Sabbath. In den morgenstond gaat de Heere met zijne jongeren door het gezaaide, zijne jongeren stillen hunnen honger, aren plukkende en het nog zachte graan etende. De Pharizeën zien hierin overtreding van het vierde gebod. Doch de Heere Jezus, de Zone Gods, de Heere ook van den Sabbath, de gezaghebbende uitleg ger van de wet, gelijk die ook onder de Nieuwe Bedeeling zal worden betracht, ver klaart het doen van zijne jongeren voor niet ongeoorloofd op den Sabbathdag, Hij spreekt hen vrij van de beschuldiging van overtreding van het vierde gebod. De Heere leert dus op dezen Sabbathdag, dat werken, die de tegen woordige (oogenblikkelijke, geen uitstel lij dende, dringende) noodzakelijkheid vereischen, mogen geschieden en geen overtreding z^jn van Gods gebod. En de Heere bevestigt zijne leer met voorbeelden uit de Schrift des Ouden Yerbonds. Wy hebben hier dus een regel, naar welken wij moeten handelen en oordee- len. En onze Dordtsche vaderen deden goed in hunne kerkelijke ordinantiën te schrijven, gelijk zij schreven, aangaande de werken, die de tegenwoordige noodzakelijkheid vereischen. In dit toestaan van de werken der noodzake lijkheid openbaart de Heere Zijne barmhartig heid. En Hij wil ook op den Sabbathdag: barmhartigheid. Dat het geloof in de liefde werkt, zal ook op den Sabbath blijken. Dood geloof is Hem niet welbehagelijk, ook niet op den Sabbathdag. Maar nu komt de Heere op dezen zelfden Sabbathdag in hunne synagoge. Allen zijn vervult van zijn goddelijk machtwoord in de (i) Volgens Lucas 6 6 geschiedde het nu volgende op eenen anderen Sabbathdag. Mo gelijk moeten wij het bij Mattheüs ook alzoo verstaan. zaken des Sabbaths. In de synagoge bevindt zich, gelijk meer het geval was, een ongeluk kige, een man met een verlamd lichaamsdeel, eene dorre hand. En nu werd met betoog op dezen ellendige door de Pharizeën aan den Heere de vraag voorgelegdIs het ook ge oorloofd op de Sabbathdagen te genezen? Zf deden deze vraag, niet om onderricht te ont vangen, maar bij hunne steeds stijgende vij andschap, om stof te vergaderen, teneinde Hem als verbreker der Wet te kunnen be schuldigen en aanklagen. Neen, zij oordeelden, dat dit niet mocht. Elders lezen wij, hoe z§ de kranken, die op den Sabbathdag tot Jezus kwamen, wilden wegzenden, met de op merking, dat er zes dagen in de week waren, om genezen te kunnen worden. Maar de Heere wil zulk eene uitlegging van het Sab- bathsgebod niet. Hjj antwoordt zynen belager» met eene wedervraag, die getuigt van zijne goddelijke wijsheid. Wat mensch zal er zijn onder u, die een schaap heeft en zoo dat op 'Genen in .eene gracht valt, die het niet zal aangrijpen en uitheffen. En Hij voegt er aan toeHoeveel gaat nu een mensch een schaap te bovenEenvoudig en toch zoo ver heven is dit onderwijs. Over het geoorloofde van het redden van een stuk vee op den Sabbath was nooit verschil gerezen. Moest er dan geene blijdschap zjjn over de redding van eenen mensch op den Sabbathdag? Gaat een mensch, naar Gods beeld geschapen, niet zeer verre het vee te boven. Beschamend en ver nietigend is het onderwijs des Heeren voor de vijandige Farizeërs. En zoo volgt dan nu zijn machtwoord Zoo is het dan op de Sabbath dagen geoorloofd wel te dom. En de daad bjj het woord voegende zeide hjj tot dien mensch Strek uwe hand uit. En hij strekte ze uit, en zij werd hersteld, gezond gelijk de andere. De Heere heeft ook op andere dagen genezen, maar Hij hield hiermede niet op als het Sab bath was. De Sabbath is geene onderbreking van de werken der barmhartigheid. Onze va deren belijden het ook als discipelen van ChristusEr moet niet gerust worden van de werkendie de liefde eischt. De Pharizeën wil den blijven bij hunne eigenwillig, eigenlie- vende uitlegging van Gods Woord, van Gods bevelen. En daarom verbitterden zjj zich te gen den heiligen Jezus, en hielden te zamen raad tegen Hem, hoe zij Hem dooden mochten. Ook wij, lezers, wy moeten niet eigen in zichten volgen in het verklaren en toepassen van 's Heeren bevelen. Maar wjj moeten den Heere bidden om Zijne genade, dat Hij ons door zijn Geest zijn Woord doe verstaan, en zijne wegen doe kennenLeeren wij bij aan vang en toeneming den Sabbathdag houden als discipelen des Heeren Jezus Christus Hulsebos. Hoezeer het ons tegen de borst stuit, om op twistgeschrijf en dan nog wel onder leden van dezelfde gemeenschap in te gaan en wij zulks wenschen over te laten, aan wie daarin een welbehagen hebben, zoo voelen wij ons toch gedrongen, waar wij in de laatste dagen weder aan onedele aan vallen blootstonden, daartegenover een enkel woord, als redactie te schrijven, doch alleen opdat het rechte licht op een en ander moge vallen. 2EIUWSCH KERKBLAD.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1