Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Onder Redactie vanDs. L. BOUMA, Ds. J. HULSEBOS en Ds. A. LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen le Jaargang. "Vrijdag 22 Januari 1904. No. 30. Drukker-Oitgever ïd de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post 35 cent. Enkele nummers3 cent. A. D LITTOOIJ Az MIDDELBURG. PRIJS DER AD TERTENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 15 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 24^ JANUARI 1904, Class© Middelburg. MIDDELBURG. Gasthuiskerk 9i/j en 2 uur ds. A. Littoofj Hofpleinkerk 91/9, 2 en 6 uur ds L. Bouma Noorderkerk 91/2 uur Lezen eener Leerrede 6 uur dr. L. H Wagenaar VLISSINGEN. Noorderkerk 9V2 en 2 uur ds B. Veenstra N. Middelkerk 91/2 en 51J2 u. ds. J Hulsebos Catech. Zond 24. Abnemuiden 91/1 en 2 uur ds. J. Boeyenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn Woensdag wond 6 uur ds. J. J. Koopmaas Bidstond voor de Ze0ding Gapinge 91/2 en 2 uur Lezen eene" Lee r Grijpskerke 9 en 2 uur ds J J Koopmans Koudekerks 9 en 2 uur ds. H Ph. Ingwersen Sr. Laurens 9l/2 en 2 uur ds. L H Toe es Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds M. F. Visser Serooskerke 9 en 2 uur ds. S de Jager Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Ke khof Veere 91/2 en 2 uur dr L. H. Wagenaar Vrouwepolder 9 en 2 uur Lez eener Leerr. Westkapelle 9'/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 u. dhr. W. Ploegers van Dordrecht Bbuinisse 9'/j en 5 uur ds. G de Jager Colljnsplaat 9i/g en 56 uur ds F. Staal Geebsdijk 9, 2 en 51/2 u dbr. W. J QuilLume van VlissiDgen Haamstede 91/* en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds P. J. Baaij Nieuwerkerk 9 uur Lezen een r Leerrede 2 en 6 uur ds. H Cramer. Oosterland 9V2 en 2 uur ds. C siaal. Scharendljke 91/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9, 2 t n 6 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur ds. R. J. v. d Veen van Goes Zonnemaire 91/2, 2 en 6 uur Lez. eener Leerr. Class© Thole n. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u. ds A Dekke -s Bergen op Zoom 9b en 55 uur ds. A. H. v. d. Kooij Kbabbendijke 9 en Vfamu ds J. de Koning 5l/s uur ds W. T. van D_k Donderdagavond 6 uur ds. van Hum melen van Langeslag Poortvliet 91'2, 2 en 0 uur ds. J. Meulink Rilland Bath 9 en D/2uur Lez. eener Leer*. Tholen A 91/2 en 2 uur ds. W. T. van Dijk 6 uur Lezen eener Leerrede Tholen B 91 j2 en 2 uur di. G Verrij Oud-Vosmeer 91/2,2 en 5i/2 uurds. J. A. deBruijn Class© Goes. Baarland 9 en 11/2 uur ds Aalders van Dus sen Bdszelinge 91/2 en 2 uur ds. N. G. Kerssies 6 uur Lezen eener Leerrede Bobsele 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 91/2 en 2 uur Geen opg. ovtv 51/2 uur Lezen eeüer Leerrede 's Gravenpolder 91/2 en 2 uur Lez. eener Leer~ Heinkenszand 91/2 en 2 uur ds D. Hoek Ierseke 91/2, 2 en 6 uur Lezen eener 1 eerr. Kruinen gen 91/2 en 2 uur ds. H W. Lam n Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J H. -onner Bed. H. Av. Wolf aartsdijk 9 en 11/2 uur ds. Elffers (Jlasse Axel. Axel A 9 en 2 uur Axel B 9 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 9V2 uur 2 uur Schoondljkb; 9 en 2 uur Ternkuzen 9 uur 2 uur Za am,slag A 9 uur 2 uur ZaamslagB9 en 2 uur ds N. P. Littoofj ds F W. 1 Wolf van Vrouwepold r ds. R. v. d. Kamp ds K. Veen Lezen eeper Leerrede d- 1'. A. Sietsem 1 Lezen eener Leerrede ds. J. v. d. Berg da. J. v d Berg(?) LlZëü veöer eerrede ds J. Tholen Bed H. Av. Geretor meerde Gemeente Terneuzen 9. 2 m 5'/2uur Lez eener Leerr. Rilland-Bath 9, 2 en 51/g uur ds L Boone EEN HEERE OOK VAN DEN SABBATH. WaDt de Z0011 des menschen is een Heere ook van den Babbath. Mattheüs 11 8. De Naam„Zoon des menschen" doet ons denken aan Daniels profetie, hoofdstuk VII. In een zyner nachtgezichten zag hy een ko men met de wolken des hemels als eens men schen zoon. Het was voor den troon Gods. Men deed hem voor den „Oude van dagen," wien tienmaal tienduizenden dienden, naderen. En nu ontving hy uit des Vaders hand heer schappij, en eere, en het Koninkrijk. Deze Zoon des menschen is Gods Zoon. Van eeuwig heid is bepaald, dat Hy de menschelijke na tuur zoude aannemen. Eu dit is geschied in de heilige ontvangenis en geboorte van Jezus. Het Heilige, dat uit haar wordt geboren, zal Gods Zoon genaamd worden en isde Zoon des menschen. Hij heeft macht, macht om de zonden te vergeven, macht om wonderen en teekenen te doen, Hij is een Heere ook van den Sabbath. De Sabbath is Gods instelling, vervat in zijne heilige Wet. Maar die hier spreekt, is Gods Zoon, God zelf, die macht heeft om zyne eigene wet te verklaren en in hare betrachting onder den Nieuwen dag zyne discipelen, ja de menschenkinderen, te onderwyzen. En wat heeft ons onze machthebbende Ko ning aangaande den Sabbath, zyn Sabbath geleerd, 's Heeren onderwijzingen zijn meest occasioneel, dat wil zeggen zij sluiten zich by de omstandigheden en voorvallen van het le ven, bij de ontmoetingen, die de Heere geeft, aan. Zoo ook hier. Jezus ging op eenen Sabbath- dag door het gezaaide, zyne discipelschaar met hem. Zyne discipelen hadden honger. En het was tyd voor hen, om eenig voedsel te ontvangen. Wat de oorzaak was, dat hun nu hongerde, is ons niet bekend. En zy begon nen aren te plukken, wreven het koren uit en aten het. Dit was geoorloofd. Wanneer gij zult gaan in uws naasten staande koren, zoo zult gij de aren met uwe hand afplukkenmaar de sikkel zult gij am uws naast n staande ko ren niet bewegen. Deut. 23 25. Waar nu op die stonde des Heeren weg met zijne disci pelen henenleidde, weten wij niet, dit weten wij, ook hier, gaande door het gezaaide op den Sabbath, was Hy in de dingen zijns Vaders en zoekende het heil voor verlorenen. Hoe menig discipel, vroeger of later, zoekende de zuivere bediening des Woords, was ook op den Sabbath, gaande door het gezaaide, in den weg des Heeren De Pharizeën, die dit zagen richtten zich bestraffend en afkeurend tot Jezus, zeggende: Zie, uwe discipelen doen, wat niet geoorloofd is te doen op den Sabbath. En nu ontvangen wy van den Heere, van Hem, die zelf de wet heeft gegeven, de rechte verklaring en toepas sing zy uer wet. Zeker de wet blijft gehandhaafd. Dan zult gij geen werk doen. Maar hiermede is niet ten allen tyde onder alle omstandigheden alle werk verboden, of liever, er kunnen om standigheden zyn, dat een nog hooger gebod des Heeren het gebod voor eene wyle opheft. De Heere wyst op David en keurt dus ook hiermede goed, wat David deed, toen hem hongerde en hy vluchtte voor Saul. Toen is hy met degenen, die met hem waren en in zyne vlucht deelden, in het Huis Gods (in den tabernakel) gegaan en heeft gegeten van de toonbroodende heilige brooden, die daar hadden gelegen als een gedurig offer voor den Heere en van welke, wanneer zij ter bestemder tyd door anderen werden vervangen, alleen de Priesters mochten eten. Gods barmhartigheid gedoogde het, ja vorderde het, dat deze ordi nantie voor eene wijle zou wijken, opdat zyne hongerenden zouden worden gespijzigd. 1 Sam. 216. De Heere gebruikt nog een voorbeeld van wetsopheffing van wegen eene hoogere roeping. nEn hebt gij niet gelezen in de Wet, dat de priesters den Sabbath ontheiligen in den Tempel op de Sabbathagen en nochtans onschuldig zijn. Ook op den Sabbathdag moesten offers worden gebracht. Numeri 28 9 en verv. Zy moesten dus arbeid verrichten. Yoor die priesters, als zij in dat bepaalde werk waren, ging dus de Wet niet door: dan zult gij geen werk doen." Alle werk op den Sabbathdag is dus niet door God veroordeeld. De Heere des Sabbaths geeft vrijstelling voor hetgeen de barmhartigheid eischt, en hetgeen de Dienst des Heeren vordert. De Sabbath der Joden afgeschaft zijndezoo spraken onzer vaderen in hunne Synode, moet de dag des Heeren van de Christenen plechtig geheiligd worden. Dezelfde dag moet alzoo de godsdienst toege ëigend wordendat men op dezelve ruste van slaafachtige werkenuitgenomen die de liefde en tegenwoordige (oogenblikkelyke, op dien tyd dringende, geen uitstel lydende) noodzake lijkheid vereischen. Welnu, daartoe behoort dan in de eerste plaats alles, wat de Dienst Gods vereischt. Daarmede mag men zich vermoeien. Zoo 't niet anders kan, op's Heeren dag. Een, meerder dan de Tempel, spreekt. Wat in dien Tempel wordt afgeschaduwd is alles in Hem werkelijkheid. Ook in hem krygt dat Sabbath- ZE1ÏÏVSCH KERKBLAD.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1