Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland Onder Redactie vanDs. L. BOÜMA, Os. J. HOLSEBOS en Ds. A. LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen le Jaargang. Vrijdag 15 Januari 1904. No. 29. Drukker-Oitgever in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOOJRD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER AD f ERTENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 17 JANUAB1 1904. Classe Middelburg. MIDDELBURG. Gasthuiskerk 91 /j en 6 uur ds. A. Littooij 2 uur Lezen eener Leerr. Hofpleinkerk 91/2 en 2 uur ds. L. Bouma Noobderkerk 91/2 en 6 uur dr. L. H. Wagenaar Bed. H. Av. en Dankz. VLISSLNGEN. Noordebkerk 91 /2 en 2 uur ds. B. Yeenstra N. Middelkerk 91/2 en 5i/2 u. dhr. A Scheele ber. pred. van Yeere Maandagav. V/2 uur ds. G. F. Kerkhof Zendingsure Arnemuiden 91/, en 2 uur ds. J. Boeyenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur Lezen eener Lee r. Gbijpskerke 9 en 2 uur ds J J. Koopmans Koudekerks 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 9i/2 uur ds. G. H Toe^es 2 uur Lezen eener Leerrede Meliskerke 9 uur ds. H. Meulink 2 uur Lezen eener Leerrede Oostkapelle 9 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. G. H. Toebes Bev kerkeraadsleden. Sebooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerrede Vboüwepolder 9 en 2 uur ds. F. W J. Wolff Westkapelle 9V2 uur Lezen eener Leerr. 2 en 6 uur ds. H. Meulink Classe Zierikzee. Brouwershaven 9i/2 en 2 u. Lez. eener I eerr. Bbuinisse 9en 5 uur ds. G. de Jager Colunsplaat 9i/g en 5B uur ds F. Staal Geersdljk 9, 2 en 51/2 u. Lez. eener Leerr. Haamstede 9 Va en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Ndeuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerrede 2 en 6 uur ds. H Cramer. Oosterland 9V2 en 2 uur ds. C Staal. Scharendijke 91 /2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9, 2 en 6 uur ds P. J. Baaij Zierikzee 10 en 6 uur ds. A. Dekkers van Anna Jacoba Polder Zonnemaire 9V27 2 en 6 uur Lez. eener Leerr. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 96 en 2 u. Lez eener Leerr. Bergen op Zoom 9ö en 55 uur ds. A. H. v. d. Kooij Krabbendijke 9 en 1V2 uur ds J. de Koning 5V2 uur Lezen eener Leerr. Poortvliet 9i'2, 2 en 6 uur ds. J. Meulink Rilland Bath 9 en P/2 uur Lez. eener Leerr. Tholen A 9i/2, 2 en 6 uur ds. W. T. van Dflk Tholen B 9i/2 en 2 uur d*. G. Verrfl Oud-Yosmeer 91/2,2 en 51/2 nurds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en 11/2 uur dhr. J H Binnema Theol. Cand. Biezelinge 91/2, 2 en 6 uur ds. N. G. Kerssies Bobsele 01/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9i/2 en 2 uur ds. R. J. v d. Yeen. 51/2 uur Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 91/, en 2-uur Lez. eener Leerr. Heinkenszand 91/2 en 2 uur ds. D. Hoek Ierseke 91/2, 2 en 6 uur Geen opg. ontv. Kruiningen 91/2 en 2 uur ds. H W. Laman Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J. H. Lonner Voorber. H. Av. Wolpaartsdijk 9 en 11/2 uur ds. Elffers Classe Axel. Axel A 9 en 2 uur ds. N. P. Littooij. Axel B 9 en 2 uur ds. R. v. d. Kamp Hoek 9 en 2 uur Lezen eener Leerrede Oostburg 9i/2 en 2 uur ds. K. Veen Schoondijke 9 en 2 uur ds. P. A. Sietsema Terneuzen 9 en 2 uur ds. J. v. d. Berg ZaamslagA 9 en 2 uur ds J. Tholen ZaamslagB 9 uur dhr. Hepp, Theol. Cand 2 uur dhi. Bepp Voorb H. Av. Gereformeerde Gemeente Terneuzen 9, 2 en 5'/2 uur ds. L Boone. RUSTE. Komt herwaarts tot mij, allen die ver moeid en belast zijt, en ik zal u ruste geven. Neemt mijn juk op u, en leert van my, dat ik zachtmoedig ben en nederig van harte; en gij zult ruste vinden voor uwe zielen. Want mijn juk is zacht, en mijn last is licht. Mattheus 11 2830. De Heere Jezus noodigt tot zich de ver moeiden en belasten. Dat waren en zijn de genen, die vrede voor hunne zielen begeer den, maar dien vrede nergens konden vinden. Zij gaan gebukt onder hunnen zondelast, die hen drukt en diep vermoeid doet zyn, zy mis sen licht en leiding en dwalen in een onzeker duister. De leidslieden des volks, blinde leids lieden der blinden, leggen hun zware lasten van inzettingen der Ouden op de schouders, lasten, die zy zeiven met den vinger niet aan raken. Maar die inzettingen en die regelen brengen geen vertroosting, integendeel, zy maken het steeds somberder en treuriger daar binnen. Neen, door de werken der wet zal geen vleesch gerechtvaardigd worden voor God, maar door de wet is de kennisse der zonde. Met diepe ontferming is de Heere over de zoodanigen bewogen. Hy kent hun smart, hij telt hunne tranen. Hij ziet hen en slaat hen gade, als schapen, die geenen Herder heb ben. Gevoelloos zijn de blinde leidslieden, die niet van Gods genade weten te spreken en gebod op gebod en regel op regel stapelen, ja zij spotten met hun klachten. De Heere noodigt en vergadert deze arme schapen, deze verdoolden tot Zich, en wel, geen een uitge zonderd. Met klem en aandrang heet hetallen die vermoeid en belast zyt. Zy mogen dus zonder nader woord tot Hem gaan, wie zy ook zyn, hoe zwaar zy hebben gezondigd, uit welk volk, uit welken tyd ook, allen, die van wege hunne zonden bezwaard en vermoeid zijn en geen ruste buiten Jezus vinden. En nu volgt de heerlyke belofteEn ik zal u ruste geven. Dat eenige, onuitsprekelijk heer lijk goed ontvangen allen, die vermoeid zijn onder het gewicht hunner zonden en belast met den eisch en den vloek der wet. Hy schenkt den gewenschten vrede, de zalige rust voor den door on weder voortgedrevene, rust aan zyne voeten, rust in 's Vaders armen, rust in het hemelsch huis. Die rust is van eeuwigheid door 's Vaders welbehagen voor hen bestemd, die rust verwierf de Zoon door zijn ontzettend lyden en Hy deelt hun die mede door Zijnen Geest, die wederbaart en het geloof in zon daars harten werkt. Zalig, wie op zyne roep stem tot Hem gaan. Zij komen nooit bedro gen uit. De wereld en de wereldwijsheid be loven veel, maar het is al bedrog. Christus Jezus is de weg, en de waarheid en het leven. Hy maakt volkomen zalig allen, die door Hem tot God gaan. Doch nu wordt dat komen tot den Heere Jezus door den Heere zeiven nog nader om schreven, opdat het recht zoude gekend wor den en niemand zich zeiven zoude misleiden. Want het komen tot den Heere Jezus is niet maar een verstandelijke overtuiging of een diepe aandoening des gevoels, maar het is eene besliste keuze, waartoe onze wil, van nature boos en bedorven, door 's Heeren Geest wordt vernieuwd en aldus omgezet. Neemt mijn juk op u. De Schriftgeleerden dier dagen spraken veel van een juk. Dat wa ren dan dat aantal inzettingen,te veel haast om te onthouden, die zy de menschen oplegden. En, hoe gaat nog het uiterlyk godsdienstig Israël naar den vleesche gebukt onder zulk een juk En nu als de Heere Jezus roept, dan roept Hy, niet tot bandeloosheid, neen, dan moeten wij den hals buigen onder zijn juk, dan moe ten wij komen onder het bestuur van zyn her dersstaf, onder de leiding van zynen Geest,, de wereld en de zonde verlaten, en in een nieuw godzalig leven wandelen Christus erken nende als ons Hoofd, als het Hoofd zyner christelijke Kerk. Dan zullen wy zyn Naam belijden en zyn beeld dragen, dat Hij zacht moedig is en nederig van hart. En dat juk, als 't zoo genoemd mag worden, zal met liefde en lust gedragen worden. O hoe liefelijk is het, hoe zacht, hoe zalig niet meer zichzelven te behooren, maar dien, die voor ons is gestorven en opgewekt. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat is heer lijker en yertroostender, dan onder Jezus liefe lijke leiding te staan. Hoe wreed waren wij voor ons zelven, hoe veilig en hoe goed zyn wy bij Hem. Dit juk, dit kruis opnemen noemt nu de Heere ook den weg, om de ruste voor de ziele te vinden. En gij zult ruste vinden voor uwe zielen. Hoe wonder Hy geeft de ruste en ook wederom: Hy laat ze vinden. Beiden zal moeten worden gekend op den levensweg, beide zal worden ervaren door hen, die vrede en hemelsche ruste deelachtig worden. Wij zyn een nieuwen jaarkring ingetreden. Op velerlei gebied vertoont het nieuwe jaar ons een groot vraagteeken. Wie zal ons het goede doen zien De Heere verheffe zyn aan gezicht over ons. O, hoeveel is duister in de toekomst. Wat is er veel dat het harte ontrust. Hoe wisselvallig is de toekomst, wat betreft ons leven, onze aardsche betrekkingen en om standighedenVan menschen is geen heil te wachten. Teleurstelling op teleurstelling zal het ook nu zyn. 2E1UVSC1 KERKBLAD.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1