Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Onder Redactie ran: Os. L. BOOM1, Ds. J. HOLSEBOS en Bs. 1. LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen S Ie Jaargang. Vrijdag 8 Januari 1904. No. 28. Drukker-UiigeYer in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, LIT HET WOÖltD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az MIDDELBURG. PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 10 JANUARI 1904. Classe Middelburg, MIDDELBURG. Gasthüiskerk 91/, en 2 uur ds. A. Littooij Hofpleinkerk 91/2 on 2 uur ds L. Bouma av. 6 uur dhr S. O. Los. Theol S'ud Noobderkerk ö1/2 en 6 uur dr. L H Wagenaar Voorber. H. A VLISSINGEN. Noobderkerk 9'/2 en 2 uur ds B. Veenst^a N. Middelkerk 91/2 en 5!/2 u. ds. J. Hulsebos Catech Zond ig 21 Abnemuiden 91/1 en 2 uur ds. b Boeijenga Dimburg 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur Leze a eener Lee r Gbupskerke 9 en 2 uur ds J J. Koopmans K judekerke 9 en 2 uur ds. H Ph. Ingwersen Sr. Laurens 9V2 2 uur ds* J* H Toe es. Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M F. de Visser Serooskerke 9 en 2 uur Souburg 9 en 2 uur Veere 91/2 en 2 uur Vbouwepolder 9 en 2 uur ds. F. W J Wolff Westkapelle 9!/2en 2 uur Lezen eener Leerr. Class© Zierikzee. ds. S de Jager ds. G F. Keikhof dhr S. O. Los. Brouwershaven 91/2 en 2 u. ds. C Staal. Bruinisse 9l/i en 5 uur ds. G de Jager Colunsplaat 91/2 en 56 uur ds F. Staal Geersdljk 9 2 en 51/2 u Lez eener Leerr. Haamstede 9Va en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9 en 2 uur ds P. J Baaij 6 uur Lezen eener Leerreda Nieuwerkerk 9 uur Lezen een r Leerrede 2 en 6 uur ds. H Cramer OosTERLAND 9V2 en 2 uur Lezen eener eerr. Scharendljke 9!/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9, 2 t-n 6 uur Leznn eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur Lezen eener Leerr. Zonnemaire 9V2, 2 en 6 uur Lez. eener Leerr. Classe Thole n. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u ds A Dekkers Bergen op Zoom 95 en 55 uur ds. A. H. v. d. Kooij Krabbendijke 9 en 11/2 uur ds J. de Koning 5®/2 uur Lezen eener Leerr. Poortvliet 9i'2, 2 en 0 uur ds. J. Meulink Rilland Bath 9 en 1 !/2 uur Lez. eener Leerr. Tholen A 91/2, 2 en 6 uur ds. W. T. van Dijk Tholen B 91/2 uur ds R J W. Rudolph van Leiden. Bevestiging. 2 uur ds. G. Verry Intree. Oud-Vosmeer 91/2,2 en 51/2 uur ds-A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en 11/2 uur dhr. Hulsteijn Theol. Stud. Biezelinge 91/2, 2 en 6 uur ds. N. G. Kerss.es Bobsele 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9i/2 en 2 uur ds. R. J. v d. Veen. 51/2 uur Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 91/a en 2 uur Lez. eener Leerr. Heinkenszand 91/2 en 2 uur ds. D. Hoek Ierseke 91/2, 2 en 6 uur dhr. Kolenbrander Theol. Cand, Kruiningen 91/2 en 2 uur ds. H. W. Laman Nieuwdorp 9V4 en 2 uur ds. J. H. i-onner Wolf aartsdijk 9 en li/2 uur ds. Elffers Classe Axel A 9 uur 2 uur Axel B 9 en 2 uur Boek 9 en 2 uur Oostburg 9V2 en 2 uur Schoondljkb: 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur ZaamslagA 9 uur 2 uur Zaamslag B 9 en 2 u.J Axel. ds. J- Tholen. Lozen eenqr Leerrede ds. R v. d. Kamp ds. N. P. Littooij. ds K Veen ds. P. A. Sietsema ds. J. v. d. Berg Lezen eener Leerrede ds J. Tholen Geen opg. ontv. Gerelormeerde Gemeente: Terneuzen 9. 2 en 5V2 uv r dhr. H. Kievit Nieuwerkerk 9, 2 en 5i/2 uur ds. L Boone EENIGHEID En de menigte van degenen, die ge loofden, was één hart en één ziel. Hand. 4 32a. Toen dit van de Gemeente kon worden ge tuigd, doorleefde en beleefde zij heerlijke toe standen, toestanden, zooals ze maar weinig gekend zijn in den loop der tijden en dan nog meest in dagen van bittere vervolging, gelijk ook die dagen waren, waarvan ons Schriftwoord gewaagt, (zie het verband, waarin het voor komt.) Ook komt er welhaast weder stoornis (zie het volgend hoofdstuk en daarna.) Toch blijft het geloovig hart naar zulke toestanden in het gemeenteleven' menigmaal dorsten, ja, het is de dure roeping van Gods volk naar die toestanden te jagen en biddend naar den weg te vragen en te zoeken, die daartoe lei den kan. En hoewel de eeuwigheid eerst ook in dezen de volmaaktheid te aanschouwen zal geven en zal doen genieten, zoo mogen er toch hier op aarde reeds de beginselen van gekend en gesmaakt worden, gelijk wij zien. En de Heere zal in de openbaring van de eeuwigheid onder zijn volk, grootelijks wor den verheerlijkt, gelijk dan ook de Middelaar in zijn hoogepriesterlijk gebed hiervoor heelt gebeden. (Joh. 17 21.) Men heeft uit deze plaats wel eens een drang reden tot de ineensmelting onzer kerken A en B ontleend. Doch de zaak staat o. 1. zoo. Wan neer die éénheid, waarvoor de Heere Jezus bad, zal zijn verkregen, dan zal de rechte sa mensmelting eene der eerste vruchten daar van zjjn. De ware eenigheid is eene der wezen lijke eigenschappen van de Gemeente van Chris tus. Zij vloeit voort uit het volmaakte werk van onzen Heiland en uit de vereeniging der geloovigen met Hem, door den Heiligen Geest. Een- Heere, een geloofeen doop. Een God en Vader van allendie daar is boven allen, en door allen en in TJ allen. (Efezen 4 5 en 6.) En deze eenigheid sluit niet uit den rijkdom der genade werkingen en genadegaven Gods. En daar is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest. (1 Corinthen 12 4) En de menigte van degenen, die geloofden was eén hart en eene ziel. „Dat is," zegt de kantteekenaar, „zeer groote eenigheid, zoo m de leer en in het gevoelen, als m de gemoe deren en toegenegenheden tot elkander in liefde en vrede." Er was eene volkomene har monie van het innerlijk leven, zoowel in het denken en willen en gevoelen, als in het stre ven en begeeren en de uitgangen des levens. De eerstgenoemde eigenschappen en kenmer ken van het ééne zieleleven des menschen worden hier het hart genoemd, de ander de ziel. En nu is het de zonde, die dat éénzijn van hart en ziel tegenhoudt of verstoort. Vooreerst zijn in de Gemeente, in haar openbaar wor den in dit leven, niet allen Israël, die den naam van Israël dragenmaar ook werkt de zonde nog onder de kinderen Gods, tot tegen werking en verstoring van het openbaar wor den der ware eenigheid. En zoo komt er het tegendeel, van wat wij in ons Schriftwoord lezen. Er komen oneenigheden, twisten, vech terijen. Efraïm benijdt Juda en Juda benauwt Efraïm. O het is goed deze dingen met name te noemen, opdat Gods volk beschaamd worde Want zulke toestanden zijn niet alleen zondig en doen den zegen des Heeren en de nabij heid des Heiligen Geestes derven, maar zij maken ook Gods kerk te schande en stellen haar tot aanfluiting voor de wereld, ja, wat meer zegt, Gods heilige Naam wordt er om gelasterd. De zonden van liefdeloosheid, zelf verheffing, eigenwaan brengen die droeve toe standen te weeg. Wij moeten elkander ernstig hiertegen waarschuwen. Waar moet het zoo doende heen De booze behaalt menige triomf, als wij zien op het vallen in zonde, zelfs van voorgangers in de Gemeenten. Dat er verootmoediging, smart en schuldbelijden kome, opdat nog weder het gebed des Middelaars opryze voor zijn schul dig volk: Opdat zij alleen één zijn. Het mag tot blijdschap strekken, dat er thans hier en daar stemmen opgaan met hetzelfde doel, als wij beoogen. Zoo in de Wachter en in de Gel dersche Kerkbode. De verschillende gevoelens, die er onder ons zijn inzake Opleiding en en kele ondergeschikte punten in de leer bren gen als zoodanig geene verdeeldheid mede. Ten allen tijde, ook in de beste tijden, zullen de Kerken hunne onvolmaaktheid hierin too- nen en het ten deele kennen en het ten deele propheteeren. Maar het is de wijze, waarop die verschilpunten worden behandeld en waar toe ze door onze zonden worden gemaakt. Het is het tekort aan broederliefde en broedertrouw en broederlijke waardeering, dat zulke droeve toestanden medebrengt. Laat ons elkander in waarheid en oprechtheid en trouw wedder aan nemen, gelijk immers is geschied in 1892, toen de liefelijke tonen van ps. 133, door de harten ruischten en met kracht werden ge zongen. Laten de geschillen met ernst worden behandeld. De Heere zal op zijn tijd licht en oplossing geven. Hij zal zijne kerk niet ver laten Hulsebos. V 1 R I A. Geloofsverzekering. XH. Als wij, zooals gezegd is, in- en doorgeleid zijn en de besprokene geloofszekerheid verkre gen, dan zijn wij tot het uitgangspunt, tot de bron gekomen, waaruit al het heil ontspringt. Door de verlichting en onder de leiding van den ZEEUWSCH KERKBLAD

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1