MELKSALÖF Kerk org els A. S. J. Dekker Lange Gortstraat I 337, J LAVOOIJ Groote Markt I 9. L. DEKKER en Co. Boekhandelaar en Boekdrukker. Goes. C. J. HOJSTDIUS^ Kantoor DAM F 162 In het Kleedingmagazija en de Kleermakerij, Patrimonium wijs beslistheid gekweekt, gepaard aan ernst en oprechtheid. Want waarlijk, oprechte gods vrucht is nog geheel iets anders, dan driemaal och of ach te zeggen, en voorts de werken der duisternis te doen. De ware vreeze Gods doet ook aan het zaad genieten den verbor gen omgang met God, maar maakt tevens ijverig om 's Heeren geboden te onderhouden, 't Legt ons 't woord op de lippen geweld uit 't hartHeere hoe lief heb ik uwe wet, zij is mijne vermaking den ganschen dag. H. H. Kerk- en Schoolnieuws. Bedankt voor Alfen a/d Rijn door ds. J. H. Donner te Nieuwdorp. Candidaat G. Verrij, beroepen predikant te Tholen B hoopt 10 Jan. a. s. door ds. Rudolph van Leiden tot zijn dienstwerk te worden in geleid. Beroepen te Hoogeveen, om als missionair- predikant te worden uitgezonden naar Soemba, de heer D. K. Wielenga. Op dit Zendingsveld is reeds vanwege de Geref. Kerken der prov. Groningen, Drenthe en Overijsel, werkzaam ds. Pos, die thans krank te Melolo ligt. Het bericht, overgenomen in ons vorig nom- mer, dat te Kampen beroepen werd (als mis- sionair-predikant voor Soemba) ds. H. de Bruin, wordt thans door De Standaard tegengesproken. Die roeping is nog niet geschied. Door den scriba der classis Utrecht wordt bericht dat ds. A. van Bueren te De Bildt niet in zijn ambt geschorst is. Yan schorsing is in geen enkel opzicht sprake. ZEw. heeft 3 maanden verlof ontvangen wegens onge steldheid. Eveneens wordt het bericht tegengesproken als zou ds. Esselink van Zierikzee eervol eme ritaat hebben aangevraagd. Noch bij de Classe noch bij den Kerkeraad is van deze aanvrage iets bekend. Verantwoording van Liefdegaven. De Diaconie der Gereformeerde Kerk Mid delburg A geeft, dankzeggende, kennis dat de opbrengst der wintercollecte ditmaal is geweest f 186.561/2. Voor de Diaconie P. J. DE KrüIJTER. Vlissingen B. In dank ontvangen voor de Zending (Heidenpenning) van J. S. 50 halve centen en 1000 postz. Van de Yereeniging„Di- akonaal Hulpbetoon" behalve de gewone Bij drage voor de kerk nog een deel der collecte op het jaarfeest ten bedrage van f 1,01 en op brengst der Stuiversvereeniging op 27 Nov. f21,05. Namens den Kerkeraad P. G. Laernoes, Scriba. Vlissingen B. Br. Diakenen vermelden met dankzegging, „dat hun op den feestavond 22 Dec. der Vrouwenvereeniging „Diaconaal Hulp betoon" ter uitdeeling zijn geschonken 133 kleedingstukken en het saldo der kas zijnde f5,27. Voorts vermelden wij bij deze gelegen heid, dat wy van de Jongedochtersvereeniging „Dorkas" ontvingen67 kleedingstukken met een gift van ruim f 4,50 en tevens, dat de opbrengst der collecte op het Kerstfeest bedroeg f32,00. Wij zeggen namens de armen hiervoor hartelijk dank en bevelen deze Zusters- vereenigingen en de behoeften der armen in de voortdurende liefde en belangstelling der Gemeente ten zeerste aan. Namens de Diaconie der Geref. Kerk Vlissingen B. A. Steketee, Praeses. J. v. d. Hoeven, Scriba. BOEKBEOORDEELING. De Nieuwe Koers in onze Zending of Toelichting op de Zendingsorde. door Ds. L. Adriaanse, missionair predikant te Poernoredjo. Amsterdam, W. Kirchener. Prijs f 0.70. Gelijk voor de kerken eene kerkenorde bestaat, zoo hebben wij nu ook voor onze Zending onder Heiden en Mohamedaan eene Zendingsorde. Het doel daarvan is, gelijk bij de kerkenorde voor de kerken, dat zoo ook bij de Zending alle dingen eerlek en met orde geschieden, wat van het hoogste belang is voor het welzijn en Mislagen der Zending. Dat het opstellen dezer Zendingsorde veel arbeid, veel nadenken zal hebben gekost is te verstaan. Maar de Zending en de Zendingsarbeid onzer Kerken is er door verrijkt. En om nu die Zendingsorde nog vruchtbaar der te doen werken, heeft Ds. Adriaanse van zijn verloftijd ook dit nuttig gebruik gemaakt, om de Zendingsorde toe te lichten en te ver klaren. Zijn arbeid getuigt van studie en er varing. Moge van dit werkje een druk gebruik worden gemaakt. Het vermeerdert de kennis op het gebied der Zending en doet ons den arbeid der Gereform. Kerken op Java en Soemba beter verstaan. De Heere zegene ook dezen arbeid tot verheerlijking Zijns Naams. Hulsebos. Als agent van dit Blad treedt voor Ter- neuzen, Hoek en Sluiskil op D. H. LITTOOIJ Az., BoekhandelBoekdrukkerij, Terneuzen. Advertentiën. Oinlergetcekenden wensclien bij de intrede van dezen nieuwen jaarkring hunnen Vrienden en Be kenden Gods onmisbaren Zegen. C. Coumou. Firma Wed. J. C. Dekker. Van Dijk, Wal. F. J. van Ditmars. H. van Driel. I. Goudswaard, Bode, J. Hondius. C. J. Hondius. P. de Kraker, Wal B 63. C. v. d. Kleijn. J. Lavooy. L. Oranje. I, A. Pouwer. Jac. Reijnierse. W. A. de Rijcke. J. A. Vertregt L. J. Vroon. G. Wisse. Mej. M. J. Wagemakèrle Clercq. J. M. v. d. Woestyne, Boekbinder. De ondergeteekende wenscht by dezen zijnen geachten Begunstigers een gelukkig Nieuw jaar toe; zegt tevens dank voor het genoten vertrouwen in het afgeloopen jaar en beveelt zich verder weder minzaan aan als Schoen maker en Lijkdienaar. C. ADRIAANSE, Koster Hofpleinkerk. Ondergeteekende wenscht bij den aanvang van het jaar 1904 Vrienden en Begunstigers Gods besten zegen toe. Middelburg, J. KASTELEIJN. Schoenhandel. Gravenstraat. Bij de intrede van het jaar 1904 onze beste wenschen aan onze Familie, Vrienden en Bekenden. F. VAN DER KUIJL. T. VAN DER KUIJL— Zuid-Afrika, Boot. Durban 1 Januari 1904. A. D. LITTOOIJ Az., Uitgever, wenscht den Lezers een in alle opzichten rijk gezegend jaar. Ondergeteekende wenscht zijnen Geachten Begunstigers, Vrienden en Bekenden een door God gezegend Nieuwjaar toe. W. HUBREGTSE, Drogist Noordstraat. By den aanvang van het jaar 1904 brengen wij langs dezen weg onzen hartelyken geluk- wensch aan onze stad- en landgenooten over. Nu wij deze inrichting in het afgeloopen jaar naar de eischen des tyds hebben inge richt, hopen wij ook dit jaar met een ruim bezoek vereerd te worden. Trachtende door een nette en vlugge bediening het vertrouwen waardig te maken. Met heilbede, H.H. Abonnés, die het abonnementsgeld over het 4e Kwartaal den uitgever willen toezenden, worden vriendelijk verzocht dit dan in den loop der volgende week te doen, wijl de daarop vol gende week over het bedrag per post wordt be schikt. Ondergeteekende heeft de eer U mede te deelen, dat hij zich in de Vlooswijkstraat te Terneuzen heeft gevestigd als Beleefd aanbevelend, Uw dw. dienaar, D. H. LITTOOIJ Az. worden onder jarenlange garantie geleverd. Alle gesvenschte inlichtingen worden kosteloos verstrekt. in EFFECTEN, COUPONS en INCASSEERIN- GEN, BRAND-, INBRAAK-, ONGEVALLEN-, TRANSPORT- en LEVENSVERZEKERINGEN. Neemt gelden a deposito. Vertegenwoordiger van de Noord-Nederland- sche Hypotheekbank voor de uitgifte van PANDBRIEVEN en het sluiten van HYPO THEKEN. bij de GISTSTRAAT Middelburg. zijn in allo prijzen voorhanden Heeren-, Jongeheeren Winterjassen. Demisaisons, Cos- tuums, Pantalons, zware zwarte en blauwe Bonkers met en zonder Baai gevoerd. Verder Werkmansgoederen, witte en blauwe Slagers- jassen en Koksbuizen in alle matenalsmede Kindergoederen, waaronder Winterjasjes, Bon- kertjes met en zonder O verkraag. Blauwe Cheviot en fluweele Broekjes en een uitge breide Collectie Stalen voor Goederen naar maat, welke net en solied worden afgeleverd. Aanbevelend, N.B. Ter opruiming aan vele verminderde prij zen een partij Kinderpakjes in alle modellen. Zljt ge verkouden W. Hubregtse, Drogist. ALLE SOORTEN Kookfornuizen, Wortelsnijders, Melk transport bussen, zoomede ook alle soorten Bascules, voorradig by L. DE BRU IJ NE, in Landbouwwerktuigen, Veersche weg T 17, Middelburg. Afd. MIDDELBURG. Jaarvergadering op a. s. DINSDAG 5 JANUARI, des avonds 7 uur in het Mil. Tehuis, Nieuwstraat. HET BESTUUR.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 4