Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Onder Redactie vanDs. L. B0UM1, Ds. J. HULSEBOS en Ds. A. LITTOÖIJ. Godsdienstoefeningen 1 le Jaargang. Vrijdag 1 Januari 1904. No. 27. Drukker-üitgever A. D. LITTOOIJ Az-. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. MIDDELBURG. PRIJS DER AD VERTENTIEN van 1—5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 15 regels 50 Gent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 3 JANUARI 1904, Glasse Middelburg, MIDDELBURG. Gasthüiskerk 91/j en 2 uur ds. A. Littooij 6 uur ds. H Meulink Hofpleinkerk yi/2 en 2 uur ds, L. Bouma Noorderkerk 91/2 en 2 uur dr. L. H. Wagenaar VLISSINGEN. Noorderkerk 9x/2 en 2 uur dhr. A. Schippers Theol. Stud. N. Meddelkerk 91/2 en 51/2 u. ds. J. Hulsebos Bevestiging van Ouderl. en Eiak. Catech Zondag 22 Abnemuiden 91/ï en 2 uur ds. J. Boeijenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B v. d. Hoorn Gapings 91/2 cn 2 uur Lezen eener Lee r, Woensdagav. 6 u. ds. Ingwersen. Zendingsure Grijpskerke 9 en 2 uur ds J J. Koopmans Koudekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 9i/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. de Visser Serooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager Bevestiging van Kerkeraadsleden. Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 91/2 en 2 uur Lezen eener leerr. Vrouwepolder 9 en 2 uur ds. F. W. J. Wolff Westkapelle 91/2en 2 uur ds. G. H. Toebes Glasse Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 u. Lezen eener Leerr. Bruinisse 9x/a en 5 uur ds. G. de Jager Colijnsplaat 91/2 en 55 uur ds. F. Staal Geersdijk 9. 2 en 51/2 u Lez. eener Leerr. Haamstede 9 Va en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9 en 2 uur ds P. J. Baaij 6 uur Lezen eener Leerrede Nieuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. E. Cramer 6 uur ds. C. Staal Oosterland 9x/2 en 2 uur ds C. Staal Schabendijke 9i/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur Lezen eener Leerr. Zonnemaire 91/2) 2 en 6 uur Lez. eener Leerr. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u. ds A Dekkers Bergen op Zoom 95 en 55 uur ds. A. H. v. d. Koofj Krabbendijke 9 en lV2uur ds J. de Koning 5*/2 uur Lezen eener Leerr. Poortvliet 91'2, 2 en 6 uur ds. J. Meulink Rilland Bath 9 en 1J/2 uur Lez. eener Leerr. Tholen A 9i/2, 2 en 6 uur ds. W. T. van D£jk Tholen B 9i/2, 2 en 6 uur Lez eener Leerr. Oud-Vosmeer'91/2, 2 en 51/2 uur ds. J. A. deBruijn Classe Goes. Baarland 9 en 11/2 uur Lezen eener Leerr. Biezelinge 91/2, 2 en 6 uur ds. N. G. Kerssies Borsble 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr Goes 9i/2, 2 en 5i/2 uur dhr. v. Hulstejjn Theol. Stud, 's Gravenpolder 9i/2 en 2 uur ds. R J. v. d.Veen Verkiezing kerkeraadsleden. Heenkenszand 91/2 en 2 uur ds. D. Hoek Iebseke 91/2, 2 en 6 uur Lez. eener Leerr. Kruiningen 91/2 en 2 uur ds. H, W. Laman Nieuwdorp 91/4 en 2 uur Wolf aartsdijk 9 en V/2 Glas se Axel A 9 en 2 uur Axel B 9 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 91/2 en 2 uur Schoondijki! 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur Zaamslag A 9 en 2 uur Zaamslag B 9 en 2 u." ds, J. F. tonner uur ds. Elffers Axel. ds. N. P. Littooij ds. R. v. d. Kamp dhr. A. Scheele Theol Cand. ds K. Veen ds, P. A. Sietsema ds. J. v. d. Berg ds J. Tholen Geen opg. oatv. Gereformeerde Gemeente Terneuzen 9, 2 en 51/2 uur ds. L. Boone BIJ DE WISSELING DES JAARS. Ik het. aijne wegen bedacht. Ps. 119 59a. Zijne wegen IMdenken leert een ieder, die door Gods genade tot bekeering komt. Zyne wegen, die hij in zijnen onvernieuwden staat ging, komen hem by die overdenking boos en verkeerd voor. Dit vervult hem met smart en doet hem verlangen naar schuldvergiffenis en naar het kennen en bewandelen van andere wegen. Zoo worden de voeten gekeerd tot des Heeren getuigenissen. Zijne wegen bedenken het komt op den levensweg nog weder by vernieuwing voor, wanneer het kind Gods zich zeiven voor het aangezicht zyns Gods onderzoekt en al weder zooveel stoffe vindt, om zich voor den Heere te verootmoedigen. Maar er zijn ook bijzondere tyden en ge legenheden in onzen levenstijd hier op aarde, die ons nopen eenen terugblik op den afge- legden weg te slaan en dan niet slechts op dien afgelegden weg terug te zien met het oog op onszelven, maar ook met het oog op hetgeen voorviel in de wereld, in het vader land, in eigen omgeving en in de kerk, die naar Gods Naam wordt genoemd. Zulke tijden en gelegenheden van meer algemeene en toch zoo hoogst ernstige beteekenis zijn de wisse lingen der jaren. En ook thans zijn die oogen- blikken en uren er weder, waarin alles znlk een krachtigen drang openbaart, waarin alles zoo schijnt samen te werken, om ons een blik terug te doen slaan op den afgelegden weg, inzonderheid op de reeks van twaalf maanden, die haast zijn volbracht. Mogen de roepstem men der vergankelijkheid, moge de drang om naar het verleden het oog te richten nog me nigeen ten zegen zijn en uitdrijven tot het gebedO Godwees mij zondaar genadigDat ook allen, die den Heere liefhebben, bij ver nieuwing hunner zondaarsbehoeffcen gevoelen en krachtiger worden in de genade en dat al, waar het einde aller dingen genaakt. Maar moge het ook in het bedenken onzer wegen blijken, dat wij waarlijk en in goede zin medeleven met onzen tijd, met ons volk van Nederland, met Gods kerk in deze lan den vooral. Veel gewichtigs heeft het afgeloopen jaar op het gebied van landen en volken opgele verd. De kracht der zonde (Koningsmoord in Servië, gruwelen in Rusland en in Macedonië,) de ontzettende gevolgen van den oorlog (het bloedend Zuid-Afrika,) de treurige moed van het ongeloof (onderdrukking van de kerk en het vrije onderwy's in Frankryk,) voortgang van de ontwikkeling van de schatten der aarde (uitvindingen en toepassingen daarvan.) Ons eigen land toonde, wat de sociaal-demokratie in 't schild voert, door de misdadige spoor wegstakingen, maar tevens bleek nog tot sterkte van allen, die de vreeze Gods beminnen, dat er in de Christelyke regeering een heilzame kracht school ten zegen van land en volk. Laat het met dank erkend worden, dat, niet tegenstaande velerlei aanmerking, in ons land toch in een goede richting wordt gestuurd en Gods Naam door de hoogste regeeringsperso- nen, die den troon onzer geliefde Koningin omringen, publiekelijk wordt geëerd. Bedenken wy ook hier onze wegen. De belangen van land en volk worden nog niet genoeg op t harte gedrageü. Het gebed had meerder moeten zijn voor Vorstenhuis en Overheid. Wy bedenken nog te weinig, dat d» Heer ook de gebeurtenissen in bet leven der vol ken leidt en dat alles zal moeten medewerken tot de komst en volmaking van bet Koninkrijk van alle Eeuwen, het onvergankelijk Koninkrijk, welks Koning wy m het kindeke van Bethle hem begroeten. Slaan wij eenen blik terug op het gebied der Kerken in het algemeen, dan zien wy de toeneming van ongeloof en afval. Eene synode, voor een groot deel uit de be houdende partij bestaande, staat machteloos tegenover het spook van het socialisme, dat zich straffeloos op de kansels der Hervormde A/f 1 ,1 n verfcoonen. Is dit niet een oordeel Machteloos, omdat men het Koningschap van Christus verwerptEen groote zegen is, dat het ware kerkelijke leven in onze Gerefor meerde Kerken mag worden geopenbaard, loch liggen er nog schaduwen over dat Ker kelijke leven. Er is een tekort aan broederlijke helde en waardeering, de broedertrouw is geschokt en er is een wandelen in zelfgenoeg zame hoogheid. Het afgeloopen jaar zag ook ons blad verschijnen, dat wars van prikkelende eenzijdigheid, recht en waarheid wenscht voor te staan, broederlijke waardeering en samen leving wenscht te bevorderen. In veel gebrek is de hand aan den ploeg geslagen. Beant woorde Zeeuwsch-Kerkblad meer en meer aan zyn «oei en ymde ons streven steeds meer waardeering by onze kerken! Reformatie is onze leuze, eenmaal zoo fier opgeheven. Maar wy hebben nog behoefte aan veel reformatie van het innerlijke leven des harten, aan reformatie in huis eu maatschap pelijk leven, reformatie in handel en wandel. Laat ons zoo onze wegen bedenken Hulsebos. V ARIA. Geloofsverzekering. XI. Het werk der verlossing is, gelyk alle werk Gods naar buiten, het werk van den Drieëeni- gen God van den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest. Doch naar de orde van bestaan is, naar de Heilige Schrift ons leert, de orde van werken Immers, wij belijden te gelooven, m God den Vader en Zijne Schepping, in God den /loon en onze Verlossing, in God den SIIIVUI KERKBLAD

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1904 | | pagina 1